Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 08 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hitler coù yù ñònh cho baét coùc Ñöùc coá giaùo hoaøng Pio XII vaø ñaøy ngaøi sang Ñöùc

Hitler coù yù ñònh cho baét coùc Ñöùc coá giaùo hoaøng Pio XII vaø ñaøy ngaøi sang Ñöùc.

Roma [Apic 8/09/98] - Moät söû gia nguôøi YÙ khaúng ñònh raèng Hitler ñaõ coù yù ñònh cho baét coùc Ñöùc coá giaùo hoaøng Pio XII vaø ñaøy ngaøi sang Ñöùc.

Trong moät baøi vieát vöøa ñöôïc ñaïi hoïc Coâng Giaùo Milano, Baéc YÙ, coâng boá, baø Anna Lisa Carlotti cho bieát: theo keá hoaïch cuûa Ñöùc Quoác Xaõ, maät vuï Ñöùc Quoác Xaõ ñònh seõ maëc ñoàng phuïc vaø mang khí giôùi cuûa quaân ñoäi YÙ ñeå xaâm nhaäp vaøo giaùo trieàu vaøo luùc ban ñeâm. Hoï seõ gaây ra moät cuoäc thaûm saùt trong giaùo trieàu vaø caùc ñôn vò thieát giaùp cuûa Ñöùc seõ can thieäp ñeå goïi laø "Cöùu Ñöùc Giaùo Hoaøng". Sau ñoù hoï seõ ñöa Ñöùc Pioâ XII sang Ñöùc vaø khôûi ñaàu cuoäc ñaøn aùp Giaùo Hoäi.

Theo söû gia Carlotti, döõ kieän treân ñaây ñöôïc tìm thaáy trong caùc baùo caùo cuûa caùc laõnh tuï phaùt xít YÙ. Nhöõng taøi lieäu naøy cho thaáy söï thuø haän cuûa Ñöùc Quoác Xaõ vaø caùc nhoùm phaùt xít ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Giaùo hoäi bò xem laø keû thuø soá moät cuûa Ñöùc Quoác Xaõ vaø Phaùt Xít, bôûi vì Giaùo Hoäi khoâng luøi böôùc tröôùc baát cöù cuoäc ñaøn aùp naøo.


Hoäi thaûo quoác teá veà Toøa Ñieàu Tra (Inquisition) thôøi trung coå

Hoäi thaûo quoác teá veà Toøa Ñieàu Tra (Inquisition) thôøi trung coå.

Roma [Apic 8/09/98] - Trong khuoân khoå chuaån bò Möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, moät cuoäc hoäi thaûo quoác teá veà Toøa Ñieàu Tra thôøi trung coå seõ dieãn ra taïi Vatican töø ngaøy 29 ñeán 31/10/98 tôùi ñaây. Caùc chuyeân gia ñeán töø khaép theá giôùi seõ chuù taâm vaøo caùc döõ kieän lòch söû vaø thaàn hoïc cuûa nhieàu toøa ñieàu tra khaùc nhau. Saùng kieán naøy nhaèm ñaùp laïi yù muoán cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñöôïc baøy toû trong toâng thö "Ngaøn naêm thöù ba ñang ñeán", theo ñoù Giaùo Hoäi caàn phaûi duyeät xeùt laïi lòch söû cuûa mình tröôùc khi böôùc vaøo kyû nguyeân môùi.

Naêm nay ñöôïc ñaùnh daáu bôûi kyû nieäm hai caùi cheát: moät laø caùi cheát cuûa linh muïc Jerome Savonarole vaø hai laø caùi cheát cuûa ñaïi phaùn quan Thomas de Torquemada. Cha Savonarole Doøng Ña Minh, nguôøi YÙ, ñaõ bò moät toøa ñieàu tra cho thieâu soáng naêm 1498, vì tö töôûng cuûa ngaøi bò xem laø laïc giaùo. Coøn ñaïi phaùn quan Thomas de Torquemada, nguôøi Taây Ban Nha vaø beà treân cuûa moät tu vieän. Naêm 1483, linh muïc Thomas de Torquemada ñaõ nhaän ñöôïc leänh cuûa ñöùc giaùo hoaøng Alexandre VI ñeå caûi toå caùc Toøa Ñieàu Tra taïi Taây Ban Nha. Torquemada ñaëc bieät chuù taâm vaøo vieäc kieåm chöùng nhöõng cuoäc trôû laïi cuûa nhöõng nguôøi Do Thaùi vaø Hoài Giaùo. Ña soá caùc söû gia ñeàu ñoàng yù raèng Torquemada khoâng coù boä maët lyù hình hung baïo nhö thöôøng ñöôïc moâ taû.

Moät linh muïc Doøng Ña Minh khaùc laø cha Giordano Bruno cuõng bò toøa ñieàu tra ra leänh thieâu soáng taïi Roma naêm 1600. Naêm vöøa qua (1997), Ñöùc Hoàng Y Ratzinger, toång truôûng boä giaùo lyù ñöùc tin ñaõ tuyeân boá raèng tö töôûng cuûa cha Bruno khoâng theå ñöôïc phuïc hoài, tuy nhieân Giaùo Hoäi vaãn phaûi ñöùng ra xin tha thöù vì nhöõng giaøn hoûa thieâu naøy.

Ñöôïc bieát Toøa Ñieàu Tra ñöôïc ñöùc giaùo hoaøng Lucius III cho thieát laäp naêm 1184. Vôùi söï thoûa thuaän cuûa hoaøng ñeá Frederic Barberousse, Toøa naøy ñöa ra nguyeân taéc laø phaûi tröøng phaït nhöõng keû laïc giaùo voán bò xem nhö laø nhöõng keû phaûn boäi.


Thaønh laäp UÛy Ban Hoãn Hôïp Giaùo Hoäi vaø Chính Phuû Israel ñeå chuaån bò cho Naêm Thaùnh 2000

Thaønh laäp UÛy Ban Hoãn Hôïp Giaùo Hoäi vaø Chính Phuû Israel ñeå chuaån bò cho Naêm Thaùnh 2000.

Tin Gieârusalem (CNS 8/09/98): Theo nguoàn tin cuûa haõng Tin Coâng Giaùo Hoa Kyø (CNS), thì caùc vieân chöùc chính phuû Israel vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ thaønh laäp moät UÛy Ban Hoãn Hôïp ñeå chuaån bò cho nhöõng Cöû Haønh Naêm Thaùnh 2000 taïi Thaùnh Ñòa. Linh Muïc Robert Fortin, toång thö kyù cuûa UÛy Ban Coâng Giaùo ñaëc traùch Naêm Thaùnh 2000 taïi Thaùnh Ñòa, ñaõ cho bieát theâm nhö sau: "Caùch ñaây hai naêm, chuùng toâi ñaõ coù moät UÛy Ban hoãn hôïp töông töï, nhöng chöa bao giôø chuùng toâi ñaõ hoïp chung vôùi nhau." UÛy Ban Hoãn Hôïp noùi treân ñaõ coù cuoäc hoïp chung ñaàu tieân hoâm 31 thaùng 8/1998 vöøa qua. Vaø Linh Muïc Robert Fortin cho bieát theâm nhö sau: "Keát quaû quan troïng nhaát cuûa cuoäc hoïp chung vöøa qua laø Toâi bieát ñöôïc nhöõng nhaân vaät cuûa chính phuû Israel coäng taùc vôùi toâi, vaø ngöôïc laïi, hoï cuõng coù dòp ñöôïc bieát ai laø ngöôøi coäng taùc vôùi hoï töø phía Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, ñeå chuaån bò nhöõng cöû haønh Naêm Thaùnh 2000 taïi Thaùnh Ñòa.


Cuoäc khuûng hoaûng chính trò taïi Nga coù theå daãn ñeán noäi chieán

Cuoäc khuûng hoaûng chính trò taïi Nga coù theå daãn ñeán noäi chieán.

(Reuters 8/09/98) - Nga (Mascôva) - Thöù Ba 8/09/98, Ñöùc thöôïng phuï Alexis II, giaùo chuû Chính Thoáng Nga, ñaõ keâu goïi caùc ngöôøi ñoàng höông haõy caàu nguyeän ñeå cuoäc khuûng hoaûng chính trò vaø kinh teá hieän giôø sôùm chaám döùt, neáu khoâng Nga coù theå seõ laâm vaøo tình caûnh noäi chieán.

Haõng thoâng taán Interfax cuûa Nga ñaõ trích lôøi cuûa vò giaùo chuû Chính Thoáng Nga noùi raèng: "Trong hoaøn caûnh hieän nay, chuùng ta phaûi gia taêng lôøi caàu nguyeän vôùi Ñöùc Maria Ñoàng Trình, Ñaáng baûo veä vaø cöùu vôùt nöôùc Nga trong nhöõng giôø phuùt hoaïn naïn. Ñieàu teä haïi nhaát maø cuoäc khuûng hoaûng chính trò coù theå mang laïi laø noäi chieán. Chuùng ta thöøa bieát laø nhieàu ngöôøi daân Nga ñang phaûi soáng trong hoaøn caûnh khoù khaên vaø tình theá ñang coù nguy cô trôû neân teä hôn".

Töø hai tuaàn leã qua, Nga khoâng coù chính phuû vaø vieäc boå nhieäm oâng Viktor Chernomyrdin, hieän laø quyeàn thuû töôùng, ñaõ hai laàn bò quoác hoäi Nga baùc boû. Toång thoáng Boris Yeltsin coøn thôøi haïn ñeán thöù Hai tôùi ñaây (14/09/98), ñeå boå nhieäm laïi oâng Chernomyrdin hay laø moät nhaân vaät khaùc. Neáu oâng tieáp tuïc ñeà cöû oâng Chernomyrdin vaø bò quoác hoäi baùc boû laàn thöù ba, oâng Yeltsin coù quyeàn giaûi taùn quoác hoäi vaø toå chöùc moät cuoäc baàu cöû quoác hoäi môùi. Tuy nhieân ñaây khoâng phaûi laø moät vieãn aûnh toát ñeïp cho nöôùc Nga xeùt trong hoaøn caûnh hieän giôø. Ñaây laø laàn thöù ba, Ñöùc thöôïng phuï Alexis II leân tieáng keâu goïi caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa Nga haõy gaáp ruùt giaûi quyeát cuoäc ñoái ñaàu chính trò ñeå nöôùc Nga coù moät chính phuû môùi, haàu giaûi quyeát caùc vaán naïn kinh teá khaùc quan troïng hôn.

Cuõng hoâm thöù Ba (8/09/98), Ñöùc thöôïng phuï Alexis II ñaõ ñeán caàu nguyeän tröôùc töôïng Ñöùc Meï Vladimir Ñoàng Trinh, Ñaáng ñaõ cöùu vôùt nöôùc Nga trong côn hoaïn naïn. Töôïng naøy ñöôïc giöõ taïi moät nhaø nguyeän ñaëc bieät cuûa Phoøng Tröng Baøy caùc Taùc Phaåm Ngheä Thuaät ôû thuû ñoâ Mascôva. Gôïi laïi bieán coá xaûy ra caùch ñaây 5 naêm, khi caùc daân bieåu quoác hoäi thôøi coäng saûn noåi loaïn choáng laïi toång thoång Yeltsin, Ñöùc thöôïng phuï Alexis II cho bieát luùc ñoù, ngaøi cuõng ñaõ ñeán caàu nguyeän tröôùc töôïng Ñöùc Meï Vladimir Ñoàng Trinh. Caùc tín höõu cuøng caàu nguyeän vôùi ngaøi ñaõ quì xuoáng tröôùc töôïng vaø khoùc xin Meï ra tay baûo veä nöôùc Nga, vaø Meï ñaõ nhaän lôøi caàu xin cuûa hoï.


Caùc Giaùm Muïc Ñöùc ñònh nghóa laïi vai troø cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo trong vaán ñeà phaù thai

Caùc Giaùm Muïc Ñöùc ñònh nghóa laïi vai troø cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo trong vaán ñeà phaù thai.

(AFP 8/09/98) - Ñöùc (Bonn) - Caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Ñöùc ñang ñònh nghóa laïi vai troø cuûa giaùo hoäi taïi caùc trung taâm coá vaán phaù thai vaø seõ ñeä trình leân ÑTC Gioan Phaoloâ II baûn baùo caùo chung keát vaøo thaùng Gieâng naêm tôùi 1999.

Thöù Ba 8/09/98, Ñöùc Cha Karl Lehman, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc cho bieát moät nhoùm laøm vieäc ñaõ ñöôïc thaønh laäp daïo thaùng Tö vöøa qua ñeå ñaûm nhieäm coâng taùc noùi treân vaø ñeán cuoái naêm nay, nhoùm laøm vieäc naøy seõ hoaøn taát coâng taùc vaø trình leân ÑTC baûn baùo caùo. Ñaàu naêm nay, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ göûi cho Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc yeâu caàu giaùo hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy ñöøng caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc phuï nöõ Ñöùc ñeán tö vaán taïi caùc trung taâm coá vaán cho caùc phuï nöõ ñang mang thai. Theo luaät hieän haønh cuûa Ñöùc, phuï nöõ coù quyeàn quyeát ñònh phaù thai neáu coù giaáy chöùng nhaän laø hoï ñaõ xin coá vaán taïi caùc trung taâm naøy.

Giaùo hoäi Coâng Giaùo Ñöùc ñieàu khieån 269 trong soá 1,685 trung taâm coá vaán cho caùc phuï nöõ ñang hoaït ñoäng treân toaøn quoác. Trong cuoäc phoûng vaán treân moät ñaøi phaùt thanh cuûa Ñöùc hoâm thöù Ba 8/09/98, Ñöùc Cha Karl Lehman cho bieát ngaøi raát quan taâm ñeán con soá caùc vuï phaù thai ñang gia taêng taïi nöôùc naøy, vôùi hôn phaân nöõa caùc vuï phaù thai ñeán töø phuï nöõ ñaõ laäp gia ñình. Vaên phoøng thoáng keâ cuûa chính phuû Lieân Bang Ñöùc cho bieát trong quí ñaàu cuûa naêm 1998, toång soá caùc vuï phaù thai hôïp phaùp taïi Ñöùc laø 35 ngaøn, taêng 5 ngaøn so vôùi cuøng khoaûng thôøi gian naêm tröôùc.


ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi söù ñieäp cho Ñöùc Hoàng Y RUINI nhaân dòp khai maïc chieán dòch Caàu Nguyeän Haèng Ngaøy cho Ñaát Nöôùc Italia

ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi söù ñieäp cho Ñöùc Hoàng Y RUINI nhaân dòp khai maïc chieán dòch Caàu Nguyeän Haèng Ngaøy cho Ñaát Nöôùc Italia.

Tin Roma (VIS 8/09/98): Saùng thöù Ba, muøng 8 thaùng 9/1998, Leã Sinh Nhaät Ñöùc Meï, Ñöùc Hoàng Y Camilloâ RUINI (ñoïc: RU-I-NI), toång ñaïi dieän Ñöùc Thaùnh Cha coi soùc giaùo phaän Roma, ñaõ chuû söï thaùnh leã taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng "Nhaø Thaùnh" ôû Loreto, mieàn Trung Italia, ñeå khai maïc chieán dòch "Caàu Nguyeän Haèng Ngaøy Cho Ñaát Nöôùc Italia", vaø ñoát leân moät Ngoïn Ñeøn, goïi laø "Ngoïn Ñeøn Ñaát Nöôùc Italia". Ngoïn Ñeøn naày ñöôïc ñaët trong Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Loreto, beân caïnh Ngoâi Nhaø maø truyeàn thoáng daân chuùng cho laø Nhaø cuûa Ñöùc Meï taïi Nazareth ngaøy xöa.

Nhaân dòp khai maïc chieán dòch Caàu Nguyeän naày, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ gôûi ñeán Ñöùc Hoàng Y moät söù ñieäp, nhaéc laïi saùng kieán môû ra "Naêm Caàu Nguyeän cho Ñaát Nöôùc Italia" maø chính ÑTC ñaõ khai maïc ngaøy 15 thaùng 3 naêm 1994, taïi Hang Ñaù Ñöùc Meï trong Vöôøn Vatican, vaø sau ñoù beá maïc taïi Loreto vaøo ngaøy 10 thaùng 12 cuøng naêm 1994.

Giôø ñaây, khi laëp laïi chieán dòch caàu nguyeän naày, caùc tín höõu Italia, ñöôïc ÑTC khuyeán khích haõy caàu nguyeän xin Thieân Chuùa, nhôø lôøi caàu khaån cuûa Meï Maria, maø ban cho moïi ngöôøi ôn aên naên trôû laïi. Taâm hoàn aên naên trôû laïi cuøng Thieân Chuùa laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå xaây döïng moät cuoäc chung soáng coâng baèng hôn vaø hoøa hôïp vôùi nhau hôn. ÑTC cuõng nhaéc ñeán yù nghóa cuûa Ngoïn Ñeøn chaùy saùng nhö sau:

"Ngoïn Ñeøn cuûa Ñaát Nöôùc Italia moãi ngaøy ñöôïc thaép saùng taïi Nhaø Thaùnh, nôi gôïi laïi maàu nhieäm Ngoâi Lôøi nhaäp theå; Ngoïn Ñeøn naày töôïng tröng cho söï phoù daâng lieân læ toaøn daân toäc Italia cho Meï Maria. Ngoïn ñeøn chaùy saùng naày cuõng nhaéc laïi raèng moïi nguôøi Kitoâ coù boån phaän phaûi luoân luoân thöùc tænh vôùi ngoïn ñeøn chaùy saùng trong tay, luoân kieân trì caàu nguyeän vaø soáng trung thaønh vôùi Phuùc AÂm, ngoõ haàu, nhôø aùnh saùng Söï Thaät vaø Tình Thöông cuûa Chuùa Kitoâ, maø hoï coù theå soi saùng cho nhöõng thöïc taïi cuûa cuoäc soáng, treân nhieàu bình dieän khaùc nhau, xaõ hoäi, chính trò, vaên hoùa vaø kinh teá.


Back to Radio Veritas Asia Home Page