Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Alois Grillmeier, nhaø thaàn hoïc Doøng Teân noåi tieáng, qua ñôøi

Ñöùc Hoàng Y Alois Grillmeier, nhaø thaàn hoïc Doøng Teân noåi tieáng, qua ñôøi.

Roma [Apic 13/09/98] - Ñöùc Hoàng Y Alois Grillmeier, nhaø thaàn hoïc Doøng Teân noåi tieáng nguôøi Ñöùc vöøa qua ñôøi, höôûng thoï 88 tuoåi.

Ñöùc Hoàng Y Grillmeier sinh ngaøy 1/01/1910 taïi Pechbrunn, Ñöùc. Ngaøi gia nhaäp Doøng Teân naêm 1929 vaø thuï phong linh muïc naêm 1937. Sau khi toát nghieäp tieán só thaàn hoïc, ngaøi daïy thaàn hoïc tín lyù vaø cô baûn töø naêm 1944 ñeán naêm 1950. Naêm 1962, ngaøi thaùp tuøng ñöùc cha Wilhelm Kempf, giaùm muïc Limburg, tham döï Coâng Ñoàng Vatican II .Töø naêm 1963 ñeán naêm 1965, ngaøi ñöôïc choïn vaøo uûy ban thaàn hoïc coâng ñoàng cuøng vôùi ñöùc cha Karol Wojtyla, giaùo hoaøng Gioan Phaoloâ II, vaø ñaõ naâng ngaøi leân baäc Hoàng Y naêm 1994.

Vôùi caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Grillmeier, Hoàng Y ñoaøn coøn laïi 157 vò, trong ñoù coù 39 vò treân 80 tuoåi vaø 118 vò coøn trong haïng tuoåi coù theå baàu giaùo hoaøng. Trong 157 vò, coù 128 vò do ÑTC Gioan Phaoloâ II naâng leân baäc Hoàng Y. Trong thaùng 9/1998 naøy seõ coù ba vò Hoàng Y möøng thöôïng thoï 80 tuoåi.


Ñöùc Thaùnh Cha gôûi söù ñieäp cho Ñöùc Giaùm Muïc Chalon -sur- Saone nhaân dòp kyû nieäm 1,000 naêm Leã caùc ñaúng linh hoàn

Ñöùc Thaùnh Cha gôûi söù ñieäp cho Ñöùc Giaùm Muïc Chalon -sur- Saone nhaân dòp kyû nieäm 1,000 naêm Leã caùc ñaúng linh hoàn.

Roma [Apic 13/09/98] - Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñaõ gôûi söù ñieäp ñeán Ñöùc Cha Raymond Seùguy, Giaùm Muïc Autun, Chalon-sur- Saone vaø Macon taïi Phaùp, nhaân dòp kyû nieäm 1,000 naêm thieát laäp Leã caàu cho nguôøi quaù coá.

Leã caàu cho caùc tín höõu qua ñôøi ñöôïc thaùnh Odilon, vieän phuï Doøng Cluny, thieát laäp naêm 998 vaø ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 2/11 haèng naêm, ñeå caàu nguyeän moät caùch ñaëc bieät cho nguôøi quaù coá. Truyeàn thoáng naøy ñaõ lan roäng ra khaép Giaùo Hoäi.

Trong söù ñieäp gôûi cho Ñöùc Cha Seùguy, Ñöùc Thaùnh Cha vieát raèng, ñoái vôùi Giaùo Hoäi, khoâng coù hoaøn caûnh naøo laø hoaøn toaøn hö maát. Do caùi cheát cuûa Chuùa Kitoâ treân thaäp giaù, Giaùo Hoäi hy voïng raèng moïi con caùi cuûa mình vaø moïi nguôøi quaù coá ñeàu coù theå höôûng ñöôïc ôn cöùu ñoä muoân ñôøi. Nhöõng lôøi caàu xin coù moät gía trò raát lôùn. Do ñoù, Ñöùc Thaùnh Cha khuyeán khích caùc tín höõu Coâng Giaùo haõy soát saéng caàu nguyeän cho ngöôøi quaù coá, nhöùt laø trong naêm chuaån bò möøng ñaïi naêm thaùnh 2000.


Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán ñaïi söù Bosnia-Herzegovina beân caïnh Toøa Thaùnh

Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán ñaïi söù Bosnia-Herzegovina beân caïnh Toøa Thaùnh.

Castelgandolfo [Apic 13/09/98] - Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi cuûng coá hoøa bình trong vuøng Balkan.

Trong buoåi tieáp kieán daønh cho oâng ñaïi söù cuûa Bosnia- Berzegovina beân caïnh Toøa Thaùnh vaøo cuoái tuaàn qua, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ coå voõ vieäc taùi thieát ñaát nöôùc döïa treân söï toân troïng caùc quyeàn vaø töï do cuûa con ngöôøi, nhöùt laø nhöõng nguôøi tî naïn vaø löu vong. Ngaøi cuõng keâu goïi chính phuû Bosnia traû laïi cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhöõng taøi saûn ñaõ bò tòch thu döôùi thôøi coäng saûn vaø chieán tranh.

Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ nhaéc laïi vôùi oâng ñaïi söù raèng Toøa Thaùnh khoâng ngöøng daán thaân cho neàn ñoäc laäp cuûa Bosnia Herzegovina vaø hoøa bình trong vuøng. Rieâng veà soá phaän cuûa nhöõng nguôøi tî naïn vaø löu vong, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ nhaán maïnh nhö sau: "Caàn phaûi baûo ñaûm cho moïi ngöôøi coù theå trôû veà nhaø hoï vaø coù ñöôïc cuoäc soáng bình thöôøng trong an hoøa. Ñieàu naøy ñoøi hoûi phaûi deïp boû moïi ñe doïa cuûa baïo ñoäng vaø thieát laäp moät baàu khí tin töôûng laãn nhau".

Veà phaàn mình, oâng ñaïi söù cuûa Bosnia Herzegovina beân caïnh Toøa Thaùnh cuõng nhaéc laïi thaûm caûnh cuûa nhöõng nguôøi tî naïn, caùch ñaëc bieät nhöõng nguôøi Croat, voán chieám ñeán 18 phaàn traêm daân soá. OÂng noùi raèng moät chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Bosnia seõ giuùp cho ñaát nöôùc oâng giaûi quyeát ñöôïc caùc vaán ñeà cuûa mình. Naêm 1994, vaøo giöõa luùc ñang dieãn ra cuoäc chieán, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ vieáng thaêm Zagreb taïi Croatia vaø naêm 1997, ngaøi ñaõ ñeán Sarajevo. Ngaøi seõ trôû laïi Croatia vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page