Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Quoác Hoäi Hoa Kyø thoâng qua ñaïo luaät choáng baùch haïi toân giaùo

Quoác Hoäi Hoa Kyø thoâng qua ñaïo luaät choáng baùch haïi toân giaùo.

(Reuters 10/10/98) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Baûy 10/10/98, haï vieän Hoa Kyø ñaõ thoâng qua döï luaät choáng baùch haïi toân giaùo. Döï luaät naøy ñöôïc thöôïng vieän boû phieáu chaáp thuaän ngaøy thöù Saùu 9/10/98 tröôùc ñoù.

Vôùi "Luaät Choáng Baùch Haïi Toân Giaùo" naøy, töø nay, toång thoáng Hoa Kyø seõ coù trong tay nhöõng bieän phaùp caàn thieát ñeå ñoái phoù vôùi tình traïng baùch haïi toân giaùo taïi caùc nôi treân theá giôùi, moät muïc tieâu maø Toøa Baïch OÁc ñang nhaém tôùi trong chieán dòch thaêng tieán nhaân quyeàn. Nhöõng ngöôøi uûng hoä noùi raèng luaät naøy ra ñôøi bôûi moái quan taâm laø coù tôùi hôn phaân nöûa daân soá theá giôùi ñang soáng döôùi nhöõng chính theå, coù thaønh tích giôùi haïn, nghieâm caám naëng neà, vieäc thöïc haønh tín ngöôõng. Trong cuoäc hoïp baùo taïi thöôïng vieän hoâm thöù Saùu 9/10/98, oâng Stuart Eizenstat, thöù tröôûng ngoaïi giao Hoa Kyø ghi nhaän raèng, luaät naøy seõ trang bò cho toång thoáng Bill Clinton nhöõng bieän phaùp thích ñaùng ñeå caân baèng giöõa quyeàn lôïi cuûa Hoa Kyø vaø thaêng tieán töï do toân giaùo, maø seõ khoâng taïo ra moät vaán ñeà coù nhieàu tranh tuïng.

Vôùi nhöõng quoác gia baùch haïi toân giaùo vaø coù xaùc nhaän haún hoi, ñaïo luaät naøy cho pheùp toång thoáng Hoa Kyø xöû duïng 8 bieän phaùp veà maët ngoaïi giao vaø 7 bieän phaùp tröøng phaït lieân quan tôùi vieän trôï hay kinh teá. Nhöng tröôùc khi ban haønh leänh tröøng phaït, toång thoáng Clinton phaûi tham khaûo vôùi caùc cô quan chính phuû lieân heä vaø cuõng coù theå kyù leänh hoaõn vieäc tröøng phaït neáu vieäc tröøng phaït coù aûnh höôûng tôùi quyeàn lôïi cuûa Hoa Kyø. Baát cöù moät ñaùp öùng naøo töø phía Hoa Kyø ñeàu phaûi nhaém muïc tieâu chaám döùt tình traïng baùch haïi toân giaùo, phaûi ñöôïc thaåm ñònh xem coù hieäu quaû hay khoâng, vaø chæ giôùi haïn trong voøng hai naêm maø thoâi. Boä ngoaïi giao Hoa Kyø seõ chòu traùch nhieäm ñieàu tra veà tình traïng baùch haïi toân giaùo taïi caùc quoác gia, döïa treân baûn baùo caùo haèng naêm cuûa boä naøy leân quoác hoäi. Döï luaät ñöôïc löôõng vieän thoâng qua coù nhieàu khoaûn ñöôïc thay ñoåi qua thoûa hieäp giöõa caùc nhoùm toân giaùo vaø doanh nghieäp Hoa Kyø. Tuy khoâng neâu ñích danh nhöõng quoác gia naøo baùch haïi toân giaùo, nhöng caùc nhaø phaân tích cho raèng luaät naøy nguyeân thuûy, coù theå ñöôïc nhaém tôùi AÛ Raäp Saudi, caùc nöôùc trong khoái AÛ Raäp, Trung Quoác vaø Nga.


Back to Radio Veritas Asia Home Page