Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 08 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc vò giaùm muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp caùc vò giaùm muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 08.10.98 - Saùng thöùù Naêm 08/10/98, ÑTC tieáp 7 vò giaùm muïc thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma "Ad Limina". Nhoùm naøy goàm caùc vò chuû chaên cuûa hai Bang Colorado vaø California.

Sau ñoù, ÑTC tieáp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renzo Frattini, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Indonesia.


ÑTC boå nhieäm Chuû Tòch Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Khoa Hoïc vaø Khoa Xaõ Hoäi

ÑTC boå nhieäm Chuû Tòch Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Khoa Hoïc vaø Khoa Xaõ Hoäi.

Vatican - 08.10.98 - Saùng thöù Naêm 08/10/98, ÑTC boå nhieäm Ñöùc OÂng Marcelo Sanchez Sorondo, ngöôøi Argentina, laøm Chuû Tòch Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Khoa Hoïc vaø caùc Khoa Xaõ Hoäi.

Ñöùc OÂng Sanchez Sorondo hieän laø giaùo sö Lòch Söû Trieát taïi Giaùo Hoaøng Ñaïi Hoïc Lateran töø naêm 1988. Giaùo Sö sinh taïi Buenos Aires, thuû ñoâ Argentina naêm 1942, thuï phong linh muïc naêm 1968, thuoäc haøng giaùo só Toång Giaùo Phaän Buenos Aires. Töø naêm 1988 ñeán naêm 1996, Giaùo Sö ñöôïc boå nhieäm laøm Khoa Tröôûng Phaân Khoa Trieát vaø töø naêm 1996 laø Giaùm Ñoác Taïp Chí "Thaùnh Toma vaø tö töôûng hieän ñaïi" (San Tommaso e il Pensiero contemporaneo) cuõng cuûa Ñaïi Hoïc Lateran.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän leân ñöôøng ñi Mexico

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän leân ñöôøng ñi Mexico.

Vatican - 08-10-98. Saùng thöù Saùu 09.10/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình leân ñöôøng ñi Mexico. Ngaøi seõ löu laïi ñaây cho tôùi ngaøy 18 thaùng 10/1998. Trong nhöõng ngaøy vieáng thaêm Mexico, Ñöùc Toång Giaùm Muïc seõ giaûng 4 baøi cho khoaûng 2,000 linh muïc tham döï Tuaàn Tónh Taâm quoác teá taïi Thaønh phoá Monterrey (ôû maïn Ñoâng Mexico) vaø chuû toïa cuoäc hoïp UÛy Ban xaõ hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc taïi Thaønh Phoá Mexico.


Caàn phaûi phaân bieät giöõa caûi toå vaø traû thuø

Caàn phaûi phaân bieät giöõa caûi toå vaø traû thuø.

(UCAN IS1091.0996 8/10/98) - Indonesia (Ende) - Ngöôøi daân Indonesia caàn coù thaùi ñoä caûnh giaùc veà caùc phong traøo caûi toå hieän nay ñeå traùnh bieán phong traøo naøy thaønh moät cuoäc traû thuø.

Treân ñaây laø lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Abdon Longinus de Cunha cuûa Toång Giaùo Phaän Ende thuoäc mieàn trung Flores beân Indonesia. Trong laù thö muïc vuï ñöôïc coâng boá nhaân thaùng Kinh Thaùnh toaøn quoác baét ñaàu töø ngaøy 6/09/98 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc De Cunha ghi nhaän raèng, beân caïnh söï caûi toå tích cöïc, nhöõng thay ñoåi tieâu cöïc phaùt sinh töø loøng thuø haän, baïo ñoäng, vaø traû thuø, cuõng ñang phaùt sinh. Trong thôøi ñaïi môùi tröôùc ñaây, vieäc ñaët ra nhöõng vaán ñeà lieân quan tôùi saéc toäc, chuûng toäc, toân giaùo vaø phe nhoùm laø ñieàu caám kî, nhöng nay thì nhöõng vaán ñeà naøy ñang boäc phaùt theo nhöõng phöông höôùng heát söùc taøn baïo. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ende noùi nhö sau: "Thay theá cho söï caûi toå tieán ñeán hieäp nhaát, taâm thöùc chuû nghóa toân giaùo cöïc ñoan thieån caän ñang loù dieän. Thay vì aùp duïng coâng lyù, thì öôùc muoán röûa haän, naïn baïo ñoäng, haõm hieáp vaø hoâi cuûa laïi troãi vöôït hôn".

Ñöùng tröôùc hoaøn caûnh naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc De Cunha keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo haõy suy nghó veà phong traøo caûi toå trong thaùng Kinh Thaùnh ñöôïc toå chöùc trong thaùng 9 vöøa qua, baèng caùch möu tìm thaùnh yù cuûa Thieân Chuùa vaø qua söï tha thöù nhöõng söï döõ nhö ñöôïc moâ taû trong saùch Jonah cuûa Cöïu Öôùc (Book of Jonah). Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc De Cunha, tuy Thieân Chuùa raát sung söôùng do bôûi tinh thaàn caûi toå trong xaõ hoäi Do Thaùi sau cuoäc xuaát haønh, nhöng Ngaøi cuõng baùc boû öôùc muoán traû thuø cuûa ngöôøi Do Thaùi nhaém vaøo cöïu thuø ñòch cuûa hoï laø daân chuùng thaønh Nineveh. Öôùc muoán traû thuø cuûa daân Do Thaùi maïnh ñeán ñoä tieân tri Jonah ñaõ töø choái luoân caû leänh truyeàn cuûa Thieân Chuùa muoán tieân tri ñeán ñeå caûi huaán ngöôøi Nineveh. Keát thuùc thö muïc vuï, Ñöùc Toång Giaùm Muïc De Cunha noùi nhö sau: "Caûi toå moät caùch thieån caän chæ cuûng coá theâm cho chuû nghóa toân giaùo cöïc ñoaïn, baïo ñoäng vaø baùo oaùn maø thoâi. Tieân tri Jonah laø moät thí duï cuûa moät ngöôøi uûng hoä caûi toå nhöng khoâng muoán Thieân Chuùa toû loä söï tha thöù cuûa ngaøi cho nhöõng ngöôøi khaùc".


Leã Trung Thu bieán thaønh chieán dòch coå voõ ñaïi keát cho coâng lyù taïi Malaysia

Leã Trung Thu bieán thaønh chieán dòch coå voõ ñaïi keát cho coâng lyù taïi Malaysia.

(UCAN ML1108.0996 8/10/98) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Khoaûng 100 ngöôøi Malaysia ñaõ möøng leã Trung Thu, khoâng phaûi baèng baùnh traùi, nhöng ñaõ toå chöùc moät cuoäc röôùc ñeøn ñeå rao truyeàn söù ñieäp hoøa bình vaø töï do, trong khi moät soá khaùc ñaõ bieåu tình tröôùc cung ñieän cuûa hoaøng gia.

OÂng Tian Chua, chuû tòch cuûa Lieân Minh tranh ñaáu cho Daân Chuû cuûa Ngöôøi Daân Malaysia ñaõ giaûi thích yù nghóa cuoäc röôùc ñeøn nhö sau: "Loàng Ñeøn laø bieåu töôïng cuûa aùnh saùng taïi nhöõng nôi toái taêm, thieáu coâng lyù, hoøa bình vaø töï do. Cuøng trong ngaøy möøng leã Trung Thu, khoaûng 400 ngöôøi Malaysia, ña soá laø phuï nöõ, ñaõ toå chöùc moät cuoäc bieåu tình tröôùc cung ñieän cuûa quoác vöông Tuanko Abdul Rahman vaø thu thaäp chöõ kyù ñeå xin quoác vöông can thieäp choáng laïi nhöõng baát coâng maø cöïu phoù thuû töôùng Malaysia, oâng Anwar Ibrahim ñang gaùnh chòu. Moät ngöôøi trong nhoùm bieåu tình ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Malaysia khoâng coù coâng lyù vaø cuõng khoâng coù töï do ngoân luaän".

OÂng Anwar Ibrahim, cöïu phoù thuû töôùng vaø boä tröôûng taøi chaùnh cuûa Malaysia ñaõ bò thuû töôùng Mahathir caùch chöùc. OÂng bò baét giam ngaøy 20/09/98 vöøa qua chieáu theo Luaät An Ninh Quoác Noäi (Internal Security Act) vaø hieän ñang bò truy toá veà toäi tham nhuõng vaø ñaïo ñöùc tính duïc xaáu. Phieân toøa xöû oâng Anwar ñöôïc chæ ñònh vaøo ngaøy 2/11/98 tôùi ñaây. Trong moät laàn xuaát hieän tröôùc toøa aùn ñeå nghe coâng toá vieân ñoïc toäi traïng, oâng Anwar cho bieát laø oâng ñaõ bò ñaùnh ñaäp vaø lôøi caùo buoäc naøy ñöôïc chöùng minh qua caùc veát baàm treân maét vaø coå cuûa oâng. Söï kieän oâng Anwar bò nhöõng ngöôøi canh giöõ oâng tra taán ñaõ laøm cho coäng ñoàng quoác teá phaûi leân tieáng chæ trích chính phuû Malaysia, caùch rieâng thuû töôùng Mahathir.


Toøa Thaùnh toá caùo naïn du lòch tình duïc

Toøa Thaùnh toá caùo naïn du lòch tình duïc.

Roma [Apic 8/10/98] - Hieän dieän taïi Hoäi Nghò cuûa toå chöùc theá giôùi veà du lòch ñöôïc toå chöùc taïi Krakow, Ba Lan töø ngaøy 8 cho ñeán hoâm 10/10/98, Toøa Thaùnh ñaõ leân tieáng toá caùo naïn du lòch tình duïc.

Ñöùc Cha Piero Monni, quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh beân caïnh Toå Chöùc, ñaõ neâu cao taàm quan troïng hieän nay cuûa hieän töôïng du lòch vaø nhöõng khaû naêng giaùo duïc cuûa noù. Tuy nhieân, vò ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh cuõng toá caùo naïn du lòch tình duïc maø ngaøi goïi laø "phaûn du lòch".

Ngoaøi ra, Ñöùc Cha Monni cuõng keâu goïi baûo ñaûm an ninh cho khaùch du lòch vaø nhaân vieân ñaëc traùch veà ngaønh du lòch. Ngaøi noùi raèng an ninh vaø söï hieän dieän cuûa nhöõng cô caáu trôï giuùp vaø ñoùn tieáp höõu hieäu laø lôøi quaûng caùo toát ñeïp nhöùt cho baát cöù moät chöông trình du lòch naøo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page