Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hôn 60 Linh Muïc cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul tình nguyeän sang truyeàn giaùo ôû Baéc Haøn

Hôn 60 Linh Muïc cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul tình nguyeän sang truyeàn giaùo ôû Baéc Haøn.

(UCAN KO0962.0994 25/09/98) - Nam Haøn (Seoul) - Ñaùp öùng lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Cha Andrew Choi Chang Mou, Giaùm Muïc phuï taù Seoul, hôn 60 linh muïc thuoäc Toång Giaùo Phaän naøy ñaõ tình nguyeän sang truyeàn giaùo ôû Baéc Haøn.

Moät vieân chöùc cuûa UÛy Ban Toâng Ñoà cho Hieäp Nhöùt Quoác Gia ñaõ cho bieát nhö treân. Con soá naøy vöôït quaù söï mong ñôïi cuûa Ñöùc Cha Choi Chang Mu khi ngaøi keâu goïi caùc linh muïc trieàu cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul sang coâng taùc ôû Baéc Haøn. Toång Giaùo Phaän thaønh laäp UÛy Ban Toâng Ñoà cho söï Hieäp Nhöùt Quoác Gia baèng caùch hôïp hai uûy ban toâng ñoà ñaëc traùch veà hoøa giaûi vaø thoáng nhöùt laïi thaønh moät. Trong moät laù thö göûi tôùi caùc linh muïc trieàu cuûa Toång Giaùo Phaän, Ñöùc Cha Choi giaûi thích raèng, trong hoaøn caûnh hieän giôø vieäc keát hôïp hai uûy ban toâng ñoà laïi thaønh moät vaø thieát laäp moät ñoäi nguõ linh muïc ñeå ñöa sang Baéc Haøn, laø raát coù yù nghóa vaø ñuùng vaøo thôøi ñieåm. Caùc linh muïc seõ trôû thaønh nhöõng nhaø huaán luyeän ñaëc bieät, bôûi vì ngöôøi mieàn Baéc ñaõ tieâm nhieãm taâm thöùc thaàn töôïng hoùa coá chuû tòch Baéc Haøn laø oâng Kim Il Sung. Hoï cuõng thaám nhuaàn yù chí töï laäp vaø tö töôûng voâ thaàn do oâng chuû tröông. Trong laù thö, vò Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Seoul cuõng ghi nhaän laø giaùo hoäi Tin Laønh cuûa Nam Haøn cuõng ñang chuaån bò göûi ngöôøi sang Baéc Haøn ñeå khôûi söï coâng taùc xaây döïng laïi giaùo hoäi naøy taïi ñaây.

Tröôùc ngaøy hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn chia caùch, toång coäng coù 54 giaùo xöù maø sau khi phaân chia ñaát nöôùc bao goàm laõnh thoå Baéc Haøn. 20 trong soá 54 giaùo xöù naøy thuoäc Toång Giaùo Phaän Seoul, 23 giaùo xöù thuoäc Giaùo Phaän Bình Nhöôõng vaø 11 giaùo xöù thuoäc Giaùo Phaän Hamhung. Vò giaùm quaûn toâng toøa cuûa Hamhung hieän nay laø Ñöùc vieän phuï (Abbot) Placid Ri Tong-Ho thuoäc doøng Benedictine. Chi doøng Benedictine taïi Nam Haøn hieän coù 3 chuûng sinh ñang hoïc vaø hoï seõ ñöôïc göûi sang Baéc Haøn sau khi thuï phong linh muïc. Ñöùc vieän phuï Placid Ri-Tong-Ho hieän cuõng ñang giöõ chöùc chuû tòch UÛy Ban ñaëc traùch veà Truyeàn Giaùo Cho Baéc Haøn cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc.


ÑTC tieáp caùc Vieän Maãu Doøng Xitoâ

ÑTC tieáp caùc Vieän Maãu Doøng Xitoâ.

Castelgandolfo - 25.09.98 - Taïi Castelgandolfo, saùng thöù Saùu 25/09/98, ÑTC tieáp caùc Vieän Maãu Doøng Xitoâ, tham döï khoùa hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù hai ôû Roma, do Cha Mauro Esteva, Toång Vieän Phuï cuûa Doøng Xitoâ höôùng daãn.

Trong dieãn vaên ñaùp töø Toång Vieän Phuï Mauro Esteva, ÑTC noùi ñeán vaán ñeà teá nhò veà söï coäng taùc cuûa Nöõ Ñan Só trong vieäc thi haønh quyeàn quaûn trò Doøng Xitoâ. Trong 30 naêm vöøa qua, nghóa laø sau Coâng Ñoàng Chung Vatican II, caùc Ñan Só Doøng Xitoâ ñaõ coå voõ caùch hieäu nghieäm söï tham döï cuûa Ngaønh Nöõ vaøo caùc cô caáu traùch nhieäm vaø hieäp thoâng cuûa Doøng.

ÑTC noùi: "Cuøng vôùi söï tham döï cuûa caùc Nöõ Ñan Só vaøo Hoäi Ñoàng cuûa Vieän Phuï Toång Quyeàn, vaøo Hoäi Nghò cuûa Doøng vaø vaøo Toång Coâng Hoäi duy nhaát, cuõng nhö vaøo nhöõng hình thöùc khaùc cuûa vieäc coäng taùc vaø phuïc vuï trong noäi boä cuûa gia ñình cuûa anh chò em, thì phaåm giaù cuûa ngöôøi phuï nöõ vaø nhöõng bieåu loä cuûa thieân taøi phuï nöõ ngaøy nay trong Doøng Xitoâ, coù theå ñöôïc coâng nhaän, ñaùnh giaù cao vaø ñem laïi thaønh quaû toát ñeïp cho vinh danh Chuùa, cho lôïi ích Giaùo Hoäi vaø nhaân loaïi, caùch rieâng trong boái caûnh hieän nay".


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vôùi caùc naïn nhaân cuûa traän baõo taïi Porto Rico vaø Santo Domingo

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vôùi caùc naïn nhaân cuûa traän baõo taïi Porto Rico vaø Santo Domingo.

Vatican - 25.09.98 - Nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, ñaõ göûi hai ñieän vaên chia buoàn vôùi caùc naïn nhaân cuûa traän baõo taïi Porto Rico vaø Santo Domingo: moät ñieän vaên ñöôïc göûi cho Ñöùc Hoàng Y Aponte Martinez, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Porto Rico vaø ñieän vaên khaùc cho Ñöùc Hoàng Y Lopez Rodriguez, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Santo Domingo. Trong caû hai ñieän vaên, ÑTC noùi leân noãi ñau ñôùn cuûa ngaøi veà nhieàu ngöôøi bò thieät maïng: 6 ngöôøi taïi Porto Rico vaø 125 taïi Santo Domingo, naïn nhaân cuûa cuoäc luõ luït do traän baõo Georges taïi hai coäng hoøa mieàn Caraibes: Haiti vaø Domenico. ÑTC baøy toû söï gaàn guõi thieâng lieâng cuûa ngaøi vôùi taát caû nhöõng ai maát ñi caùc ngöôøi thaân yeâu vaø nhaø cöûa. Ñoàng thôøi ngaøi keâu goïi caùc nhaø caàm quyeàn vaø caùc ngöôøi thieän chí tích cöïc lo laéng giuùp ñôõ caùc naïn nhaân vôùi tinh thaàn baùc aùi vaø tình lieân ñôùi Kitoâ.


Döï aùn truøng tu chuoâng taïi nhaø thôø chính toøa Mehicoâ

Döï aùn truøng tu chuoâng taïi nhaø thôø chính toøa Mehicoâ.

Mehicoâ [ Apic 25/09/98] - 29 chieác chuoâng cuûa nhaø thôø chính toøa thò xaõ Mehicoâ tham döï moät caùch tích cöïc vaøo ñôøi soáng cuûa caû quoác gia. Nhöõng chieác chuoâng naøy loan baùo nhöõng bieán coá quan troïng nhö Leã Mình Maùu Chuùa Kitoâ hay Ngaøy ñoäc laäp cuûa Mehicoâ. Nhöng töø 200 naêm nay, vì khoâng ñöôïc baûo trì, cho neân ñaõ ñeán luùc nhöõng chieác chuoâng naøy caàn ñöôïc tu söûa laïi.

Moãi moät caùi chuoâng taïi nhaø thôø chính toøa Mehicoâ ñeàu ñöôïc daâng hieán cho Chuùa Gieâsu, Meï Maria hay moät vò thaùnh naøo ñoù. Phaàn ñoàng ñeàu ñöôïc ñuùc taïi Mehicoâ. Chuoâng lôùn nhöùt ñöôïc meänh danh laø "Ñöùc Meï Guadelupe" caân naëng gaàn 13 taán. Chuoâng coå xöa nhöùt coù teân laø "Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi" ñöôïc ñuùc töø naêm 1578. Taát caû nhöõng chieác chuoâng naøy chæ ñöôïc ñoàng loaït keùo leân 5 laàn trong moät naêm: ñoù laø vaøo dòp leã Mình Maùu Chuùa Kitoâ, ngaøy 15/09 kyû nieäm ngaøy Ñoäc Laäp cuûa Mehicoâ, Ñeâm Giaùng Sinh, Ngaøy Ñaàu Naêm vaø Leã Phuïc Sinh. Ngoaøi ra giôø ñoïc kinh truyeàn tin moãi ngaøy thöù Baûy vaø Chuùa Nhöït cuõng ñöôïc baùo hieäu baèng chuoâng.

Hieän nay moät uûy ban goàm nhieàu chuyeân vieân ñaõ khôûi söï coâng taùc söûa chöõa nhöõng chieác chuoâng cuûa nhaø thôø chính toøa Mehicoâ.


Kieän Thieân Chuùa

Kieän Thieân Chuùa.

(AFP 25/09/98) - Australia (Sydney) - Giaùo hoäi Anh Giaùo Australia vöøa tuyeân boá laø giaùo hoäi naøy khoâng theå boài thöôøng cho moät linh muïc cuûa giaùo hoäi naøy bò baõi chöùc vì ngöôøi chuû cuûa linh muïc naøy khoâng phaûi laø giaùo hoäi nhöng laø chính Thieân Chuùa.

Linh Muïc Howard Knowles, bò baõi chöùc tuyeân uùy taïi moät nhaø tuø ñaõ ñaùp traû baèng caùch kieän giaùo hoäi Anh Giaùo tröôùc toøa aùn, bôûi vì theo cha Knowles, giaùo hoäi chính laø chuû cuûa cha. Trong ñôn kieän, cha Knowles khaúng ñònh trong giaáy phaùt löông cuûa cha giaùo hoäi Anh Giaùo ñöôïc lieät keâ laø chuû nhaân vaø haèng thaùng giaùo hoäi naøy vaãn tröø thueá lôïi töùc cuûa cha. Cha Knowles naêm nay 64 tuoåi vaø theo luaät cha coøn coù theå laøm vieäc moät naêm nöõa tröôùc khi veà höu. Tuy nhieân cha Knowles caùo buoäc laø khi vò Giaùm Muïc cuûa cha, Ñöùc Cha Bruce Wilson quyeát ñònh khoâng boå nhieäm cha laïi vaøo chöùc tuyeân uùy traïi tuø sau 10 naêm laøm vieäc, thì cha cuõng bò maát luoân giaáy pheùp giaûng ñaïo. Ñöùc Cha Bruce Wilson ñeà nghò cha Knowles trôû veà laøm cha xöù moät naêm tröôùc khi veà höu nhöng laïi khoâng giao cho cha moät giaùo xöù naøo ñeå coi soùc, trong khi chöùc vuï tuyeân uùy taïi nhaø tuø vaãn chöa coù ngöôøi thay theá.

Giaùo hoäi Anh Giaùo Australia cho mình laø ñuùng döïa treân phaùn quyeát cuûa moät toøa aùn Anh Quoác daïo naêm 1912 raèng giaùo hoäi khoâng phaûi laø chuû nhaân möôùn linh muïc laøm vieäc, vaø moät toøa khaùng aùn cuûa Anh Quoác cuõng ñöa ra phaùn quyeát daïo naêm 1984 raèng chöùc vuï cuûa moät muïc sö Tin Laønh Methodist khoâng döïa treân kheá öôùc nhöng xuaát phaùt töø löông taâm cuûa muïc sö aáy. Noùi chung, thì moät linh muïc, tu só, hay muïc sö, ñeàu laø toâi tôù cuûa Thieân Chuùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page