Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Khai maïc hoäi nghò giôùi treû Myõ Chaâu Latinh vaøo ngaøy 3/10/98 tôùi ñaây

Khai maïc hoäi nghò giôùi treû Myõ Chaâu Latinh vaøo ngaøy 3/10/98 tôùi ñaây.

Santiago - Chile [Apic 24/09/98] - Hoäi nghò giôùi treû Chaâu Myõ Latinh laàn thöù hai seõ khai maïc vaøo ngaøy 3/10/98 tôùi ñaây taïi trung taâm Thaùnh Maãu Maipu, vôùi söï tham döï cuûa 800 ñaïi bieåu cuûa toaøn luïc ñòa. Hoäi nghò seõ beá maïc cuøng luùc vôùi cuoäc gaëp gôõ cuûa giôùi treû toaøn luïc ñòa vaø vôùi thaùnh leã ñoàng teá taïi Tröôøng Ñua Ngöïa Santiago de Chile, do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, ñaëc söù cuûa Ñöùc Thaùnh Cha chuû toïa. Muïc tieâu cuûa hoäi nghò giôùi treû Chaâu Myõ La Tinh laàn thöù hai laø xaùc ñònh nhöõng ñöôøng höôùng muïc vuï cho giôùi treû trong nhöõng naêm tôùi. Do phaân boä giôùi treû cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ La Tinh toå chöùc, Hoäi Nghò ñaõ ñöôïc chuaån bò töø hai naêm nay.

Hôn 800 ñaïi bieåu goàm giaùm muïc, coá vaán vaø ñaïi dieän giôùi treû thuoäc taát caû caùc nöôùc Chaâu Myõ Latinh seõ tham döï hoäi nghò. Ngoaøi ra ñaïi dieän cuûa Hoa Kyø, Canada, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, YÙ vaø Ñöùc cuõng ñöôïc môøi tham döï.

Rieâng cuoäc gaëp gôõ toaøn luïc ñòa seõ dieãn ra töø ngaøy 6 ñeán 11/10/98 taïi Santiago vaø caùc giaùo phaän laân caän. Seõ coù khoaûng nöûa trieäu nguôøi treû tham döï cuoäc gaëp gôõ naøy. Ba muïc tieâu cuûa cuoäc gaëp gôõ laø: cuûng coá söï daán thaân cuûa giôùi treû Kitoâ Chaâu Myõ La Tinh, ñeo ñuoåi con ñöôøng tieán veà Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 vaø mang laïi ñaø höùng khôûi môùi cho söï coäng taùc giöõa moïi ngöôøi daân luïc ñòa.

(löu yù: hai bieán coá: Hoäi Nghò Giôùi Treû vaø Cuoäc Gaëp Gôõ Giôùi Treû, khaùc nhau, nhöng ñöôïc toå chöùc song song vôùi nhau, vaø beá maïc chung trong cuøng moät ngaøy 11/10/98).


Ñaøi truyeàn hình Nhaät Baûn chieáu cuoán phim veà Meï Teâreâsa

Ñaøi truyeàn hình Nhaät Baûn chieáu cuoán phim veà Meï Teâreâsa.

(UCAN JA0990.0994 24/09/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Ngaøy 15/09/98 vöøa qua laø ngaøy Nhaät Baûn daønh ñeå toû loøng kính troïng ñoái vôùi ngöôøi giaø laõo vaø ñöôïc tuyeân boá laø ngaøy leã nghæ laøm vieäc treân toaøn quoác, ñaøi truyeàn hình NHK ñaõ cho chieáu cuoán phim kòch veà cuoäc ñôøi cuûa Meï Teâreâsa thaønh Calcutta.

Phim naøy coù töïa ñeà: "Meï Teâreâsa: Nhaân Danh Nhöõng Ngöôøi Ngheøo cuûa Thieân Chuùa", daøi moät tieáng röôõi ñoàng hoà vaø do moät haõng phim cuûa Anh saûn xuaát. Noäi dung boä phim dieãn laïi cuoäc ñôøi cuûa Meï Teâreâsa khi Meï coøn treû vaø ñang daïy hoïc taïi moät tröôøng doøng ôû thaønh phoá Calcutta, trong khi Meï vaãn baän taâm vôùi öôùc muoán coù theå laøm ñöôïc gì hôn nöõa ñeå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ngheøo taïi AÁn Ñoä.

Taùc giaû kòch baûn cuoán phim laø oâng Dominique Lapiere, ngöôøi noùi raèng kòch baûn do oâng vieát ñaõ ñöôïc Meï Teâreâsa ñoàng yù khi Meï coøn soáng. Tuy nhieân theo lôøi cuûa nöõ tu Nirmala, Beà Treân Toång Quyeàn doøng Caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi, thì Meï Teâreâsa chöa heà ñoàng yù cho quay cuoán phim veà Meï döïa treân kòch baûn naøy.


Caùc laõnh tuï toân giaùo Nam Haøn ñoøi chính phuû baõi boû Luaät An Ninh Quoác Gia

Caùc laõnh tuï toân giaùo Nam Haøn ñoøi chính phuû baõi boû Luaät An Ninh Quoác Gia.

(UCAN KO0999.0994 24/09/98) - Nam Haøn (Seoul) - Caùc laõnh tuï Phaät Giaùo vaø Kitoâ giaùo Nam Haøn vöøa leân tieáng keâu goïi chính phuû baõi boû Luaät An Ninh Quoác Gia bôûi vì luaät naøy ñi ngöôïc laïi vôùi nhöõng noã löïc caûi toå do toång thoáng Kim Dae-Jung ñeà xöôùng.

Lôøi keâu goïi treân ñaây ñöôïc ñöa ra sau khi caùc vieân chöùc chính phuû tuyeân boá laø caùc thuû tuïc truy toá Linh Muïc Paul Moon Kyu-Hyon ñang ñöôïc tieán haønh. Cha Paul Moon bò giam giöõ töø ngaøy 27/08/98 vöøa qua, sau khi UÛy Ban Keá Hoaïch An Ninh Quoác Gia cuûa Nam Haøn caùo buoäc cha veà toäi ca tuïng vaø coå voõ cho chính quyeàn coäng saûn Baéc Haøn, ñöôïc coi laø haønh ñoäng vi phaïm luaät an ninh quoác gia. Cha Paul Moon laø moät trong soá 9 linh muïc Coâng Giaùo Nam Haøn ñaõ vieáng thaêm Baéc Haøn daïo trung tuaàn thaùng 8/1998. Trong thôøi gian löu laïi ñaây, cha ñaõ ñöôïc cöû laøm ñaïi dieän ñeán döï leã hoäi thoáng nhaát do chính phuû Baéc Haøn toå chöùc taïi Baøn Moân Ñieám, ngoaøi ra cha cuõng ñeán vieáng linh cöûu cuûa laõnh tuï Kim Il Sung.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá hoâm 16/09/98 vöøa qua, Hieäp Hoäi Caùc Linh Muïc Coâng Giaùo Ñaáu Tranh Cho Coâng Lyù cuûa Nam Haøn ñaõ goïi vieäc baét giöõ cha Paul Moon laø haønh ñoäng ñi ngöôïc laïi vôùi chöông trình caûi toå cuûa toång thoáng Kim Dae Jung. Hoäi Ñoàng Ñoái Thoaïi Lieân Toân ñaëc traùch veà Hoøa Giaûi vaø Thoáng Nhaát Ñaát Nöôùc cuûa Nam Haøn cuõng goïi vieäc baét giöõ vaø truy toá cha Paul Moon laø tieâu cöïc, ñoàng thôøi noù ngaên caûn caùc hoaït ñoäng cuûa tieán trình hoøa giaûi giöõa hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn. Moät uûy ban qui tuï 22 toå chöùc Coâng Giaùo Nam Haøn ñaõ ñöôïc thaønh laäp ñeå tranh ñaáu ñoøi traû töï do cho cha Paul Moon. Ngaøy 14/09/98 vöøa qua, uûy ban naøy ñaõ toå chöùc moät cuoäc bieåu tình taïi nhaø thôø chính toøa Myongdong ôû thuû ñoâ Seoul. Khoaûng 200 linh muïc, nöõ tu vaø giaùo daân ñaõ ñeán tham döï vaø hoï yeâu caàu chính phuû traû töï do cho cha Paul Moon, ñoàng thôøi caûi toå Cô Quan Ñaëc Traùch veà An Ninh Quoác Gia.


Döï luaät Hoài Giaùo Hoùa Hieán Phaùp Pakistan ñang bò choáng ñoái döõ doäi

Döï luaät Hoài Giaùo Hoùa Hieán Phaùp Pakistan ñang bò choáng ñoái döõ doäi.

(UCAN PA0996.0998 24/09/98) - Pakistan (Lahore) - Döï luaät do thuû töôùng Nawaz Sharif cuûa Pakistan ñeà nghò, nhaém Hoài Giaùo Hoùa hieán phaùp Pakistan ñang bò choáng ñoái döõ doäi vaø coù daáu hieäu laø noù seõ khoâng ñöôïc quoác hoäi chaáp nhaän.

Caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá coi döï luaät nhaém ñaët Hoài Giaùo laøm luaät toái thöôïng cuûa Pakistan laø moät moái ñe doïa nghieâm troïng, trong khi caùc ñaûng phaùi ñoái laäp cuõng nhö nhieàu toå chöùc Hoài Giaùo Pakistan thì coi ñaây laø moät aâm möu muoán duøng toân giaùo ñeå che ñaäy nhöõng thaát baïi cuûa chính phuû vaø ñeå phuïc hoài uy tín vôùi daân chuùng. Caùnh chính trò lieân minh vôùi ñaûng ñöông caàm quyeàn cuûa oâng Sharif taïi quoác hoäi ñe doïa laø hoï seõ töø chöùc vaø taùch rôøi ra khoûi lieân minh, neáu döï luaät tu chính hieán phaùp naøy khoâng ñöôïc baõi boû.

Daïo trung tuaàn thaùng 9/1998, UÛy Ban ñaëc traùch veà Quan Heä Lieân Toân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Pakistan ñaõ toå chöùc moät cuoäc hoïp baùo taïi Islamabad vôùi söï tham döï cuûa nhieàu laõnh tuï cuûa caùc toân giaùo thieåu soá, trong soá naøy coù caû caùc chính trò giaû cuûa ñaûng ñoái laäp taïi quoác hoäi. Caùc laõnh tuï ñaõ thay phieân nhau leân aùn döï luaät tu chính hieán phaùp vaø ñaõ neâu ra nhieàu lyù do taïi sao Pakistan khoâng theå trôû thaønh moät nöôùc Hoài Giaùo hoaøn toaøn. Moät trong nhöõng lyù do naøy laø tín höõu cuûa caùc toân giaùo thieåu soá cuûa Pakistan seõ bò loaïi tröø ra khoûi xaõ hoäi, trong khi chính phuû coù theå döïa treân luaät Hoài Giaùo ñeå ñaøn aùp nhaân quyeàn cuûa caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá.


ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Franjo Kuharic, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi chuû toïa caùc leã nghi möøng kyû nieäm 700 naêm thaønh laäp giaùo phaän Sibenik taïi Coäng Hoøa Croat

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Franjo Kuharic, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi chuû toïa caùc leã nghi möøng kyû nieäm 700 naêm thaønh laäp giaùo phaän Sibenik taïi Coäng Hoøa Croat.

Castelgandolfo - 24.09.98 - Vôùi böùc thö baèng tieáng Latinh ñöôïc coâng boá thöù naêm 24.09.98, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Hoàng Y Franjo Kuharic, cöïu Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Zagreb (thuû ñoâ Coäng Hoøa Croat), laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi, ñeå chuû toïa caùc leã nghi kyû nieäm 700 naêm thaønh laäp Giaùo Phaän Sibenik, taïi Coäng Hoøa Croat vaøo ngaøy 29/09/98 tôùi ñaây, sau chín naêm chuaån bò. Trong thö boå nhieäm, ÑTC xin Ñöùc Hoàng Y Ñaëc söù chuyeån lôøi chaøo thaêm caùch rieâng ñeán caùc tín höõu cuûa giaùo phaän yeâu quí naøy; ñoàng thôøi ngaøi nhaéc laïi nhöõng coâng nghieäp cuûa coäng ñoàng giaùo phaän vaø khuyeán khích coäng ñoàng tieán nhieàu hôn nöõa trong nhöõng toå chöùc, nhöõng hoäi ñoaøn, nhöõng phong traøo vaø ñöa ra nhöõng saùng kieán vaø hoaït ñoäng môùi, giaàu tinh thaàn Coâng Giaùo.

ÑTC seõ vieáng thaêm laàn thöù hai Coäng Hoøa Croat töø moàng 2 ñeán moàng 4 thaùng 10/1998 tôùi ñaây. Trong chuyeán vieáng thaêm naøy, taïi Ñeàn Thaùnh Quoác Gia kính Ñöùc Maria taïi Bistrica, vaøo saùng moàng 3/10/98, ÑTC chuû söï thaùnh leã phong Chaân phöôùc cho Ñöùc Hoàng Y Stepinac, töû ñaïo ñöôùi cheá ñoä coäng saûn. ÑTC cuõng seõ vieáng thaêm Thuû Ñoâ Zagreb, Thaønh phoá Spalato vaø Solin, nôi coù moät trong caùc Ñeàn Thaùnh kính Ñöùc Maria laâu ñôøi nhaát vaø ñöôïc kính vieáng nhieàu hôn caû taïi Coäng Hoøa Croat.


Taïi AÂu Chaâu, ñaùnh con laø vi phaïm nhaân quyeàn

Taïi AÂu Chaâu, ñaùnh con laø vi phaïm nhaân quyeàn.

(EWTN 24/09/98) - Phaùp (Strasbourg) - Thöù Tö vöøa qua (23/09/98) toøa aùn veà nhaân quyeàn cuûa AÂu Chaâu ñöa ra phaùn quyeát raèng, luaät cuûa Anh Quoác cho pheùp cha meï taïi nöôùc naøy ñaùnh phaït treân theå xaùc con caùi cuûa hoï laø vi phaïm nhaân quyeàn, vaø buoäc chính phuû Anh phaûi noäp tieàn phaït töông ñöông 50,400 Myõ Kim.

Phaùn quyeát treân ñaây ñöôïc ñöa ra sau khi xaûy ra vuï moät em trai ñaõ bò ngöôøi cha gheû phaït ñoøn baèng roi sau khi em trai naøy ñaõ duøng dao ñaâm ngöôøi em cuûa mình. Moät toøa aùn taïi Anh Quoác ñaõ tha boång ngöôøi cha veà toäi haønh hung con cuûa oâng döïa theo ñieàu luaät cuûa nöôùc naøy cho pheùp cha meï duøng nhöõng hình thöùc hôïp lyù ñeå raên daïy con caùi. Theo phaùn quyeát cuûa Toøa aùn nhaân quyeàn AÂu Chaâu, thì chính phuû Anh phaûi thay ñoåi luaät noùi treân vaø traû tieàn boài thöôøng cho em trai bò ñaùnh. Vaø veà phaàn ngöôøi cha, toøa aùn nhaân quyeàn cuûa AÂu Chaâu cuõng coù thaåm quyeàn ñeå xeùt xöû oâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page