Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä ñoøi buoäc chính phuû haønh ñoäng

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä ñoøi buoäc chính phuû haønh ñoäng.

(UCAN IC1036.0995 28/09/98) - AÁn Ñoä (Indore) - Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi treân toaøn AÁn Ñoä ñaõ leân tieáng ñoøi chính phuû haønh ñoäng tìm ra caùc thuû phaïm trong vuï xaâm phaïm tieát haïnh 4 nöõ tu, xaûy ra ngaøy 23/09/98 vöøa qua taïi moät laøng thuoäc giaùo phaän Indore, bang Madhya Pradesh ôû mieàn Trung AÁn.

Ngaøy 24/09/98, Ñöùc Cha George Anathil, Giaùm Muïc Indore, ñaõ daãn ñaàu moät cuoäc bieåu tình taïi truï sôû cuûa quaän Jhabua, naèm caùch thuû ñoâ New Delhi khoaûng 810 kiloâmeùt veà höôùng Nam. Ñöùc Cha Anathil göûi leân chính phuû moät laù thö ñoøi buoäc nhaø chöùc traùch phaûi baét cho ñöôïc caùc thuû phaïm vaø ñöa ra coâng lyù xeùt xöû ñeå trong töông lai khoâng moät ai khaùc daùm taùi dieãn toäi aùc naøy. Trong khi ñoù, 10 vò Giaùm Muïc Coâng Giaùo mieàn Ñoâng Baéc AÁn Ñoä ñaõ göûi leân toång thoáng AÁn Ñoä moät laù thö leân aùn vuï baïo ñoäng ñaõ gaây kinh hoaøng trong giôùi Coâng Giaùo AÁn Ñoä, ñoàng thôøi baøy toû quan taâm veà nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc nhaø truyeàn giaùo taïi nöôùc naøy.

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä cuõng ra moät thoâng caùo trong ñoù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic cuûa Toång Giaùo Phaän New Delhi vaø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, ghi nhaän ñaây khoâng chæ laø moät vuï taán coâng leû teû nhöng xem ra laø keá hoaïch cuûa moät nhoùm muoán choáng laïi ngöôøi Kitoâ, vì quyeàn lôïi rieâng tö. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic ñaõ khoâng ngaàn ngaïi tuyeân boá raèng ngöôøi Coâng Giaùo taïi AÁn Ñoä khoâng ngaïc nhieân gì, khi phaùt hieän ra nhöõng vuï taán coâng naøy coù söï haäu thuaãn töø caùc giôùi chöùc cao caáp trong chính phuû vaø caùc ñaûng phaùi chính trò khuynh höõu.


Nguy cô ly giaùo trong noäi boä Giaùo Hoäi Anh Giaùo

Nguy cô ly giaùo trong noäi boä Giaùo Hoäi Anh Giaùo.

London [Apic 28/09/98] - Nhöõng nguôøi choáng laïi vieäc phong chöùc Giaùm Muïc cho phuï nöõ trong Giaùo Hoäi Anh Giaùo, ñaõ saún saøng thaønh laäp coäng ñoàng rieâng cuûa hoï.

Hieäp hoäi coù teân laø "tieán tôùi trong ñöùc tin" qui tuï nhöõng ngöôøi khoâng chaáp nhaän vieäc phong chöùc giaùm muïc cho nöõ giôùi, ñaõ cho bieát nhö treân.

Vieäc phong chöùc giaùm muïc cho nöõ giôùi trong Giaùo Hoäi Anh Giaùo caàn phaûi ñöôïc Thöôïng Hoäi Ñoàng Anh Giaùo quyeát ñònh vaø ñöôïc Quoác Hoäi Anh thöøa nhaän. Hieän nay, taïi Anh, caùc giaùm muïc "lang thang", töùc caùc giaùm muïc khoâng chaáp nhaän vieäc phong chöùc giaùm muïc cho phuï nöõ ñang qui tuï caùc giaùo xöù naøo coù cuøng moät xaùc tín. Nhöõng giaùo xöù naøy thuoäc veà nhöõng giaùo phaän maø giaùm muïc hoaøn toaøn taùn thaønh vieäc phong chöùc giaùm muïc cho nöõ giôùi.


Chính phuû Colombia tuyeân boá baûo ñaûm an ninh cho caùc linh muïc ñang bò ñe doïa

Chính phuû Colombia tuyeân boá baûo ñaûm an ninh cho caùc linh muïc ñang bò ñe doïa.

Bogota [Apic 28/09/98] - Chính phuû Colombia cho bieát seõ baûo ñaûm an ninh cho caùc linh muïc vaø caùc nhaø thöøa sai ñang bò caùc phieán quaân vaø caùc nhoùm baùn quaân söï ñe doïa.

Toång Thoáng Andres Pastrana cuûa Colombia ñaõ ñö a ra lôøi tuyeân boá treân ñaây nhaân dòp ñeán New York ñeå töôøng trình tröôùc Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác.

Toång Thoáng Colombia cuõng ñaõ cam keát seõ taùi laäp hoøa bình trong xöù sôû. Veà phaàn mình, ñöùc cha Alberto Girardo, toång giaùm muïc Medellin vaø chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia cho bieát seõ tieáp tuïc ñoùng vai troø trung gian trong caùc cuoäc hoøa ñaøm. Ngaøi cuõng cho bieát hieän nay coù nhieàu linh muïc vaø thöøa sai ñang bò phieán quaân laãn caùc nhoùm baùn quaân söï ñe doïa.

Theo baùo ngöôøi quan saùt Roma, vaøo giöõa thaùng 9/1998 vöøa qua, moät linh muïc doøng Chuùa Cöùu Theá ñaõ bò saùt haïi ñang luùc daâng thaùnh leã. Quaân ñoäi qui traùch haønh ñoäng naøy cho caùc phieán quaân ñöôïc meänh danh laø "löïc löôïng voõ trang caùch maïng Colombia". Nhöng theo moät nguoàn tin ñöôïc baùo ngöôøi quan saùt Roma trích daãn, nhöõng keû chuû möu cuoäc saùt haïi chính laø caùc nhoùm baùn quaân söï cöïu höõu. Caùc nhoùm naøy toá caùo caùc tu só uûng hoä cho caùc phieán quaân.


Coäng ñoàng Kitoâ giaùo taïi Syri quan ngaïi veà töông lai

Coäng ñoàng Kitoâ giaùo taïi Syri quan ngaïi veà töông lai.

Paris [Apic 28/09/98] - Nhaân dòp löu laïi taïi Paris, Ñöùc Cha Jean Jeanbart, toång giaùm muïc Alep, Syri, khoâng che daáu ñöôïc caùc moái quan ngaïi cuûa ngaøi veà töông lai cuûa caùc coäng ñoàng Kitoâ taïi Syri.

Ñöùc Cha Jeanbart noùi raèng Hoài Giaùo cöïc ñoan, cuoäc khuûng hoaûng kinh teá ngaøy caøng lan roäng, caùc xaùo troän xaõ hoäi laø nhöõng yeáu toá coù theå laøm cho caùc tín höõu Kitoâ boû nöôùc ra ñi.

Trong nhöõng naêm vöøa qua, maëc duø coù nhieàu caêng thaúng, coäng ñoàng Kitoâ taïi Syri vaãn oån ñònh. Vôùi moät trieäu röôûi tín höõu, coäng ñoàng Kitoâ taïi Syri luoân giöõ tyû leä 10 phaàn traêm trong toång soá daân. Theo ñöùc cha Jeanbart, söï oån ñònh naøy coù ñöôïc laø nhôø thaùi ñoä khoan nhöôïng cuûa toång thoáng Hafez el Assad. Ñöùc Cha noùi nhö sau: "Ngoaïi tröø moät vaøi tröôøng hôïp, taïi Syri khoâng coù vieäc kyø thò toân giaùo. Chính phuû luoân tìm caùch coå voõ vieäc ñoái thoaïi vaø caùc moái quan heä giöõa caùc coäng ñoàng toân giaùo khaùc nhau. Dæ nhieân chuùng toâi chöa bao giôø coù toång thoáng laø moät tín höõu Kitoâ, nhöng chuùng toâi luoân coù nhöõng ngöôøi thuoäc caùc coäng ñoàng cuûa chuùng toâi giöõ nhöõng chöùc vuï quan troïng trong chính phuû".


Ñaïi hoäi quoác teá laàn thöù 31 cuûa caùc tuyeân uùy phi tröôøng

Ñaïi hoäi quoác teá laàn thöù 31 cuûa caùc tuyeân uùy phi tröôøng.

New York [Apic 28/09/98] - Ñaïi hoäi quoác teá laàn thöù 31 cuûa caùc tuyeân uùy phi tröôøng ñaõ dieån ra taïi New York, Hoa Kyø töø ngaøy 21 ñeán 25/09/98 vöøa qua. Ñeán töø caùc luïc ñòa, caùc vò tuyeân uùy cuûa 105 phi tröôøng quoác teá ñaõ thaûo luaän veà söù meänh vaø vai troø ñaëc bieät cuûa hoï trong caùc phi tröôøng.

Hoaït ñoäng trong ngaønh tuyeân uùy taïi caùc phi tröôøng khoâng chæ coù caùc linh muïc, muïc sö maø coøn coù giaùo daân cuõng nhö caùc baùc só vaø chuyeân gia taâm lyù.

Gíam ñoác thöông maïi cuûa Phi Tröôøng Kennedi taïi New York tuyeân boá nhö sau: "moät phi tröôøng khoâng coù tuyeân uùy laø moät phi tröôøng khoâng coù linh hoàn". Taát caû caùc nhaân vieân phuïc vuï taïi Phi Tröôøng ñeàu ñeán phoøng caàu nguyeän lieân toân hay nhaø nguyeän cuûa Kitoâ giaùo nhö moät nôi an bình nhôø ñoù nieàm tin cuûa hoï ñöôïc cuûng coá.

Caùc tham döï vieân cuûa ñaïi hoäi laàn thöù 31 naøy ñaõ ñaëc bieät ñeà caäp ñeán vai troø khoâng thay theá ñöôïc cuûa hoï döôùi aùnh saùng cuûa nhöõng bieán coá ñau thöông xaûy ra trong thôøi gian gaàn ñaây. Caùc tuyeân uùy phaûi laø nhöõng nguôøi ñaàu tieân coù maët beân caïnh thaân nhaân cuûa caùc naïn nhaân.<:P>


ÑTC trôû veà Vatican sau thôøi gian nghæ taïi Castelgandolfo

ÑTC trôû veà Vatican sau thôøi gian nghæ taïi Castelgandolfo.

Vatican - 28.09.98 . Trong giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin Chuùa Nhaät 27.09.98, ÑTC loan baùo: thöù Hai 28.09.98, ngaøi trôû veà Vatican. Cuõng ngaøy thöù Hai 28.09.98, luùc 18 giôø, trong Ñeàn Thôø Vatican, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, ñaõ nhaân danh ÑTC chuû söï thaùnh leã kyû nieäm 20 naêm qua ñôøi cuûa Ñöùc Phaoloâ VI (6.08.78) vaø Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát (28.09.78).

Chieàu Chuùa Nhaät 27/09/98, caùc nhaân vieân laøm vieäc trong Traïi Heø, caùc só quan thuoäc ñoäi khoâng quaân YÙ vaãn theo ÑTC trong caùc chuyeán di chuyeån trong nöôùc, ñaõ ñeán töø giaõ ngaøi. Saùng thöù Hai 28.09.98, coäng ñoàng Linh Muïc, Nam, Nöõ Tu Só taïi Castelgandolfo vaø caùc só quan, haï só quan Hieán Binh vaø Caûnh Saùt ñaõ ñöôïc ÑTC tieáp. Sau ñoù, ÑTC tieáp oâng thò tröôûng vaø Ban Haønh Chính Castelgandolfo ñeán töø bieät. Qua caùc cuoäc gaëp gôõ naøy, ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán tinh thaàn traùch nhieäm cuûa Nhaø Caàm Quyeàn ñòa phöông veà vieäc tham döï vaøo söù meänh cuûa Vò Keá Nghieäp Pheâroâ vaø ÑTC ñaõ taän tình caûm ôn moïi ngöôøi veà söï coäng taùc quí baùu vaø aâm thaàm naøy. ÑTC khoâng queân chaøo thaêm vaø caûm ôn daân cö Castelgandolfo vaø taát caû nhöõng ai vaãn caàu nguyeän vaø daâng hy sinh cho thöøa taùc vuï Chuû Chaên toaøn Giaùo Hoäi, ñöôïc Chuùa phuù thaùc cho ngaøi.

Cuõng neân nhaéc laïi: sau hai tuaàn nghæ taïi mieàn nuùi Cadore, ÑTC ñaõ veà truù nguï taïi Castelgandolfo töø ngaøy 22 thaùng 7/1998 ñeán nay (28/09/98). Thöïc söï trong thôøi gian thaùng 7 vaø thaùng 8, ÑTC vaãn tieáp tuïc laøm vieäc nhö thöôøng. Trong thôøi gian naøy, ÑTC soaïn caùc baøi dieãn vaên, caùc baøi giaûng cho caùc chuyeán vieáng thaêm quoác teá, hoaëc soaïn hay ñoïc laïi caùc vaên kieän quan troïng, nhö Toâng Huaán sau Thöôïng Hoäi Ñoàng veà Chaâu Myõ... seõ ñöôïc chính ÑTC coâng boá vaøo ñaàu naêm 1999 taïi Ñeàn Thôø Ñöùc Meï Guadalupe, beân Mexico.


ÑTC tieáp 50 Hoïc Giaû Thaùnh Kinh vaø Chuyeân Vieân veà Truyeàn Thoâng xaõ hoäi

ÑTC tieáp 50 Hoïc Giaû Thaùnh Kinh vaø Chuyeân Vieân veà Truyeàn Thoâng xaõ hoäi.

Castelgandolfo - 28.09.98 - Saùng thöù Hai, tröôùc khi trôû veà Vatican, ÑTC tieáp 50 Hoïc Giaû Thaùnh Kinh vaø Chuyeân Vieân veà Ngaønh Truyeân Thoâng xaõ hoäi, tham döï Hoäi Nghò quoác teá taïi Roma, veà ñeà taøi: "Ngoân ngöõ Thaùnh Kinh vaø vieäc truyeàn thoâng thôøi nay", do Hoäi AÙnh Saùng Söï Soáng toå chöùc. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï Hoäi Nghò, ÑTC noùi: Vieäc phoå bieán söù ñieäp Thaùnh Kinh nôi quaàn chuùng, qua caùc phöông tieän raát hieäu nghieäm cuûa Truyeàn Thoâng, caùch rieâng qua Ñieän AÛnh vaø Truyeàn Hình, (vieäc phoå bieán ñoù) laø moät dòch vuï coù giaù trò nhaân ñaïo vaø thieâng lieâng, ñaùng ñöôïc taêng cöôøng vaø hoaøn haûo moãi ngaøy moãi nhieàu hôn. ÑTC nhaán maïnh raèng: Cuoäc gaëp gôõ giöõa Maïc Khaûi vaø caùc phöông tieän toái taân thôøi nay cuûa truyeàn thoâng xaõ hoäi, khi ñöôïc thöïc hieän trong vieäc toân troïng söï thaät cuûa noäi dung Thaùnh Kinh vaø trong vieäc xöû duïng ñuùng caùc phöông tieän kyõ thuaät, seõ ñem laïi nhöõng ích lôïi toát ñeïp doài daøo. ÑTC nhaéc laïi raèng: AÛnh höôûng cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng treân quaàn chuùng, ñoøi moät söï chuaån bò chuyeân nghieäp ñeå traùnh nhöõng öùng khaåu loá bòch vaø nhöõng coâng hieäu xaáu.


ÑTC tieáp ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo Phaän Belluno-Feltre (baéc YÙ)

ÑTC tieáp ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo Phaän Belluno-Feltre (baéc YÙ).

Castelgandolfo - 28.09.98 - Saùng thöù Hai 28.09.98, taïi Castelgandolfo, ÑTC tieáp ñoaøn haønh höông cuûa Giaùo Phaän Belluno-Feltre, goàm 500 ngöôøi, ñeán Roma döï thaùnh leã dòp kyû nieäm 20 naêm qua ñôøi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát, ngöôøi ñoàng höông, qua ñôøi ñoät ngoät ngaøy 28.09.1978, sau 33 ngaøy ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng. Trong dieãn vaên ñoïc cho ñoaøn haønh höông, ÑTC noùi: "Trong moät xaõ hoäi bò ghi daáu moät caùch bi thaûm bôûi söï laõnh ñaïm ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø bôûi vieäc khinh mieät ñoái vôùi con ngöôøi vaø phaåm giaù cuûa con ngöôøi, nhöng ñoàng thôøi cuõng caàn ñeán Thieân Chuùa vaø coù öôùc muoán veà coâng lyù vaø hoøa bình, (trong moät xaõ hoäi nhö vaäy) thì khoâng ngöôøi naøo ñöôïc pheùp ngoài khoâng laõnh ñaïm".

Nhaéc laïi nhöõng quang caûnh huy hoaøng cuûa mieàn Nuùi vaø thung luõng cuûa Belluno, nôi ngaøi ñaõ ñeán nghæ heø laàn vöøa qua taïi Cadore, ÑTC nhaán maïnh vôùi ñoaøn haønh höông raèng: Khoâng theå chæ ñeå mình caûm höùng veà veû xinh ñeïp cuûa taïo vaät, cuûa thieân nhieân maø khoâng daán thaân trong vieäc bieán ñoåi taâm hoàn vaø taâm trí. Vì theá ngaøi khuyeân moïi ngöôøi bieán coäng ñoàng cuûa mình thaønh moät daáu chæ vaø moät cô hoäi cuï theå ñeå ñoái thoaïi, linh hoaït, vaø canh taân moâi sinh chung quanh mình. ÑTC nhaán maïnh caùch rieâng ñeán söï caàn thieát phaûi daán thaân cuûa ngöôøi giaùo daân trong caùc thöïc taïi traàn theá: gia ñình vaø caùc tieán trình giaùo duïc, hoïc ñöôøng vaø vieäc löïa choïn hoïc ñöôøng, vieäc côûi môû cho caùc vaán ñeà xaõ hoäi trong caùc hình thöùc khaùc nhau cuûa Phong Traøo Laøm Vieäc Thieän Nguyeän, hoaït ñoäng chính trò, lao coâng vaø kinh teá, vaên hoùa vaø truyeàn thoâng xaõ hoäi, thì giôø raûnh roãi vaø vaán ñeà du lòch...

Nhaéc ñeán lyù do tröïc tieáp cuoäc haønh höông Roma cuûa caùc tín höõu Giaùo Phaän Belluno-Feltre beân moä Thaùnh Pheâroâ ñeå kính nhôù Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát qua ñôøi caùch ñaây 20 naêm, ÑTC keát thuùc nhö sau: "Göông saùng vaø giaùo huaán cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát, ngöôøi ñaõ thu löôïm ñöôïc nôi mieàn ñaát cuûa anh chò em "Nuï cöôøi cuûa Thieân Chuùa", ñeå thoâng truyeàn laïi cho nhaân loaïi, anh chò em haõy trôû neân söùc thuùc ñaåy cho söï daán thaân cuûa ñöùc tin , cho hoaït ñoäng cuûa ñöùc aùi, vaø cho nieàm hy voïng lieân læ trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, Chuùa chuùng ta".


Back to Radio Veritas Asia Home Page