Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


3 vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo taïi AÁn Ñoä trong voøng moät tuaàn leã

3 vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo taïi AÁn Ñoä trong voøng moät tuaàn leã.

(AFP 27/09/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Trong voøng moät tuaàn leã vöøa qua, ñaõ xaûy ra 3 vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo taïi AÁn Ñoä.

Chuùa Nhaät 27/09/98, haõng thoâng taán cuûa AÁn Ñoä loan tin, oâng Wasim Javed, moät vieân chöùc daân söï cao caáp taïi quaän Jhabua thuoäc bang Madya Pradesh ôû mieàn Trung AÁn, cho bieát vaøo toái hoâm thöù Baûy (26/08/98), moät nhoùm ngöôøi ñaøn oâng laï maët ñaõ toan tính taán coâng vaøo moät nhaø Doøng trong vuøng naøy nhöng khoâng thaønh coâng vì hoï khoâng môû ñöôïc cöûa vaøo nhaø Doøng. Tröôùc ñoù hoï ñaõ caét ñöôøng daây ñieän vaø ñieän thoaïi cuûa nhaø Doøng vaø ñoøi caùc linh muïc beân trong phaûi noäp tieàn cho hoï.

Vaøo hoâm thöù Naêm (24/09/98), töùc laø sau ngaøy xaûy ra vuï moät toaùn ngöôøi voõ trang taán coâng moät Doøng Nöõ, xaâm phaïm tieát haïnh boán nöõ tu vaø laáy ñi moät soá tieàn, moät nhaø Doøng Nöõ khaùc gaàn thuû ñoâ New Delhi ñaõ bò moät toaùn cöôùp ñoät nhaäp vaøo laáy ñi moät soá tieàn. Toång coäng chæ trong voøng moät tuaàn leã, coù ba trung taâm truyeàn giaùo ñaõ bò ñaùnh cöôùp, hai taïi bang Madya Pradesh, moät gaàn thuû ñoâ New Delhi. Chính phuû bang Madya Pradesh ñaõ treo tieàn thöôûng cho ai baét ñöôïc 12 teân cöôùp xaâm phaïm tieát haïnh caùc nöõ tu. Keå töø khi phe AÁn Giaùo leân naém quyeàn taïi AÁn Ñoä caùch ñaây saùu thaùng, caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá, nhaát laø cuûa Kitoâ giaùo, ñaõ nhieàu laàn bò taán coâng. Giaùo hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä ñang ñieàu khieån nhieàu tröôøng hoïc, ñaïi hoïc vaø trung taâm y teá taïi quoác gia coù ña soá daân theo AÁn Giaùo. Ngöôøi AÁn Giaùo taïi ñòa phöông thöôøng hay chæ trích laø phía Coâng Giaùo ñang chieâu duï daân chuùng theo ñaïo.


Hoäi nghò laàn thöù hai cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình ñöôïc toå chöùc taïi AÂu Chaâu

Hoäi nghò laàn thöù hai cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình ñöôïc toå chöùc taïi AÂu Chaâu.

Roma [Apic 27/09/98] - Hoäi nghò laàn thöù hai cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình daønh cho AÂu Chaâu seõ khai dieãn taïi Roma töø ngaøy 22 ñeán 24/10/98 tôùi ñaây. Vôùi chuû ñeà "quyeàn con nguôøi vaø quyeàn cuûa gia ñình", hoäi nghò ñöôïc daønh rieâng cho nhöõng nguôøi coù traùch nhieäm trong guoàng maùy cai trò vaø luaät phaùp taïi AÂu Chaâu.

Theo moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá treân baùo nguôøi quan saùt Roma, ñaây laø moät saùng kieán ñaày yù nghóa vaøo giöõa luùc vaán ñeà gia ñình vaø söï soáng ñaõ coù tieáng vang lôùn treân chính tröôøng quoác teá.

Hoäi nghò ñaàu tieân daønh cho AÂu Chaâu ñaõ ñöôïc Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình toå chöùc taïi YÙ hoài thaùng Ba naêm 1993 vôùi chuû ñeà "caùc quyeàn cuûa gia ñình tröôùc ngöôõng cöûa ngaøn naêm thöù ba". Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà gia ñình cuõng ñaõ toå chöùc moät hoäi nghò töông töï hoài thaùng 8/1993 taïi Rio de Janeiro, Brasil, daønh cho caùc chính trò gia vaø caùc nhaø laøm luaät taïi Chaâu Myõ La Tinh .Cuoái cuøng, hoài thaùng 6 naêm 1996, moät hoäi nghò nhö theá cuõng ñaõ dieãn ra taïi Mehicoâ vôùi chuû ñeà "phaåm giaù cuûa gia ñình vaø cuûa ñôøi soáng chính trò trong luaät phaùp Chaâu Myõ Latinh".


Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Canada leân tieáng baùo ñoäng veà naïn côø baïc lan traøn trong nöôùc

Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Canada leân tieáng baùo ñoäng veà naïn côø baïc lan traøn trong nöôùc.

Vancouver - Canada [Apic 27/09/98] - Trong moät laù thö gôûi cho baø Anne McLellan, boä tröôûng Tö Phaùp Canada, 18 nhaø laõnh ñaïo caùc Gíao Hoäi Kitoâ taïi nöôùc naøy ñaõ yeâu caàu môû moät cuoäc ñieàu tra veà naïn côø baïc.

Theo oâng David Pfimmer, thuoäc vaên phoøng ngoaïi vuï cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther Canada, ñieàu ñaùng chuù yù laø "taát caû caùc Giaùo Hoäi Kitoâ ñeàu nghó raèng vieäc côø baïc ñöôïc chính phuû coå voõ laø moät ñieàu xaáu ngay caû treân bình dieän chính trò, kinh teá vaø luaân lyù".

Hieän nay treân toaøn laõnh thoå Canada coù taát caû 50 soøng baøi. Vaø nguôøi ta ñang nghó ñeán chuyeän cho môû theâm nhieàu soøng baøi khaùc. Theo öôùc tính, lôïi nhuaän töø caùc soøng baøi leân ñeán 1 tyû 750 trieäu myõ kim. Hôn moät nöûa soá thu naøy ñuôïc ñoùng thueá cho chính phuû Lieân Bang vaø caùc tænh.

Theo tuaàn baùo "Maclean’ s", trong moät soá ra hoài thaùng 5/1998 vöøa qua, con soá doanh nghieäp haèng naêm cuûa caùc soøng baøi taïi Canada leân ñeán 19 tyû myõ kim vaø trung bình moãi naêm, moät gia ñình cuùng cho caùc soøng baøi 840 myõ kim.

Caùc nhaø laõnh ñaïo caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Canada yeâu caàu chính phuû phaûi cho thieát laäp moät toå chöùc ñoäc laäp coù nhieäm vuï "xem xeùt nhöõng haäu quaû xaõ hoäi, kinh teá vaø luaät phaùp cuûa vieäc baøi baïc."


Back to Radio Veritas Asia Home Page