Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Canh taân Thaùnh Linh coù nghóa laø canh taân tinh thaàn

Canh taân Thaùnh Linh coù nghóa laø canh taân tinh thaàn.

(UCAN SG0977.0994 22/09/98) - Singapore - Canh taân thaùnh linh chuû yeáu coù nghóa laø canh taân tinh thaàn, qua taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa moät thaàn hoïc gia ngöôøi Singapore, noùi vôùi caùc tham döï vieân khoùa boài döôõng coù chuû ñeà "Thaàn Hoïc Thaùnh Linh - Hoàng AÂn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn". Giaûi thích veà yù nghóa cuûa Phong Traøo Canh Taân Thaùnh Linh, linh muïc William Goh, khoa tröôûng Ñaïi Chuûng Vieän Phanxicoâ Xavier noùi nhö sau: "Canh taân Thaùnh Linh laø moät hoàng aân ñeán töø Thieân Chuùa. Taát caû chuùng ta ñeàu caàn ñöôïc canh taân, ñeå ñaùnh thöùc Thaùnh Thaàn hieän dieän trong giaùo hoäi, nôi maø taát caû caùc thaønh vieân ñeàu ñöôïc ban cho hoàng aân ñoù. Ñoäng löïc beân trong cuoäc canh taân thaùnh linh ñeán töø Chuùa Thaùnh Thaàn, chöù khoâng phaûi qua caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. Phong traøo canh taân Thaùnh Linh laø nôi Chuùa Thaùnh Thaàn ñöôïc theå hieän moät caùch cuï theå vaø soáng ñoäng".

Phong traøo canh taân Thaùnh Linh baét ñaàu töø Hoa Kyø daïo naêm 1967 vaø lan roäng sang tôùi Singapore lieàn sau ñoù. Khoùa boài döôõng noùi treân do Hoïc Vieän Muïc Vuï Singapore ñöùng ra toå chöùc, vôùi muïc ñích laø giuùp caùc tín höõu Coâng Giaùo nöôùc naøy ñaøo saâu yù nghóa thaàn hoïc cuûa Phong Traøo Canh Taân Thaùnh Linh. Ngoaøi ñeà taøi chính, caùc tham döï vieân cuõng thaûo luaän saâu roäng veà giaùo thuyeát Coâng Giaùo lieân quan tôùi bí tích röûa toäi trong Chuùa Thaùnh Thaàn, vaø ñaët nhöõng caâu hoûi coù yù nghóa saâu roäng veà Hoàng AÂn cuûa Thaùnh Thaàn.


Hoäi thaûo quoác teá taïi Unesco veà caùc linh ñòa töï nhieân

Hoäi thaûo quoác teá taïi Unesco veà caùc linh ñòa töï nhieân.

Paris [Apic 22/09/98] - Trong caùc xaõ hoäi vaø moâi tröôøng khaùc nhau, nhieàu nôi choán ñaõ trôû thaønh ñoái töôïng cuûa nhöõng quan taâm ñaëc bieät vì tính caùch thaùnh thieâng cuûa chuùng. Daân chuùng ñòa phöông ñaõ laøm gì ñeå baûo toàn caùc nôi aáy? Ngaøy nay coøn coù theå baûo toàn nhöõng linh ñòa ñoù khoâng? Ñoù laø chuû ñeà cuûa moät cuoäc hoäi thaûo quoác teá vöøa khai dieãn taïi truï sôû cuûa toå chöùc Unesco ôû Paris.

Cuoäc gaëp gôõ qui tuï haèng traêm chuyeân gia thuoäc nhieàu ngaønh khaùc nhau vaø ñöôïc Baûo Taøng Vieän quoác gia veà lòch söû töï nhieân vaø Trung Taâm Nghieân Cöùu Xaõ Hoäi Phaùp baûo trôï. Vôùi söï coù maët cuûa ñaïi dieän caùc daân baûn xöù, caùc chuyeân gia seõ nghieân cöùu veà moái lieân heä giöõa vaên hoùa, xaõ hoäi vaø thieân nhieân cuõng nhö söï phaùt sinh moâi tröôøng khaùc bieät.

Moät caùch cuï theå, caùc chuyeân gia seõ thaûo luaän veà nhöõng ñeà taøi nhö : vai troø cuûa nhöõng khu röøng thaùnh taïi Kerala, AÁn Ñoä ,trong vieäc baûo toàn söï khaùc bieät moâi tröôøng soáng cuûa vuøng hay aûnh höôûng cuûa nhöõng röøng caây thaùnh vaø löûa thaùnh nôi saéc daân Bwaba beân Buekina Faso trong vieäc duy trì söï khaùc bieät moâi sinh.


Nhöõng phaûn öùng khaùc nhau veà luaät töï do toân giaùo taïi Macao

Nhöõng phaûn öùng khaùc nhau veà luaät töï do toân giaùo taïi Macao.

Macao [Apic 22/09/98] - Ñeå laáp ñaày khoaûng troáng phaùp lyù tieáp theo vieäc Macao ñöôïc trao traû laïi cho chuû quyeàn Trung Quoác, môùi ñaây chính quyeàn ñòa phöông ñaõ ban haønh moät luaät môùi veà töï do toân giaùo.

Ngoaøi töï do tín ngöôõng vaø thôø phöôïng, luaät naøy coøn baûo ñaûm quyeàn töï do ñöôïc theo moät toân giaùo khaùc, ñöôïc rao giaûng vaø ñöôïc coù nhöõng quan heä vôùi nhöõng nguôøi ñoàng ñaïo ôû ngoaøi Macao. Luaät naøy coøn baûo ñaûm raèng quan heä giöõa chính quyeàn vaø caùc toân giaùo ñöôïc qui ñònh bôûi nguyeân taéc taùch bieät giöõa toân giaùo vaø Nhaø Nöôùc.

Veà phía Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, Ñöùc Cha Domingos Lam KaTseung, giaùm muïc Macao, cho raèng luaät naøy roõ raøng vaø thoûa ñaùng. Trong khi ñoù linh muïc Anh Giaùo quaûn nhieäm cuûa giaùo xöù thaùnh Marcoâ laïi quan ngaïi veà nhöõng haäu quaû xaáu cuûa luaät naøy. Chaúng haïn seõ coù nhöõng xung ñoät vôùi nguôøi Hoài Giaùo, vì hoï bò caám khoâng ñöôïc theo moät toân giaùo khaùc. Ngoaøi ra, maëc duø moïi toân giaùo ñöôïc xem laø bình ñaúng, trong thöïc teá nguôøi daân Macao chæ coù theå ñaêng kyù keát hoân taïi caùc vaên phoøng daân söï hay caùc giaùo xöù Coâng Giaùo maø thoâi.

Veà phaàn mình, Thöôïng toïa Sik Kin Chiu, nguôøi ñöùng ñaàu giaùo hoäi Phaät Giaùo Macao, ghi nhaän raèng coäng ñoàng Phaät Giaùo khoâng quan taâm ñeán luaät môùi.

Macao hieän coù khoaûng 20 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo vaø 3,700 tín höõu Tin Laønh treân toång soá daân laø 425,100. Phaàn lôùn daân soá Macao theo Phaät Giaùo vaø Laõo Giaùo.


Tieán tôùi vieäc thieát laäp moät dieãn ñaøn caùc Giaùo Hoäi vaøo naêm 2001

Tieán tôùi vieäc thieát laäp moät dieãn ñaøn caùc Giaùo Hoäi vaøo naêm 2001.

Geneve [ Apic 22/09/98] - Muïc sö Konrad Raiser, toång thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ cho bieát seõ coù theå thaønh laäp moät dieãn ñaøn hay moät coâng ñoàng caùc truyeàn thoáng Kitoâ giaùo lôùn treân theá giôùi vaøo naêm 2001.

Phaùt bieåu taïi Amsterdam, Hoøa Lan, nhaân dòp möøng kyû nieäm 50 naêm thaønh laäp toå chöùc, muïc sö Kaiser noùi raèng yù töôûng veà moät dieãn ñaøn nhö theá ngaøy caøng ñöôïc nhieàu ngöôøi ñoùn nhaän.

Theo muïc sö toång thö kyù Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ, dieãn ñaøn naøy seõ cuûng coá söï lieân laïc vaø hôïp taùc giöõa taát caû moïi Giaùo Hoäi lôùn. Noù seõ gia taêng sinh khí cho Phong Traøo ñaïi keát hieän ñang gaëp beá taéc töø nhieàu naêm nay. Muïc sö Kaiser cho bieát seõ trình baøy ñeà nghò naøy trong ñaïi hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát, theo döï truø seõ dieãn ra taïi Harare, Zimbabwe vaøo thaùng 12/1998 tôùi ñaây.

Muïc söï Kaiser cuõng cho bieát, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, tuy khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ, ñang nghieân cöùu ñeà nghò.


Vai Troø cuûa ngöôøi nöõ taän hieán trong theá giôùi y teá söùc khoûe

Vai Troø cuûa ngöôøi nöõ taän hieán trong theá giôùi y teá söùc khoûe.

Tin Vatican (VIS 22/09/98): Trong nhöõng ngaøy töø muøng 1 ñeán 3 thaùng 10/98 tôùi ñaây, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch muïc vuï cho nhöõng nhaân vieân y teá, seõ toå chöùc moät Ñaïi Hoäi trong Noäi Thaønh Vatican, ñeå baøn veà vai troø cuûa "Nhöõng ngöôøi nöõ taän hieán trong theá giôùi y teá söùc khoûe tröôùc theàm ngaøn naêm thöù ba". Muïc tieâu Ñaïi Hoäi nhaém ñeán laø khaûo saùt veà söù maïng phuïc vuï cho nhöõng anh chò em ñau khoå trong aùnh saùng cuûa Tin Möøng. Trong soá nhöõng tham döï vieân Ñaïi Hoäi, ngöôøi ta ghi nhaän nhöõng vò Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc, ñöùng ñaàu caùc cô quan Toøa Thaùnh coù lieân heä ñeán nhöõng ngöôøi nöõ taän hieán vaø vaán ñeà y teá, chaúng haïn nhö: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragan, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï caùc nhaân vieân y teá; Ñöùc Hoàng Y Eduardo Martinez Somalo, Toång Tröôûng Boä caùc Doøng Tu vaø Tu Hoäi Toâng Ñoà; Ñöùc Hoàng Y Estevez, Toång Tröôûng Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích.


Baûo Taøng Vieän Vatican khoâng laáy tieàn khaùch ñeán thaêm trong ngaøy Quoác Teá Du Lòch

Baûo Taøng Vieän Vatican khoâng laáy tieàn khaùch ñeán thaêm trong ngaøy Quoác Teá Du Lòch.

Tin Vatican (VIS 22/09/98): Ngaøy Quoác Teá Du Lòch laàn thöù 19, do Toå Chöùc Du Lòch Theá Giôùi coå voõ, seõ ñöôïc cöû haønh treân khaép theá giôùi vaøo ngaøy Chuùa Nhaät 27 thaùng 9/1998 naày, theo chuû ñeà: Söï Coäng Taùc giöõa hai laõnh vöïc coâng vaø tö laø yeáu toá chìa khoùa trong vieäc phaùt trieån ngaønh du lòch.

Ñöùc OÂng Piero MONNI, quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Toå Chöùc Du Lòch Theá Giôùi, ñaõ giaûi thích veà muïc tieâu cuûa Ngaøy Quoác Teá Du Lòch laø phaùt trieån moät neàn vaên hoùa coù phaåm chaát veà du lòch, coù khaû naêng khôi daäy moái quan taâm cuûa caùc chính quyeàn vaø caùc cô caáu toå chöùc ñoái vôùi hieän töôïng du lòch caøng ngaøy caøng gia taêng, vaø keùo theo nhöõng aûnh höôûng xaõ hoäi vaø kinh teá saâu roäng.

Höôûng öùng chieán dòch cuûa Toå Chöùc Du Lòch Theá Giôùi yeâu caàu caùc baûo taøng vieän, caùc nôi trieån laõm ngheä thuaät haõy tieáp ñoùn mieãn phí khaùch ñeán thaêm trong ngaøy Quoác Teá Du Lòch, Baûo Taøng Vieän Vatican ôû Roma seõ môû cöûa mieån phí suoát ngaøy Chuùa Nhaät 27 thaùng 9/1998, nhö vaãn thöôøng laøm nhö vaäy trong nhöõng naêm qua.


Quoác hoäi Taây Ban Nha tranh luaän veà döï luaät phaù thai

Quoác hoäi Taây Ban Nha tranh luaän veà döï luaät phaù thai.

(CWN 22/09/98) - Taây Ban Nha (Madrid) - Thöù Ba 22/09/98, quoác hoäi Taây Ban Nha ñaõ baét ñaàu cuoäc tranh luaän lieân quan tôùi döï luaät hôïp thöùc hoùa phaù thai theo nhu caàu.

Taây Ban Nha laø quoác gia coù ña soá daân theo Coâng Giaùo vaø döï luaät noùi treân ñaõ hai laàn bò quoác hoäi boû phieáu baùc boû. Ñaûng Xaõ Hoäi chieám thieåu soá moät laàn nöõa ñaõ ñeä trình döï luaät naøy ra tröôùc quoác hoäi. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha ñang hôïp taùc vôùi ñaûng ñöông caàm quyeàn ñeå ngaên caûn khoâng cho döï luaät naøy ñöôïc thoâng qua. Luaät hieän haønh cuûa Nhaø Nöôùc Taây Ban Nha chæ cho pheùp phaù thai khi baøo thai bò khuyeát taät, ngöôøi phuï nöõ bò hieáp daâm, hay trong tröôøng hôïp söùc khoûe vaø taâm lyù cuûa ngöôøi meï bò ñe doïa. Döï luaät do ñaûng Xaõ Hoäi ñeà nghò cho pheùp phaù thai trong 12 tuaàn leã ñaàu mang thai, neáu ngöôøi meï tin raèng ñöùa con ñang mang seõ taïo ra nhieàu haäu quaû nghieâm troïng cho rieâng caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi. Ñieàu khoaûn naøy töï noù hôïp thöùc hoùa vieäc phaù thai trong 3 thaùng ñaàu.

Cuoäc boû phieáu lieân quan tôùi döï luaät naøy seõ ñöôïc döïa treân laäp tröôøng cuûa moãi ñaûng chính trò taïi quoác hoäi. Tuy nhieân coù khoaûng 20 daân bieåu ñaõ ñöôïc pheùp cuûa ñaûng mình boû phieáu theo löông taâm cuûa hoï. Caùc nhaø phaân tích cho raèng ñaây laø yeáu toá seõ aûnh höôûng tôùi keát quaû cuoäc boû phieáu. Chuùa Nhaät vöøa qua 20/09/98, trong baøi giaûng thaùnh leã, caùc linh muïc Taây Ban Nha ñaõ tha thieát keâu goïi caùc giaùo daân tham döï nhöõng cuoäc bieåu tình choáng laïi döï luaät cho pheùp phaù thai naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page