Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Bæ leân tieáng pheâ bình döï luaät hôïp thöùc hoùa caùc hình thöùc soáng chung ngoaøi hoân nhaân

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Bæ leân tieáng pheâ bình döï luaät hôïp thöùc hoùa caùc hình thöùc soáng chung ngoaøi hoân nhaân.

Bruxelles - Bæ [Apic 11/10/98] - Trong moät tuyeân ngoân daøi 24 trang vôùi töïa ñeà "choïn löïa hoân nhaân", caùc Ñöùc Giaùm Muïc Bæ vöøa leân tieáng pheâ bình vieäc caùc nhaø laäp phaùp ñang soaïn döï luaät nhaèm hôïp thöùc hoùa caùc hình thöùc soáng chung ngoaøi hoân nhaân.

Phaùt bieåu khi trình baøy vaên kieän, Ñöùc Hoàng Y Godfried Danneels, Toång Giaùm Muïc Bruxelles, ñaõ noùi nhö sau: "Ngay caû tröôùc khi nghó ñeán chuyeän giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp ñaëc thuø, cho daãu coù nhieàu ñeán ñaâu, caùc nhaø höõu traùch caàn phaûi ñeà ra moät chính saùch toaøn dieän ñeå cuûng coá hoân nhaân vaø gia ñình ñaõ".

Theo caùc Ñöùc Giaùm Muïc Bæ, hoân nhaân khoâng phaûi laø moät ñònh cheá do Kitoâ giaùo thieát laäp, maø laø keát quaû cuûa moät söï tinh luyeän laâu daøi trong löông taâm nhaân loaïi cuõng nhö trong caùi nhìn veà con ngöôøi. Tuy nhieân, ñoái vôùi caùc tín höõu Kitoâ, söï cam keát trong hoân phoái khoâng chæ laø moät noå löïc hoaøn toaøn cuûa con ngöôøi. Söï keát hôïp cuûa hai ngöôøi nam nöõ coøn laø ôn Chuùa ban cho con nguôøi. Do ñoù, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Bæ nhaéc laïi raèng caùc tín höõu Kitoâ cöû haønh hoân phoái nhö moät bí tích. Ñieàu ñoù ñoøi hoûi hai vôï choàng phaûi khoâng ngöøng phaán ñaáu ñeå thuûy chung vôùi nhau suoát ñôøi.

Trong tuyeân ngoân, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Bæ lo sôï raèng vieäc hôïp thöùc hoùa caùc hình thöùc soáng chung ngoaøi hoân nhaân seõ phaù vôû chính neàn taûng cuûa gia ñình.


Khaùch haønh höông tuï taäp ñeán moät noâng traïi ôû Hoa Kyø ñeå muïc kieán Ñöùc Meï hieän ra

Khaùch haønh höông tuï taäp ñeán moät noâng traïi ôû Hoa Kyø ñeå muïc kieán Ñöùc Meï hieän ra.

(Reuters 11/10/98) - Hoa Kyø (Georgia) - Töø Chuùa Nhaät 11/10, haøng chuïc ngaøn tín höõu Coâng Giaùo ñaõ tuï taäp taïi moät noâng traïi thuoäc bang Georgia beân Hoa Kyø ñeå thò kieán bieán coá Ñöùc Meï hieän ra laàn cuoái cuøng vôùi moät phuï nöõ, ngöôøi tuyeân boá laø Ñöùc Meï ñaõ hieän ra nhieàu laàn vôùi baø trong voøng baûy naêm qua.

Baø Nancy Fowler, moät cöïu y taù, cho bieát keå töø naêm 1991, baø ñaõ ñöôïc Ñöùc Maria vaø luoân caû Chuùa Gieâsu hieän ra ñeán caû traêm laàn vaø laàn hieän ra vaøo thöù Ba 13/10/1998, laø laàn cuoái cuøng. Theo baø Fowler, ñaàu tieân, vaøo ngaøy thöù 13 moãi thaùng, Ñöùc Meï hieän ra vôùi baø, nhöng keå töø naêm 1994 thì Ñöùc Meï chæ hieän ra vaøo ngaøy 13/10 maø thoâi. Ngaøy 13/10, nhö chuùng ta bieát laø kyû nieäm Ñöùc Meï hieän ra laàn cuoái cuøng vôùi ba treû muïc ñoàng taïi Fatima beân Boà Ñaøo Nha daïo naêm 1917. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ nhìn nhaän pheùp laï Ñöùc Meï hieän ra taïi Fatima, tuy nhieân rieâng tröôøng hôïp cuûa baø Fowler thì giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Hoa Kyø, chöa leân tieáng pheâ bình veà nhöõng lôøi tuyeân boá cuûa baø Fowler.

Moät nhoùm ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø thì noùi raèng hoï tin lôøi cuûa baø vaø ngöôøi ta mong ñôïi. Coù tôùi 100 ngaøn ngöôøi teà töïu taïi noâng traïi ôû bang Georgia ñeå thò kieán pheùp laï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page