Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Israel lo sôï raèng chính quyeàn Palestine thao tuùng caùc Giaùo Hoäi Kitoâ

Israel lo sôï raèng chính quyeàn Palestine thao tuùng caùc Giaùo Hoäi Kitoâ.

Jerusalem [Apic 4/10/98] - Theo moät baûn baùo caùo cuûa caùc cô quan an ninh Israel, ñöôïc coâng boá moät phaàn treân caùc nhöït baùo soá ra hoâm Chuùa Nhöït 4/10/98 vöøa qua, chính phuû Israel sôï raèng chính quyeàn Palestine ñang thao tuùng caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa.

Theo baûn baùo caùo, chính quyeàn Palestine ñaõ gia taêng noå löïc ñeå kieåm soaùt caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Israel nhaèm ñaåy maïnh chieán dòch chieám caùc vuøng ñaát roäng lôùn maø caùc Giaùo Hoäi naøy sôû höõu vaø gia taêng aûnh höôûng taïi Taây Phöông.

Moät soá nhaø laõnh ñaïo Kitoâ taïi Gieârusalem xem baûn baùo caùo nhö laø moät daáu hieäu môùi cho thaáy söï ngu xuaån cuûa chính phuû Israel. Nhieàu quan saùt vieân cho raèng chính phuû Israel khoâng muoán nhìn nhaän raèng ña soá caùc tín höõu Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa laø ngöôøi AÙ Raäp vaø do ñoù coù ñöôïc nhöõng nhaø laõnh ñaïo noùi cuøng moät ngoân ngöõ vôùi mình laø moät öôùc muoán deã hieåu. Neáu caùc vò laõnh ñaïo Kitoâ coù trung thaønh vôùi chính nghóa cuûa nguôøi Palsetine cuõng laø moät ñieàu deã hieåu. Ít hay nhieàu, nhöõng nguôøi Do Thaùi luoân coâng khai coå voõ söï chia reõ giöõa caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo trong nhöõng vuøng ñang ñöôïc hoï kieåm soaùt.


Tranh luaän xung quanh moät cuoán saùch veà cuoäc ñôøi Chuùa Gieâsu vöøa ñöôïc xuaát baûn taïi Phaùp

Tranh luaän xung quanh moät cuoán saùch veà cuoäc ñôøi Chuùa Gieâsu vöøa ñöôïc xuaát baûn taïi Phaùp.

Paris [Apic 4/10/98] - "Gieâsu Nazareth, Vua Do Thaùi": ñoù laø töïa ñeà cuûa moät cuoán saùch vöøa ñöôïc xuaát baûn taïi Phaùp vaø hieän ñang gaây nhieàu tranh caûi soâi noåi. Vôùi 2,000 böùc hình minh hoïa, cuoán saùch töï giôùi thieäu nhö laø "cuoäc ñôøi cuûa Chuùa Gieâsu cho naêm 2000".

Hoâm thöù Tö [30/09/98] vöøa qua, moät ngaøy tröôùc khi taùc phaåm ñöôïc baøy baùn taïi caùc hieäu saùch, nguôøi phaùt ngoân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp laø linh muïc Olivier de la Brosse, ñöa ra nhaän xeùt raèng ñaây laø moät taùc phaåm raát ngheøo naøn veà giaù trò thieâng lieâng; nhöõng hình aûnh trong cuoán saùch thì laïi moâ taû "moät theá giôùi vieãn vong, tieàn cheá". Linh Muïc de la Brosse laáy laøm tieác vì "khía caïnh beänh hoaïn cuûa nhieàu böùc aûnh minh hoïa" hoaøn toaøn xa laï vôùi söï laønh maïnh taâm lyù cuûa Tin Möøng. Ngöôøi phaùt ngoân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp cho raèng thay vì quaûng baù Tin Möøng, taùc phaåm chæ taïo ra ngoä nhaän maø thoâi. Ngoaøi nhöõng lôøi pheâ phaùn cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, ngöôøi ta cuõng thaáy coù nhöõng phaûn öùng gaây gaét nôi oâng Joseph Sitruk, ñaïi giaùo tröôûng Do Thaùi taïi Phaùp vaø oâng Dalil Boubakeur, quaûn nhieäm ñeàn thôø Hoài Giaùo taïi Paris.


Back to Radio Veritas Asia Home Page