Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Chaâu Myõ La Tinh keâu goïi caùc nöôùc giaøu haõy tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo

Chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Chaâu Myõ La Tinh keâu goïi caùc nöôùc giaøu haõy tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo.

Buenos Aires [Apic 18/09/98] - Chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Chaâu Myõ La Tinh leân tieáng keâu goïi caùc nöôùc giaøu haõy tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo. Phaùt bieåu trong cuoäc gaëp gôõ nhaèm chuaån bò cho ñaïi hoäi laàn thöù 8 cuûa Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ, döï truø seõ dieãn ra taïi Zimbabwe vaøo thaùng 12/1998 tôùi ñaây, nhaø thaàn hoïc tin laønh nguôøi Brasil, Walter Altmann nhaéc laïi raèng ñaõ coù nhieàu toå chöùc toân giaùo vaø ñaïi keát cuõng ñaõ leân tieáng ñöa ra moät lôøi keâu goïi nhö theá. Ngoaøi ra, oâng coøn toá caùo ñieàu maø oâng goïi laø "tín ñieàu toaøn caàu hoùa" nhaèm aùp ñaët moät khuoân maãu vaø moät caùi nhìn veà theá giôùi, theo ñoù chæ coù "hieäu naêng, söï saûn xuaát vaø tieâu thuï cuûa moãi caù nhaân" môùi ñöôïc xem laø nhöõng yeáu toá quan troïng. Theo muïc sö Altmann, caùc Giaùo Hoäi caàn phaûi mang laïi moät caùi nhìn trong ñoù söï trao ñoåi vaø tình lieân ñôùi laø nhöõng yeáu toá öu tieân.


Ñoaøn keát giöõa caùc toân giaùo ñeå xaây döïng laïi xaõ hoäi Sri Lanka

Caùc phieán quaân Hoài Giaùo Philippines ñoøi tieàn chuoäc maïng nhaø truyeàn giaùo ngöôøi YÙ.

(Reuters 18/09/98) - Philippines (Manila) - Caùc phieán quaân Hoài Giaùo Philippines ñoøi 15 trieäu Pesos, töông ñöông khoaûng 341 ngaøn Myõ Kim, ñeå ñoåi laáy maïng soáng cuûa linh muïc Luciano Benedetti, bò baét coùc hoâm thöù Ba tuaàn tröôùc, 8/09/98.

Cha Giulio Mariani, beà treân cuûa cha Benedetti cho bieát, soá tieàn chuoäc treân ñaây ñöôïc ghi trong laù thö göûi cho cha vaø moät linh muïc khaùc cuûa doøng Caùc Thöøa Sai Ngoaïi Quoác, truï sôû taïi Milano beân Italia. Caùc binh só quaân ñoäi ñang truy luøng nhoùm phieán quaân baét coùc cha Benedetti noùi raèng, hoï di chuyeån cha thöôøng xuyeân töø nôi naøy sang nôi khaùc ñeå traùnh bò phaùt hieän. Ñöôïc hoûi veà danh taùnh cuûa caùc phieán quaân, cha Mariani töø choái tieát loä danh taùnh bôûi vì laù thö coøn ñang ñöôïc kieåm chöùng xem coù phaûi thöïc söï laø do caùc phieán quaân Hoài Giaùo göûi hay khoâng.

Cha Luciano Benedetti, 56 tuoåi, vaø laø moät trong soá 10 ngöôøi hieän ñang bò caùc nhoùm phieán quaân Hoài Giaùo baét coù ñeå ñoøi tieàn chuoäc maïng. Môùi ñaây, chính cha Benedetti ñaõ vieát moät laù thö göûi cho cha beà treân xin can thieäp vôùi phía quaân ñoäi ñeå hoï ñöøng taán coâng vaøo caùc phieán quaân. Cha Benedetti lo ngaïi raèng ñuïng ñoä voõ trang seõ laøm nguy haïi ñeán tính maïng cuûa caùc con tin.


ÑTC tieáp thuû töôùng Coäng Hoøa Hungari

ÑTC tieáp thuû töôùng Coäng Hoøa Hungari.

Castelgandolfo - 18.09.98 - Saùng thöù Saùu, 18/09/98, tröôùc khi leân ñöôøng vieáng thaêm giaùo phaän Chiavari, naèm ôû mieàn Taây Baéc nöôùc YÙ, ÑTC ñaõ tieáp Thuû Töôùng Coäng Hoøa Hungari, oâng Viktor Orbaøn, phu nhaân vaø ñoaøn tuøy tuøng, taïi Castelgandolfo. Cuoäc noùi chuyeän rieâng giöõa ÑTC vaø Thuû Töôùng keùo daøi 30 phuùt. Sau ñoù, khoâng coù thoâng caùo naøo ñöôïc phoå bieán. Thuû töôùng Hungari vaø Boä Tröôûng Ngoaïi Giao, oâng Janos Martonyi, töø Budapest ñeán Roma chieàu thöù Naêm 17.09.98, ñeå vieáng thaêm nöôùc YÙ vaø Vatican trong ba ngaøy. Ra ñoùn chaøo Thuû Töôùng taïi saân bay coù hai vò ñaïi söù Hungari: moät beân caïnh Chính Phuû Italia vaø moät beân caïnh Toøa Thaùnh. Chuùa Nhaät, ngaøy 20/09/98, Thuû Töôùng vaø ñoaøn tuøy tuøng seõ leân ñöôøng trôû veà Hungari.

Sau khi cheá ñoä coäng saûn Ñoâng-Trung-AÂu suïp ñoå, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm Hungari hai laàn: thaùng 8 naêm 1991 vaø thaùng 9 naêm 1996.


Tuyeân Boá cuûa Ñöùc Cha Anthony M. Pilla, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø veà vuï tai tieáng cuûa Toång Thoáng Clinton

Tuyeân Boá cuûa Ñöùc Cha Anthony M. Pilla, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø veà vuï tai tieáng cuûa Toång Thoáng Clinton.

Tin Washington /Hoa Kyø (CNS 18/09/98): "Xin tha thöù laø ñieàu quan troïng, nhöng toång thoáng Clinton cuõng neân nghó ñeán nhöõng ñieàu cuï theå, coâng khai vaø thöïc tieån, ñeå söûa chöõa göông xaáu veà nhöõng moái lieân heä khoâng ñuùng giöõa Toång Thoáng vaø coâ Monica Lewinski"; Ñoù laø lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Cha Anthony M. Pilla, giaùm muïc Cleveland, kieâm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, veà chuyeän tai tieáng ñang xaûy ra, coù lieân heä ñeán Toång Thoáng Clinton. Lôøi tuyeân boá naày ñöôïc haõng tin Coâng Giaùo Hoa Kyø, CNS, thuaät laïi trong baûn tin phoå bieán ngaøy 18 thaùng 9/1998. Haõng tin trích laïi baûn tuyeân ngoân chính thöùc ñöôïc Ñöùc Cha Pilla coâng boá hoâm ngaøy 17 thaùng 9/1998. Ñöùc Cha noùi tieáp theâm nhö sau: "Toång Thoáng Clinton ñaõ noùi leân söï thoáng hoái aên naên vì ñaõ haønh ñoäng nhö vaäy; Toång thoáng cuõng cho thaáy thaùi ñoä chaáp nhaän nhöõng lôøi traùch cöù vaø ao öôùc vöôït qua ñöôïc bieán coá". Tuy nhieân, Ñöùc Cha chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø khoâng noùi gì veà vieäc Quoác Hoäi caàn phaûi laøm sao, ñoái vôùi haønh ñoäng cuûa Toång Thoáng Clinton. Haõng tin Coâng Giaùo Hoa Kyø trích laïi lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Cha Pilla veà ñieåm naày nhö sau: "Xeùt veà vieäc quy traùch Toång Thoáng, treân bình dieän coâng vuï, thì neân ñeå cho Hieán Phaùp quyeát ñònh ñieàu gì caàn phaûi laøm".


Back to Radio Veritas Asia Home Page