Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cuoäc gaëp gôõ cuûa caùc thaønh vieân cuûa Phong Traøo canh taân ñaëc suûng Thaùnh Linh Coâng Giaùo vaø Tin Laønh Phaùp

Cuoäc gaëp gôõ cuûa caùc thaønh vieân cuûa Phong Traøo canh taân ñaëc suûng Thaùnh Linh Coâng Giaùo vaø Tin Laønh Phaùp.

Paris [Apic 30/09/98] - Khoaûng 10 ngaøn thaønh vieân Coâng Giaùo vaø Tin Laønh cuûa Phong Traøo canh taân ñaëc suûng Thaùnh Linh taïi Phaùp ñaõ gaëp nhau ñeå taùi khaúng ñònh öôùc muoán xaây döïng hieäp nhöùt cuûa hoï.Trong cuoäc gaëp gôõ taïi saân vaän ñoäng Charleùty ôû thuû ñoâ Paris hoâm Chuùa Nhöït [27/09/98] vöøa qua, caùc thaønh vieân cuûa Phong Traøo ñaõ trao ñoåi vôùi nhau Kinh Thaùnh cuûa mình ñeå noùi leân söï gaén boù cuûa Coâng Giaùo laãn Tin Laønh ñoái vôùi Lôøi Chuùa.

Hieän dieän trong cuoäc gaëp gôõ coù nhieàu vò giaùm muïc Coâng Giaùo, muïc sö Jean Tartier, chuû tòch Lieân Ñoaøn Tin Laønh Phaùp vaø ñöùc cha Jeùreùmie, chuû tòch uûy ban lieân giaùm muïc Chính Thoáng.

Ñöùc Cha Geùrard Daucourt, chuû tòch uûy ban Giaùm Muïc Phaùp ñaëc traùch hieäp nhöùt Kitoâ giaùo, ñaõ khoâng che daáu nhöõng khaùc bieät khoâng theå vuôït qua vaø nhöõng khoù khaên môùi. Tuy nhieân, ngaøi keâu goïi caùc tham döï vieân haõy vuôït qua thaùi ñoä chæ cam chòu ñeå "soáng chung hoøa bình".

Trong cuoäc gaëp gôõ, caùc tham döï vieân ñaõ ñöa ra moät tuyeân ngoân nhö sau: "Vì nhöõng böùc töôøng chia reõ khoâng cao ñeán taän trôøi vaø vì chuùng toâi nghieäm thaáy raèng ñieàu lieân keát chuùng toâi maïnh vaø saâu xa hôn nhöõng gì chia caùch chuùng toâi, cho neân chuùng toâi cam keát soáng theo Chuùa Gieâsu treân nhöõng con ñöôøng daãn tôùi hieäp nhöùt".


Phieân khoaùng ñaïi cuûa boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông

Phieân khoaùng ñaïi cuûa boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông.

Roma [Apic 30/09/98] - Phieân khoaùng ñaïi cuûa Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông ñaõ khai maïc hoâm 29/09/98 vöøa qua vaø keùo daøi cho ñeán heát ngaøy 2/10/98. Tham döï phieân hoïp coù khoaûng 30 vò: hoàng y, thöôïng phuï, giaùm muïc, vaøkhoaûng 40 coá vaán vaø chuyeân gia.

Ñeà taøi chính cuûa phieân khoaùng ñaïi laø tình hình cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Hy Laïp taïi Ukraine vaø nhöõng quan heä cuûa Giaùo Hoäi naøy vôùi Chính Thoáng giaùo. Phaùt bieåu treân ñaøi phaùt thanh Vatican, ñöùc hoàng y Achille Silvestrini, toång tröôûng boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, cho bieát raèng söï hoài sinh, söï töï do vaø ñaø haêng say muïc vuï cuõng nhö cuoäc soáng chung vaø huynh ñeä cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hy Laïp vôùi caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng laø nhöõng ñieåm ñöôïc ñöa ra thaûo luaän taïi phieân khoaùng ñaïi. Bò cheá ñoä Stalin huûy boû vaø saùp nhaäp vaøo Chính Thoáng giaùo hoài naêm 1948, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hy Laïp taïi Ukraine ñaõ ra khoûi tình traïng thaàm laëng töø naêm 1990. Vôùi con soá khaù ñoâng tín höõu, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Hy Laïp taïi Ukraine ñaõ taùi laäp caùc cô caáu vaø ñoøi laïi caùc taøi saûn ñaõ bò tòch thu.

Moät ñieåm quan troïng khaùc trong nghò trình ñoù laø cuûng coá baûn saéc cuûa caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Ñoâng Phöông, nhöùt laø trong vieäc ñaøo luyeän haøng giaùo só. Theo ñöùc hoàng y toång tröôûng boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, caàn phaûi laøm sao ñeå caùc chuûng sinh theo hoïc taïi caùc ñaïi hoïc giaùo hoaøng vaø caùc hoïc vieän thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Latinh, ñöôïc chuaån bò ñaày ñuû vaø phuø hôïp vôùi tính caùch ñaëc thuø cuûa nghi leã cuûa hoï.


Phe ñoái laäp taïi quoác hoäi AÁn Ñoä leân aùn vuï xaâm phaïm tieát haïnh caùc nöõ tu truyeàn giaùo

Phe ñoái laäp taïi quoác hoäi AÁn Ñoä leân aùn vuï xaâm phaïm tieát haïnh caùc nöõ tu truyeàn giaùo.

(AFP 30/09/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Phe ñoái laäp taïi quoác hoäi AÁn Ñoä ñaõ leân aùn caùc chính trò gia AÁn Giaùo baûo thuû sau khi hoï bieän minh cho haønh ñoäng xaâm phaäm tieát haïnh caùc nöõ tu Coâng Giaùo taïi bang Madhya Pradesh.

Moät laõnh tuï cao caáp cuûa Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi ñaõ goïi vuï baïo ñoäng naøy laø moät hình phaït cho caùc nöõ tu vì aâm möu muoán chieâu duï AÁn Giaùo theo ñaïo. Thöù Hai vöøa qua 28/09/98, oâng Sharma, laõnh tuï cuûa Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi cho raèng ba vuï taán coâng vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo taïi AÁn Ñoä trong tuaàn vöøa qua phaûn aùnh loøng phaãn noä cuûa nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo treû yeâu nöôùc choáng laïi caùc theá löïc thuø ñòch cuûa quoác gia. OÂng Sharma ñoøi ra leänh cho caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác phaûi cuoán goùi vaø rôøi khoûi AÁn Ñoä. Lôøi pheâ bình naøy ñaõ bò ñaûng Quoác Ñaïi (Congress) laø phe ñoái laäp chính taïi quoác hoäi AÁn Ñoä leân aùn maïnh meõ. Ñaûng Quoác Ñaïi noùi nhö sau: "AÁn Giaùo daïy toân troïng taát caû toân giaùo, thaêng tieán tinh thaàn khoan nhöôïng vaø huynh ñeä. Haønh ñoäng cuûa caùc nhoùm AÁn Giaùo laø ñi ngöôïc laïi vôùi tinh thaàn cuûa ñaïo naøy." Lôøi leân aùn cuûa phe ñoái laäp ñaõ doàn Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi vaøo theá töï veä. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng naøy ñaõ phaûi tuyeân boá laø hoï cuõng leân aùn vuï baïo ñoäng nhaém vaøo caùc nöõ tu vaø ñoàng yù laø caùc thuû phaïm phaûi bò tröøng phaït.

Thöù Ba 29/09/98, caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo AÁn Ñoä ñaõ yeâu caàu oâng Lal Krishna Advani, boä tröôûng gia cö, phaûi ñöa ra caùc bieän phaùp baûo veä caùc coäng ñoaøn Kitoâ giaùo. OÂng Advani laø moät tín höõu AÁn Giaùo coù laäp tröôøng baûo thuû. OÂng ñaõ khoâng ñöa ra lôøi pheâ bình naøo veà vuï baïo ñoäng nhaém vaøo caùc nöõ tu, nhöng nay thì oâng coù veû giöõ khoaûng caùch vôùi Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi vaø goïi nhöõng vuï taán coâng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo laø ñieàu ñaùng bò sæ nhuïc. Caùc toå chöùc Kitoâ giaùo döï tính seõ toå chöùc moät cuoäc bieåu tình khoång loà taïi thuû ñoâ New Delhi vaøo thöù Baûy 3/10/98 tôùi ñaây ñeå phaûn ñoái caùc vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo ngaøy moät gia taêng, keå töø sau khi phe AÁn Giaùo leân naém quyeàn ôû AÁn Ñoä.


Back to Radio Veritas Asia Home Page