Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 09 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñoaøn keát giöõa caùc toân giaùo ñeå xaây döïng laïi xaõ hoäi Sri Lanka

Ñoaøn keát giöõa caùc toân giaùo ñeå xaây döïng laïi xaõ hoäi Sri Lanka.

(UCAN SR0795.0992 9/09/98) - Sri Lanka (Kalutara) - Moät Giaùm Muïc Coâng Giaùo vaø moät vò boä tröôûng Sri Lanka leân tieáng keâu goïi daân chuùng thuoäc moïi toân giaùo haõy baét tay ñeå cuøng nhau xaây döïng laïi ñaát nöôùc.

Trong baøi dieãn vaên ñoïc taïi leã phong chöùc hoøa thöôïng cuûa moät vò thöôïng toïa taïi moät ñeàn thôø Phaät Giaùo ôû Kalatura naèm caùch thuû ñoâ Colombo khoaûng 50 kiloâmeùt veà höôùng Nam, Ñöùc Cha Oswald Gomis, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka ñaõ noùi nhö sau: "Thay maët cho coäng ñoaøn Coâng Giaùo Sri Lanka, toâi xin chuùc möøng hoøa thöôïng Marapana Vijita Thero…. Trong tình huynh ñeä, toâi thieát nghó taát caû caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo chuùng ta neân ñoaøn keát vôùi nhau ñeå cöùu vaõn xaõ hoäi Sri Lanka ñang trong tình traïng suy suïp. Coâng taùc taùi xaây döïng naøy laø moät traùch nhieäm chung vaø khoâng theå naøo thöïc hieän ñöôïc rieâng reõ, hoaëc coù söï chia caùch giöõa caùc toân giaùo. Chuùng ta chæ coù theå hoaøn thaønh traùch nhieäm naøy khi chuùng ta hôïp taùc vôùi nhau. Xaùc tín toân giaùo cuûa chuùng ta coù theå khaùc bieät, nhöng chuùng ta coù nhöõng quan ñieåm ñaïo ñöùc luaân lyù gioáng nhau. Ñaây laø laõnh vöïc chuùng ta coù theå laøm vieäc chung.

Boä tröôûng Vaên Hoùa vaø Toân Giaùo cuûa Sri Lanka, oâng Lakshman Jayakody, coù maët trong buoåi leã vaø oâng cuõng ñoàng yù vôùi Ñöùc Cha Gomis veà ñieåm naøy. OÂng Jayakody noùi nhö sau: "Toâi ñoàng yù vôùi quan ñieåm cuûa Ñöùc Cha Gomis. Ngaøy nay, xaõ hoäi cuûa chuùng ta ñang bò ñaûo ngöôïc vaø chuùng ta caàn söï höôùng daãn cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo hôn bao giôø heát. Caù nhaân toâi cuõng bieát coù nhieàu vò linh muïc Coâng Giaùo ñaõ heát loøng tranh ñaáu choáng laïi nhöõng laïm duïng ñang lan traøn taïi ñaát nöôùc chuùng ta, nhaát laø trong ngaønh du lòch. Ñaây laø moät thí duï cuûa nhöõng gì chuùng ta coù theå hôïp taùc vôùi nhau".


Moät linh muïc ngöôøi YÙ bò caùc phieán quaân Hoài Giaùo Philippines baét coùc

Moät linh muïc ngöôøi YÙ bò caùc phieán quaân Hoài Giaùo Philippines baét coùc.

(AFP 9/09/98) - Philippines (Dipolos) - Thöù Tö 9/09/98, quaân ñoäi Philippines ñaõ môû cuoäc haønh quaân giaûi cöùu moät linh muïc ngöôøi YÙ bò caùc phieán quaân Hoài Giaùo baét coùc vaøo toái thöù Ba (8/09/98).

Linh Muïc Luciano Benedetti, 56, nguyeân quaùn cuûa tænh Treâviso beân YÙ cuøng vôùi 12 ngöôøi Philippines khaùc, ñaõ bò khoaûng 30 phieán quaân Hoài Giaùo coù voõ trang, baét coùc taïi thò traán Sibuco thuoäc tænh Zamboanga del Norte, mieàn Nam Philippines. Ñöôïc bieát caùc phieán quaân ñaõ ñoät nhaäp vaøo hôïp taùc xaõ cuûa giaùo xöù Sibuco vaø baét cha Benedetti, caùc nhaân vieân cuûa hôïp taùc xaõ cuøng vôùi 6 treû em. 12 ngöôøi Philippines ñaõ ñöôïc traû töï do sau ñoù nhöng cha Benedetti bò giöõ laïi. Nhöõng ngöôøi ñöôïc traû töï do cho bieát caùc phieán quaân maëc quaân phuïc coù mang phuø hieäu cuûa Maët Traän Giaûi Phoùng ngöôøi Hoài Giaùo Moro. Cha Benedetti thuoäc hoäi caùc nhaø thöøa sai ngoaïi quoác (PIME) truï sôû taïi Milano beân YÙ.

Chöa coù toå chöùc naøo ñöùng ra nhaän traùch nhieäm veà vuï baét coùc naøy hay ñoøi tieàn chuoäc maïng cha Benedetti. Giôùi chöùc quaân ñoäi Philippines taïi tænh Zamboanga del Norte noùi raèng, söï an toaøn cuûa vò linh muïc ngöôøi YÙ laø öu tieân cuûa caùc binh só trong cuoäc haønh quaân giaûi cöùu.


Hoa Kyø keâu goïi Nga vaø Toøa Thaùnh tieát loä caùc bí maät veà soá vaøng do Ñöùc Quoác Xaõ tích tröõ

Hoa Kyø keâu goïi Nga vaø Toøa Thaùnh tieát loä caùc bí maät veà soá vaøng do Ñöùc Quoác Xaõ tích tröõ.

(Reuters 9/09/98) - Phaùp (Paris) - Thöù Tö 9/09/98, moät vieân chöùc cao caáp cuûa Hoa Kyø ñaõ keâu goïi Nga vaø Toøa Thaùnh haõy tieát loä nhöõng gì maø chính phuû Nga cuõng nhö Toøa Thaùnh bieát ñöôïc lieân quan tôùi caùc taøi saûn maø quaân ñoäi Ñöùc Quoác Xaõ ñaõ ñaùnh caép trong thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán.

Thöù tröôûng ngoaïi giao Hoa Kyø, oâng Stuart Eizenstat, ñöa ra lôøi keâu goïi treân ñaây giöõa luùc UÛy Ban ñieàu tra veà soá vaøng maø Ñöùc Quoác Xaõ ñaùnh caép taïi caùc quoác gia hoï chieám ñoùng, keát thuùc 52 naêm laøm vieäc cuûa UÛy Ban. UÛy Ban naøy do ba quoác gia laø Hoa Kyø, Anh vaø Phaùp ñöùng ra thaønh laäp vaøo naêm 1946. UÛy ban ñöôïc trao phoù traùch nhieäm traû laïi soá 336 taán röôõi vaøng bò Ñöùc Quoác Xaõ ñaùnh caép töø caùc ngaân haøng nhöõng quoác gia bò Ñöùc Quoác Xaõ chieám ñoùng cuõng nhö töø caùc naïn nhaân ngöôøi Do Thaùi. Trong cuoäc hoïp baùo taïi thuû ñoâ Paris, oâng Eizenstat cho bieát trong naêm nay, oâng ñaõ hai laàn ñeán Vatican, muïc ñích laø ñeå thu löôïm chi tieát töø vaên khoá cuûa Toøa Thaùnh lieân quan tôùi soá vaøng bò Ñöùc Quoác Xaõ ñaùnh caép, ñaëc bieät soá vaøng maø coù tin noùi laø cheá ñoä phaùt xít cuûa Croaùt ñaõ chuyeån sang Roma ñeå giuùp caùc toäi phaïm chieán tranh Ñöùc Quoác Xaõ ñaøo thoaùt sang Nam Myõ sau Ñeä Nhò Theá Chieán. Theo oâng Eizenstat, trong luùc naøy, Toøa Thaùnh chöa chuaån bò ñeå môû vaên khoá cuûa Toøa Thaùnh cho muïc ñích naøy, nhöng oâng nhaán maïnh, oâng khoâng caùo buoäc Toøa Thaùnh laø coù dính líu, hay ngay caû bieát veà soá vaøng vöøa noùi. OÂng chæ hy voïng laø Nga vaø caùc chính phuû khaùc seõ heát loøng coäng taùc ñeå tìm ra tung tích caùc taøi saûn, taùc phaåm ngheä thuaät maø Ñöùc Quoác Xaõ ñaõ ñaùnh caép trong thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán.


Back to Radio Veritas Asia Home Page