Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Thöôïng Phuï Chính Thoáng Nga yeâu caàu caûi toå Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ

Ñöùc Thöôïng Phuï Chính Thoáng Nga yeâu caàu caûi toå Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ.

Varsava [Apic 1/10/98] - Ñöùc Alexis II, Thöôïng Phuï Chính Thoáng Nga noùi raèng söï tham gia cuûa Giaùo Hoäi naøy trong Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ tuøy thuoäc vaøo söï caûi toå maø toå chöùc naøy phaûi thöïc hieän nhaân dòp möøng kyû nieäm 50 naêm thaønh laäp. Phaùt bieåu treân moät tôø baùo xuaát baûn taïi Ba Lan, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II cho bieát Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga vaãn vaø seõ luoân côûi môû ñeå ñoái thoaïi xaây döïng vôùi caùc Giaùo Hoäi Kitoâ khaùc vaø xem vieäc tham gia vaøo caùc toå chöùc ñaïi keát quoác teá nhö moät söù meänh. Tuy nhieân, theo Ñöùc Alexis II, cuõng nhö caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng khaùc, Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga phaûi pheâ phaùn caùc khuynh höôùng tieâu cöïc beân trong Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ.

Nhieàu vò höõu traùch cuûa caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng cho raèng caùc sinh hoaït cuûa Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ quaù thieân veà Tin Laønh vaø chòu aûnh höôûng cuûa khuynh höôùng töï do cuûa Taây Phöông.

Vaán ñeà quan heä giöõa Chính Thoáng vaø Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ coøn phöùc taïp laø do nhöõng chieán dòch choáng ñaïi keát cuûa caùc phaàn töû cöïc ñoan trong moät soá Giaùo Hoäi Chính Thoáng taïi Nga.

Veà quan heä vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roma, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II baøy toû hy voïng tieáp tuïc cuoäc ñoái thoaïi, nhöng xaùc ñònh raèng ngaøi seõ khoâng gaëp Ñöùc Gioan Phaoloâ II bao laâu Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Hy Laïp taïi Ukraine vaãn ñeo ñuoåi ñieàu maø ngaøi goïi laø "kyø thò vaø baùch haïi" ñoái vôùi caùc tín höõu Chính Thoáng.


Soá ngöôøi Coâng Giaùo AÙ Chaâu taïi Hoàng Koâng suy giaûm

Soá ngöôøi Coâng Giaùo AÙ Chaâu taïi Hoàng Koâng suy giaûm.

(UCAN HK1060.0995 1/10/98) - Hoàng Koâng - Do tình traïng khuûng hoaûng kinh teá, soá ngöôøi Coâng Giaùo AÙ Chaâu taïi Hoàng Koâng suy giaûm tuy nhieân söï kieän naøy khoâng aûnh höôûng tôùi ñôøi soáng coäng ñoaøn taïi ñaây.

Trong voøng 9 thaùng vöøa qua, khoaûng 60 gia ñình ngöôøi Coâng Giaùo Nam Haøn ñaõ rôøi khoûi Hoàng Koâng, nay Hoàng Koâng chæ coøn laïi 300 gia ñình vôùi toång coäng khoaûng 1,200 tín höõu Coâng Giaùo Nam Haøn. Coâ Maria Song, moät thaønh vieân Hoäi Ñaïo Binh Ñöùc Meï ôû Hoàng Koâng cho haõng thoâng taán UCAN bieát laø ña soá caùc gia ñình rôøi Hoàng Koâng vì caùc coâng ty ngoaïi quoác caét giaûm nhaân vieân trong khi laïi coù ít nhaân vieân môùi tôùi laøm vieäc. Tuy nhieân ñôøi soáng coäng ñoaøn Coâng Giaùo vaãn khoâng thay ñoåi, vaø Hoäi Ñaïo Binh Ñöùc Meï vaãn tieáp tuïc caùc hoaït ñoäng nhö toå chöùc phuïng vuï, hoäi thaûo. Veà phaàn caùc tín höõu Coâng Giaùo Nhaät, thì ngöôøi ta cuõng ghi nhaän tình traïng moät soá nhaân vieân ngöôøi Nhaät ñaõ rôøi Hoàng Koâng ñeå trôû veà nöôùc. Trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1994-1997, soá ngöôøi Coâng Giaùo Nhaät sang Hoàng Koâng laøm vieäc gia taêng, nhöng baét ñaàu töø naêm 1997 thì soá ngöôøi môùi tôùi ngaøy moät giaûm suùt, vaø trong töông lai coøn nhieàu ngöôøi Coâng Giaùo Nhaät khaùc seõ rôøi Hoàng Koâng.

Veà phía caùc coäng ñoaøn Coâng Giaùo ngöôøi Philippines taïi Hoàng Koâng, Ñöùc oâng Thomas Gonzalez, ñaëc traùch UÛy Ban Muïc Vuï cho ngöôøi di daân lao ñoäng cuûa giaùo phaän Hoàng Koâng, cho bieát laø soá ngöôøi Philippines ñeán xin taïm truù taïi caùc nhaø do uûy ban coi soùc ngaøy moät nhieàu theâm. Ñieàu naøy chöùng toû raèng soá ngöôøi Philippines bò maát vieäc laøm taïi Hoàng Koâng ñang gia taêng. Ña soá laø caùc phuï nöõ laøm "ngöôøi ôû" cho caùc chuû nhaân Hoàng Koâng. Môùi ñaây, moät thaønh vieân trong Hoäi Ñoàng Laäp Phaùp cuûa Hoàng Koâng ñaõ vieän leõ cuoäc khuûng hoaûng kinh teá vaø ñeà nghò caét giaûm 20% möùc löông trung bình cuûa giôùi laøm ngöôøi ôû ñeán töø Philippines. Hieän nay löông trung bình cuûa moät ngöôøi ôû taïi Hoàng Koâng laø gaàn 500 Myõ Kim moãi thaùng.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo mieàn Ñoâng Baéc AÁn quyeát ñònh thaønh laäp ñôn vò nhaân quyeàn

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo mieàn Ñoâng Baéc AÁn quyeát ñònh thaønh laäp ñôn vò nhaân quyeàn.

(UCAN IE1030.0995 1/10/98) - AÁn Ñoä (Kohima) - Trong cuoäc hoïp taïi bang Assam ôû mieàn Ñoâng Baéc AÁn, caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi taïi ñaây cho raèng, ñaùp öùng cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi mieàn naøy tröôùc nhöõng vuï baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo coøn quaù yeáu, ñoàng thôøi caùc vò keâu goïi ngöôøi Kitoâ haõy maïnh daïn tranh ñaáu choáng laïi naïn vi phaïm nhaân quyeàn. Cuoäc hoïp dieãn ra töø ngaøy 25-26 thaùng 8/1998 taïi thaønh phoá Guwahati.

Dieãn ñaøn Coâng Lyù, Hoøa Bình vaø Phaùt Trieån cuûa caùc giaùo phaän mieàn Ñoâng Baéc AÁn ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp nhöõng ñôn vò nhaân quyeàn trong taát caû 10 giaùo phaän, naèm trong vuøng ñaát ñang bò xaâu xeù bôûi nhöõng cuoäc giao chieán cuûa caùc phaàn töû ñoøi ly khai, vaø tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi taïi ñaây. Quyeát ñònh naøy ñöôïc ñöa ra sau khi caùc linh muïc, caùc laõnh tuï giaùo daân, ñeàu coù cuøng quan ñieåm raèng, giaùo hoäi Coâng Giaùo trong mieàn naøy quaù thaän troïng trong cung caùch ñaùp öùng cuûa mình tröôùc naïn vi phaïm nhaân quyeàn. Moät giaùo daân ñaõ maïnh daïn noùi raèng, maëc duø giaùo hoäi vaãn cung caáp caùc dòch vuï veà giaùo duïc, y teá vaø phaùt trieån cho ngöôøi daân trong vuøng, tuy nhieân cuõng chính vì caùc quyeàn lôïi rieâng tö (vested interest) maø giaùo hoäi ñaõ traùnh khoâng leân tieáng choáng laïi caùch ñoái xöû baát coâng cuûa quaân ñoäi AÁn Ñoä ñoái vôùi caùc nhoùm saéc daân ñòa phöông ñang tranh ñaáu ñoøi quyeàn töï trò. Ña soá caùc saéc daân naøy laïi laø ngöôøi Coâng Giaùo.

Moät linh muïc baøy toû hoái tieác tröôùc söï kieän coù nhieàu hoïc sinh, sau khi toát nghieäm taïi caùc tröôøng Coâng Giaùo, lieàn tham gia vaøo caùc phong traøo khaùng chieán. Moät vò linh muïc khaùc laø cha Mariados, thuoäc giaùo phaän Dibrugarh, baøy toû caûm nghó raèng giaùo hoäi neân töï mình thoaùt ra khoûi xieàng xích cuûa caùi goïi laø "vì an ninh" naøy, ñeå söûa chöõa cho nhöõng thieáu xoùt cuûa mình trong quaù khöù. Linh Muïc naøy ñeà nghò giaùo hoäi neân coäng taùc vôùi caùc toå chöùc Kitoâ giaùo khaùc, cuõng nhö vôùi caùc cô quan phi chính phuû, ñeå choáng laïi naïn baïo ñoäng vaø baát coâng trong mieàn Baéc AÁn.


Giaùm Muïc Indonesia keâu goïi giaùo daân tham gia vaøo ñôøi soáng giaùo hoäi

Giaùm Muïc Indonesia keâu goïi giaùo daân tham gia vaøo ñôøi soáng giaùo hoäi.

(UCAN IJ1067.0995 1/10/98) - Indonesia (Bandung) - Moät vò Giaùm Muïc taïi tænh Taây Java cuûa Indonesia ñaõ ñaùnh daáu kyû nieäm 40 naêm chòu chöùc linh muïc cuûa mình, baèng moät laù thö muïc vuï, trong ñoù ngaøi keâu goïi caùc tín höõu cuûa mình haõy tích cöïc tham gia nhieàu hôn vaøo ñôøi soáng cuûa giaùo hoäi. Laù thö ñöôïc ñoïc trong caùc thaùnh leã taï ôn vaøo hai ngaøy 5-6/09/98.

Ñöùc Cha Alexander Djajasiswaja, Giaùm Muïc Bandung, ñaõ vieát nhö sau: "Laø moät linh muïc, nieàm ao öôùc to lôùn cuûa toâi laø ñöôïc thaáy ngöôøi giaùo daân daán thaân vaø tích cöïc tham gia nhieàu hôn vaøo caùc sinh hoaït cuûa giaùo hoäi, bôûi vì hoï chính laø thaønh phaàn ña soá cuûa giaùo hoäi. Toâi keâu goïi taát caû caùc laõnh tuï giaùo daân, ñaëc bieät laø nhöõng vò thuoäc hoäi ñoàng giaùo xöù haõy nuoâi döôõng moät tinh thaàn hieäp thoâng trong qua caùc hoaït ñoäng toâng ñoà giöõa caùc toå chöùc vaø hoäi ñoaøn ôû caáp giaùo xöù cuõng nhö trong giaùo phaän. Thaønh quaû cuûa moät vò Giaùm Muïc trong chöùc vò chuû chaên cuûa mình chæ coù theå ñaït ñöôïc qua söï coäng taùc chaët cheõ vôùi ngöôøi giaùo daân."

Lieân quan tôùi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá maø Indonesia ñang ñöông ñaàu hieän nay, vò Giaùm Muïc Bandung goïi ñaây laø moät ôn laønh trong baát haïnh, bôûi vì noù khuyeán khích taát caû moïi ngöôøi thuoäc caùc toân giaùo khaùc xích laïi gaàn nhau hôn.


Toång Giaùo Phaän Seoul thieát laäp maïng löôùi ñieän toaùn

Toång Giaùo Phaän Seoul thieát laäp maïng löôùi ñieän toaùn.

(UCAN KO1046.0995 1/10/98) - Nam Haøn (Seoul) - Sau moät naêm chuaån bò, ngaøy 20/09/98 vöøa qua, Toång Giaùo Phaän Seoul beân Nam Haøn ñaõ thieát laäp maïng löôùi noái lieàn heä thoáng ñieän toaùn cuûa vaên phoøng ñieàu haønh Toång Giaùo Phaän vôùi maùy ñieän toaùn cuûa 198 giaùo xöù vaø 12 cô quan Coâng Giaùo trong Toång Giaùo Phaän. Toång coäng coù khoaûng 7,650 maùy ñieän toaùn ñöôïc gaén vaøo heä thoáng coù teân goïi laø Yangup, ñaët theo teân cuûa cha Thomas Choi Yang-up, laø moät trong hai vò linh muïc tieân phong trong chöông trình thieát laäp maïng löôùi ñieän toaùn trong toaøn Toång Giaùo Phaän Seoul.

Xöû duïng ngoân ngöõ ñòa phöông, heä thoáng naøy seõ taïo ñieàu kieän cho caùc tín höõu Coâng Giaùo cuõng nhö khoâng Coâng Giaùo trong nöôùc thu thaäp tin töùc lieân quan tôùi sinh hoaït cuûa Toång Giaùo Phaän cuõng nhö cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn. Theo mong ñôïi cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn thì khoâng bao laâu nöõa, ñieän toaùn seõ trôû thaønh moät phöông tieän truyeàn giaùo. Ñöùc Cha Nicolas Cheong Jin-Suk, Toång Giaùm Muïc Seoul ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Toâi heát loøng hy voïng laø heä thoáng Yangup naøy seõ trôû thaønh moät khí cuï höõu hieäu cho coâng taùc rao giaûng Tin Möøng trong xaõ hoäi thoâng tin hieän ñaïi cuûa ngaøy nay, ñoàng thôøi noù cuõng seõ giuùp thaêng tieán phaåm chaát muïc vuï vaø caùc dòch vuï ñieàu haønh trong Toång Giaùo Phaän". Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cheong Jin-Suk noùi theâm raèng, taát caû caùc linh muïc haõy suy nghó xem phaûi laøm theá naøo, ñeå hoï coù theå trôû thaønh chöùng nhaân cuûa Tin Möøng trong moät xaõ hoäi maø moïi khía caïnh cuoäc soáng ñang ñöôïc thay ñoåi bôûi söï hieän dieän cuûa maùy ñieän toaùn. Ngaøi noùi nhö sau: "Trong tö caùch laø muïc töû, chuùng ta phaûi nhìn vaøo thöïc taïi cuûa xaõ hoäi thoâng tin hieän nay döôùi khía caïnh truyeàn giaùo, ñoàng thôøi nhaän bieát ñöôïc khoa hoïc vaø kyõ thuaät seõ phuïc vuï nhieàu lôïi ích cho con ngöôøi".


Giôùi treû Hoài Giaùo Singapore tìm hieåu veà Kitoâ Giaùo

Giôùi treû Hoài Giaùo Singapore tìm hieåu veà Kitoâ Giaùo.

(UCAN SG1033.0995 1/10/98) - Singapore - Ñeå thaêng tieán moái quan heä giöõa Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo, daïo trung tuaàn thaùng 9/1998 vöøa qua, khoaûng 30 baïn treû Hoài Giaùo ngöôøi Singapore tuoåi töø 17-30 ñaõ ñeán quan saùt moät thaùnh leã cho thieáu nhi taïi nhaø thôø Thaùnh Micae, vaø sau ñoù ñaët ra nhöõng caâu hoûi veà ñöùc tin Coâng Giaùo.

Caùc baïn treû naøy thuoäc Hieäp Hoäi Nhöõng Ngöôøi Theo Ñaïo Hoài, vaø qua cuoäc tham quan naøy, caùc em muoán möu tìm moät söï hieåu bieát saâu xa hôn veà Kitoâ giaùo, ñeå qua ñoù giuùp cuûng coá tinh thaàn khoan nhöôïng trong moät xaõ hoäi ña toân giaùo nhö taïi Singapore. Hieäp Hoäi Nhöõng Ngöôøi Theo Ñaïo Hoài ñöôïc moät soá ngöôøi goác Hoa thaønh laäp naêm 1970 vôùi muïc ñích trôï giuùp nhöõng ngöôøi theo ñaïo Hoài veà maët an sinh vaø giaùo duïc, sau khi nhöõng ngöôøi naøy bò gia ñình ruoàng boû vì ñaõ theo ñaïo Hoài. Sau khi quan saùt thaùnh leã, caùc baïn treû ñaõ ñöôïc môøi côm tröa vaø gaëp gôõ caùc vò ñaïi dieän trong giaùo xöù Thaùnh Micae vaø sau ñoù Linh Muïc Michel Arro, cha sôû, ñaõ chia xeû vôùi caùc em vaøi neùt veà ñaïo Coâng Giaùo. Ña soá caùc caâu hoûi ñöôïc caùc em ñöa ra laø veà vai troø cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, veà Meï Maria, tính caùch trung thöïc cuûa Kinh Thaùnh Coâng Giaùo vaø ôn cöùu ñoä qua Chuùa Gieâsu.

Moät ñaïi dieän giôùi treû Coâng Giaùo baøy toû caûm nghó raèng giôùi treû Hoài Giaùo coù tinh thaàn côûi môû cuõng gioáng nhö giôùi treû Coâng Giaùo, ñaây laø daáu hieäu tích cöïc vaø laø moät böôùc nöõa tieán tôùi cuoäc ñoái thoaïi lieân toân ôû caáp giaùo xöù.


Lieân Hieäp Quoác vaø Toøa Thaùnh leân aùn leänh caám vaän Iraq

Lieân Hieäp Quoác vaø Toøa Thaùnh leân aùn leänh caám vaän Iraq.

(EWTN 1/10/98) - Vatican - Sau khi moät vieân chöùc cuûa Lieân Hieäp Quoác töø chöùc vì oâng than phieàn veà haäu quaû cuûa leänh caám vaän do coäng ñoàng quoác teá aùp ñaët leân Iraq, môùi ñaây söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Iraq ñaõ baøy toû caûm nghó raèng moät trong nhöõng haäu quaû roõ reät nhaát cuûa leänh caám vaän, laø gaùnh naëng to lôùn maø toaøn theå daân chuùng Iraq, ñaëc bieät nhöõng ngöôøi ngheøo vaø voâ phöông theá töï veä, ñang phaûi chòu.

OÂng Denis Halliday, ngöôøi Ai Len vaø laø moät vieân chöùc kyø cöïu cuûa Lieân Hieäp Quoác töø 30 naêm qua vaø ñöôïc chuyeån sang ñaëc traùch chöông trình "daàu hoûa cho thöïc phaåm" cuûa Lieân Hieäp Quoác töø moät naêm nay, phaûn ñoái leänh caám vaän maø oâng cho laø ñang gaây ra nhöõng tai haïi naëng neà cho ngöôøi daân voâ toäi. Theo oâng Halliday, thì leänh caám vaän, nay ñaõ böôùc sang naêm thöù 8, khoâng giuùp ñöôïc gì cho caùc quoác gia aùp ñaët söï caám vaän, vaø noù laïi caøng khoâng aûnh höôûng tôùi chính phuû Iraq. Tuy nhieân roõ raøng laø noù ñang laøm cho daân chuùng Iraq bò yeáu daàn, qua tæ leä töû vong cuûa treû em ngaøy moät gia taêng, cuõng nhö naïn phaïm phaùp taïi ñaây ngaøy moät theâm nhieàu. Veà phaàn mình, trong moät cuoäc phoûng vaán vôùi ñaøi phaùt thanh Vatican, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giuseppe Lazzarotto, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Iraq, cuõng ñoàng yù laø leänh caám vaän neân ñöôïc baõi boû. Ngaøi noùi nhö sau: "Vieäc baõi boû leänh caám vaän seõ khoâng chæ laø haønh ñoäng theå hieän tình lieân ñôùi, nhöng ñoù thöïc laø cöû chæ lieân ñôùi duy nhaát maø Iraq caàn ñeán. Moãi quoác gia ñeàu coù quyeàn ñöôïc höôûng nhöõng ñieàu kieän ñeå duy trì moät cuoäc soáng bình thöôøng.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän keâu goïi xoùa giaûm nôï naàn quoác teá

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän keâu goïi xoùa giaûm nôï naàn quoác teá.

(EWTN 1/10/98) - Vatican - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavie Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoa Kyø, vöøa leân tieáng tha thieát keâu goïi caùc cô quan taøi chaùnh theá giôùi haõy xuùc tieán vieäc xoùa giaûm gaùnh naëng nôï naàn cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån.

Lôøi keâu goïi treân ñöôïc ñöa ra giöõa luùc Thoáng Ñoác Ngaân Haøng Theá Giôùi vaø Quó Tieàn Teä Quoác Teá ñang chuaån bò nhoùm khoùa hoïp thöôøng nieân taïi thuû ñoâ Washington vaøo tuaàn tôùi ñaây. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän, ñeå duy trì nieàm hy voïng cho daân chuùng taïi caùc nöôùc ngheøo, caùc nhaø laõnh ñaïo theá giôùi khoâng neân chaäm treã, nhöng haõy coù haønh ñoäng töùc thôøi ñeå giaûi quyeát gaùnh naëng nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo.

Vò Toång Giaùm Muïc chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuõng toû loøng bieát ôn ñoái vôùi caùc cô quan cho vay nôï, ñang baét ñaàu haønh ñoäng ñeå xoùa giaûm gaùnh nôï cho caùc nöôùc ngheøo. Tuy nhieân ngaøi cuõng nhaán maïnh raèng caû theá giôùi caàn phaûi ñoàng loaït haønh ñoäng moät caùch mau choùng vaø uyeån chuyeån hôn, bôûi vì ñaây laø moät vaán ñeà khoâng theå naøo ñình hoaõn laâu hôn nöõa. Caàn phaûi ñaït tôùi moät giaûi phaùp kòp vaøo luùc caû theá giôùi ñoùn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Tröng daãn lôøi cuûa ÑTC trong toâng thö "Ngaøn naêm thöù ba ñang ñeán", Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän cho raèng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 laø moät thôøi ñieåm thuaän tieän, ñeå cöùu xeùt vieäc xoùa giaûm moät phaàn ñaùng keå, hay neáu coù theå, xoùa giaõm toaøn boä gaùnh nôï cuûa caùc nöôùc ngheøo.


Cuoäc khuûng hoaûng taøi chaùnh ôû AÙ Chaâu mang khuoân maët nhaân loaïi

Cuoäc khuûng hoaûng taøi chaùnh ôû AÙ Chaâu mang khuoân maët nhaân loaïi.

(EWTN 1/10/98) - Vatican - Cuoäc khuûng hoaûng taøi chaùnh ñang gaây ra nhöõng haäu quaû khoác lieät treân thò tröôøng AÙ Chaâu mang moät khuoân maët nhaân loaïi.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa haõng thoâng taán Fides trong moät taøi lieäu lieân quan tôùi nhöõng haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá treân caùc nöôùc AÙ Chaâu. Cho tôùi nay, Toøa Thaùnh vaãn giöõ thinh laëng moät caùch thaän troïng veà cuoäc khuûng hoaûng trong vuøng Ñoâng Nam AÙ, cuoäc khuûng hoaûng naøy cuõng ñang aûnh höôûng tôùi caû thò tröôøng taøi chaùnh theá giôùi. Tuy nhieân, nay thì haõng thoâng taán Fides ñaõ thay maët cho ngöôøi daân taïi caùc nöôùc vuøng Ñoâng Nam AÙ, leân tieáng baùo ñoäng veà nguy cô, neàn kinh teá suïp ñoå seõ gaây ra bieát bao nhieâu khoå cöïc cho rieâng töøng caù nhaân.

Taøi lieäu do haõng thoâng taán Fides coâng boá chöùa ñöïng chi tieát nhöõng vaán naïn cuï theå ñang ñoái ñaàu ngöôøi daân taïi caùc nöôùc: Indonesia, Philippines, Hoàng Koâng, Nhaät Baûn, Trung Quoác, Pakistan, Thaùi Lan, Mieán Ñieän, Ñaïi Haøn, Vieät Nam vaø Malaysia. Nhöõng vaán ñeà bao goàm töø naïn thaát nghieäp cho ñeán naïn ñoùi, vaø söï suïp ñoå baát thình lình cuûa heä thoáng kinh teá seõ gaây ra baïo ñoäng vaø laøn soùng di daân.


Beà treân cuûa linh muïc ngöôøi YÙ bò baét coùc muoán noäp tieàn chuoäc ñeå cöùu maïng soáng cuûa cha

Beà treân cuûa linh muïc ngöôøi YÙ bò baét coùc muoán noäp tieàn chuoäc ñeå cöùu maïng soáng cuûa cha.

(AFP 1/10/98) - Philippines (Zamboanga) - Thöù Naêm 1/10/98, cha Giulio Mariani, beà treân cuûa linh muïc ngöôøi YÙ bò caùc phieán quaân Hoài Giaùo Philippines baét coùc, noùi raèng maïng soáng cuûa linh muïc naøy ñang bò ñe doïa vaø nhaø Doøng saün saøng thöông löôïng ñeå noäp tieàn chuoäc.

Linh Muïc Luciano Benedetti, thuoäc Hoäi Thöøa Sai Ngoaïi Quoác coù truï sôû taïi Milano beân YÙ bò baét coùc ngaøy 8/09/98 vaø cho ñeán nay vaãn coøn naèm trong tay cuûa caùc phieán quaân Hoài Giaùo. Quaân ñoäi Philippines ñang môû cuoäc haønh quaân ñeå giaûi cöùu cha. Cuõng thöù Naêm hoâm 1/10/98, toång thoáng Philippines, oâng Joseph Estrada cho bieát, caùc binh só ñaõ saün saøng ñeå taán coâng vaøo saøo huyeät cuûa caùc phieán quaân nôi ngöôøi ta tin raèng cha Benedetti ñang bò caàm giöõ. OÂng ñaõ ra leänh, öu tieân phaûi laø cöùu cha Benedetti coøn soáng. Tuy nhieân ñaây laø ñieàu maø nhaø Doøng cuûa cha vaãn lo ngaïi raèng moät khi, caùc binh só taán coâng thì caùc phieán quaân coù theå seõ gieát cha Benedetti tröôùc. Chính cha Benedetti cuõng ñaõ göûi thö cho nhaø Doøng yeâu caàu caùc binh só ñöøng taán coâng ñeå traùnh gaây thöông vong cho nhieàu ngöôøi khaùc.

Caùc phieán quaân ñoøi 15 trieäu Pesos, töông ñöông khoaûng 340 ngaøn Myõ Kim ñeå chuoäc maïng cha Benedetti. Theo cha Giulio Mariani thì Tænh Doøng taïi Philippines saün saøng trao moät soá tieàn khoaûng 2,200 Myõ Kim tröôùc ñeå caùc phieán quaân ra maët thöông löôïng vôùi nhaø doøng. Cha Mariani cuõng tieát loä theâm laø trong laù thö göûi ngaøy 23/09/98, cha Benedetti cuõng yeâu caàu noäp tieàn chuoäc maïng vì cha ñaõ meät moûi vaø yeáu söùc daàn, do vieäc caùc phieán quaân lieân tuïc di chuyeån cha töø nôi naøy sang nôi khaùc ñeå traùnh bò quaân ñoäi Philippines taán coâng. Vaãn bieát raèng laäp tröôøng cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo cuõng nhö chính phuû YÙ khoâng muoán nhöôïng boä nhöõng tay khuûng boá, cha Mariani ñaõ baøy toû taâm tình nhö sau: "Toâi bieát laø caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi cuõng nhö chính phuû YÙ seõ hieåu chuùng toâi trong hoaøn caûnh maïng soáng cuûa ngöôøi anh em chuùng toâi ñang bò nguy kòch".


Baùnh mì Ñaïi Naêm Thaùnh

Baùnh mì Ñaïi Naêm Thaùnh.

Roma [Apic 1/10/98] - Hoâm 1/10/98 khoaûng 32 ngaøn tieäm baùnh mì taïi YÙ ñeàu ñoàng loaït baùn ra ñieàu ñöôïc goïi laø "chieác baùnh mì cuûa tình baùc aùi". Cöù moãi moät chieác baùnh mì baùn ñöôïc, 100 lire seõ ñöôïc daâng cuùng cho Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm, töùc cô quan baùc aùi cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng. Soá tieàn thu ñöôïc seõ ñöôïc daønh ñeå taøi trôï cho naêm döï aùn trôï giuùp khaån caáp taïi Rwanda, Soudan vaø Guineâ Bissau.

Vôùi moät voøng troøn ñöôïc bao quanh bôûi 12 boâng luùa, nhöõng chieác baùnh mì ñöôïc tung ra thò tröôøng töôïng tröng cho Chuùa Kitoâ vaø 12 vò toâng ñoà. Ñöùc Cha Paul Cordes, chuû tòch Hoäi Ñoàng Ñoàng Taâm cho bieát: giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa chieán dòch seõ keùo daøi 823 ngaøy.

Coù tính cuï theå, töôïng tröng vaø giaùo duïc, chieán dòch naøy nhaèm gaây yù thöùc nôi caùc tín höõu veà chieàu kích lieân ñôùi cuûa naêm thöù ba trong giai ñoaïn chuaån bò möøng Naêm Thaùnh 2000.

Naêm 1999, theo yeâu caàu cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong Toâng thö "Ngaøn Naêm thöù ba ñang ñeán", laø naêm cuûa Ñöùc AÙi. OÂng Trevor Rowe, phaùt ngoân vieân cuûa Chöông Trình Thöïc Phaåm theá giôùi, mong öôùc raèng saùng kieán naøy cuûa Giaùo Hoäi YÙ cuõng ñöôïc lan roäng ñeán khaép theá giôùi. OÂng Rowe cho bieát: hieän nay vaãn coøn hôn 800 trieäu nguôøi ñi nguû vôùi buïng ñoùi, 14 trieäu treû em seõ cheát trong naêm nay vì ñoùi hay vì nhöõng beänh taät do ñoùi khoå gaây ra. Ngöôøi phaùt ngoân cuûa chöông trình thöïc phaåm theá giôùi toá caùo söï suùt giaûm trong söï trôï giuùp cuûa caùc nöôùc giaøu. Naêm vöøa qua söï trôï giuùp cuûa theá giôùi ñaõ giaûm ñi moät phaàn ba. Ñaây laø moät söï kieän ñaùng xaáu hoå vaø khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc bôûi vì chuùng ta bieát raèng theá giôùi coù ñuû löông thöïc cho toaøn daân soá theá giôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page