Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät phuï nöõ Ai Len ñöôïc thuï phong linh muïc Coâng Giaùo

Moät phuï nöõ Ai Len ñöôïc thuï phong linh muïc Coâng Giaùo.

(Reuters 14/09/98) - Ai Len (Dublin) - Theo chöông trình, thì thöù Hai (14/09/98) laø ngaøy moät vò Giaùm Muïc Coâng Giaùo Ai Len, coù laäp tröôøng ñoái laäp vôùi Toøa Thaùnh, phong chöùc linh muïc cho moät phuï nöõ 67 tuoåi, coù ba ngöôøi con.

Baø Frances Meigh, quoác tòch Anh, töø naêm 1994 ñaõ soáng nhö moät tu só khoå haïnh. Leã phong chöùc cuûa baø do Ñöùc Cha Pat Buckley chuû söï. Theo tin cuûa haõng thoâng taán Reuters, thì Ñöùc Cha Pat Buckley coù quan ñieåm ñi ngöôïc laïi vôùi cuûa Toøa Thaùnh töø 10 naêm qua. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ai Len khaúng ñònh laø Ñöùc Cha Pat Buckley khoâng coøn thaåm quyeàn phong chöùc linh muïc cho baát cöù moät ai. Vieäc phong chöùc Giaùm Muïc cho Ñöùc Cha Buckley khoâng ñöôïc Toøa Thaùnh nhìn nhaän vaø Ñöùc Cha ñaõ bò Toøa Thaùnh phaït vaï tuyeät thoâng.

Tuy nhieân caû Ñöùc Cha Pat Buckley cuõng nhö baø Frances Meigh ñeàu cho bieát laø leã phong chöùc linh muïc cho baø ñöôïc tieán haønh theo nhö ñaõ ñònh. Vaø nhö vaäy baø Frances Meigh vaø caû Ñöùc Cha phong chöùc linh muïc cho baø ñeàu bò vaï thuyeät thoâng.

Ñöôïc bieát baø Frances Meigh ñaõ sang laøm vieäc vôùi Meï Teâreâsa thaønh Calcutta sau khi hoân phoái cuûa baø ñöôïc huûy boû. Baø cho bieát laø sau ñoù baø muoán trôû thaønh linh muïc. Baø noùi nhö sau: "Toâi nghó öôùc muoán cuûa toâi seõ gaây ra nhieàu ñieàu phieàn phöùc. Toâi vaãn hy voïng laø öôùc muoán naøy seõ tan bieán, nhöng noù laïi khoâng. Ñieàu maø toâi ñang laøm baây giôø thöïc laø khoù. Thöïc ra, ñoù khoâng phaûi laø moät söï löïa choïn, nhöng noù laø moät vaán ñeà löông taâm". Theo baø Frances Meigh thì baø khoâng coi vieäc baø laøm linh muïc laø coù lieân quan tôùi vaán ñeà phaùi tính, nhöng ñoù laø moät söï ñaùp öùng cuûa baø tröôùc ôn goïi laøm linh muïc.


Linh Muïc bò baét coùc keâu goïi giôùi höõu traùch haõy hoøa hoaõn trong chieán dòch giaûi cöùu mình

Linh Muïc bò baét coùc keâu goïi giôùi höõu traùch haõy hoøa hoaõn trong chieán dòch giaûi cöùu mình.

(AFP 14/09/98) - Philippines (Zamboanga) - Vò linh muïc ngöôøi YÙ bò caùc phieán quaân Hoài Giaùo Philippines baét coùc vöøa göûi tôùi giôùi höõu traùch moät laù thö, yeâu caàu quaân ñoäi haõy ñình hoaõn caùc hoaït ñoäng quaân söï nhaém giaûi cöùu cha, ñeå hai beân coù theå môû cuoäc ñoái thoaïi.

Cha Luciano Benedetti, 52 tuoåi, thuoäc doøng Thöøa Sai Ngoaïi Quoác coù truï sôû taïi Milano beân YÙ, bò caùc phieán quaân Hoài Giaùo baét coùc toái thöù Hai tuaàn tröôùc (8/09/98). Qua leänh cuûa toång thoáng Joseph Estrada, quaân ñoäi vaø moät ñôn vò ñaëc bieät ñaõ ñöôïc göûi ñi ñeå giaûi cöùu cha Benedetti. Tin töùc ghi nhaän töø phía quaân ñoäi Philippines noùi raèng hoï ñaõ tìm ra ñòa ñieåm nôi cha Benedetti ñang bò giöõ vaø coù theå hoï seõ taán coâng ñeå giaûi cöùu cha. Tuy nhieân vì söï an nguy cuûa cha, neân giôùi höõu traùch coøn ñang do döï. Veà phaàn mình, cha Benedetti ñaõ göûi cho nhaø doøng cuûa cha taïi Zamboanga, mieàn Nam Philippines, moät laù thö vieát tay, trong ñoù cha noùi raèng cha ñöôïc ñoái xöû töû teá, tuy raèng cha cuõng nhö caùc phieán quaân thieáu thöïc phaåm. Trong thö cha Benedetti ñaõ yeâu caàu beà treân cuûa cha laø Linh Muïc Giulio Mariani, haõy can thieäp vôùi chính phuû Philippines, nhaém hoaõn laïi vieäc taán coâng vaøo saøo huyeät cuûa caùc phieán quaân. Cha Benedetti vieát nhö sau: "Xin cha beà treân haõy noùi vôùi phía quaân ñoäi vaø caûnh saùt laø haõy khoan taán coâng, ñeå hai beân coù theå ñoái thoaïi. Neáu giao chieán xaûy ra thì moïi ngöôøi ñeàu bò thöông toån".

Ngoaøi caûnh saùt, caùc binh só quaân ñoäi truù ñoùng taïi mieàn Nam, chính phuû Philippines ñaõ göûi moät ñôn vò Thuûy Quaân Luïc Chieán ñeán ñeå giaûi cöùu cha Benedetti cuõng nhö 3 ngöôøi Hoàng Koâng khaùc bò baét coùc sau cha Benedetti. Vò tö leänh quaân ñoäi mieàn Nam Philippines, trung töôùng Angelo Reyes cho bieát, caùc phieán quaân ñaõ phaân ra nhieàu nhoùm nhoû vaø giôùi höõu traùch chöa roõ raèng nhoùm phieán quaân naøo ñang giöõ cha Benedetti.


Khoùa hoäi thaûo veà taøi lieäu cho caùc nhaân vieân y teá do Toøa Thaùnh ban haønh

Khoùa hoäi thaûo veà taøi lieäu cho caùc nhaân vieân y teá do Toøa Thaùnh ban haønh.

(UCAN TH0845.0993 14/09/98) - Thaùi Lan (Pattaya) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo leân aùn gieát ngöôøi eâm dòu vaø phaù thai.

Treân ñaây laø lôøi khaúng ñònh, ñaõ ñöôïc Ñöùc Cha Bosco Manat Chuabsamai, Giaùm Muïc Ratchaburi beân Thaùi Lan, ñöa ra trong khoùa hoäi thaûo veà "Baûn hieán chöông cho caùc nhaân vieân Y Teá" do Toøa Thaùnh coâng boá daïo naêm 1995. Khoùa hoäi thaûo dieãn ra taïi thaønh phoá Pattaya, caùch thuû ñoâ Bangkok khoaûng 150 caây soá veà höôùng Ñoâng Nam, töø ngaøy 19-22 thaùng 8/1998 vöøa qua. Khoaûng 90 vò linh muïc, tu só vaø giaùo daân Thaùi Lan hoaït ñoäng trong ngaønh y teá ñaõ tham döï. Ñöùc Cha Bosco Manat Chuabsamai, cuõng laø chuû tòch Vaên Phoøng Ñaïi Keát vaø Lieân Toân cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, ñaõ noùi trong buoåi hoäi thaûo nhö sau: "Gieát ngöôøi eâm dòu vaø phaù thai ñeàu bò coi laø toäi aùc vaø laø söï huûy haïi phaåm giaù con ngöôøi. Thieân Chuùa laø chuû teå cuûa söï soáng vaø khoâng moät ai khaùc coù quyeàn cöôùp ñi maïng soáng cuûa ngöôøi khaùc. Vì theá caùc nhaân vieân hoaït ñoäng trong ngaønh y teá caàn phaûi phaân bieät roõ raøng giöõa vieäc chuaån bò cho moät linh hoàn saép söûa lìa traàn vaø haønh ñoäng voâ luaân qua vieäc trôï giuùp cho caùc beänh nhaân nan y töï keát lieãu maïng soáng."

Baûn "Hieán chöông cho caùc nhaân vieân Y Teá" do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch muïc vuï y teá , ñeà ra cho nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng trong laõnh vöïc y teá, Coâng Giaùo cuõng nhö khoâng Coâng Giaùo. Tuy nhieân baûn hieán chöông naøy cuõng ñöôïc coi nhö laø moät taäp höôùng daãn phoå thoâng trong vaán ñeà toân troïng söï soáng con ngöôøi, ñoàng thôøi noù cuõng ñaët ra moät moâ hình luaân lyù vaø ñaïo ñöùc trong coâng taùc phuïc vuï söï soáng.


Caùc tín höõu Malaysia duøng söùc maïnh caàu nguyeän ñeå vöôït qua côn khuûng hoaûng

Caùc tín höõu Malaysia duøng söùc maïnh caàu nguyeän ñeå vöôït qua côn khuûng hoaûng.

(UCAN ML0925.0993 14/09/98) - Malaysia (Pelating Jaya) - Hôn 10 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo Malaysia ñaõ cam keát daønh troïn moät thaùng aên chay vaø caàu nguyeän, cho ñaát nöôùc vaø caùc nhaø laõnh ñaïo quoác gia, ñöùng tröôùc cuoäc khuûng hoaûng kinh teá hieän nay.

Caùc tín höõu Coâng Giaùo noùi treân thuoäc giaùo xöù Thaùnh Phanxicoâ Xavier, taïi khu ngoaïi oâ Pelating Jaya cuûa thuû ñoâ Kuala Lumpur. Linh Muïc Larry Tan, cha xöù, cho bieát, moät tín höõu trong giaùo xöù vieát thö cho cha ñeà nghò daønh moät ngaøy aên chay vaø caàu nguyeän cho muïc ñích noùi treân. Tuy nhieân sau khi ñoïc treân baùo noùi veà tình traïng khuûng hoaûng cuûa neàn kinh teá taïi Malaysia vaø haøng trieäu ngöôøi daân trong nöôùc ñang bò aûnh höôûng naëng neà, cha ñaõ ñeà nghò caùc giaùo daân daønh troïn moät thaùng aên chay vaø caàu nguyeän cho ñaát nöôùc. Cha Larry Tan noùi nhö sau: "Khi chuùng ta aên chay, chuùng ta theå hieän loøng thaønh thöïc vaø thöïc haønh caùch nghieâm chænh lôøi cam keát cuûa chuùng ta. Toâi hy voïng taát caû moïi ngöôøi ñeàu caàu nguyeän, khoâng chæ rieâng cho anh chò em Coâng Giaùo, nhöng coøn cho taát caû daân chuùng Malaysia ñang bò aûnh höôûng nghieâm troïng vì cuoäc khuûng hoaûng hieän nay. Neáu quoác gia khoâng coù phöông tieän taøi chaùnh ñeå ñoái phoù, thì vuõ khí hieäu nghieäm nhaát cuûa chuùng ta laø caàu nguyeän".


Moät linh muïc Colombia bò baén cheát trong luùc cöû haønh thaùnh leã

Moät linh muïc Colombia bò baén cheát trong luùc cöû haønh thaùnh leã.

(CWN 14/09/98) - Colombia (Bogota) - Thöù Saùu vöøa qua (11/09/98), hai keû laï maët ñaõ xoâng vaøo nhaø thôø vaø baén cheát vò linh muïc ñang cöû haønh thaùnh leã.

Vuï saùt haïi xaûy ra taïi laøng Puerto Caicedo thuoäc mieàn Taây Nam Colombia. Vò linh muïc bò baén cheát laø cha Alcides Jimenez. Moät phuï nöõ tham döï thaùnh leã cuõng bò baén troïng thöông sau khi baø chaïy leân baøn thôø ñeå giuùp cha Jimenez. Cha Jimenez ñaõ phuïc vuï taïi giaùo xöù cuûa laøng Puerto Caicedo töø 20 naêm nay vaø môùi ñaây cha caàm ñaàu moät cuoäc bieåu tình uûng hoä chöông trình ñoái thoaïi hoøa bình vôùi caùc phieán quaân, do taân chính phuû Columbia khôûi xöôùng. Caûnh saùt Colombia tình nghi caùc tay suùng theo caùnh höõu laø thuû phaïm cuûa vuï saùt haïi naøy.


Moät Giaùm Muïc Chính Thoáng ngöôøi Belarus bò phaït ba naêm tuø

Moät Giaùm Muïc Chính Thoáng ngöôøi Belarus bò phaït ba naêm tuø.

(CWN 14/09/98) - Belarus (Minsk) - Tuaàn tröôùc, haõng thoâng taán cuûa vieän Keston loan tin, moät vò Giaùm Muïc Chính Thoáng ngöôøi Belarus ñaõ bò phaït 3 naêm tuø trong traïi caûi taïo veà haønh ñoäng baát chính coù chuû yù gieãu côït vaø thieáu thaän troïng.

Ñöùc Cha Petro Huscha, 43 tuoåi vaø laø laõnh tuï cuûa giaùo hoäi Chính Thoáng ñoäc laäp . Giaùo hoäi naøy taùch rôøi khoûi giaùo hoäi Chính Thoáng Nga nhöng khoâng ñöôïc chính phuû Belarus chính thöùc thöøa nhaän. Ñöôïc bieát Ñöùc Cha Huscha bò baét daïo thaùng 3/1998 vöøa qua sau khi caûnh saùt caùo buoäc vò Giaùm Muïc naøy laø coù yù choïc gheïo hai thieáu nöõ. Tuy nhieân Ñöùc Cha Huscha khaúng ñònh laø ngaøi voâ toäi vaø caùo buoäc cuûa caûnh saùt laø nguïy taïo nhaém laøm cho caùc giaùo hoäi khaùc naûn loøng, khoâng caïnh tranh vôùi giaùo hoäi Chính Thoáng Nga.

Keå töø sau khi taùch rôøi khoûi Lieân Bang Soâ Vieát, chính quyeàn Belarus vaãn ve vaõn chính phuû Nga ñeå hai beân coù theå duy trì moái quan heä chaët cheõ. Caùc nhaø quan saùt tin raèng lôøi caùo buoäc nhaém vaøo Ñöùc Cha Huscha hoaøn toaøn laø ñeå laáy loøng chính phuû cuõng nhö giaùo hoäi Chính Thoáng Nga, bôûi vì caû giaùo hoäi Chính Thoáng Nga cuõng nhö chính phuû nöôùc naøy ñeàu khoâng haøi loøng tröôùc nhöõng hoaït ñoäng toân giaùo ñoäc laäp taïi Belarus.


Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo Hy Laïp Rumani tranh chaáp taøi saûn

Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo Hy Laïp Rumani tranh chaáp taøi saûn.

(CWN 14/09/98) - Rumani (Bucharest) - Môùi ñaây, giaùo hoäi Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo Hy Laïp taïi Rumani ñaõ tranh chaáp maïnh meõ veà chuû quyeàn moät nhaø thôø taïi mieàn Taây Baéc Rumani.

Nhaø thôø naøy ñang ñöôïc caû hai giaùo hoäi xöû duïng chung. Tuy nhieân, caùc tín höõu Coâng Giaùo nghi leã Ñoâng Phöông ñeán döï thaùnh leã ñaõ giaän döõ sau khi hoï phaùt hieän cöûa vaøo nhaø thôø ñaõ bò khoùa. Hoï tìm gaëp vò linh muïc Chính Thoáng ñeå ñoøi môû cöûa nhaø thôø. Vaø vuï tranh caõi ñaõ daãn ñeán cuoäc ñuïng ñoä giöõa nhoùm tín höõu cuûa hai giaùo hoäi. Caûnh saùt Rumani cho bieát khoâng coù ai bò thöông hay bò baét sau vuï ñuïng ñoä naøy.

Chuû quyeàn cuûa nhaø thôø noùi treân hieän ñang ñöôïc toøa aùn quyeát ñònh. Vaán ñeà chöa ñöôïc giaûi quyeát veà caùc taøi saûn cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Hy Laïp bò cöïu chính quyeàn Coäng Saûn giao cho giaùo hoäi Chính Thoáng xöû duïng. Keå töø sau khi cheá ñoä coäng saûn suïp ñoå daïo naêm 1989, caùc tín höõu Coâng Giaùo ñöôïc töï do thöïc haønh ñaïo, tuy nhieân giaùo hoäi naøy muoán ñoøi laïi caùc taøi saûn tröôùc kia, nhöng bò giaùo hoäi Chính Thoáng phaûn ñoái. Ñaây laø nguyeân do chính khieán cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II sang Rumani chöa theå thöïc hieän trong luùc naøy.


Ñaïi chuûng vieän taïi Vilnius, Lituani, ñöôïc khaùnh thaønh

Khaùnh thaønh moät ñaïi chuûng vieän taïi Vilnius, Lituani.

Vilnius - Lituani [Apic 14/09/98] -Moät ñaïi chuûng vieän môùi vöøa ñöôïc long troïng khaùnh thaønh hoâm thöù Hai [14/09/98] vöøa qua taïi Vilnius, thuû ñoâ Lituani.

Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, toång tröôûng boä giaùo duïc Coâng Giaùo ñaõ laøm pheùp cô sôû ñaïi chuûng vieän tröôùc söï hieän dieän cuûa Ñöùc Cha Audrys Backis, Toång Giaùm Muïc Vilnius vaø nhieàu vò giaùm muïc Lituani khaùc. Ñaïi chuûng vieän cuõ ñaõ bò chính quyeàn Soâ Vieát tòch thu hoài naêm 1945, lieàn sau theá chieán thöù hai.

Töø ngaøy ñaát nöôùc thu hoài ñoäc laäp, caùc tín höõu Coâng Giaùo Lituani haèng mô öôùc ñöôïc xaây moät chuûng vieän môùi, nhöng khoâng coù ñuû taøi chaùnh. Trong ba naêm qua, chính nhôø söï giuùp ñôõ cuûa Toå Chöùc "Trôï giuùp caùc Giaùo Hoäi ñau khoå" maø öôùc mô cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo Lituani ñaõ thaønh söï thaät. Ñaïi chuûng vieän môùi coù theå ñoùn nhaän 100 sinh vieân thaàn hoïc. Hieän nay coù 68 chuûng sinh ñang theo hoïc.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ba Lan yeâu caàu chính phuû caám caùc saûn phaåm daâm oâ

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ba Lan yeâu caàu chính phuû caám caùc saûn phaåm daâm oâ.

Varsava- Balan [Apic 14/09/98] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ba Lan yeâu caàu chính phuû nöôùc naøy haõy trieät ñeå caám caùc saûn phaåm daâm oâ.

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ba Lan ñöa ra lôøi keâu goïi treân ñaây trong moät laù thöù muïc vuï gôûi toaøn theå Daân Chuùa. Thö muïc vuï coù ñoaïn vieát nhö sau: "Daâm oâ laøm toån thöông nhaân phaåm vaø haï phaåm giaù con ngöôøi khi thuùc ñaåy hoï trôû thaønh ñoà vaät ñeå mang laïi khoaùi caûm".


Keå töø naêm 1991, Nga coù ñeán 13 ngaøn giaùo phaùi khaùc nhau

Keå töø naêm 1991, Nga coù ñeán 13 ngaøn giaùo phaùi khaùc nhau.

Mascova - Nga [Apic 14/09/98] - Caùc thoáng keâ chính thöùc cuûa Nhaø Nöôùc Nga ghi nhaän keå töø naêm 1991 ñeán nay coù ñeán 13 ngaøn giaùo phaùi môùi trong nöôùc.

Treân ñaây laø khaúng ñònh cuûa baø Svetlana Romaniouk, chuû tòch cuûa moät toå chöùc chuyeân lo cho caùc naïn nhaân cuûa caùc giaùo phaùi taïi Mascova. Theo phoøng thoâng tin cuûa Toå Chöùc "coäng taùc cuûa caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh vaø truyeàn giaùo" coù truï sôû taïi Bale, Thuïy Só, baø Sverlana Romaniouk giaûi thích raèng söï lan roäng cuûa caùc giaùo phaùi, phaùt xuaát töø "söï troáng roãng toân giaùo" hieän nay taïi Nga. Baø Sletvana Romaniouk cuõng neâu baät söï kieän laø caùc giaùo phaùi coâng khai chieâu moä tín ñoà ngay trong caùc tröôøng coâng laäp vaø caùc cô sôû ñaøo taïo.


Toång coâng hoäi cuûa Doøng Taän Hieán Traùi Tim Ñöùc Meï Voâ Nhieãm

Toång coâng hoäi cuûa Doøng Taän Hieán Traùi Tim Ñöùc Meï Voâ Nhieãm.

Roma [Apic 14/09/98] - Toång Coâng Hoäi Doøng Taän Hieán Traùi Tim Ñöùc Meï Voâ Nhieãm ñaõ khai dieãn taïi Roma töø ñaàu thaùng 9/1998 naøy.

Moät trong nhöõng muïc ñích chính cuûa Toång Coâng Hoäi laàn naøy laø baàu leân vò toång quyeàn môùi thay theá cho Cha Marcello Zago, ngöôøi vöøa chaám döùt nhieäm kyø hai vaø ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc Toång Thö Kyù cuûa Boä Truyeàn Giaùo. Toång Coâng Hoäi laàn naøy qui tuï 113 ñaïi dieän cuûa Doøng ñeán töø 45 nöôùc treân theá giôùi. Nhöõng cuoäc hoäi thaûo xoay quanh chuû ñeà "Loan baùo Tin Möøng cho ngöôøi ngheøo vaøo ngöôõng cöûa cuûa ngaøn naêm thöù ba" seõ keùo daøi cho ñeán ñaàu thaùng 10 tôùi ñaây. Ñöôïc thaùnh Eugene de Mazenod, giaùm muïc Marseille, Phaùp, thaønh laäp hoài naêm 1816, Doøng Taän Hieán Traùi Tim Ñöùc Meï Voâ Nhieãm hieän nay coù khoaûng 4,900 tu só hieän dieän taïi 68 quoác gia. Ngoaøi hoaït ñoäng truyeàn giaùo, caùc tu só cuûa Doøng coøn hieän dieän trong coâng taùc giaùo duïc, tuyeân uùy vaø truyeàn thoâng xaõ hoäi.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Brasil choáng laïi chính saùch xaõ hoäi cuûa chính phuû

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Brasil choáng laïi chính saùch xaõ hoäi cuûa chính phuû.

Brasilia- Brasil [Apic 14/09/98] - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brasil vöøa ñoäng vieân haèng traêm ngaøn nguôøi choáng laïi chính saùch xaõ hoäi cuûa chính phuû.

Keå töø naêm 1995, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Brasil yeâu caàu nguôøi daân Brasil möøng "Ngaøy Ñoäc Laäp" hay "Ngaøy Toå Quoác" vaøo ngaøy 7/09 haèng naêm moät caùch khaùc vôùi caùc toå chöùc cuûa chính phuû.

Naêm nay, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brasil ñaõ toå chöùc nhöõng cuoäc bieåu tình ñeå uûng hoä cho Phong Traøo nhöõng nguôøi noâng daân khoâng ñaát ñai, trung öông ñoäc nhöùt cuûa thôï thuyeàn vaø trung öông caùc phong traøo bình daân.

"Tieáng keâu cuûa nhöõng nguôøi bò loaïi tröø": caùc Ñöùc Giaùm Muïc Brasil ñaõ choïn khaåu hieäu naøy ñeå toá caùo tình traïng xaõ hoäi nghieâm troïng cuûa ñaát nöôùc. Nhöõng cuoäc bieåu tình ñaõ dieãn ra taïi treân 1,300 thaønh phoá treân khaép nöôùc. Cuoäc taäp trung ñoâng ñaûo nhöùt, qui tuï treân 80 ngaøn nguôøi, ñaõ dieãn ra gaàn Trung Taâm Thaùnh Maãu Aparecida do Norte trong bang Sao Paolo. Nhöõng cuoäc bieåu tình khaùc taïi thuû phuû cuûa caùc bang cuõng ñaõ qui tuï nhieàu nguôøi ñeán töø caùc vuøng thoân queâ. Nôi naøo ñoaøn nguôøi bieåu tình ñi qua, hoï giaûi thích cho daân chuùng hieåu söï khaån thieát phaûi coù nhöõng thay ñoåi chính trò vaø xaõ hoäi trong nöôùc. Caûi caùch ruoäng ñaát, y teá, giaùo duïc vaø thaát nghieäp laø nhöõng ñeà taøi noùng boûng ñoái vôùi caùc ñoaøn bieåu tình. Caùc baøi dieãn vaên cuûa caùc nhaân vieân muïc vuï, caùc laõnh tuï nghieäp ñoaøn, nhöõng nguôøi höõu traùch trong caùc coäng ñoàng cô baûn vaø ngay cuûa caùc giaùm muïc, ñeàu xoay quanh caùc chuû ñeà nhö leân aùn vieäc traû nôï cho caùc nöôùc ngoaøi vaø tö höõu hoùa caùc xí nghieäp quoác doanh. Caùc dieãn giaû cuõng khoâng ngaàn ngaïi ñeå leân tieáng chæ trích toång thoáng Fernando Cardoso. Vaøo giöõa luùc ñang chuaån bò cuoäc baàu cöû toång thoáng vaø quoác hoäi seõ dieãn ra vaøo ñaàu thaùng 10 tôùi ñaây, chaéc chaén nhöõng cuoäc bieåu tình treân ñaây khoâng laøm haøi loøng chính phuû ñöông nhieäm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page