Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Dòch vuï thoâng tin Vatican (VIS) baét ñaàu loan tin töùc baèng tieáng YÙ

Dòch vuï thoâng tin Vatican (VIS) baét ñaàu loan tin töùc baèng tieáng YÙ.

Vatican - 15.09.98 - Dòch vuï thoâng tin Vatican (Vatican Information Service: VIS) baét ñaàu loan tin töùc baèng tieáng YÙ. VIS ñöôïc thaønh laäp naêm 1990 vaø loan tin baèng caùc tieáng Anh, Phaùp, Taây Ban Nha. Cuøng vôùi vieäc loan tin töùc baèng tieáng YÙ, VIS nhaèm cung caáp cho Giaùo Hoäi taïi YÙ, cho Giaùo Trieàu Roma vaø cho taát caû nhöõng ngöôøi lieân heä, nhöõng tin töùc tröïc tieáp veà hoaït ñoäng cuûa quyeàn Giaùo Huaán vaø Muïc Vuï cuûa ÑTC vaø Toøa Thaùnh.

Hieän nay VIS truyeàn ñi 1,400 tin töùc moãi naêm baèng 4 thöù tieáng vaø caùc ngöôøi ñaët mua tin, nhaän ñöôïc tin töùc qua "ñieän thö " hay Fax, hieän dieän trong 118 quoác gia treân theá giôùi. Trong soá caùc ngöôøi ñaët mua tin töùc coù 23 Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, 140 giaùo phaän, 76 Toøa Söù Thaàn vaø 28 Söù Quaùn. Toång soá, VIS cung caáp tin töùc haèng ngaøy cho 1,300 giaùo phaän vaø 110 Toøa Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh treân caû theá giôùi. Ngoaøi caùc cô quan cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, moät phaàn khaù lôùn trong caùc ngöôøi ñaët mua tin töùc laø caùc haõng Thoâng Taán, caùc ñaøi Phaùt Thanh vaø Truyeàn Hình, caùc nhaät baùo vaø taïp chí Coâng Giaùo. Moät soá caùc vò laõnh ñaïo caùc giaùo hoäi Kitoâ cuõng nhaän ñöôïc tin töùc cuûa dòch vuï thoâng tin Vatican.


Hai vò Giaùm Muïc Indonesia leân aùn naïn hoâi cuûa

Hai vò Giaùm Muïc Indonesia leân aùn naïn hoâi cuûa.

(UCAN IJ0959.0993 15/09/98) - Indonesia (Pontianak) - Hai vò Giaùm Muïc taïi tænh Taây Kalimantan cuûa Indonesia vöøa leân aùn naïn hoâi cuûa taïi Pontianak, thuû phuû cuûa tænh naøy, sau khi ngöôøi daân ñòa phöông ñaõ ñeán thu doïn heát ñoà baùn taïi nhieàu cöûa tieäm do ngöôøi goác Hoa laøm chuû.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN hoâm 12/09/98 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hieronymus Bumbun cuûa Pontianak noùi raèng: "Hoâi cuûa laø ñi ngöôïc laïi vôùi luaät phaùp vaø giaùo huaán toân giaùo. Taát caû toân giaùo ñeàu choáng laïi vieäc laáy baát cöù vaät gì thuoäc sôû höõu cuûa ngöôøi khaùc maø khoâng coù pheùp". Ñöùc Toång Giaùm Muïc Bumbun khoâng cho raèng söï kieän chæ coù caùc cöûa tieäm cuûa ngöôøi goác Hoa bò hoâi cuûa, khoâng coù nghóa laø ngöôøi daân ñòa phöông thuø gheùt ngöôøi goác Hoa, nhöng ñaây laø moät vaán ñeà xaõ hoäi coù lieân quan tôùi mieáng côm. Tuy nhieân Ñöùc Toång Giaùm Muïc Bumbun vaãn cho ñaây khoâng phaûi laø lyù do chính ñaùng ñeå cöôùp ñoà cuûa ngöôøi khaùc.

Veà phaàn mình, Ñöùc Cha Blasius Pujaraharja, Giaùm Muïc Kepatang, cho raèng ngöôøi ñoùi aên coù quyeàn ñöôïc soáng vaø coâng lyù baûo veä, tuy nhieân vieäc hoâi cuûa vaø nhöõng haønh ñoäng voâ luaät ñeàu khoâng theå ñöôïc bieän minh baèng baát cöù lyù leõ naøo. Theo vò Giaùm Muïc Kepatang, thì chính phuû neân coù haønh ñoäng ñeå giaûi quyeát tình traïng naøy, baèng caùch ñaët öu tieân trong coâng taùc ñaùp öùng caùc nhu caàu thöïc phaåm vaø nhöõng maët haøng nhu yeáu phaåm khaùc cuûa ngöôøi daân, nhaát laø trong hoaøn caûnh khuûng hoaûng kinh teá hieän nay. Vuï noåi loaïn vaø hoâi cuûa do moät soá ngöôøi khôûi xöôùng ñaõ laøm cho nhieàu ngöôøi daân ñòa phöông kinh ngaïc, bôûi vì thuû phuû Pontianak ñöôïc coi laø vuøng töông ñoái an toaøn cho ngöôøi goác Hoa ñeán töø Java vaø Sumatra. Traùi vôùi nhaän ñònh cuûa hai vò Giaùm Muïc Coâng Giaùo, moät vò ñaïi taù chæ huy löïc löôïng caûnh saùt taïi Pontianak thì cho raèng nhöõng ngöôøi ñeán hoâi cuûa caùc cöûa tieäm khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi ñang bò ñoùi. Theo oâng, vuï hoâi cuûa naøy laø moät keá hoaïch ñöôïc nhieàu ngöôøi toå chöùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page