Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toøa Thaùnh Vatican toå chöùc Ñaïi Hoäi Quoác Teá veà Muïc Vuï Di Daân vaø Tò Naïn

Toøa Thaùnh Vatican toå chöùc Ñaïi Hoäi Quoác Teá veà Muïc Vuï Di Daân vaø Tò Naïn.

Tin Vatican (VIS 5/10/98): Hoäi Nghò Quoác Teá laàn thöù tö veà vieäc Muïc Vuï Di Daân vaø Tò Naïn, do Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà Vieäc Muïc Vuï cho ngöôøi Di Daân vaø Du Lòch ñöùng ra toå chöùc taïi Vatican, ñaõ ñöôïc khai maïc hoâm thöù Hai ngaøy 5 thaùng 10/1998 vaø seõ keùo daøi cho ñeán ngaøy 10 thaùng 10/1998 naày. Chuû ñeà cuûa Ñaïi Hoäi laø: Söï Di Daân Tröôùc Theàm Ngaøn Naêm Thöù Ba.

Hoäi Nghò Quoác Teá goàm coù saùu phieân hoïp khoaùng ñaïi, ñeå thaûo luaän veà nhöõng ñeà taøi sau ñaây: Hieän Töôïng Di Daân trong thôøi ñaïi chuùng ta; Noãi ñau khoå cuûa ngöôøi tò naïn; Hieän Töôïng Di Daân vaø Coäng Ñoaøn tieáp nhaän; Hieän Töôïng Di Daân vaø Coäng Ñoaøn Quoác Teá; Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöùng tröôùc nhöõng cuoäc di daân ngaøy nay; vaø cuoái cuøng ñeà taøi toång hoïp laø: "Hoäi Nghò seõ daïy chuùng ta bieát ñieàu gì?"


Nguyeät San "Palabra Nueva" (Tieáng Noùi Môùi) do Toøa Toång Giaùm Muïc La Havana, Cuba, phaùt haønh, leân tieáng keâu goïi caùc tín höõu haõy coù thaùi ñoä hoøa giaûi vôùi nhöõng ñaûng vieân coäng saûn Cuba trôû laïi vôùi Ñöùc Tin

Nguyeät San "Palabra Nueva" (Tieáng Noùi Môùi) do Toøa Toång Giaùm Muïc La Havana, Cuba, phaùt haønh, leân tieáng keâu goïi caùc tín höõu haõy coù thaùi ñoä hoøa giaûi vôùi nhöõng ñaûng vieân coäng saûn Cuba trôû laïi vôùi Ñöùc Tin.

Tin Cuba (Apic 5/10/98): Chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò taïi Cuba, tieáp tuïc laøm cho nhieàu ñaûng vieân coäng saûn Cuba trôû laïi vôùi Ñöùc Tin Coâng Giaùo. Trong soá môùi nhaát vöøa ñöôïc phaùt haønh, nguyeät san "Tieáng Noùi Môùi" (Palabra Nueva), do Toøa Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ La Havana phaùt haønh, ñaõ daønh nhieàu trang ñaêng baøi coã voõ söï hoøa giaûi giöõa nhöõng tín höõu Coâng Giaùo vaø nhöõng keû tröôùc kia ñaõ baùch haïi mình, nay xin trôû laïi vôùi Ñöùc Tin, töùc nhöõng ñaûng vieân coäng saûn Cuba.

Sau hôn 30 naêm soáng trong cheá ñoä voâ thaàn chính thöùc vaø ñoâi khi coù thaùi ñoä taán coâng giaùo hoäi, nhöõng tín höõu Coâng Giaùo Cuba ñaõ töøng trung thaønh vôùi giaùo hoäi vaø chòu nhieàu phieàn phöùc, khoâng luoân luoân caûm thaáy thoaûi maùi, khi hoï gaëp nhöõng ñaûng vieân coäng saûn Cuba, ñaõ töøng gaây phieàn phöùc cho hoï, nay ñeán nhaø thôø tham döï Thaùnh Leã, tieáp sau chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi ñaây, hoài ñaàu naêm nay, 1998. Theo baøi baùo ñaêng trong nguyeät san "Tieáng Noùi Môùi",thì thaùi ñoä e deø treân cuõng deã hieåu; tuy nhieân, taùc giaû baøi baùo keâu goïi caùc tín höõu haõy noi göông thaùi ñoä vui möøng vaø tha thöù cuûa ngöôøi cha, trong duï ngoân phuùc aâm veà ngöôøi con hoang ñaøng. Nhaéc theâm thaùi ñoä cuûa Ngöôøi Chuû Chaên nhaân laønh ñi tìm chieân laïc, Baøi Baùo coøn môøi goïi caùc tín höõu ñöøng coù thaùi ñoä e deø hay than phieàn, cuõng ñöøng aân haän vì moät quaù khöù nay khoâng coøn coù theå laäp laïi ñöôïc nöõa. Thaùi ñoä ñaùng coå voõ laø haõy vui möøng ñoùn nhaän nhöõng anh chò em tín höõu môùi trôû laïi töø ñaûng coäng saûn Cuba naày.


Toøa Thaùnh huûy boû buoåi hoäi kieán cuûa ÑTC vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tin Laønh Luther Thuïy Ñieån

Toøa Thaùnh huûy boû buoåi hoäi kieán cuûa ÑTC vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tin Laønh Luther Thuïy Ñieån.

(Reuters 5/10/98) - Thuïy Ñieån (Stockholm) - Toøa Thaùnh ñaõ huûy boû buoåi hoäi kieán cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hammar, giaùo chuû Tin Laønh Luther cuûa Thuïy Ñieån.

Thöù Hai 5/10/98, oâng Johann Hasslow, phaùt ngoân vieân cuûa giaùo hoäi naøy cho bieát, theo chöông trình buoåi hoäi kieán seõ dieãn ra vaøo thöù baûy (10/10/98), nhöng ñaõ bò Toøa Thaùnh huûy boû. Nguyeân nhaân coù theå laø vì Toøa Thaùnh khoâng haøi loøng vôùi laäp tröôøng cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hammar, vì söï uûng hoä cuûa ngaøi ñoái vôùi moät cuoäc trieãn laõm nhieáp aûnh taïi Thuïy Ñieån, trong ñoù moâ taû Chuùa Gieâsu Kitoâ laø moät ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi. Traû lôøi caâu hoûi cuûa haõng thoâng taán Reuters, phaùt ngoân vieân naøy noùi nhö sau: "Toøa Thaùnh khoâng neâu roõ nguyeân do taïi sao bôûi vì ñaây laø vaán ñeà thuoäc veà ngoaïi giao. Thoâng caùo chæ noùi laø moät nhoùm tín höõu Coâng Giaùo taïi Thuïy Ñieån khoâng ñoàng yù veà cuoäc hoäi kieán giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hammar".

Khi ñöôïc hoûi veà cuoäc trieãn laõm noùi treân, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hammar cuûa Tin Laønh Luther Thuïy Ñieån noùi raèng ngaøi khoâng coù yù kieán. Tuy nhieân phaùt ngoân vieân cuûa giaùo hoäi naøy thì traû lôøi moät caùch maäp môø raèng: "Dó nhieân moïi ngöôøi ñeàu bieát laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hammar khoâng heà daáu dieám quan ñieåm cuûa ngaøi trong vaán ñeà naøy".


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc chuaån bò möøng leã phong thaùnh cho chaân phöôùc Edith Stein

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc chuaån bò möøng leã phong thaùnh cho chaân phöôùc Edith Stein.

(Reuters 5/10/98) - Ñöùc (Bonn) - Chuùa Nhaät, ngaøy 11/10/98 tôùi ñaây, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ chuû söï leã phong thaùnh chaân phöôùc Edith Stein, vaø cuøng ngaøy naøy, rieâng taïi Ñöùc, giaùo hoäi Coâng Giaùo seõ cöû haønh caùc nghi leã möøng kính vò thaùnh môùi taïi caùc nhaø thôø treân toaøn nöôùc.

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc ñaõ cho bieát nhö treân trong moät thoâng caùo coâng boá vaøo hoâm thöù Hai (5/10/98). Edith Stein sinh naêm 1891 trong moät gia ñình goác Do Thaùi, nhöng ñaõ boû ñaïo Do Thaùi naêm leân 14 tuoåi vaø soáng nhö moät ngöôøi voâ thaàn trong voøng 10 naêm, roài sau ñoù theo ñaïo Coâng Giaùo. Naêm 1922, Edith Stein vaøo tu doøng Carmelite laáy teân laø Teresita Benedicta Thaäp Giaù. Thaùng 8 naêm 1942, nöõ tu Benedicta bò Ñöùc Quoác Xaõ ñöa vaøo traïi taäp trung Auschwitz, vaø vaøo cuoái thaùng 8 cuøng naêm, chung vôùi nhieàu tuø nhaân khaùc trong traïi, chò ñaõ bò gieát cheát trong loø hôi ngaït. Naêm 1987 Edith Stein ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II toân phong leân baäc Chaân Phöôùc.

Trong thoâng caùo, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc ñaõ ghi laïi taâm tình cuûa moät tuø nhaân coøn soáng soùt noùi veà chaân phöôùc Edith Stein nhö sau: "Luùc bò giam trong traïi taäp trung, nöõ tu Benedicta gioáng nhö laø moät thieân thaàn ñoái vôùi caùc phuï nöõ khaùc trong tuø. Chò giuùp ñôõ, an uûi vaø traán tónh tinh thaàn cuûa hoï".


Ngöôøi di daân khoâng phaûi laø khaùch ñoái vôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo Nhaät

Ngöôøi di daân khoâng phaûi laø khaùch ñoái vôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo Nhaät.

(UCAN JA1037.0996 5/10/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Taát caû nhöõng ai ñeán vôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo Nhaät ñeàu khoâng neân ñöôïc ñoái xöû nhö ngöôøi khaùch, nhöng laø ngöôøi trong moät gia ñình.

Treân ñaây laø noäi dung chính trong söù ñieäp cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Leo Jun Ikenaga cuûa Osaka nhaân ngaøy Theá Giôùi veà ngöôøi Di Daân, toå chöùc vaøo ngaøy 13/09/98 vöøa qua. Trong söù ñieäp, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ikenaga noùi nhö sau: "Baát luaän hoï laø ai hay ñeán töø ñaâu, nhöõng ngöôøi ñeán vôùi chuùng toâi ñeàu ñöôïc coi nhö ngöôøi trong moät gia ñình. Thaät laø ñieàu tuyeät dieäu bieát bao neáu yù thöùc cuûa chuùng ta ñaït ñeán möùc ñoä nhö theá. Caùc giaùo xöù taïi Nhaät ñang lo laéng khoâng bieát phaûi ñoùn nhaän laøn soùng ngöôøi di daân Coâng Giaùo vaø hoäi nhaäp nhöõng ngöôøi naøy vaøo xaõ hoäi nhö theá naøo. Tuy nhieân, chuùng ta caàn phaûi töø boû taâm thöùc naøy vaø suy nghó tìm caùch naøo, ñeå cuøng vôùi nhöõng giaùo daân ngoaïi quoác naøy, chuùng ta coù theå xaây döïng moät giaùo hoäi quoác teá. Ngay caû vieäc duøng töø "chaáp nhaän" cuõng coù theå khoâng ñuùng, bôûi vì qua baûn chaát cuûa mình, giaùo hoäi laø cho taát caû moïi ngöôøi. Caùnh cöûa cuûa giaùo hoäi ñöôïc môû roäng, khoâng chæ cho rieâng ngöôøi Kitoâ maø thoâi, nhöng cho taát caû".

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ikenaga cuõng kieâm chöùc vuï chuû tòch UÛy Ban Coâng Gíao ñaëc traùch veà quan heä quoác teá. Nhaân ngaøy Theá Giôùi veà ngöôøi Di Daân, uûy ban naøy ñaõ khai maïc chieán dòch coù teân laø "Ñaëc Tính Ña Bieät noùi leân tính caùch soáng ñoäng: Khai Sinh moät Giaùo Hoäi Quoác Teá", vaø moät taäp saùch mang töïa ñeà: "Moät Giaùo Hoäi cuûa Söï Soáng vaø Hoøa Hôïp".


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Ba Lan môû chieán dòch choáng laïi naïn daâm oâ

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Ba Lan môû chieán dòch choáng laïi naïn daâm oâ.

Varsava [Apic 5/10/98] - Nhaân dòp töïu tröôøng, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ba Lan ñaõ môû chieán dòch choáng laïi naïn daâm oâ ñang hoaønh haønh trong khaép nöôùc.

Trong laù thöù muïc vuï gôûi cho toaøn theå Daân Chuùa hoài cuoái thaùng 9/1998 vöøa qua, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ba Lan vieát nhö sau: "Khoâng coù baát cöù lyù do naøo ñeå nhöôïng boä tröôùc moät söï döõ, cho daãu söï döõ aáy ñöôïc nguïy taïo nhö moät söï ñoøi hoûi cho töï do".

114 vò giaùm muïc Ba Lan leân tieáng baùo ñoäng raèng, cho duø bò giaùo hoäi keát aùn nhö moät söï xuùc phaïm traàm troïng, caùc taøi lieäu khieâu daâm hieän ñang ôû trong taàm tay cuûa moïi nguôøi daân Ba Lan. Caùc ngaøi noùi raèng trong khi ngöôøi ta hoâ haøo choáng laïi oâ nhieãm trong moâi tröôøng soáng, nguôøi ta laïi laøm ngô tröôùc söï oâ nhieãm ñoái vôùi chính taâm hoàn con nguôøi.

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ba Lan yeâu caàu phaûi coù nhöõng bieän phaùp ñeå coå voõ caùc noå löïc choáng laïi daâm oâ trong caùc tröôøng hoïc vaø gia ñình. Caùc ngaøi noùi raèng moät khi laøm ñaõ laøm quen vôùi caùc hình aûnh daâm oâ, treû con seõ khoâng coøn kính troïng cha meï, anh chò em cuûa mình nöõa. Vaø ñoù chính laø nguy cô daãn ñeán nhöõng thaûm kòch cho caùc gia ñình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page