Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñoùng goùp caù khoâ ñeå nuoâi caùc chuûng sinh

Ñoùng goùp caù khoâ ñeå nuoâi caùc chuûng sinh.

(UCAN IJ1066.0995 2/10/98) - Indonesia (Putussibau) - Ngöôøi Coâng Giaùo taïi moät giaùo xöù mieàn queâ trong giaùo phaän Sintang, thuoäc tænh Taây Kalimantan cuûa Indonesia, ñaõ ñoùng goùp caù khoâ ñeå nuoâi caùc chuûng sinh taïi chuûng vieän cuûa giaùo phaän.

Trong moät thaùnh leã nhaân ngaøy Kinh Thaùnh Toaøn Quoác 6/09/98 vöøa qua, Linh Muïc Paskasius Triono, cha sôû giaùo xöù Thaùnh Gia ñaõ keâu goïi caùc tín höõu haõy uûng hoä vaät chaát, thay vì tieàn baïc cho caùc hoïc sinh ñang theo hoïc taïi tieåu chuûng vieän cuûa giaùo phaän. Ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ ñaùp öùng qua vieäc ñoùng goùp 75 kí caù khoâ, tuy raèng chính cuoäc soáng cuûa hoï cuõng ñang gaëp khoù khaên vì cuoäc khuûng hoaûng kinh teá cuûa quoác gia. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN ngaøy 21/09/98 vöøa qua, cha Paskasius Triono noùi raèng ngaøi raát haõnh dieän veà söï ñaùp öùng mau choùng cuûa caùc tín höõu. Cha cho bieát lieàn sau thaùnh leã, nhieàu giaùo daân ñaõ trôû veà nhaø vaø chæ vaøi ñoàng hoà sau hoï ñaõ mang ñeán nhaø thôø raát nhieàu caù khoâ. Hoï coøn xin cha cho theâm thôøi haïn vaøi ngaøy ñeå hoï kòp muoái caù ñeå mang ñeán.

OÂng Abing, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Xöù Thaùnh Gia cho bieát caùc giaùo daân raát sung söôùng ñöôïc goùp phaàn hoã trôï caùc em hoïc sinh. OÂng noùi nhö sau: "Chuùng toâi laø nhöõng daân laøng ngheøo, chuùng toâi khoâng coù tieàn ñeå cho con em chuùng toâi vaøo hoïc caùc tröôøng Coâng Giaùo. Ñoùng goùp nhoû cuûa chuùng toâi chöùng minh söï trôï giuùp cuï theå trong khaû naêng cuûa mình". Moät giaùo vieân khaùc coù con ñang theo hoïc taïi tieåu chuûng vieän cuûa giaùo phaän thì baøy toû caûm nghó nhö sau: "Chuùng toâi muoán caùc chuûng sinh yù thöùc ñöôïc raèng, nhieàu giaùo höõu, luoân caû taïi laøng chuùng toâi, quan taâm vaø mong ñôïi nôi hoï raát nhieàu" Tieåu chuûng vieän Thaùnh Gioan Vianney cuûa giaùo phaän Sintang ñöôïc thaønh laäp naêm 1994 vaø hieän ñang coù 50 em ñang theo hoïc baäc trung hoïc.


Boä tröôûng AÁn Ñoä ra leänh ñieàu tra veà vuï xaâm phaïm tieát haïnh caùc nöõ tu

Boä tröôûng AÁn Ñoä ra leänh ñieàu tra veà vuï xaâm phaïm tieát haïnh caùc nöõ tu.

(UCAN IC1081.0995 2/10/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Boä Tröôûng boä gia cö cuûa AÁn Ñoä, oâng Lal K. Advani ñaõ ra leänh môû cuoäc ñieàu tra veà vuï xaâm phaïm tieát haïnh boán nöõ tu taïi bang Madhya Pradesh, ñoàng thôøi oâng cuõng ñaûm baûo vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo raèng nhöõng vuï taán coâng caùc cô sôû toân giaùo, caùc nhaø truyeàn giaùo, cuõng seõ ñöôïc ñieàu tra.

Quyeát ñònh treân ñaây ñöôïc ñöa ra sau khi nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo taïi AÁn Ñoä ñaõ taïo neân söï caêng thaúng giöõa caùc ñaûng phaùi chính trò, cuøng vôùi lôøi caùc buoäc thaùi ñoä uø lì vaø dung tuùng cuûa ñaûng Nhaân Daân AÁn Ñoä cuûa phe AÁn Giaùo ñöông caàm quyeàn, ñeå cho caùc thaønh phaàn AÁn Giaùo cöïc ñoan taán coâng ngöôøi Kitoâ. Moät phaùi ñoaøn giaùo hoäi, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic cuûa New Delhi caàm ñaàu, ñaõ göûi leân oâng Advani moät kieán thö, caùo buoäc nhöõng vuï taán coâng naøy laø moät phaàn cuûa moät chöông trình qui moâ hôn cuûa caùc nhoùm AÁn Giaùo cöïc ñoan coù chuû tröông baát khoan nhöôïng. Cuõng trong cuoäc hoäi kieán vôùi oâng Advani, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic ñaõ leân tieáng baùo ñoäng raèng ñaây laø laàn ñaàu tieân keå töø naêm 1947, sau ngaøy AÁn Ñoä ñöôïc ñoäc laäp, ngöôøi Kitoâ giaùo baét ñaàu caûm thaáy bò ñe doïa. OÂng Advani ñaûm baûo laø oâng seõ ñieàu tra kyõ löôõng veà nhöõng vuï baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo taïi bang Madhya Pradesh cuõng nhö taïi caùc nôi khaùc trong nöôùc. Ngoaøi ra, oâng cuõng ñieän thoaïi cho laõnh tuï cuûa Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi ra leänh cho toå chöùc naøy ngöng ñöa ra nhöõng lôøi tuyeân boá thieáu traùch nhieäm choáng laïi ngöôøi Kitoâ. Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi ñöôïc coi laø caùnh toân giaùo cuûa ñaûng Nhaân Daân AÁn Ñoä.

Sau khi xaûy ra vuï xaâm phaïm tieát haïnh boán nöõ tu, moät laõnh tuï cuûa toå chöùc naøy tuyeân boá raèng caùc nöõ tu ñaùng bò hình phaït naøy do bôûi caùc hoaït ñoäng chieâu duï ngöôøi AÁn Giaùo theo ñaïo. Thaùi ñoä thieáu traùch nhieäm naøy ñaõ khieán cho caùc ñaûng phaùi ñoái laäp taïi quoác hoäi AÁn Ñoä cöïc löïc leân aùn. Sau ñoù, chuû tòch cuûa toå chöùc naøy laø oâng Ashok Singhal ñaõ ra moät thoâng caùo leân aùn vuï xaâm phaïm tieát haïnh caùc nöõ tu. Moät chính trò gia khaùc thuoäc phe ñoái laäp cho raèng thuû töôùng Atal Behari Vajpayee coøn thieáu nôï ngöôøi Kitoâ giaùo ôû AÁn Ñoä moät lôøi giaûi thích, bôûi vì trong voøng saùu thaùng keå töø khi ñaûng AÁn Giaùo leân caàm quyeàn, baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo ñang tieáp tuïc gia taêng caùch raát ñaùng lo ngaïi.


Nhaø truyeàn giaùo tieân phong ngöôøi Hoa Kyø qua ñôøi taïi Thaùi Lan

Nhaø truyeàn giaùo tieân phong ngöôøi Hoa Kyø qua ñôøi taïi Thaùi Lan.

(UCAN TH1074.0995 2/10/98) - Thaùi Lan (Udon Thani) - Khoaûng 2,000 ngöôøi trong giaùo phaän Udon Thani beân Thaùi Lan ñaõ ñeán döï leã an taùng Ñöùc Cha Clarence James Duhart, thuoäc doøng Chuùa Cöùu Theá, qua ñôøi ngaøy 21/09/98 taïi Bangkok.

Ñöùc Cha James Duhart ñöôïc coi laø nhaø truyeàn giaùo tieân phong taïi Thaùi Lan vaø laø vò Giaùm Muïc tieân khôûi cuûa giaùo phaän Udon Thani. Söï tham döï ñoâng ñaûo cuûa caùc tín höõu, Coâng Giaùo cuõng nhö Phaät Giaùo, chöùng toû Ñöùc Cha Duhart ñöôïc ngöôøi daân Udon Thani, heát loøng yeâu meán vaø kính troïng. Moät vò hoøa thöôïng ñaõ laøm moät baøi thô ñeå töôûng nhôù taám göông hy sinh cuûa vò coá Giaùm Muïc. Trong thaùnh leã an taùng Ñöùc Cha taïi nhaø thôø chính toøa Udon Thani ngaøy 28/09/98 vöøa qua, Ñöùc Cha George Yod Phimphisan, ngöôøi keá vò Ñöùc Cha Duhart taïi giaùo phaän Udon Thani, ñaõ ca ngôïi göông soáng ñöùc haïnh vaø khoù ngheøo, vaø sieâng naêng trong thöøa taùc vuï cuûa Ñöùc coá Giaùm Muïc. Ngaøi ñaõ soáng lôøi khaán khoù ngheøo ñeán ñoä ngaøi ñaõ töø choái khoâng maëc boä aùo doøng môùi khi maø boä aùo doøng ngaøi ñang maëc coøn coù theå maëc ñöôïc, cho duø aùo doøng ñaõ cuø meøn vaø raùch taû tôi. Caùc linh muïc trong doøng, ñoâi luùc phaûi bí maät caát boä aùo doøng cuõ ñeå ngaøi phaûi maëc boä môùi.

Cuõng theo Ñöùc Cha Phimphisan, Ñöùc coá giaùm muïc Duhart coøn neâu göông vaâng lôøi beà treân cuûa ngaøi ngay caû khi ñaõ laøm Giaùm Muïc. Vaø sau khi veà höu ngaøi soáng vaø ñoái xöû vôùi taát caû moïi ngöôøi nhö moät ngöôøi cha, daønh haàu heát thôøi giôø cho vieäc caàu nguyeän; nhöõng taám göông naøy ñaõ ñaûm baûo cho ngaøi moät choã treân Thieân Ñaøng. Ngoaøi ra Ñöùc Cha Duhart cuõng raát noåi tieáng vì nhöõng hoaït ñoäng truyeàn giaùo khoâng bieát moûi meät qua vieäc ngaøi saên soùc cho ngöôøi ngheøo vaø nhöõng ngöôøi bò boû rôi, trong soá naøy coù caû nhöõng ngöôøi bò beänh phong cuøi vaø nhöõng ngöôøi tò naïn vì chieán tranh. Naêm 1965, Ñöùc Cha Duhart chính thöùc ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc tieân khôûi cuûa giaùo phaän Udon Thani vaø veà höu naêm 1975.


Back to Radio Veritas Asia Home Page