Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toøa Thaùnh moät laàn nöõa keâu goïi xoùa giaûm nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo

Toøa Thaùnh moät laàn nöõa keâu goïi xoùa giaûm nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo.

(EWTN 12/10/98) - Vatican - Moät laàn nöõa, Toøa Thaùnh leân tieáng keâu goïi neân coù haønh ñoäng khaån caáp ñeå giaûm bôùt gaùnh naëng nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo.

Leân tieáng taïi khoùa hoïp thöù 53 cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác, Ñöùc OÂng George Panikulam, ñaïi dieän cuûa phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh, noùi raèng nôï naàn maø caùc quoác gia ngheøo ñang phaûi ñöông ñaàu ñaët ra moät trong nhöõng quyeát ñònh caáp thieát, caàn phaûi ñöôïc giaûi quyeát trong luùc theá giôùi ñang böôùc vaøo thieân nieân kyû môùi. Gôïi laïi lôøi keâu goïi ñöôïc chính ÑTC Gioan Phaoloâ II laäp ñi laäp laïi, vò ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác xaùc quyeát raèng nhöõng quyeát ñònh caáp thieát ñoù caàn phaûi ñöôïc laøm ngay baây giôø. Nhöõng bieän phaùp nhaém xoùa giaûm nôï naàn cho caùc quoác gia ngheøo neân ñöôïc thöïc hieän moät caùch uyeån chuyeån toái ña coù theå vaø khoâng phaân bieät baát cöù quoác gia con nôï naøo. Cuõng theo Ñöùc oâng Panikulam, moät khi vaán ñeà nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo ñöôïc giaûi quyeát, ngöôøi ta caàn phaûi tìm ra nhöõng moâ hình hôïp taùc quoác teá môùi ñeå traùnh taïo theâm moät hoá saâu môùi giöõa caùc quoác gia giaøu vaø ngheøo.


Haï vieän Pakistan thoâng qua luaät Hoài Giaùo

Haï vieän Pakistan thoâng qua luaät Hoài Giaùo.

(EWTN 12/10/98) - Pakistan (Islamabad) - Thöù Saùu vöøa qua 9/10/98, haï vieän Pakistan ñaõ thoâng qua döï luaät tu chính hieán phaùp duøng giaùo huaán cuûa ñaïo Hoài laøm neàn taûng cho luaät phaùp cuûa nöôùc naøy.

Thuû töôùng Nawaz Sharif cuûa Pakistan goïi döï luaät tu chính naøy laø khôûi ñaàu cuûa moät traät töï Hoài Giaùo môùi cho Pakistan. Caùc ñaûng phaùi ñoái laäp vaø caùc nhoùm toân giaùo thieåu soá, trong soá naøy coù Maët Traän Lieân Minh Kitoâ, thì goïi ñaây laø moät khí cuï môùi nöõa ñeå chính phuû thaúng tay ñaøn aùp caùc nhoùm toân giaùo thieåu soá, ñöôïc bieåu hieän qua luaät choáng phaïm thöôïng maø ngöôøi Hoài Giaùo Pakistan thöôøng laïm duïng ñeå doïa naït hay traû thuø ngöôøi Kitoâ. Thuû töôùng Sharif cam keát oâng seõ baûo veä quyeàn lôïi cuûa ngöôøi thieåu soá.

Ñeå trôû thaønh luaät chính thöùc, döï luaät tu chính naøy caàn phaûi ñöôïc thoâng qua vôùi 2/3 ña soá phieáu taïi thöôïng vieän. Caùc nhaø phaân tích cho ñaây laø con soá maø oâng Sharif khoù coù theå ñaït ñöôïc bôûi vì tuy ñaûng Lieân Minh Hoài Giaùo cuûa oâng chieám ña soá gheá taïi haï vieän nhöng laïi khoâng coù ñuû soá gheá ña soá taïi thöôïng vieän ñeå thoâng qua döï luaät tu chính naøy.


Ngöôøi Coâng Giaùo Nam AÙ ñöôïc keâu goïi daán thaân cho coâng lyù

Ngöôøi Coâng Giaùo Nam AÙ ñöôïc keâu goïi daán thaân cho coâng lyù.

(UCAN AS1127.0997 12/10/98) - Nepal (Dhulikhel) - Caùc ñaïi bieåu tham döï Khoùa Hoïp thöù II cuûa caùc giaùo daân vuøng Nam AÙ keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo trong vuøng haõy tích cöïc daán thaân tranh ñaáu cho coâng lyù xaõ hoäi maëc duø coâng taùc naøy coù nhieàu thaùch ñoá.

Khoùa hoïp do Vaên Phoøng ñaëc traùch veà giaùo daân cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñöùng ra toå chöùc taïi thaønh phoá Dhulikhel cuûa Nepal töø ngaøy 3-8/10/98 vöøa qua vôùi chuû ñeà: "Vai Troø vaø Söù Maïng cuûa Ngöôøi Giaùo Daân trong boái caûnh ña toân giaùo taïi Nam AÙ". Coù 58 ñaïi bieåu töø caùc nöôùc Bangladesh, AÁn Ñoä, Pakistan, Nepal vaø Sri Lanka ñeán tham döï, trong soá naøy coù Ñöùc OÂng Anthony Sharma, giaùm quaûn toâng toøa Nepal, 5 vò Giaùm Muïc, 5 Linh Muïc vaø moät Nöõ Tu. Tuyeân ngoân chung keát cuûa khoùa hoïp maïnh meõ leân aùn moïi hình thöùc baïo ñoäng vaø vi phaïm nhaân quyeàn, ñöôïc xöû duïng nhö nhöõng phöông tieän ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà chính trò hay cuûa quoác gia. Caùc tham döï vieân noùi nhö sau: "Trong nhöõng hoaøn caûnh nhö theá, ñeå giaûi quyeát caùc cuoäc tranh chaáp, chuùng toâi tha thieát keâu goïi caùc anh chò em giaùo daân cuøng vôùi nhöõng ngöôøi thieän chí, haõy tích cöïc ñoùng goùp noã löïc tranh ñaáu cho coâng lyù vaø hoøa bình, taïi rieâng quoác gia cuûa hoï."

Tuyeân ngoân cuõng ghi nhaän raèng, soáng giöõa ña soá ngöôøi theo AÁn Giaùo, Hoài Giaùo vaø Phaät Giaùo trong vuøng Nam AÙ, ngöôøi Kitoâ thuoäc nhoùm thieåu soá vaø ñang ngaøy moät trôû thaønh naïn nhaân cuûa nhöõng vuï taán coâng töø phía nhöõng thaønh phaàn toân giaùo cöïc ñoan. Vôùi truyeàn thoáng ña nguyeân cuûa vuøng naøy, vieäc ñoái thoaïi lieân toân khoâng chæ laø moät thöïc chaát trong söù maïng cuûa ngöôøi Kitoâ, nhöng noù coøn laø moät thaùch ñoá cho giaùo hoäi thieåu soá naøy, ñöùng giöõa bieát bao nhieâu vaán ñeà cuï theå. Moái nguy hieåm cuûa caùc loaïi voõ khí coù khaû naêng gieát ngöôøi haøng loaït, tình caûnh cuûa nhöõng ngöôøi voâ gia cö, voâ phöông theá töï veä; naïn khai thaùc söùc lao ñoäng treû em, kyõ ngheä buoân baùn ma tuùy, naïn maõi daâm, vi phaïm nhaân quyeàn cuûa phuï nöõ vaø caùc thieáu nöõ, ñeàu laø nhöõng moái ñe doïa cho hoøa bình caàn phaûi ñöôïc quan taâm tôùi. Sau cuøng baûn tuyeân ngoân, nhaán maïnh tôùi taàm quan troïng trong coâng taùc huaán luyeän giaùo daân, ñaëc bieät trong caùc laõnh vöïc nhö linh höôùng, laõnh ñaïo, ñoái thoaïi lieân toân. Ñeå vieäc huaán luyeän ñaït hieåu quaû, caàn phaûi coù söï thoâng tin lieân laïc vaø trao ñoåi chaët cheõ giöõa caùc toå chöùc giaùo daân, giöõa giaùo daân vaø haøng linh muïc.


Toøa Thaùnh vaø Coïng Hoøa Yeùmen thieát laäp quan heä ngoaïi giao

Toøa Thaùnh vaø Coïng Hoøa Yeùmen thieát laäp quan heä ngoaïi giao.

Roma [Apic 12/10/98] - Toøa Thaùnh vaø Coïng Hoøa Yeùmen vöøa thieát laäp quan heä ngoaïi giao.

Theo moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá hoâm thöù Hai 12/10/98, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cho bieát Toøa Thaùnh seõ boå nhieäm moät söù thaàn vaø Coïng Hoøa Yeùmen seõ boå nhieäm moät ñaïi söù.

Coïng Hoøa Yeùmen, ñöôïc thaønh laäp hoài naêm 1990 do söï thoáng nhöùt giöõa Coïng Hoøa AÙ Raäp Yeùmen vaø Coïng Hoøa nhaân daân Yeùmen, naèm ôû phía nam baùn ñaûo AÙ Raäp. Hoài Giaùo hieän laø quoác giaùo taïi Yeùmen, bôûi vì nguôøi Hoài Giaùo ñaõ chieám laõnh thoå naøy töø hoài theá kyû thöù 7.

Vôùi 3,000 tín höõu treân toång soá 15 trieäu daân, coäng ñoàng Coâng Giaùo laø moät thieåu soá nhoû thuoäc 4 giaùo xöù ñöôïc coi soùc bôûi 4 tu só linh muïc vaø 28 nöõ tu.


Ñöùc giaùm quaûn toâng toøa Siberi toá caùo nhöõng caûn ngaïi do luaät toân giaùo taïo ra cho ñôøi soáng Giaùo Hoäi

Ñöùc giaùm quaûn toâng toøa Siberi toá caùo nhöõng caûn ngaïi do luaät toân giaùo taïo ra cho ñôøi soáng Giaùo Hoäi.

Kaunas - Lituani [Apic 12/10/98] - Ñöùc Cha Joseph Werth, giaùm quaûn toâng toøa Siberi, toá caùo nhöõng caûn ngaïi maø luaät toân gíao ban haønh töø moät naêm nay ñang aùp ñaët leân ñôøi soáng cuûa Giaùo Hoäi.

Trong moät tuyeân ngoân ñöôïc ñöa ra taïi Kaunas, Lituani, Ñöùc Cha Werth neâu leân nhöõng khoù khaên veà haønh chaùnh maø caùc linh muïc Coâng Giaùo ngoaïi quoác laøm vieäc taïi Nga ñang gaëp phaûi, nhöùt laø trong vieäc xin cö truù hay chieáu khaùn nhaäp caûnh. Vôùi tö caùch laø chuû tòch Caritas Nga, vò giaùm quaûn toâng toøa Siberi cuõng keâu goïi caùc nöôùc Taây Phöông ñöøng boû rôi Nga. Ngaøi noùi nhö sau: "Taây phöông caàn phaûi duøng aûnh höôûng cuûa mình ñeå giuùp cho Gíao Hoäi Coâng Giaùo taïi Nga coù theå theo ñuoåi coâng vieäc cuûa mình maø khoâng phaûi chòu nhöõng bieän phaùp haønh chaùnh quaáy nhieãu".


Toå chöùc Pax Christi quoác teá môû chieán dòch choáng laïi vieäc buoân baùn vuõ khí nheï

Toå chöùc Pax Christi quoác teá môû chieán dòch choáng laïi vieäc buoân baùn vuõ khí nheï.

Bruxelles [Apic 12/10/98] - Toå chöùc Pax Christi quoác teá coù truï sôû taïi Bruxelles, Bæ, môû chieán dòch choáng laïi vieäc buoân baùn vuõ khí nheï.

Trong moät taøi lieäu daøi 48 trang, Toå chöùc hoaït ñoäng cho Hoøa Bình naøy ñöa ra nhieàu baèng chöùng veà soá vuõ khí cuõng nhö soá treû em bò cöôõng baùch phaûi caàm suùng. Taøi lieäu ñöôïc coâng boá vaøo giöõa luùc dieãn ra hai hoäi nghò quan troïng: moät laø hoäi nghò taïi Bruxelles, trong hai ngaøy 12 vaø 13/10/98 vöøa qua, qui tuï 200 ñaïi bieåu ñeán töø khaép nôi nhaèm coå voõ "moät cuoäc giaûi giôùi laâu beàn ñeå ñaït ñöôïc moät söï phaùt trieån laâu beàn".

Hoäi nghò thöù hai dieãn ra cuõng taïi Bruxelles vaøo ngaøy thöù Tö, 14/10/98, qui tuï ñaïi dieän cuûa caùc toå chöùc khoâng chính phuû nhaèm phaùt trieån moät heä thoáng quoác teá.


Thoûa öôùc kinh teá giöõa Toøa Thaùnh vaø Croatia veà vieäc hoaøn traû taøi saûn laïi cho Giaùo Hoäi

Thoûa öôùc kinh teá giöõa Toøa Thaùnh vaø Croatia veà vieäc hoaøn traû taøi saûn laïi cho Giaùo Hoäi.

Roma [Apic 12/10/98] - Hoâm thöù Hai 12/10/98, Toøa Thaùnh loan baùo ñaõ ñaït ñöôïc moät thoûa öôùc veà caùc vaán ñeà kinh teá giöõa Toøa Thaùnh vaø Coïng Hoøa Croatia. Thoûa öôùc goàm 15 ñieàu khoaûn qui ñònh vieäc hoaøn traû laïi cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo caùc taøi saûn ñaõ bò cheá ñoä coïng saûn tröôùc kia tòch thu.

Thoûa öôùc treân ñaây ñöôïc loan baùo truøng vaøo ngaøy taân ñaïi söù coïng hoøa Croatia ñeán trình uûy nhieäm thö leân Ñöùc Thaùnh Cha.

Thoûa öôùc, ñöôïc kyù keát taïi Zagreb hoâm 9/10/98 vöøa qua, mang chöõ kyù cuûa Ñöùc Cha Giulio Einaudi, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Croatia vaø phoù thuû töôùng Croatia, oâng Jure Radic.

Veà nhöõng taøi saûn khoâng theå hoaøn traû ñöôïc, baûn thoûa öôùc tieân lieäu vieäc boài thöôøng baèng hieän kim.

Döïa treân ngaân saùch moãi naêm, chính phuû Croatia seõ ñoùng goùp taøi chaùnh haèng thaùng cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Croatia. Soá tieàn naøy, ngoaøi vieäc traû löông cho caùc linh muïc vaø caùc nhaân vieân khaùc, seõ ñöôïc duøng ñeå taùi thieát vaø baûo quaûn caùc nhaø thôø vaø caùc trung taâm muïc vuï. Moät phaàn khaùc seõ ñöôïc daønh cho quæ Baùc AÙi cuûa Giaùo Hoäi.


Hai thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh

Hai thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh.

Vatican - 12.10.98 - Thöù Hai 12.10.98, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán hai thoâng caùo sau ñaây:

Thoâng caùo thöù nhaát noùi ñeán vieäc thieát laäp quan heä ngoaïi giao giöõa Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa Yemen, treân caáp baäc Toøa Söù Thaàn vaø Söù Quaùn.

Coäng Hoøa Yemen laø quoác gia thöù 167 thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh. Ngaøy 22.05.1990, Yemen mieàn Baéc vaø Yemen mieàn Nam hôïp laïi thaønh Coäng Hoøa Yemen. Naêm 1994, sau cuoäc tranh chaáp ñaãm maùu, Chính Phuû Coäng Hoøa Yemen thoáng nhaát ñaõ thaønh coâng trong vieäc deïp tan phe muoán chia ñoâi ñaát nöôùc nhö tröôùc ñaây. Yemen laø quoác gia Hoài Giaùo, nhöng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng bò giôùi haïn, nhö taïi nhöõng quoác gia Hoài Giaùo quaù khích khaùc.

Thoâng caùo thöù hai loan baùo: thöù Naêm tôùi ñaây ngaøy 15.10.98, vaøo luùc 11:30 tröa, taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ôû ñöôøng Hoøa Giaûi, seõ coù cuoäc hoïp baùo do Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng Boâï Giaùo Lyù Ñöùc Tin chuû toïa, ñeå trình baøy Thoâng Ñieäp môùi veà moái quan heä giöõa Ñöùc Tin vaø Lyù Trí (töïa ñeà cuûa thoâng ñieäp laø: "Fides et Ratio". Ñaây laø Thoâng Ñieäp thöù 13 cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong 20 naêm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page