Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc laõnh tuï goác Hoa caûm ôn Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo

Caùc laõnh tuï goác Hoa caûm ôn Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo.

(UCAN ET0981.0994 21/09/98) - Ñoâng Timor (Dili) - Caùc laõnh tuï ngöôøi goác Hoa taïi Ñoâng Timor ñaõ baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Dili, veà vai troø cuûa ngaøi trong vieäc duy trì söï oån ñònh taïi Ñoâng Timor.

Cuoäc hoäi kieán giöõa Ñöùc Cha Belo vôùi moät phaùi ñoaøn 15 ngöôøi, goàm laõnh tuï caùc coäng ñoaøn ngöôøi goác Hoa taïi Ñoâng Timor, dieãn ra ngaøy 24/08/98 taïi Dili. Coäng ñoaøn ngöôøi goác Hoa taïi Ñoâng Timor cho raèng, vuï noåi loaïn taïi Indonesia daïo trung tuaàn thaùng 5/1998 ñaõ khoâng lan sang Ñoâng Timor laø bôûi vì Ñöùc Cha Belo coù uy tín raát lôùn ñoái vôùi ngöôøi daân ñòa phöông do caùc noã löïc cuûa ngaøi nhaém duy trì moái quan heä oân hoøa giöõa ngöôøi ñòa phöông vôùi ngöôøi goác Hoa, ñaõ ñeán ñaây ñònh cö töø thôøi Ñoâng Timor coøn laø thuoäc ñòa cuûa Boà Ñaøo Nha. Moät yeáu toá khaùc nöõa laø do söï keát hoân giöõa ngöôøi baûn xöù vôùi ngöôøi goác Hoa. Ñoâng Timor coù ña soá daân theo ñaïo Coâng Giaùo. Ngöôøi goác Hoa taïi ñaây chieám khoaûng 5,000 vaø 60% trong soá naøy cuõng theo ñaïo Coâng Giaùo.

Veà phaàn mình, laõnh tuï cuûa ngöôøi theo Phaät Giaùo taïi Ñoâng Timor, oâng Tam Tim Young cho raèng cuoäc hoäi kieán ñaõ dieãn ra trong tinh thaàn xaây döïng vaø thoâng caûm laãn nhau. OÂng cuõng baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi Ñöùc Cha Belo vì tinh thaàn ñoái thoaïi lieân toân vaø xaây döïng cuûa Ñöùc Cha ñoái vôùi caùc nhoùm toân giaùo taïi Ñoâng Timor.


Toång Giaùo Phaän Seoul beân Nam Haøn söûa ñoåi cô caáu

Toång Giaùo Phaän Seoul beân Nam Haøn söûa ñoåi cô caáu.

(UCAN KS0961.0994 21/09/98) - Nam Haøn (Seoul) - Chöông trình söûa ñoåi cô caáu cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul seõ gia taêng soá giaùo xöù vaø giaùo daân trong Toång Giaùo Phaän.

Treân ñaây laø tieân lieäu cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nicholas Cheong Jin-Suk döïa treân döï aùn caûi toå cô caáu cuûa Toång Giaùo Phaän do chính ngaøi ñeà xöôùng. Ngaøy 5/09/98 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cheong Jin-Suk ñaõ trieäu taäp moät khoùa hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Toâng Ñoà Giaùo Daân ñeå thaûo luaän veà chöông trình thieát laäp 15 haït vaøo ngaøy 30/09/98 tôùi ñaây. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jin-Suk, vôùi chöông trình naøy ñöôïc thöïc hieän trong nhieäm kyø cuûa ngaøi, soá tín höõu Coâng Giaùo 9.9% trong toång soá 12,2 daân cuûa thuû ñoâ Seoul seõ taêng leân 20%, vaø soá giaùo xöù seõ taêng töø 198 leân thaønh 400. Thuû ñoâ Seoul ñöôïc chia thaønh 15 quaän , vaø moãi quaän naøy töø nay seõ trôû thaønh moät haït ñöôïc ñaët döôùi quyeàn coi soùc cuûa moät linh muïc haït tröôûng. Caùc thoáng keâ cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn cho thaáy trung bình moãi giaùo xöù cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul coù khoaûng 6,175 giaùo daân, töùc laø cao gaáp ñoâi soá tín höõu trung bình cuûa moãi giaùo xöù tính treân toaøn nöôùc. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jin-Suk, soá tín höõu quaù ñoâng nhö vaäy trong moät giaùo xöù seõ khieán cho coâng taùc muïc vuï trôû neân khoù khaên hôn.

Muïc tieâu cuûa toaøn boä chöông trình söûa ñoåi cô caáu trong Toång Giaùo Phaän laø ñeå hoã trôï cho coâng cuoäc taùi truyeàn giaûng Tin Möøng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn.


Heä thoáng hoùa chöông trình daïy giaùo lyù cho ngöôøi lôùn taïi Thaùi Lan

Heä thoáng hoùa chöông trình daïy giaùo lyù cho ngöôøi lôùn taïi Thaùi Lan.

(UCAN TH0951.0994 21/09/98) - Thaùi Lan (Sam Phran) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Thaùi Lan caàn heä thoáng hoùa chöông trình daïy giaùo lyù cho ngöôøi lôùn ñeå qua ñoù, giuùp caùc giaùo daân trôû neân nhöõng chöùng nhaân Kitoâ thöïc söï trong moät xaõ hoäi coù ña soá theo Phaät Giaùo.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa caùc tham döï vieân khoùa hoäi thaûo veà giaùo lyù, dieãn ra töø ngaøy 24-26/08/98 vöøa qua, taïi Trung Taâm Huaán Luyeän Muïc Vuï ôû Sam Phran, naèm veà phía Taây thuû ñoâ Bangkok. Khoaûng 105 tham döï vieân, goàm caùc laõnh tuï giaùo daân, linh muïc vaø tu só ñaõ ñeán chia seû trong khoùa hoäi thaûo döôùi söï höôùng daãn cuûa caùc chuyeân gia trong ngaønh giaùo duïc ñöùc tin cho ngöôøi lôùn, ñeán töø Canada, AÁn Ñoä, Ai Len, Taân Taây Lan vaø Hoa Kyø. Cuøng nhau hoï ñaõ nhaän dieän vaø nghieân cöùu caùc vaán ñeà vaên hoùa-xaõ hoäi ñang ñoái maët vôùi giaùo hoäi cuõng nhö nhöõng thöïc taïi trong chính giaùo hoäi caàn phaûi ñöôïc canh taân. Veà maët vaên hoùa xaõ hoäi, cuï theå coù caùc vaán ñeà nhö: caùc chuû nghóa-duy vaät, caù nhaân vaø tieâu thuï, hoân nhaân giöõa hai ngöôøi khaùc toân giaùo vaø naïn tham nhuõng. Caùc tham döï vieân cuõng thaûo luaän veà nhu caàu trôû thaønh chöùng nhaân Kitoâ trong moät xaõ hoäi coù ña soá theo Phaät Giaùo.

Lieân quan tôùi giaùo hoäi, caùc tham döï vieân löu yù tôùi tình traïng thieáu phöông höôùng cuûa coâng taùc truyeàn giaùo noùi chung, ñöùc tin hôøi hôït cuûa caùc tín höõu, thieáu ñôøi soáng chöùng nhaân, vaø phöông phaùp truyeàn giaùo cuõ kó. Tuy nhieân, giaùo hoäi Coâng Giaùo Thaùi Lan ñaõ coù saün cô caáu coù theå uûng hoä coâng taùc giaùo duïc ñöùc tin cho ngöôøi lôùn, chaúng haïn nhö, caám phoøng, cöû haønh phuïng vuï, baøi giaûng trong caùc thaùnh leã Chuùa Nhaät, möøng leã boån maïng, caùc khoùa hoäi thaûo toân giaùo vaø söï hieän dieän cuûa caùc toå chöùc toân giaùo.


Chính trò gia Australia caûnh giaùc caùc giaùo hoäi ñöøng can döï vaøo chính trò

Chính trò gia Australia caûnh giaùc caùc giaùo hoäi ñöøng can döï vaøo chính trò.

(CWN 21/09/98) - Australia (Sydney) - Chính trò gia thuoäc phe cöïc kyø baûo thuû taïi Australia vöøa leân tieáng caûnh giaùo caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi nöôùc naøy ñöøng can döï vaøo chính trò, sau khi caùc giaùo hoäi baøy toû söï uûng hoä UÛy Ban ñaëc traùch lo cho ngöôøi thoå daân.

Thöù Baûy vöøa qua (19/09/98), laõnh tuï caùc giaùo hoäi Tin Laønh, Anh Giaùo vaø Coâng Giaùo taïi Australia ñaõ coâng boá moät laù thö ngoû baûo veä söï hieän höõu cuûa moät UÛy Ban ñaëc traùch lo cho ngöôøi thoå daân. Vieäc thaønh laäp uûy ban naøy ñaõ laø nguyeân côù gaây neân nhieàu cuoäc tranh luaän trong chính tröôøng Australia, ñaëc bieät laø do söï choáng ñoái cuûa ñaûng Moät Quoác Gia do nöõ daân bieåu Pauline Hanson caàm ñaàu. Baø Pauline Hanson cuõng laø vò daân bieåu ñaõ coâng khai choáng ngöôøi di daân AÙ Chaâu. Laäp tröôøng cuûa baø ñaõ bò nhieàu chính trò gia chæ trích laø coù tính caùch kyø thò, nhöng laïi ñöôïc nhieàu ngöôøi Australia coù laäp tröôøng baûo thuû uûng hoä. Cuoäc khuûng hoaûng chính trò taïi Australia ñaõ buoäc ñöông kim thuû töôùng John Howard phaûi toå chöùc cuoäc baàu cöû quoác hoäi sôùm hôn, vaø döï truø seõ dieãn ra vaøo ngaøy 3/10/98 tôùi ñaây. Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi e ngaïi raèng chính phuû thuoäc phe baûo thuû seõ thaéng cöû vaø ñeå traû ôn ñaûng Moät Quoác Gia, hoï seõ giaûi taùn UÛy Ban ñaëc traùch veà ngöôøi thoå daân.


Söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Nicaragua keâu goïi maïnh baïo caûi toå xaõ hoäi

Söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Nicaragua keâu goïi maïnh baïo caûi toå xaõ hoäi.

(CWN 21/09/98) - Nicaragua (Managua) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Luigi Travaglino, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Nicaragua, vöøa keâu goïi taát caû ngöôøi daân Nicaragua, ñaëc bieät laø chính phuû, haõy coäng taùc vôùi nhau ñeå chaám döùt tình traïng xuoáng doác cuûa xaõ hoäi ngaøy nay.

Nhaân ngaøy leã ñoäc laäp cuûa Nicaragua hoâm thöù Baûy vöøa qua (19/09/98), vaø trong tö caùch nieân tröôûng ngoaïi giao ñoaøn, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Travaglino ñaõ ñoïc baøi dieãn vaên maø caùc nhaø phaân tích cho laø raát khaùc thöôøng. Trong ñoù ngaøi noùi nhö sau: "Ngöôøi daân ngheøo caàn phaûi soáng xöùng vôùi phaåm giaù cuûa hoï vaø coù quyeàn ñoái dieän töông lai vôùi nieàm hy voïng. Taát caû daân chuùng Nicaragua neân coäng taùc vôùi nhau ñeå laøm giaûm bôùt soá ngöôøi ñang chòu ñau khoå moãi ngaøy vì thieáu caùc ñieàu kieän ñeå soáng theo ñuùng phaåm giaù con ngöôøi. Tuy nhieân, traùch nhieäm naøy, chuû yeáu thuoäc veà chính phuû. Giaùo Hoäi coá gaéng trôû thaønh tieáng noùi cuûa nhöõng ngöôøi khoâng coù tieáng noùi, vaø thay maët hoï leân tieáng. Tuy nhieân ngay caû nhöõng ngöôøi ngheøo nhaát cuõng caàn phaûi vöôït qua nhöõng giôùi haïn cuûa hoï ñeå phuïc hoài vaø soáng phuø hôïp vôùi phaåm giaù cuûa hoï".

Veà phaàn mình, toång thoáng Arnoldo Aleman cuûa Nicaragua thöøa nhaän raèng tình traïng xaõ hoäi nghieâm troïng maø Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh moâ taû, laø thöïc taïi cuûa Nicaragua hieän nay, nhöng chính phuû cuûa oâng cuõng ñang coá gaéng heát mình ñeå ñoái phoù vôùi hoaøn caûnh maø Nicaragua ñaõ thöøa höôûng sau nhöõng naêm theo ñuoåi yù thöùc heä coäng saûn haõo huyeàn.


Phuï nöõ AÙ Chaâu ñaàu tieân ñöôïc baàu laøm chuû tòch Lieân Hieäp Baùo Chí Coâng Giaùo Quoác Teá

Phuï nöõ AÙ Chaâu ñaàu tieân ñöôïc baàu laøm chuû tòch Lieân Hieäp Baùo Chí Coâng Giaùo Quoác Teá.

(UCAN AS0989.0994 21/09/98) - Phaùp (Paris) - Thöù Saùu vöøa qua (18/09/98), Lieân Hieäp Baùo Chí Coâng Giaùo Quoác Teá, goïi taét laø UCIP ñaõ choïn moät phuï nöõ AÙ Chaâu laøm chuû tòch. Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät phuï nöõ ngöôøi AÙ Chaâu giöõ chöùc vuï maø töø tröôùc nay do ngöôøi AÂu Chaâu naém giöõ.

Baø Theresa Ee Chooi, ngöôøi Malaysia, ñaõ thaéng hai öùng cöû vieân khaùc cuûa Luïc Xaâm Baûo vaø Hoa Kyø. Trong baøi dieãn vaên sau khi ñöôïc baàu vaøo chöùc vò noùi treân, baø Theresa Chooi ñaõ caùm ôn caùc tham döï vieân, ñaõ cho baø cô hoäi ñöôïc laøm chuû tòch vaø keâu goïi söï uûng hoä töø caùc thaønh vieân cho nhieäm kyø 3 naêm cuûa baø.

Ñaïi Hoäi laàn thöù 18 cuûa Lieân Hieäp Baùo Chí Coâng Giaùo Quoác Teá ñaõ dieãn ra taïi truï sôû cuûa UNESCO ôû thuû ñoâ Paris töø ngaøy 15-18/09/98 vöøa qua. Ñaïi Hoäi coù chuû ñeà: "Baùo Chí: Moät Trung Gian cuûa ngaøy mai". Tham döï ñaïi hoäi coù khoaûng 400 kyù giaû baùo chí ñeán töø 120 quoác gia treân theá giôùi. Moät kyù giaû ngöôøi Panama cho bieát caûm nghó raèng vieäc baø Theresa Chooi ñöôïc baàu laøm chuû tòch laø moät bieán coá lòch söû vaø coù yù nghóa ñaëc bieät ñoái vôùi caùc nöôùc thuoäc theá giôùi thöù ba. OÂng Luiz Alberto Diaz noùi oâng caûm thaáy haõnh dieän nhöng ñoàng thôøi oâng cuõng caûm thaáy ñaây laø moät traùch nhieäm naëng neà cho vò taân chuû tòch, ñaëc bieät laø neáu baø muoán ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu vaø öu tieân maø chính baø ñaõ ñeà ra. OÂng ghi nhaän laø moät soá thaønh vieân ñaõ coù yù lo ngaïi veà söï thay ñoåi gheá laõnh ñaïo cuûa lieân hieäp, cuõng nhö söï troâng ñôïi cuûa nhieàu ngöôøi laø vò taân chuû tòch seõ coù nhieàu vieäc phaûi laøm ñeå thuyeát phuïc caùc thaønh vieân khaùc trong lieân hieäp. Tröôùc khi ñöôïc baàu laøm chuû tòch cuûa Lieân Hieäp Baùo chí Coâng Giaùo Quoác Teá, baø Theresa Chooi ñaõ giöõ chöùc phoù chuû tòch trong lieân tieáp hai nhieäm kyø keå töø naêm 1994. Baø ñaõ tham döï Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu taïi Vatican trong tö caùch laø quan saùt vieân. Rieâng taïi Malaysia, baø laø chuû tòch Tu Hoäi Ñôøi Doøng Camelite cuûa Toång Giaùo Phaän Kuala Lumpur.


Hôn 100 thaàn hoïc gia hoïp nhau taïi Fribourg ñeå kyû nieäm 10 Naêm Qua Ñôøi cuûa Thaàn Hoïc Gia Hans Urs Von BALTHASAR

Hôn 100 thaàn hoïc gia hoïp nhau taïi Fribourg ñeå kyû nieäm 10 Naêm Qua Ñôøi cuûa Thaàn Hoïc Gia Hans Urs Von BALTHASAR.

Tin FRIBOURG/Thuïy Só (RG 21/09/98): Trong nhöõng ngaøy qua, hôn 100 thaàn hoïc gia ñaõ hoïp Ñaïi Hoäi taïi thaønh phoá Fribourg, beân Thuïy Só, ñeå kyû nieäm 10 naêm qua ñôøi cuûa Thaàn Hoïc Gia Hans Urs Von Balthasar. Thaàn hoïc gia Hans URS VON BALTHASAR, ñaõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban töôùc Hoàng Y naêm 1988, nhöng chöa kòp veà Roma laõnh Muû Hoàng Y, thì ngaøy 26 thaùng 6 cuøng naêm 1988, Ñöùc Hoàng Y Von Balthasar qua ñôøi, chæ hai ngaøy tröôùc ngaøy ñaõ ñònh ñeå laõnh töôùc Hoàng Y ôû Roma.

Ñaïi Hoäi cuûa Caùc Thaàn Hoïc Gia veà Tö Töôûng vaø Taùc Phaåm cuûa Hoàng Y Thaàn Hoïc Gia Hans Urs Von Balthasar, coù chuû ñeà laø "Giaùo Hoäi laø ai", döïa theo töïa ñeà cuûa moät taäp saùch nhoû do Ñöùc Hoàng Y Von Balthasar xuaát baûn vaøo naêm 1965. Trong soá caùc thuyeát trình vieân cuûa Ñaïi Hoäi, ngöôøi ta chuù yù ñeán ba vò noåi baät sau ñaây: Ñöùc Cha Angelo SCOLA, cöïu giaùm muïc GROSSEÂTOÂ, Italia; Ñöùc Cha Kurt Koch, giaùm muïc Baâle, Thuïy Só; Ñöùc Cha Peter HENRICI, giaùm muïc phuï taù cuûa giaùo phaän COIRA, Thuïy Só.


Caùc Tín Höõu Haønh Höông ñeán Moä Cha Pioâ, nhaân dòp kyû nieäm 30 naêm ngaøi qua ñôøi

Caùc Tín Höõu Haønh Höông ñeán Moä Cha Pioâ, nhaân dòp kyû nieäm 30 naêm ngaøi qua ñôøi.

Tin Italia (RG 21/09/98): Saùng thöù Hai, ngaøy 21 thaùng 9/1998, maëc cho trôøi möa, haøng ngaøn tín höõu ñöùng xeáp haøng taïi quaûng tröôøng nhoû tröôùc Ñeàn Ñöùc Meï Muoân Ôn, taïi San GIOVANNI ROTONDO, ñeå chôø ñöôïc vaøo kính vieáng nôi choân caát thi haøi Cha Pioâ, beân trong Haàm Ñeàn Thôø. Nhöõng buoåi canh thöùc caàu nguyeän beân moä Cha Pioâ, ngöôøi ñöôïc ñaëc aân mang daáu thaùnh Chuùa, ñaõ ñöôïc toå chöùc trong nhöõng ngaøy qua ñeå kyû nieäm 30 naêm Cha qua ñôøi. Cao ñieåm cuûa cuûa nhöõng buoåi caàu nguyeän naày laø ñeâm toái thöù Ba 22 thaùng 9/1998 cho ñeán saùng thöù Tö 23 thaùng 9/1998. Chieàu thöù Tö (23/09/98), moät thaùnh leã ñöôïc Ñöùc Cha Flavio Roberto Carraro, giaùm muïc Verona, cöû haønh. Tröôùc khi ñöôïc choïn laøm giaùm muïc, Cha Flavio Roberto Carraro laø beà treân toång quyeàn doøng Anh em Heøn Moïn. Trong buoåi leã kyû nieäm, Ñöùc Cha Carraro giaûng veà ñeà taøi: "Taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong ñôøi soáng con ngöôøi". Theo Cha Gerardo, phoù thænh vieân cuûa aùn phong Chaân Phöôùc cho cha Pioâ, thì hieän nay chöa coù thoâng baùo chính thöùc naøo cuûa Toøa Thaùnh, veà ngaøy giôø cöû haønh leã phong Chaân Phöôùc, nhöng theo cha Gerardo, thì trong thôøi gian raát gaàn ñaây, seõ coù tin töùc chính thöùc.


Caùc vò chuû tòch cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu seõ gaëp nhau taïi Baéc AÂu vaøo thaùng 10 tôùi ñaây

Caùc vò chuû tòch cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu seõ gaëp nhau taïi Baéc AÂu vaøo thaùng 10 tôùi ñaây.

Helsinki[ Apic 21/09/98] - Caùc vò chuû tòch cuûa 34 Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu vaø moät soá giaùm muïc ñaïi bieåu seõ gaëp nhau taïi Phaàn Lan töø ngaøy 1 ñeán 4 thaùng 10/1998 tôùi ñaây. Moät cuoäc gaëp gôõ nhö theá laø ñeå ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa ñöùc cha Paul Verschuren, giaùm muïc Helsinki töø 30 naêm nay vaø hieän ñang laø chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuûa naêm nöôùc Baéc AÂu.

Nôi dieãn ra cuoäc gaëp gôõ mang nhieàu yù nghóa. Caùc vò chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu muoán vieáng thaêm moät coäng ñoàng Giaùo Hoäi thieåu soá naèm giöõa ñaïi ña soá Tin Laønh Luther. Thaät theá, 90,5 phaàn traêm trong toång soá 5 trieäu daân taïi Phaàn Lan theo Tin Laønh Luther, trong khi ñoù Coâng Giaùo chæ chieám coù 0,07 phaàn traêm daân soá. Vôùi 1,2 phaàn traêm daân soá, coäng ñoàng Chính Thoáng chieám moät choã öu bieät trong coäng ñoàng Luther.

Ngoaøi ra caùc vò chuû tòch caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu coøn choïn moät tu vieän Chính Thoáng taïi Valamo laøm nôi gaëp gôõ. Ñaây laø moät cöû chæ noùi leân thieän chí muoán ñoàng haønh vôùi Giaùo Hoäi Chính Thoáng.

Trong 4 ngaøy hoäi hoïp, caùc vò chuû tòch cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu seõ trao ñoåi vôùi nhau veà moät soá bieán coá soâi boûng gaàn ñaây nhö cuoäc xung ñoät taïi Ailen, Taây Ban Nha, Kosovo. Trong chöông trình nghò söï, caùc vò seõ thaûo luaän vôùi nhau veà söï coäng taùc cuûa caùc Giaùo Hoäi trong vieäc xaây döïng AÂu Chaâu, veà vai troø cuûa ngöôøi giaùo daân trong Giaùo Hoäi vaø trong vieäc chuaån bò möøng ñaïi naêm thaùnh 2000. Ngoaøi ra, cuoäc ñoái thoaïi vaø coäng taùc giöõa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, cuoäc ñoái thoaïi vôùi xaõ hoäi vaø vaên hoùa, cuoäc ñoái thoaïi ñaïi keát vaø lieân toân cuõng seõ laø nhöõng chuû ñeà chính trong chöông trình nghò söï.


Phaûn öùng cuûa caùc giaùm muïc Taây Ban Nha veà vieäc toå chöùc ly khai Basque loan baùo ngöng chieán

Phaûn öùng cuûa caùc giaùm muïc Taây Ban Nha veà vieäc toå chöùc ly khai Basque loan baùo ngöng chieán.

Pampelune - Taây Ban Nha [Apic 21/09/98] - Sau khi toå chöùc ly khai Basque loan baùo ngöng chieán voâ thôøi haïn, caùc ñöùc giaùm muïc cuûa xöù Basque vaø Pampelune taïi Taây Ban Nha keâu goïi chính phuû phaûi toû ra meàm deõo vaø can ñaûm.

Döôùi maét caùc vò giaùm muïc cuûa hai mieàn, thì nay ñaõ ñeán luùc caùc nhaø chính trò, nhöùt laø nhöõng ai ñang coù traùch nhieäm trong chính phuû, caàn phaûi chöùng toû söï uyeån chuyeån vaø can ñaûm ñeå öùng phoù vôùi tình traïng khi nhöõng söï chôø ñôïi cuûa daân chuùng khoâng ñöôïc thoûa maõn.

Caùc ñöùc giaùm muïc baøy toû söï haøi loøng khi toå chöùc ly khai Basque tuyeân boá ñình chieán voâ thôøi haïn, vì ñaây laø moät böôùc tieán quan troïng trong vieäc bình ñònh hoùa vuøng naøy. Khi ñöôïc hoûi veà vai troø cuûa mình trong quyeát ñònh ngöng chieán cuûa toå chöùc ly khai Basque, ñöùc cha Jose Maria Alberro, giaùm muïc San Sebastian, nhìn nhaän raèng caùc ngaøi ñaõ ñoùng goùp baèng nhöõng noå löïc keâu goïi hoøa giaûi.


ÑTC vieáng thaêm chính thöùc Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ vaøo ngaøy 20.10.98 tôùi ñaây

ÑTC vieáng thaêm chính thöùc Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ vaøo ngaøy 20.10.98 tôùi ñaây.

Vatican - 21.09.98 - Tin ÑTC vieáng thaêm Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ ñaõ ñöôïc loan ñi ngaøy 28 thaùng 8/1998 vöøa qua, nhöng chæ ñöôïc coâng boá chính thöùc saùng hoâm thöù Hai 21.09.1998. Theo nguoàn tin töø Vatican, ÑTC seõ vieáng thaêm Toång Thoáng Italia taïi Phuû Toång Thoáng, vaøo ngaøy 20 thaùng 10/1998 tôùi ñaây, nhaân diïp möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi.

Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm thöù hai taïi Phuû Toång Thoáng Italia. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm Phuû Toång Thoáng Italia, laàn thöù nhaát, vaøo thaùng 6 naêm 1984, döôùi thôøi Toång Thoáng Sandro Pertini, thuoäc Ñaûng Xaõ Hoäi, nhöng laø ngöôøi baïn thaân cuûa ÑTC.


Ñöùc Cha Belo keâu goïi quaân ñoäi neân minh baïch trong vieäc boá trí caùc binh só

Ñöùc Cha Belo keâu goïi quaân ñoäi neân minh baïch trong vieäc boá trí caùc binh só.

(AFP 21/09/98) - Indonesia (Jakarta) - Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Dili, vöøa keâu goïi quaân ñoäi Indonesia neân minh baïch trong vaán ñeà boá trí hay ruùt caùc binh só ra khoûi laõnh thoå Ñoâng Timor.

Nhaät Baùo Jakarta cuûa Indonesia, soá ra thöù Hai hoâm 21/09/98, ñaõ trích thuaät lôøi treân ñaây cuûa Ñöùc Cha Ximenes Belo, noùi vôùi oâng Akbar Tanjung, boä tröôûng cuûa Indonesia môùi ñeán vieáng thaêm Ñoâng Timor. Trong cuoäc hoäi kieán vôùi oâng Tanjung, Ñöùc Cha Belo ñaõ noùi nhö sau: "Quaân ñoäi Indonesia caàn phaûi minh baïch trong vieäc boá trí hay ruùt caùc binh só treân laõnh thoå Ñoâng Timor. Ñeå ñaûm baûo tính chaát coâng khai naøy, vieäc di chuyeån caùc binh só ra vaøo Ñoâng Timor caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän vaøo ban ngaøy qua beán caûng ôû thuû phuû Dili, chöù khoâng phaûi vaøo ban ñeâm taïi nhöõng beán caûng khaùc. Xin oâng boä tröôûng chuyeån ñeán toång thoáng Habibie lôøi ñeà nghò naøy, bôûi vì trong giai ñoaïn caûi toå hieän giôø, ngöôøi daân muoán chính phuû coù nhöõng haønh ñoäng minh baïch vaø coâng khai, nhö theá moïi söï seõ tieán haønh toát ñeïp".

Ñöùc Cha Ximenes Belo cho bieát ngaøi ñaõ nhaän ñöôïc tin töùc noùi raèng nhieàu toaùn binh só Indonesia môùi ñöôïc ñöa vaøo Ñoâng Timor qua ngoõ caùc caûng nhoû khaùc nhö Atapupu, Com vaø Ilomar, nhöng khoâng ñöôïc chính thöùc loan baùo. Söï kieän naøy ñaõ laøm cho nhieàu ngöôøi daân Ñoâng Timor caûm thaáy hoï bò löôøng gaït. Trong khi ñoù, laõnh tuï maët traän tranh ñaáu ñoäc laäp cho Ñoâng Timor, oâng Ramos Horta, caùo buoäc raèng Indonesia vöøa môùi boá trí theâm 3,000 binh só vaøo laõnh thoå naøy. Thöù Baûy 19/09/98 vöøa qua, quaân ñoäi Indonesia ñaõ leân tieáng baùc boû lôøi caùo buoäc raèng hoï ñaõ thay theá soá 1,000 binh só ñöôïc ruùt ra trong hai ñôït vaøo thaùng 7 vaø thaùng 8/1998 vöøa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page