Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toøa Thaùnh quan taâm veà vaán ñeà giôùi haïn voõ khí nguyeân töû

Toøa Thaùnh quan taâm veà vaán ñeà giôùi haïn voõ khí nguyeân töû.

(EWTN 26/09/98) - Vatican - Thay maët cho Toøa Thaùnh, thöù Baûy 26/09/98, Ñöùc OÂng Mario Zenari, ñaïi dieän thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Cô Quan Nguyeân Töû Naêng Quoác Teá, ñaõ kyù moät thoûa öôùc nhaém ngaên ngöøa vieäc phoå bieán nguyeân töû.

Thoûa hieäp môùi naøy bao goàm caùc bieän phaùp kieåm chöùng vieäc chaáp haønh thoûa öôùc caám phoå bieán nguyeân töû ñöôïc kyù keát naêm 1972. Muïc tieâu laø ñeå ngaên ngöøa vieäc xöû duïng baát hôïp phaùp caùc chöông trình nguyeân töû naêng vaøo ñeå cheá taïo voõ khí nguyeân töû. Tröôùc khi kyù thoûa öôùc, Toøa Thaùnh ñaõ bieåu loä taàm quan troïng cuûa moät "neàn vaên hoùa an ninh" (culture of security), caàn thieát ñeå ngaên ngöøa vieäc xöû duïng caùc nhaø maùy chaïy baèng nguyeân töû naêng cho muïc tieâu baát chính. Ñöùc oâng Diarmuid Martin, ngöôøi caàm ñaàu phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh ñeán döï cuoäc thöông thuyeát veà thoûa hieäp môùi cho raèng, trong khi theá giôùi möu tìm moät nguoàn naêng löôïng trong saïch vaø an toaøn, con ngöôøi caàn phaûi coù moät oùc phaùn ñoaùn coâng baèng vaø khaùch quan taïo neân söï thaêng baèng giöõa moái nguy hieåm vaø nhöõng ñoùng goùp tích cöïc cuûa naêng löôïng nguyeân töû.

Ngoaøi ra, Ñöùc oâng Martin cuõng khaúng ñònh laäp tröôøng cuûa Toøa Thaùnh raèng, taát caû nguoàn taøi nguyeân cuûa theá giôùi, trong ñoù bao goàm caû naêng löôïng nguyeân töû, phaûi ñöôïc xöû duïng vaø quaûn lyù döïa treân caùc nguyeân taéc cuûa tình ñoaøn keát, haàu mang laïi lôïi ích cho taát caû moïi ngöôøi, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi caàn ñeán nhieàu nhaát.


UÛy Ban Thöôïng Vieän Hoa Kyø chaáp thuaän döï luaät choáng gieát ngöôøi eâm dòu

UÛy Ban Thöôïng Vieän Hoa Kyø chaáp thuaän döï luaät choáng gieát ngöôøi eâm dòu.

(EWTN 26/09/98) - Hoa Kyø (Washington) - UÛy Ban Tö Phaùp cuûa Thöôïng Vieän Hoa Kyø ñaõ chaáp thuaän döï luaät nghieâm caám caùc baùc só keâ toa mua nhöõng loaïi thuoác an thaàn naèm döôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa chính phuû lieân bang, ñeå duøng cho caùc naïn nhaân nan y muoán töï keát lieãu maïng soáng.

Döï luaät naøy nhaém choáng laïi luaät cuûa bang Oregon nôi maø vieäc gieát ngöôøi eâm dòu, hay coøn goïi laø töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só, ñaõ ñöôïc hôïp thöùc hoùa. Duø ñöôïc UÛy Ban tö phaùp thoâng qua, nhöng Thöôïng Vieän Hoa Kyø coù theå seõ khoâng coøn ñuû thôøi gian ñeå bieåu quyeát döï luaät naøy tröôùc khi thöôïng vieän beá maïc khoùa hoïp cho naêm 1998 vaøo thaùng 10 tôùi ñaây. Taùc giaû cuûa döï luaät, thöôïng nghò só Don Nickles, thuoäc ñaûng Coäng Hoøa, thì vaãn hy voïng laø thöôïng vieän seõ boû phieáu cho döï luaät naøy tröôùc khi beá maïc.


Taøi saûn ngheä thuaät toân giaùo cuûa Peru bò maát caép

Taøi saûn ngheä thuaät toân giaùo cuûa Peru bò maát caép.

(EWTN 26/09/98) - Peru (Lima) - Tuaàn vöøa qua, caùc Giaùm Muïc Peru ñaõ leân tieáng caûnh giaùc veà hieän töôïng caùc taøi saûn ngheä thuaät toân giaùo cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Peru ñang bò caùc keû cöôùp luõng ñoaïn.

Theo cöïu Toång Giaùm Muïc Federico Richter, chuû tòch UÛy Ban Sôû Höõu Caùc Taøi Saûn Vaên Hoùa cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Peru, tieát loä raèng nhieàu taùc phaåm ngheä thuaät toân giaùo laâu ñôøi, goàm caùc böùc tranh, töôïng, vaø baøn thôø, ñaõ bò ñaùnh caép trong caùc nhaø thôø ôû mieàn queâ vaø luoân caû taïi thuû ñoâ Lima. Nhöõng taùc phaåm naøy laø coâng trình cuûa caùc hoïa só, nhaø ñieâu khaéc ngöôøi thoå daân ñöôïc Taây Ban Nha huaán luyeän. Hôn 10% caùc nhaø thôø Coâng Giaùo ôû Peru ñaõ bò ñaùnh caép trong nhöõng naêm gaàn ñaây, naëng nhaát laø caùc nhaø thôø ôû mieàn Cao Nguyeân. Ñöùc Cha Richter noùi nhö sau: "Naïn ñaùnh caép caùc taùc phaåm ngheä thuaät tröng baøy trong nhaø thôø ñaõ coù töø nhieàu theá kyû qua, nhöng hieän töôïng naøy laïi ñang xaûy ra ôû möùc ñoä chöa töøng thaáy".

Ñöùc Cha Richter cho bieát theâm laø haàu heát caùc nhaø thôø taïi hai thaønh phoá Huancayco vaø Jauja, nôi nhaø thaùm hieåm Taây Ban Nha, oâng Francisco Pizarro thieát laäp thuû ñoâ ñaàu tieân cuûa Peru daïo ñaàu theá kyû thöù 16, ñeàu bò ñaùnh caép. Trong khi taïi thò traán Juli thuoäc mieàn Nam Cao Nguyeân Peru, caùch ñaây hai naêm, keû troäm ñaõ gieát cheát moät giaùo daân vì ñaõ ngaên caûn khoâng hoï laáy ñi caùc hình töôïng quí giaù ñöôïc tröng trong nhaø thôø.


ÑTC tieáp Cha Giuseppe Pittau vaø thaân nhaân trong gia ñình

ÑTC tieáp Cha Giuseppe Pittau vaø thaân nhaân trong gia ñình.

Castelgandolfo - 26.09.98 - Saùng thöù Baåy 26/09/98, ÑTC tieáp Cha Giuseppe Pittau, Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Gregoriana vaø 300 ngöôøi thaân thuoäc gia ñình, baïn höõu vaø moät soá caùc cha Doøng Teân, ñeán Roma döï leã phong chöùc Giaùm Muïc cuûa Cha.

Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin ít thaùng tröôùc ñaây, Cha Giuseppe Pittau ñöôïc ÑTC boå nhieäm laøm Toång Thö Kyù Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo ngaøy 11.07.98 vöøa qua vaø ñöôïc caát nhaéc leân chöùc vuï Toång Giaùm Muïc hieäu toøa. Leã phong chöùc giaùm muïc cho Cha ñaõ ñöôïc cöû haønh thöù Baåy 26.09.98 luùc 5giôø chieàu trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh chuû söï, vôùi söï hieän dieän cuûa nhieàu Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc, Giaùm Muïc (trong ñoù coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình), nhieàu Linh Muïc, Nam Nöõ Tu Só vaø Giaùo Daân, ñeán töø Cagliari (ñaûo Sardegna), töø Nhaät Baûn, nôi Cha Pittau laøm vieäc truyeàn giaùo, caùch rieâng trong laõnh vöïc giaùo duïc. Cha ñaõ giöõ chöùc vuï Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Sophia, Tokyo. Nhieàu giaùo sö, sinh vieân cuûa Ñaïi Hoïc Gregoriana, Roma vaø Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh.

Cha Pittau sinh naêm 1928 taïi Villacidoro, thuoäc tænh Cagliari, thuï phong linh muïc naêm 1959, ñaäu tieán só Khoa Chính Trò taïi Ñaïi Hoïc Harward, ñaïi hoïc thôøi danh vaøo baäc nhaát taïi Hoa Kyø.

Trong dieãn vaên ngaén ñoïc trong buoåi tieáp kieán, ÑTC chung vui trong dòp naøy vôùi Cha Pittau vaø baøy toû loøng bieát ôn cuûa ngaøi ñoái vôùi coâng vieäc phuïc vuï cuûa Cha trong nhöõng naêm vöøa qua trong caùc chöùc vuï vaø laõnh vöïc khaùc nhau. ÑTC nhaéc laïi caùch rieâng loøng trung thaønh saâu xa cuûa Cha ñoái vôùi Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi, ñöôïc linh hoaït bôûi tinh thaàn Thaùnh Inhaxio de Loyola, Ñaáng saùng laäp Doøng Teân, vaø ñöôïc thuùc ñaåy bôûi caùc nhaân ñöùc toát laønh vaø khaû naêng khaùc thöôøng maø Chuùa Quan Phoøng ñaõ ban cho ngaøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page