Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï saùt haïi hai linh muïc taïi Colombia vaø Kenya

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï saùt haïi hai linh muïc taïi Colombia vaø Kenya.

Vatican - 16.09.98 - Qua hai böùc ñieän vaên do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh kyù teân, nhaân danh ÑTC, vaø göûi cho hai ñöùc giaùm muïc nôi xaåy ra vuï saùt haïi taïi Colombia vaø Kenya, ÑTC Gioan Phaoloâ II baøy toû söï ñau buoàn cuûa ngaøi veà vuï saùt haïi hai linh muïc vaø ngaøi leân aùn toäi aùc naøy.

Trong ñieän vaên göûi cho Ñöùc Cha Ivan Antonio Marin Lopez, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Popayan (Colombia), cho haøng giaùo só, caùc nam nöõ tu só vaø giaùo daân, veà vuï saùt haïi Cha Alcides Jimenez, xaåy ra thöù Saùu 11.09.98 do nhöõng ngöôøi laï maët, trong luùc cha cöû haønh thaùnh leã taïi giaùo xöù Puerto Caicedo, ÑTC baøy toû söï ñau ñôùn saâu xa cuûa ngaøi vaø leân aùn toäi aùc.

Trong ñieän vaên göûi cho Ñöùc Cha Ambrogio Ravasi, Giaùm Muïc giaùo phaän Marsabit (Kenya) , giaùo phaän nôi xaåy ra vuï saùt haïi Cha Luigi Andeni, nhaø truyeàn giaùo thuoäc Tu Hoäi Consolata, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh vieát: "Raát ñau ñôùn veà caùi cheát baïo ñoäng cuûa Cha Luigi Andeni, ÑTC caàu nguyeäïn xin Chuùa nhaân laønh thöông xoùt ñoùn nhaän ngöôøi ñaày tôù trung thaønh naøy vaøo nôi bình an vaø hoan laïc cuûa Nöôùc Trôøi". Ñieän vaên vieát tieáp: "Vôùi caùc cha thuoäc Tu Hoäi Consolata vaø vôùi taát caû nhöõng ai khoùc thöông Cha Luigi Andeni qua ñi, ÑTC taän tình chia buoàn vaø ban Pheùp laønh Toøa Thaùnh, nhö baûo ñaûm nguoàn an uûi vaø söùc maïnh trong Chuùa Gieâsu Kitoâ Ñaáng Cöùu Theá".


Coâng taùc truøng tu tieàn ñöôøng Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Assisi ñaõ ñöôïc hoaøn taát

Coâng taùc truøng tu tieàn ñöôøng Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Assisi ñaõ ñöôïc hoaøn taát.

Roma [Apic 16/09/98] - Moät naêm sau khi bò traän ñoäng ñaát laøm hö haïi, tieàn ñöôøng cuûa Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Assisi ñaõ ñöôïc truøng tu. Coâng vieäc khôûi söï ngaøy 26/09/97 naêm vöøa qua, nay ñaõ hoaøn taát. Tuy nhieân, coâng cuoäc truøng tu beân trong thaùnh ñuôøng vaãn ñang tieáp tuïc. Khaùch du lòch vaø haønh höông chöa ñöôïc vaøo beân trong.

Linh muïc Nicola Giandomenico, ngöôøi phaùt ngoân cuûa tu vieän Assisi, ñaõ loan baùo vieäc hoaøn taát coâng taùc söûa chöõa tieàn ñöôøng vaø cho bieát tieàn ñöôøng ñaõ saün saøng cho caùc cuoäc cöû haønh vaøo ngaøy 4/10/98 tôùi ñaây, Leã Thaùnh Phanxicoâ Assisi.

Rieâng vieäc truøng tu voøm vaø beân trong Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng, coøn ñoøi hoûi nhieàu thaùng nöõa. Tuy nhieân du khaùch vaø khaùch haønh höông coù theå vieáng thaêm Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng nhoû vaø nhaø haàm nôi coù moä cuûa thaùnh Phanxicoâ. Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng thaùnh Clara vaãn coøn ngoån ngang caùc söôøn goã vaø saét ñöôïc döïng leân xung quanh cho coâng taùc söûa chöõa, nhöng du khaùch vaãn tieáp tuïc ñoå xoâ ñeán ngoâi moä cuûa thaùnh nöõ.


Chöông trình möøng kyû nieäm 20 naêm Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng

Chöông trình möøng kyû nieäm 20 naêm Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng.

(EWTN 16/09/98) - Vatican - Leã möøng kyû nieäm 20 naêm Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng seõ ñöôïc ñaùnh daáu baèng moät nghi leã phuïng vuï thaùnh theå trang nghieâm taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaøo ngaøy 18/10/98 vôùi ñaây.

Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng ngaøy 16/10/1978 vaø trieàu giaùo hoaøng cuûa ngaøi chính thöùc baét ñaàu 4 ngaøy sau ñoù, töùc laø vaøo ngaøy 22/10/1978. Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, ñaïi dieän ÑTC cai quaûn giaùo phaän Roma vaø cuõng laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Italia, ñaõ göûi thö tôùi taát caû caùc Giaùm Muïc cuõng nhö tín höõu trong caùc giaùo phaän ôû Italia, môøi hoï soát saéng tham döï leã kyû nieäm naøy.

Bieán coá tôùi ñaây cuõng ñeå möøng kyû nieäm 40 naêm ngaøy ÑTC ñöôïc phong laøm Giaùm Muïc vaøo ngaøy 28/09/1958. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñöôïc Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaloâ VI phong laøm Toång Giaùm Muïc Krakow naêm 1964 vaø naâng leân baäc Hoàng Y naêm 1967.


Giaùo hoäi Coâng Giaùo Cuba phuû nhaän tin veà haønh ñoäng saùch nhieãu cuûa chính quyeàn

Giaùo hoäi Coâng Giaùo Cuba phuû nhaän tin veà haønh ñoäng saùch nhieãu cuûa chính quyeàn.

(EWTN 16/09/98) - Cuba (Havana) - Thöù Ba vöøa qua (15/07/98), chöôûng aán Toång Giaùo Phaän Havana, cha Ramon Suarez Polcari ñaõ phuû nhaän lôøi caùo buoäc cuûa Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø veà haønh ñoäng saùch nhieãu cuûa chính quyeàn Cuba trong leã röôùc kieäu Ñöùc Meï Ñoàng Trinh Baùc AÙi Combre taïi thuû ñoâ Havana hoài tuaàn tröôùc.

Boä ngoaïi giao Hoa Kyø ñaõ ra moät thoâng caùo chính thöùc noùi raèng 5 nhaân vieân laøm vieäc taïi vaên phoøng ngoaïi giao cuûa Hoa Kyø, coù maët trong ñoaøn ngöôøi röôùc kieäu, ñaõ bò caùc nhaân vieân an ninh cuûa Cuba saùch nhieãu. Tuy nhieân theo cha Ramon Polcari thì cuoäc röôùc kieäu, vôùi khoaûng 5,000 tín höõu Cuba tham döï, khoâng heà gaëp ñieàu raéc roái gì vôùi chính quyeàn. Cha Polcari giaûi thích theâm laø moät ngöôøi trong ñaùm ñoâng coù yù giaêng moät bieåu ngöõ mang noäi dung chính trò, nhöng ñaõ ñöôïc caùc tín höõu khaùc khuyeân laø hoï neân toân troïng söï thoûa thuaän giöõa giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø chính phuû, raèng cuoäc röôùc kieäu hoaøn toaøn coù muïc ñích toân giaùo, vaø nhöõng ngöôøi tham döï seõ khoâng mang moät bieåu ngöõ naøo khaùc ngoaøi caùc bong boùng maøu traéng vaø vaøng do giaùo hoäi phaân phoái.


Thuû töôùng Bangladesh keâu goïi daân chuùng trong nöôùc giuùp ñôõ caùc naïn nhaân baõo luït

Thuû töôùng Bangladesh keâu goïi daân chuùng trong nöôùc giuùp ñôõ caùc naïn nhaân baõo luït.

(UCAN BA0909.0993 16/09/98) - Bangladesh (Dhaka) - Thuû töôùng Bangladesh, baø Sheikh Hasina Wajed vöøa leân tieáng keâu goïi daân chuùng trong nöôùc haõy giuùp ñôõ duø chæ moät ít thoâi, cho khoaûng 30 trieäu naïn nhaân baõo luït.

Baõo luït ñaõ laøm cho 2/3 ñaát ñai cuûa Bangladesh chìm ngaäp döôùi nöôùc vaø 30 trieäu ngöôøi phaûi laâm caûnh maøn trôøi chieáu ñaát. Coù ít nhaát 610 ngöôøi bò thieät maïng. Xuaát hieän treân ñaøi truyeàn hình Bangladesh hoâm 7/09/98, ngaøy khai maïc khoùa hoïp thöù 10 cuûa quoác hoäi, baø Hasina Wajed keâu goïi taát caû daân chuùng tham gia vaøo coâng taùc cöùu trôï tuøy theo khaû naêng cuûa hoï. Baø noùi nhö sau: "Trong luùc naøy, moät maãu baùnh mì, moät ly nöôùc trong laønh cho moät naïn nhaân ñeàu laø moät söï giuùp ñôõ voâ cuøng to lôùn." Vò thuû töôùng Bangladesh cuõng caûm ôn caùc chính phuû quoác teá, Lieân Hieäp Quoác cuõng nhö caùc toå chöùc, caùc cô quan töø thieän vaø phi chính phuû ñaõ cam keát trôï giuùp taøi chaùnh cho Bangladesh. Chính phuû cuûa 32 quoác gia höùa seõ vieän trôï cho Bangladesh 100 trieäu Myõ Kim vaø rieâng Lieân Hieäp Quoác, 223 trieäu Myõ Kim.

Bangladesh ñaõ yeâu caàu ñöôïc vieän trôï khaån caáp moät ngaân khoaûn leân tôùi 897 trieäu Myõ Kim ñeå phuïc hoài 42 quaän treân toaøn nöôùc bò aûnh höôûng bôûi luõ luït. Toaøn nöôùc coù toång coäng 64 quaän.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn cam keát trôï giuùp mieàn Baéc cho ñeán sau naêm 2000

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn cam keát trôï giuùp mieàn Baéc cho ñeán sau naêm 2000.

(UCAN KO0838.0993 16/09/98) - Nam Haøn (Seoul) - Toång Giaùo Phaän Seoul cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn seõ tieáp tuïc chieán dòch cöùu trôï thöïc phaåm cho mieàn Baéc töø ñaây ñeán ngay caû sau naêm 2000.

Ñöùc Cha Andrew Choi Chang-mou, Giaùm Muïc phuï taù vaø laø chuû tòch UÛy Ban Hoøa Giaûi cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul, ñaõ cho bieát nhö treân. Ngoaøi ra, Toång Giaùo Phaän Seoul cuõng seõ môû chieán dòch daøi haïn coå voõ tình hoøa giaûi vaø hieäp nhaát giöõa hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn. Trong moät thaùnh leã ñaëc bieät caàu nguyeän cho tình hoøa giaûi quoác gia, cöû haønh taïi nhaø thôø chính toøa Myongdong ôû thuû ñoâ Seoul ngaøy 23/08/98 vöøa qua, Ñöùc Cha Andrew Choi keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo Nam Haøn neân tích cöïc tham gia caùc chieán dòch noùi treân. Theo Ñöùc Cha, tuy Nam Haøn ñang ñöông ñaàu vôùi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá, nhöng taïi mieàn Baéc, hôn 2 trieäu anh chò em, ña soá laø treû em, phuï nöõ vaø ngöôøi giaø, ñang bò ñoùi aên. Caùc tín höõu Coâng Giaùo Nam Haøn phaûi laø ngöôøi tröôùc tieân giuùp ñôõ caùc anh chò em mieàn Baéc vì tình yeâu. Ñöùc Cha Andrew Choi noùi nhö sau: "Chuùng ta caàn phaûi phaân bieät giöõa caùc chính trò gia Baéc Haøn thích gaây haán vaø ngöôøi daân ngheøo taïi ñaây."

Theo chöông trình, Chuùa Nhaät ngaøy 20/09/98, UÛy Ban Hoøa Giaûi cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul seõ toå chöùc moät buoåi leã ñeå toû loøng bieát ôn caùc tín höõu Coâng Giaùo ñaõ vaø ñang tieáp tuïc tình nguyeän tham gia chieán dòch cöùu trôï cho mieàn Baéc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page