Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tinh thaàn toâng ñoà vaø phuïc vuï, chìa khoùa coâng cuoäc rao truyeàn ñöùc tin taïi Bangladesh

Tinh thaàn toâng ñoà vaø phuïc vuï, chìa khoùa coâng cuoäc rao truyeàn ñöùc tin taïi Bangladesh.

(UCAN BA1100.0996 7/10/98) - Bangladesh (Dhaka) - Ñeå giöõ böôùc vôùi tö töôûng ñang phaùt trieån veà söù maïng truyeàn giaùo, vaøo ngaøy 18/10/98 tôùi ñaây, ngaøy Theá Giôùi Truyeàn Giaùo, caùc tín höõu Coâng Giaùo taïi Bangladesh ñöôïc keâu goïi canh taân thöøa taùc phuïc vuï cuûa mình cho caùc anh chò em ñoàng höông, baát kyø hoï thuoäc maøu da, giai caáp hay toân giaùo naøo.

Linh Muïc Daniel Rozario, chuû tòch Trung Taâm Truyeàn Thoâng Quoác Gia cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Bangladesh ghi nhaän raèng, trong quaù khöù, söù maïng truyeàn giaùo ñöôïc nhaán maïnh qua coâng taùc rao giaûng Tin Möøng cho nhöõng ngöôøi khoâng theo ñaïo Kitoâ, nhöng ngaøy nay, ñieàu quan troïng laø göông soáng chöùng nhaân. Ñoù laø ñeå cho caùc giaù trò Tin Möøng trôû thaønh nguoàn caûm höùng cho taát caû caùc sinh hoaït cuûa ñôøi soáng, ñaëc bieät trong laõnh vöïc phuïc vuï cho ngöôøi khaùc.

Ñeà caäp tôùi göông phuïc vuï, linh muïc Rozario cho bieát, tuy ngöôøi Coâng Giaùo taïi Bangladesh chæ chieám 220,000 trong toång soá 120 trieäu daân nhöng giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi ñaây coù nhöõng cô sôû y teá hoaït ñoäng raát höõu hieäu, phuïc vuï cho ngöôøi ngheøo. Bangladesh coù 6 giaùo phaän vaø moãi giaùo xöù trong toång soá 69 giaùo xöù treân toaøn quoác ñeàu coù moät traïm y teá ñeå saên soùc söùc khoûe cho ngöôøi ngheøo, 90% trong soá naøy khoâng phaûi laø ngöôøi Coâng Giaùo. Ngoaøi ra giaùo hoäi cuõng ñieàu khieån 2 ñaïi hoïc, 44 tröôøng trung hoïc vaø khoaûng vaøi traêm tröôøng tieåu hoïc. Hôn 85% hoïc sinh taïi caùc tröôøng naøy cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi Kitoâ. Caùc phuï huynh taïi Bangladesh muoán cho con em cuûa hoï vaøo hoïc tröôøng Coâng Giaùo vì hoï coi troïng phöông phaùp giaùo duïc trong tröôøng Coâng Giaùo. Veà maët xaõ hoäi, qua caùc chöông trình cuûa mình, Caritas Bangladesh cuõng tham gia vaøo coâng taùc thaêng tieán coâng lyù vaø taïo ñieàu kieän kieám coâng aên vieäc laøm cho moïi ngöôøi.


Coâng Giaùo AÁn Ñoä caûm ôn ngöôøi AÁn Giaùo ñaõ leân aùn baïo ñoäng

Coâng Giaùo AÁn Ñoä caûm ôn ngöôøi AÁn Giaùo ñaõ leân aùn baïo ñoäng.

(UCAN IA1101.0996 7/10/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Lieân Hieäp Coâng Giaùo Toaøn AÁn Ñoä (All India Catholic Union) caùm ôn nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo ñaõ coâng khai leân aùn naïn baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá nhaân ngaøy leã Dussera cuûa AÁn Giaùo toå chöùc vaøo ngaøy 1/10/98 vaø tieáp theo sau 2/10/98, sinh nhaät cuûa laõnh tuï Mahatma Gandhi, Lieân Hieäp Coâng Giaùo Toaøn AÁn Ñoä baøy toû loøng caûm kích vaø bieát ôn tôùi haøng trieäu ngöôøi AÁn Giaùo thieän chí. Leã Dussera cuûa AÁn Giaùo möøng chieán thaéng cuûa söï thaät treân giaû doái, trong khi thoâng caùo ñaõ ví taám göông cuûa laõnh tuï Gandhi, ngöôøi ñaõ hy sinh maïng soáng vì danh nghóa cuûa söï thaät, tình huynh ñeä vaø thaân höõu giöõa caùc coäng ñoaøn. Thoâng caùo coù ñoaïn ghi nhö sau: "Söï nhaïy caûm vaø göông daán thaân tranh ñaáu cho söï thaät vaø baát baïo ñoäng ñang tieáp tuïc cuûng coá tình ñoaøn keát, söï toaøn veïn vaø neàn vaên hoùa ña daïng cuûa AÁn Ñoä. Hai ngaøy leã möøng cuûa AÁn Giaùo cuõng laø dòp ñeå ngöôøi Kitoâ taùi cam keát tinh thaàn daán thaân phuïc vuï cho ngöôøi ngheøo, nhöõng ngöôøi bò gaït ra ngoaøi leà xaõ hoäi, caùc naïn nhaân, nhöõng ngöôøi ñang gaùnh chòu nhieàu ñau khoå, phuï nöõ vaø caùc anh chò em thuoäc giai caáp cuøng ñinh. YÙ nghóa söï chieán thaéng cuûa söï thaät treân ñieàu giaû doái cuõng laø cô hoäi ñeå gaây söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi tröôùc nhöõng caùo buoäc voâ caên cöù laø caùc nhaø truyeàn giaùo ñang eùp buoäc ngöôøi Hoài Giaùo theo ñaïo.

Lieân Hieäp Coâng Giaùo Toaøn AÁn Ñoä laø moät toå chöùc qui tuï khoaûng 16 trieäu tín höõu Coâng Giaùo treân toaøn AÁn Ñoä, do caùc laõnh tuï giaùo daân ñieàu khieån.


Caùc chuûng sinh Nam Haøn tham döï khoùa huaán luyeän 100 ngaøy taïi AÁn Ñoä

Caùc chuûng sinh Nam Haøn tham döï khoùa huaán luyeän 100 ngaøy taïi AÁn Ñoä.

(UCAN KO1096.0996 7/10/98) - Nam Haøn (Suwon) - Moät nhoùm 21 chuûng sinh thuoäc giaùo phaän Suwon beân Nam Haøn ñaõ tham gia khoùa huaán luyeän 100 ngaøy taïi AÁn Ñoä, nhaém muïc ñích ñaøo saâu vaø tìm hieåu ôn goïi cuûa hoï. Caùc chuûng sinh naøy leân ñöôøng ñi AÁn Ñoä ngaøy 24/09/98 sau khi ñaõ hoaøn taát khoùa huaán luyeän quaân dòch baét buoäc cuûa chính phuû Nam Haøn. Moãi thanh nieân Nam Haøn treân 18 tuoåi ñeàu phaûi thi haønh 26 thaùng nghóa vuï quaân söï, luoân caû caùc chuûng sinh. Ña soá choïn tham gia nghóa vuï naøy trong luùc ñang hoïc ñaïi hoïc hay vöøa sau khi toát nghieäp.

Linh Muïc Benedict Park Jeong-Bay, chuû tòch uûy ban phuï traùch veà ôn goïi cuûa giaùo phaän Suwon cho bieát nhö sau: "Muïc tieâu cuûa khoùa huaán luyeän beân AÁn Ñoä laø ñeå giuùp caùc chuûng sinh xaùc ñònh ôn goïi vaø caên cöôùc cuûa hoï baèng caùch taïo cô hoäi cho hoï tieáp xuùc caùc toân giaùo vaø neàn vaên khoùa khaùc nhau cuûa theá giôùi. Sau khi thi haønh nghóa vuï quaân söï trôû veà laïi chuûng vieän, moät soá chuûng sinh ñaõ gaëp khuûng hoaûng trong ôn goïi cuûa hoï". Cha Benedict cuõng cho bieát theâm laø chöông trình naøy ñaõ ñöôïc khôûi xöôùng töø naêm ngoaùi. Nhoùm chuûng sinh ñaàu tieân tham döï chöông trình naøy ñöôïc göûi sang Bangalore cuõng thuoäc AÁn Ñoä. Giaùo phaän Suwon ñang döï tính thöïc hieän chöông trình naøy ôû möùc ñoä thöôøng xuyeân cho caùc chuûng sinh taïi chuûng vieän cuûa tröôøng ñaïi hoïc Suwon. AÁn Ñoä ñöôïc choïn vì quoác gia naøy ñöôïc coi laø moät chieác noâi cuûa neàn vaên minh vaø di saûn vaên hoùa xuaát phaùt töø nhieàu toân giaùo khaùc nhau, trong ñoù coù caû Phaät Giaùo vaø AÁn Giaùo.

Thaày Stephen Yu Jae-Hyun, 24 tuoåi vaø laø ngöôøi laõnh ñaïo nhoùm chuûng sinh ñöôïc göûi sang AÁn Ñoä naêm nay, ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Chuyeán vieáng thaêm AÁn Ñoä naøy laø dòp ñeå toâi ñònh höôùng roõ raøng ôn goïi cuûa mình, ñaõ bò chi phoái sau thôøi gian thi haønh nghóa vuï quaân söï. Toâi muoán caûm nghieäm nhöõng tö töôûng côûi môû cuûa caùc toân giaùo vaø neàn vaên hoùa khaùc nhau, vaø chöông trình naøy seõ giuùp cho toâi coù moät caùi nhìn môùi veà giaùo hoäi Nam Haøn vaø tình hieäp nhaát vôùi nhöõng ngöôøi daân khaùc ôû AÙ Chaâu".


Ngöôøi Coâng Giaùo Malaysia tham gia keâu goïi traû töï do cho caùc daân bieåu

Ngöôøi Coâng Giaùo Malaysia tham gia keâu goïi traû töï do cho caùc daân bieåu.

(UCAN ML1080.0996 7/10/98) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Ngöôøi Coâng Giaùo Malaysia ñaõ tham gia chieán dòch keâu goïi quoác vöông Malaysia aân xaù cho moät daân bieåu ñang bò giam caàm vì daân bieåu naøy ñaõ leân tieáng chæ trích chính phuû.

Hôn 300 ngaøn ngöôøi Malaysia ñaõ kyù teân vaøo thænh nguyeän thö göûi leân quoác vöông Tuanko Abdul Rahman xin aân xaù cho oâng Lim Guan Eng, phoù toång thö kyù ñaûng Haønh Ñoäng Daân Chuû, thuoäc phe ñoái laäp. Trong soá nhöõng ngöôøi kyù teân coù caùc tín höõu thuoäc giaùo xöù Thaùnh Phanxicoâ Xavier taïi Petaling Jaya, thuoäc ngoaïi oâ Kuala Lumpur. OÂng Lim Guan Eng, 38 tuoåi, bò baét giam sau khi oâng cho coâng boá moät taäp saùch chæ trích chính phuû che ñaäy söï thaät lieân quan tôùi vuï moät vò cöïu boä tröôûng bò caùo buoäc veà toäi haõm hieáp. OÂng Lim ñaõ nhieàu laàn leân tieáng tranh ñaáu cho caùc quyeàn lôïi cuûa ngöôøi daân vaø ñôn khaùng aùn cuûa oâng ñaõ bò Toøa AÙn Lieân Bang Malaysia baùc boû. Nay thì oâng Lim phaûi chòu ngoài tuø 18 thaùng.

Ngaøy 25/08/98, caùc tín höõu Coâng Giaùo cuõng tham gia moät buoåi canh thöùc tröôùc Toøa AÙn Lieân Bang. Nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho nhaân quyeàn ñaõ luaân phieân nhau tuyeät thöïc trong voøng 18 ngaøy ñeå baøy toû thaát voïng tröôùc quyeát ñònh baùc boû ñôn khaùng aùn cuûa oâng Lim. Toå chöùc nhaân quyeàn Quoác Teá cuõng ra moät thoâng caùo veà tröôøng hôïp cuûa oâng Lim vaø goïi oâng laø moät tuø nhaân löông taâm, chæ vì oâng baøy toû quan ñieåm vaø thi haønh traùch nhieäm cuûa oâng trong tö caùch laø moät daân bieåu.


Tuaàn leã chieáu phim veà "nguôøi cha" taïi Paris

Tuaàn leã chieáu phim veà "nguôøi cha" taïi Paris.

Paris [Apic 7/10/98] -Trong tuaàn leã töø 14 ñeán 21/10/98 tôùi ñaây, 26 cuoán phim veà ñeà taøi "nguôøi cha" seõ ñöôïc trình chieáu taïi Paris, Phaùp Quoác.

Döôùi söï chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Jean Marie Lustiger, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Paris, tuaàn leã chieáu phim veà nguôøi cha seõ ñöôïc khai maïc vôùi cuoán phim coù töïa ñeà "coâng daân Kane" cuûa nhaø ñaïo dieãn Myõ Orson Welles.

Ñaây laø laàn thöù tö moät tuaàn leã Kitoâ giaùo veà ñieän aûnh dieãn ra taïi Paris. Taïi sao coù moät tuaàn leã kitoâ giaùo veà ñieän aûnh? Ñöùc Cha Di Falco, giaùm muïc phuï taù Paris, chuû tòch uûy ban Giaùm Muïc veà truyeàn thoâng cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, ñaõ traû lôøi raèng coù moät tuaàn leã nhö theá laø bôûi vì "caùc tín höõu Kitoâ ñeán caùc raïp chieáu boùng nhö nhöõng nguôøi khaùc, nhöngï coù leõ hoï khoâng xem phim nhö nhöõng nguôøi khaùc". Noùi caùch khaùc, nhöõng tuaàn leã Kitoâ veà ñieän aûnh nhaèm muïc ñích gôïi leân suy nghó cho caùc tín höõu Kitoâ töø nhöõng taùc phaåm coù chieàu saâu ngheä thuaät vaø nhaân baûn.

Trong ba naêm vöøa qua, caùc tuaàn leã Kitoâ veà ñieän aûnh ñaõ thöïc söï thu huùt söï chuù yù cuûa giôùi treû, nhöùt laø hoïc sinh caùc tröôøng trung hoïc.


Toøa Thaùnh yeâu caàu Cao UÛy Tî Naïn baûo veä nguôøi tî naïn hôn laø töï baûo veä choáng laïi hoï

Toøa Thaùnh yeâu caàu Cao UÛy Tî Naïn baûo veä nguôøi tî naïn hôn laø töï baûo veä choáng laïi hoï.

Roma [Apic 7/10/98] - Toøa Thaùnh leân tieáng yeâu caàu Cao UÛy Tî Naïn Lieân Hieäp Quoác baûo veä nguôøi tî naïn hôn laø töï baûo veä choáng laïi hoï.

Phaùt bieåu hoâm thöù Ba [6/10/98] vöøa qua taïi phieân hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Chaáp Haønh cuûa Cao UÛy Tî Naïn Lieân Hieäp Quoác, tröôûng ñoaøn Toøa Thaùnh laø Ñöùc Cha Giuseppe Bertello ñaõ baøy toû quan ngaïi laø hieän nay nhieàu nöôùc ñang ban haønh nhöõng ñaïo luaät haïn cheá vieäc caáp qui cheá tî naïn cuõng nhö truïc xuaát nhöõng nguôøi nhaäp cö baát hôïp phaùp.

Phieân hoïp cuûa hoäi ñoàng chaáp haønh Cao UÛy Tî Naïn Lieân Hieäp Quoác ñaõ khai maïc hoâm 5/10/98 vaø seõ keát thuùc hoâm 10/10/98 taïi Geneve. Ñöùc Cha Bertello khaúng ñònh raèng phaùt bieåu cuûa ngaøi phaûn aùnh laäp tröôøng cuûa nhieàu Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Ngaøi nhìn nhaän raèng Toøa Thaùnh khoâng heà ñaët vaán ñeà veà quyeàn cuûa moïi quoác gia ñöôïc kieåm soaùt vieäc nhaäp cö cuûa nguôøi ngoaïi quoác vaøo laõnh thoå cuûa mình. Tuy nhieân, theo vò tröôûng ñoaøn cuûa Toøa Thaùnh, ñoù ñaây nguôøi ta ghi nhaän raèng hieän ñang coù khuynh höôùng muoán töï baûo veä khoûi nguôøi tî naïn hôn laø baûo veä hoï.

Trích daãn phaàn môû ñaàu cuûa Qui öôùc naêm 1951, ngaøi nhaéc laïi tình lieân ñôùi quoác teá vaø keâu goïi caùc nöôùc chia seû gaùnh naëng vôùi caùc quoác gia ñoùn tieáp nguôøi tî naïn, nhöùt laø nhöõng quoác gia ngheøo.

Sau cuøng, vò tröôûng ñoaøn Toøa Thaùnh nhaéc laïi moái quan taâm cuûa Toøa Thaùnh veà soá phaän cuûa nhöõng nguôøi tî naïn khoâng theå trôû veà xöù sôû cuûa mình vaø phaûi soáng tröôøng kyø trong tình traïng tî naïn.


Caùc Giaùm Muïc Philippines baøy toû hoái tieác veà vieäc baø Marcos ñöôïc tha boång

Caùc Giaùm Muïc Philippines baøy toû hoái tieác veà vieäc baø Marcos ñöôïc tha boång.

(Reuters 7/10/98) - Philippines (Manila) - Thöù Ba vöøa qua (6/10/98), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ baøy toû thaát voïng veà vieäc Toái Cao Phaùp Vieän nöôùc naøy ñaõ tha boång cho baø Imelda Marcos, cöïu phu nhaân toång thoáng, veà toäi tham nhuõng.

Moät toøa aùn cuûa chính phuû Philippines chuyeân xeùt xöû caùc nhaân vieân trong chính phuû ñaõ keát aùn baø Imelda Marcos veà toäi tham nhuõng vaø phaït baø 12 naêm tuø. Trong soá raát nhieàu vuï aùn lieân quan tôùi toäi troán thueá hieän ñang coøn ñöôïc toøa xöû, ñaây laø vuï aùn duy nhaát maø baø Marcos ñaõ bò keát toäi. Tuy nhieân baø Marcos ñaõ khaùng aùn leân Toái Cao Phaùp Vieän vaø nay ñöôïc tha boång. Trong cuoäc phoûng vaán treân moät ñaøi phaùt thanh ñòa phöông, Ñöùc OÂng Pedro Quitorio, phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi thaát voïng veà quyeát ñònh naøy cuûa Toái Cao Phaùp Vieän. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu bieát, chính phuû cuûa oâng Marcos bò laät ñoå vì nhöõng gì hoï ñaõ gaây ra cho ñaát nöôùc". Caâu noùi naøy aùm chæ tôùi cöïu toång thoáng Marcos, choàng cuûa baø Imelda vaø laø ngöôøi ñaõ cai trò Philippine vôùi baøn tay saét. Sau ñoù bò laät ñoå trong cuoäc caùch maïng naêm 1986.

Ngöôøi phaùt ngoân cuûa caùc Giaùm Muïc Philippines thöøa nhaän giaùo hoäi khoâng theå laøm gì khaùc hôn tröôùc quyeát ñònh cuûa Toái Cao Phaùp Vieän, tuy nhieân caùc Giaùm Muïc tin laø chính phuû hieän nay caàn phaûi tieáp tuïc theo ñuoåi nhöõng vuï aùn khaùc maø trong ñoù baø Imelda Marcos laø bò caùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page