Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ñöùc hoïp phieân khoaùng ñaïi

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ñöùc hoïp phieân khoaùng ñaïi.

Fulda - Ñöùc [Apic 20/09/98] - Phieân hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc ñöôïc khai dieãn hoâm thöù Hai 21/09/98 taïi Fulda.

Ngoaøi cuoäc baàu cöû lieân bang, caùc Ñöùc Giaùm Muïc cuûa 27 giaùo phaän taïi Ñöùc seõ thaûo luaän veà nhieàu ñeà taøi soâi boûng hieän nay trong Giaùo Hoäi Ñöùc nhö : söï tham gia cuûa Giaùo Hoäi vaøo caùc trung taâm tö vaán baét buoäc tröôùc khi phaù thai; thoûa öôùc kyù keát vôùi Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther lieân quan ñeán ôn coâng chính hoùa; thö cuûa Ñöùc Thaùnh Cha veà vai troø cuûa caùc nhaø thaàn hoïc hoaëc moái quan heä vôùi Toøa Thaùnh Vatican . Ñaây laø nhöõng vaán ñeà teá nhò hieän ñang taïo ra nhieàu caêng thaúng trong noäi boä Giaùo Hoäi taïi Ñöùc.


Pheùp laï veà maùu thaùnh Januario

Pheùp laï veà maùu thaùnh Januario.

Napolo - YÙ [Apic 20/09/98] - "Pheùp laï" cuûa thaùnh Januarioâ, quan thaøy thaønh phoá Napoli, YÙ, ñaõ taùi dieãn taïi Nhaø Thôø Chính Toøa hoâm 19/09/98 vöøa qua.

Bieán coá, voán ñöôïc troâng ñôïi nhieàu hôn nhöõng naêm tröôùc, ñaõ ñöôïc töôøng thuaät treân taát caû caùc keânh truyeàn hình taïi YÙ vaø ñöôïc coâng luaän xem nhö moät baèng chöùng veà söï voâ toäi cuûa Ñöùc Hoàng Y Michele Giordano.

Sau khi thaåm phaùn Lagonegro ra leänh ñieàu tra veà Ñöùc Hoàng Y Giordano, bò caùo buoäc coù dính líu ñeán nhöõng hoaït ñoäng phi phaùp, daân chuùng Napoli ngoùng troâng moät phaùn quyeát cuûa thaùnh Januarioâ.

Thaùnh Januarioâ, giaùm muïc Beneventoâ, ñaõ chòu töû ñaïo naêm 305. Moät ít maùu cuûa ngaøi ñaõ ñoâng ñaëc vaø ñöôïc caát giöõ trong moät bình thuûy tinh taïi Nhaø Thôø Chính Toøa. Töø nhieàu theá kyû qua, vaøo hai dòp leã, nhöùt laø ngaøy 19/09, maùu cuûa thaùnh nhaân bieán thaønh theå loûng. Daân chuùng tin raèng maùu chaäm ñoâng hay loaõng laø ñieàu khoâng laønh. Naêm nay, caùc tín höõu ngaïc nhieân vì söï kieän maùu ñaõ bieán thaønh theå loûng moät caùch nhanh choùng, khi Ñöùc Hoàng Y Giordano giöông cao di tích thaùnh leân cho daân chuùng chieâm ngöôõng.


Moät linh muïc Coâng Giaùo Ba Lan caûnh caùo veà söï hieän dieän cuûa ngöôøi goác Nga vaø Do Thaùi trong chính tröôøng Ba Lan

Moät linh muïc Coâng Giaùo Ba Lan caûnh caùo veà söï hieän dieän cuûa ngöôøi goác Nga vaø Do Thaùi trong chính tröôøng Ba Lan.

(Reuters 20/09/98) - Ba Lan (Varsava) - Moät vò linh muïc Coâng Giaùo ngöôøi Ba Lan vöøa leân tieáng caûnh giaùc caùc cöû tri veà söï hieän dieän cuûa ngöôøi goác Nga vaø Do Thaùi trong chính tröôøng Ba Lan.

Ngaøy 11/10/98 tôùi ñaây, caùc cöû tri Ba Lan seõ ñi boû phieáu trong kyø baàu cöû ñòa phöông. Chuùa Nhaät 20/09/98, Ñöùc OÂng Henryk Jankowski, ngöôøi ñaõ bò Giaùm Muïc cuûa mình phaït, caám khoâng cho cöû haønh thaùnh leã trong moät naêm vì nhöõng lôøi phaùt bieåu coù tính caùch baøi Do Thaùi, noùi vôùi caùc tín höõu trong giaùo xöù cuûa ngaøi nhö sau: "Quí vò neân tham gia caùc buoåi vaän ñoäng tranh cöû cuûa caùc öùng cöû vieân, ñeå ñaët caâu hoûi xem öùng cöû vieân ñoù töø ñaâu ñeán vaø ngöôøi goác nöôùc naøo, ngoõ haàu sau ñoù, quí vò khoâng hoái tieác laø ñaõ choïn moät ngöôøi thuoäc goác Nga hay Do Thaùi, leân naém giöõ caùc chöùc vò ôû ñòa phöông".

Ñöùc oâng Henryk Jankowski noåi tieáng taïi Ba Lan keå töø naêm 1980, sau khi ngaøi ñöôïc choïn laøm cha giaûi toäi vaø coá vaán tinh thaàn cho cöïu toång thoáng Lech Wales, luùc ñoù ñang giöõ chöùc laõnh tuï cuûa Coâng Ñoaøn Ñoaøn Keát Ba Lan. Cuõng trong thôøi Ba Lan coøn naèm döôùi cheá ñoä Coäng Saûn, Ñöùc OÂng Jankowski laø moät trong soá caùc tu só ñaõ che chôû cho caùc hoaït ñoäng Coâng Ñoaøn choáng laïi nhaø caàm quyeàn Coäng Saûn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page