Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 09 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät vò Giaùm Muïc Hoa Kyø rao giaûng Tin Möøng trong caùc tieäm hôùt toùc

Moät vò Giaùm Muïc Hoa Kyø rao giaûng Tin Möøng trong caùc tieäm hôùt toùc.

Saint-Louis - Hoa Kyø [Apic 9/10/98] -Ñöùc Cha Edward Braxton, giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Saint Louis, Hoa Kyø, ñöa ra saùng kieán rao giaûng Tin Möøng trong caùc tieäm hôùt toùc cuûa nguôøi da ñen. Ñaây laø chieán dòch nhaèm chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaøo thaùng Gieâng naêm tôùi taïi Giaùo Phaän.

Ñöùc Cha Braxton, naêm nay 53 tuoåi, laø moät trong 14 vò giaùm muïc da ñen taïi Hoa Kyø. Ngaøi xaùc tín raèng tieäm hôùt toùc laø moät trong nhöõng nôi thuaän tieän nhöùt cho vieäc rao giaûng Tin Möøng. Theo kinh nghieäm cuûa ngaøi, nhaïc vaø loái giaûng cuûa caùc linh muïc Coâng Giaùo khoâng thu huùt ñöôïc nguôøi da ñen. Nguôøi da ñen ngheøo ít coù cô hoäi vaøo moät nhaø thôø Coâng Giaùo. Hoï cho raèng Giaùo Hoäi laø cuûa nguôøi giaøu.

Töø ba naêm nay, Ñöùc Cha Braxton thöôøng lui tôùi caùc tieäm hôùt toùc ñeå tieáp xuùc vôùi nguôøi da ñen. Khi ngaøi töï giôùi thieäu laø nguôøi Coâng Giaùo, nhieàu nguôøi toû veõ ngaïc nhieân, vì hoï khoâng bieát raèng cuõng coù nhöõng nguôøi Coâng Giaùo da ñen. Ngaøi ñaùnh ñoã ñöôïc yù töôûng sai laàm cho raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng ñoùn nhaän nguôøi da ñen. Muøa Xuaân vöøa qua, vôùi 20 ngaøn ñoâ la do moät aân nhaân taëng, Ñöùc Cha Braxton ñaõ cho daùn trong caùc khu coù ñoâng ngöôøi da ñen nhöõng khaåu hieäu coù noäi dung nhö sau: "Chuùa Gieâsu laø Troïng Taâm cuûa nieàm tin chuùng ta. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Saint Louis môøi baïn ñeán cuøng caàu nguyeän vôùi chuùng toâi".

Theo thoáng keâ cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, hieän coù khoaûng 2 trieäu tín höõu Coâng Giaùo da ñen taïi Hoa Kyø. Trong soá naøy coù 14 giaùm muïc, 300 linh muïc, 500 nöõ tu, 400 phoù teá vaø 4 beà treân Doøng Tu.


Caùc nhaø thaàn hoïc suy nghó veà lôøi keâu goïi xin tha thöù cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II

Caùc nhaø thaàn hoïc suy nghó veà lôøi keâu goïi xin tha thöù cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

(CWTN 9/10/98) - Vatican - Caùc nhaø thaàn hoïc cuûa giaùo hoäi ñang laøm vieäc nhaém thieát laäp moät "tieâu chuaån" ñeå laøm saùng toû caùc vaán ñeà, maø döïa treân ñoù giaùo hoäi coù theå leân tieáng xin ôn tha thöù cho nhöõng loãi laàm ñaõ phaïm trong lòch söû.

Ñöùc oâng Bruno Forte, thaàn hoïc gia ngöôøi YÙ, ñaõ cho ñaøi Vatican bieát laø tuaàn tröôùc UÛy Ban Thaàn Hoïc Quoác Teá ñaõ nhoùm hoïp taïi Roma, vaø Toøa Thaùnh ñaõ choïn moät nhoùm thaàn hoïc gia vôùi traùch nhieäm laø ñeà ra moät tieâu chuaån cho tieán trình xin tha thöù. Ñieàu quan troïng laø tieâu chuaån naøy phaûi trung thaønh vôùi chaân lyù vaø xaùc ñònh söï hieäp nhaát giöõa caùc tín höõu Kitoâ ñang soáng vôùi caùc baäc tieàn nhaân, cho duø caùc tieàn nhaân cuûa chuùng ta coù bò baát cöù chæ trích naøo ñi nöõa. Ñöùc oâng Bruno Forte ñaõ ñöôïc boå nhieäm laøm chuû tòch cuûa phaân ban thaàn hoïc coù traùch nhieäm soaïn thaûo moät taøi lieäu laøm vieäc döïa treân nhöõng caâu hoûi lieân quan tôùi lôøi keâu goïi xin tha thöù.

Nhieàu laàn ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ gôïi yù laø giaùo hoäi Coâng Giaùo neân chuaån bò cho Ngaøn Naêm Thöù Ba baèng caùch nhìn laïi quaù khöù cuûa mình, nhaän dieän ra nhöõng thaát baïi vaø coâng khai xin tha thöù. Theo Ñöùc oâng Bruno, thì coù nhu caàu caàn phaûi chuaån bò ñaày ñuû cho cöû chæ xin tha thöù naøy, moät cöû chæ maø Ñöùc oâng moâ taû laø coù tính caùch tieân tri (prophetic). Ñöùc oâng Bruno cho raèng coù hai vaán ñeà khoù khaên cuï theå ñi lieàn vôùi haønh ñoäng xin tha thöù naøy. Tröôùc heát: "Döïa treân yù thöùc naøo, maø moät ngöôøi phaûi xin tha thöù cho nhöõng loãi laàm ñaõ phaïm trong quaù khöù bôûi moät ngöôøi khaùc? Vaø laøm theá naøo ñeå duy trì tình ñoaøn keát giöõa taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ laõnh nhaän pheùp röûa toäi nhaân danh Ñöùc Kitoâ, vöôït qua khoâng gian vaø thôøi gian, vaø cuøng luùc chuùng ta thöøa nhaän raèng caùc vò tieàn boái coù theå ñaõ phaïm nhöõng loãi laàm naøy?" Ñöùc oâng Bruno nhaán maïnh: "traû lôøi cho hai caâu hoûi naøy phaûi ñöôïc tìm ra qua söï trung thaønh vôùi chaân lyù. Giaùo hoäi caàn phaûi nhìn nhaän nhöõng loãi laàm cuûa con caùi mình, cuõng gioáng nhö caùc baø meï vaãn laøm cho con caùi mình; veà phaàn con caùi cuõng phaûi nhaän ra laø hoï coù söï raøng buoäc vôùi giaùo hoäi qua tình yeâu cuûa Ñöùc Kitoâ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page