Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Kuala Lumpur coå voõ tín höõu Coâng Giaùo trong nöôùc

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Kuala Lumpur coå voõ tín höõu Coâng Giaùo trong nöôùc.

(UCAN ML0861.0992 7/09/98) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Anthony Soter Fernandez cuûa Malaysia vöøa keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo haõy ñoaøn keát vôùi taát caû ngöôøi daân trong nöôùc ñeå ñoái ñaàu vaø vöôït qua nhöõng thaùch ñoá hieän nay.

Trong baøi giaûng thaùnh leã ngaøy 31/08/98 vöøa qua, nhaân kyû nieäm Ngaân Khaùnh cuûa Doøng Tieåu Muoäi cho Ngöôøi Ngheøo, chuyeân veà coâng taùc toâng ñoà cho ngöôøi giaø laõo taïi Malaysia, vò Toång Giaùm Muïc Kuala Lumpur ghi nhaän raèng, caøng ngaøy caøng coù nhieàu gia ñình ngheøo taïi Malaysia bò sa laày vaøo maøng löôùi cuûa ngheøo ñoùi. Ñaây laø moät chieàu kích môùi cuûa cuoäc soáng taïi Malaysia vaø noù ñoøi hoûi taát caû moïi ngöôøi phaûi bieát nhaän thöùc vaø ñaùp öùng trong tö caùch laø con daân cuûa quoác gia. Cuõng gioáng nhö moät soá quoác gia ñang phaùt trieån khaùc taïi AÙ Chaâu, Malaysia hieän cuõng laø naïn nhaân cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá vaø xaùo troän veà maët chính trò. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Anthony Fernandez, nguyeân do cuûa cuoäc khuûng hoaûng naøy, moät phaàn laø do söï thieáu côûi môû, môø aùm trong vieäc kieåm soaùt taøi chaùnh cuûa quoác gia, khieán cho neàn taøi chaùnh deã daøng bò leøo laùi bôûi nhöõng ngöôøi coù tham voïng baát chính. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fernandez khoâng tröïc tieáp chæ trích caùc nhaø laõnh ñaïo Malaysia nhöng ngaøi cho raèng taâm thöùc ích kyû, tham lam tích tröõ tieàn cuûa baèng nhöõng phöông caùch baát coâng, ñang gaây ra bieát bao thoáng khoå cho ngöôøi khaùc, ñaëc bieät laø ngöôøi ngheøo.

Trong hoaøn caûnh hieän giôø, vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Malaysia khuyeán khích caùc tín höõu Coâng Giaùo Malaysia haõy coù ñaùp öùng theo tinh thaàn cuûa ngöôøi Kitoâ, soáng caùc giaù trò cuûa Phuùc AÂm, vaø nhaát laø ñöøng ñeå cho ñöùc tin vaø caùc chaân lyù cuûa mình bò toån haïi.


Nhaän ñònh cuûa Ñöùc Cha Muszynski, phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ba Lan, veà töông lai cuûa Giaùo Hoäi taïi ñaây

Nhaän ñònh cuûa Ñöùc Cha Muszynski, phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ba Lan, veà töông lai cuûa Giaùo Hoäi taïi ñaây.

Gniezno - Balan [Apic 7/09/98] - Nhaän ñònh veà töông lai cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Ba Lan, Ñöùc Cha Muszynski, Toång Giaùm Muïc Gniezno kieâm phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ba Lan, noùi raèng Giaùo Hoäi seõ maát ñi tính ñaïi chuùng vaø seõ trôû thaønh "moät ñoaøn chieân nhoû hôn".

Phaùt bieåu taïi hoäi nghò quoác teá cuûa toå chöùc Baùc AÙi Ñöùc coù teân laø Renovabis, Ñöùc Cha Muszynski ñaõ khaúng ñònh nhö sau: "töông lai cuûa Giaùo Hoäi seõ ñöôïc quyeát ñònh trong caùc gia ñình, caùc coäng ñoàng cô baûn vaø nhöùt laø nôi giôùi treû". Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gniezno, sau khi ñaõ taäp trung vaøo vieäc baûo veä ñöùc tin döôùi thôøi coäng saûn, trong töông lai, chöùng töø cuûa ñôøi soáng ñaïo seõ laø ñieåm qui chieáu troïng taâm cuûa Giaùo Hoäi.

Ñöùc Cha Muszynski cho bieát raèng vieäc tham gia cuûa giôùi treû vaøo ñôøi soáng trong caùc giaùo xöù ñaõ trôû neân loûng leõo hôn tröôùc kia. Beân caïnh nhöõng nhoùm nhoû ñang soáng ñaïo moät caùch yù thöùc, laø caû moät taàng lôùp roäng raõi nhöõng nguôøi treû thöôøng soáng theo neáp soáng tuïc hoùa vaø döõng döng ñoái vôùi vaán ñeà ñaïo ñöùc. Thaùi ñoä soáng naøy hieän ñang ñöôïc caùc phöông tieän truyeàn thoâng quaûng baù moät caùch böøa baõi.

Theo Ñöùc Cha Muszynski, trong töông lai, caùc tín höõu Ba Lan caàn phaûi tích cöïc daán thaân hôn vaø laøm chöùng cho ñöùc tin cuûa hoï trong cuoäc soáng haèng ngaøy.


Moät nhoùm tu só vaø giaùo daân Taây Ban Nha truyeàn giaùo taïi Chile yeâu caàu môû laïi hoà sô cuûa moät linh muïc bò saùt haïi döôùi thôøi toång thoáng Pinochet

Moät nhoùm tu só vaø giaùo daân Taây Ban Nha truyeàn giaùo taïi Chile yeâu caàu môû laïi hoà sô cuûa moät linh muïc bò saùt haïi döôùi thôøi toång thoáng Pinochet.

Santiago - Chile [Apic 7/09/98] - Moät nhoùm tu só vaø giaùo daân Taây Ban Nha ñang hoaït ñoäng truyeàn giaùo taïi Chile cho bieát hoï seõ yeâu caàu chính phuû Taây Ban Nha thuùc ñaåy chính phuû Chile môû laïi hoà sô cuûa moät linh muïc Taây Ban Nha maát tích döôùi thôøi nhaø ñoäc taøi Pinochet.

Ñöôïc bieát cha Antoni Llido, maát tích taïi Chile vaøo naêm 1974, töùc moät naêm sau khi töôùng Pinochet laøm cuoäc ñaûo chính vaø leân naém chính quyeàn taïi ñaây. Cha ñaõ bò cô quan maät vuï cuûa töôùng Pinochet baét giöõ ngaøy 25/09/98 naêm 1974 taïi Santiago vaø bò giam tuø taïi nhieàu nôi trong voøng moät thaùng. Sau ñoù khoâng ai coøn lieân laïc ñöôïc vôùi ngaøi. Nhoùm caùc tu só vaø giaùo daân Taây Ban Nha ñang truyeàn giaùo taïi Chile yeâu caàu oâng Pionchet cho bieát thi theå cuûa vò linh muïc vaø nhieàu nguôøi maát tích khaùc ôû ñaâu, ñeå coù theå caûi taùng theo nghi thöùc Kitoâ Giaùo.


Lieân Minh Helsinki toá caùo 19 nöôùc AÂu Chaâu vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo

Lieân Minh Helsinki toá caùo 19 nöôùc AÂu Chaâu vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo.

Vienne - AÙo Quoác [Apic 7/09/98] - Trong baûn baùo caùo vöøa ñöôïc coâng boá taïi Vienne, AÙo Quoác, Lieân Minh quoác teá Helsinki veà quyeàn con ngöôøi, toá caùo 19 nöôùc AÂu Chaâu vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo.

Baûn baùo caùo cuûa Lieân Ñoaøn Helsinki veà quyeàn con ngöôøi vieát raèng caùc toân giaùo thieåu soá taïi Ñoâng AÂu hieän ñang phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng khoù khaên coøn nghieâm troïng hôn caû döôùi thôøi coïng saûn.

Baûn baùo caùo thöôøng nieân cuûa Toå Chöùc ghi laïi nhöõng cuoäc ñieàu tra veà quyeàn con ngöôøi ñöôïc thöïc hieän taïi 41 quoác gia. Trong soá 19 quoác gia AÂu Chaâu ñöôïc neâu teân coù 16 quoác gia cöïu coïng saûn. Rieâng taïi Nga, Lieân Ñoaøn Helsinki tuyeân boá raèng luaät toân giaùo thoâng qua hoài naêm 1997 "roõ raøng chaø ñaïp nhöõng baûo ñaûm cuûa hieán phaùp veà töï do löông taâm vaø bình ñaúng cuûa ngöôøi coâng daân tröôùc phaùp luaät, baát luaän hoï thuoäc toân giaùo naøo". Baûn baùo caùo cuõng ghi nhaän raèng caùc toân giaùo thieåu soá phaûi chòu nhieàu aùp löïc naëng neà taïi caùc nöôùc coù ña soá daân theo Chính Thoáng Giaùo vaø Hoài Giaùo. Rieâng taïi caùc nöôùc Taây AÂu, baûn baùo caùo ghi nhaän raèng luaät ñöôïc thoâng qua taïi AÙo Quoác hoài naêm 1997 caám caùc toân giaùo naøo khoâng naèm trong soá 12 toân giaùo ñaõ ñöôïc chính phuû nhìn nhaän. Trong khi caùc hieäp hoäi khaùc chæ maát coù saùu tuaàn leã ñeå ñaêng kyù thì caùc Giaùo Hoäi phaûi maát 6 thaùng môùi nhaän ñöôïc qui cheá phaùp lyù.

Vieäc baét buoäc phaûi hoïc giaùo lyù trong caùc tröôøng taïi Na Uy cuõng bò baûn baùo caùo cuûa Lieân Minh Helsinki xem laø moät haønh ñoäng vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo.

Cuoái cuøng, taïi Hy laïp, nôi coù tôùi 97 phaàn traêm daân soá theo Chính Thoáng Giaùo, caùc tín höõu Coâng Giaùo vaø Tin Laønh cuõng nhö cuûa nhöõng toân giaùo thieåu soá khaùc hieän ñang phaûi chòu nhieàu phaân bieät ñoái xöû vaø kyø thò.


Caùc toå chöùc Coâng Giaùo Nam Haøn phaûn ñoái vieäc baét giöõ Linh Muïc Paul Moon

Caùc toå chöùc Coâng Giaùo Nam Haøn phaûn ñoái vieäc baét giöõ Linh Muïc Paul Moon.

(UCAN KO0890.0992 7/09/98) - Nam Haøn (Seoul) - Caùc toå chöùc Coâng Giaùo Nam Haøn ñoøi nhaø chöùc traùch traû töï do cho Linh Muïc Paul Moon Kyu-Hyon, bò baét giöõ ngaøy 27/08/98 vöøa qua vì ñaõ vi phaïm luaät an ninh quoác gia. Ngoaøi ra hoï cuõng keâu goïi chính phuû Nam Haøn caûi toå cô quan an ninh chòu traùch nhieäm veà vuï baét giöõ cha Paul Moon.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá ngaøy 31/08/98 vöøa qua, Hieäp Hoäi Caùc Linh Muïc Coâng Giaùo cho Coâng Lyù noùi raèng Cô Quan An Ninh Quoác Gia cuûa Nam Haøn ñaõ boùp meùo yù nghóa caùc hoaït ñoäng toâng ñoà cuûa cha Paul Moon trong chuyeán vieáng thaêm cuûa cha cuøng vôùi 8 vò linh muïc khaùc sang Baéc Haøn daïo trung tuaàn thaùng 8/1998. Tuyeân ngoân xaùc ñònh raèng, phaùi ñoaøn naøy ñaõ bò caùc vieân chöùc Baéc Haøn gaây aùp löïc buoäc phaûi tham döï ñaïi hoäi thoáng nhöùt do chính phuû nöôùc naøy toå chöùc taïi Baøn Moân Ñieám, do ñoù caùc linh muïc phaûi nhöôïng boä vaø cöû linh muïc Paul Moon ñeán döï ñaïi hoäi. Söï nhöôïng boä naøy chaúng qua laø ñeå ñaït muïc tieâu chính cuûa phaùi ñoaøn laø ñöôïc pheùp cöû haønh thaùnh leã cho caùc tín höõu Coâng Giaùo Baéc Haøn taïi nhaø thôø Changchung ôû Bình Nhöôõng.

Ngay sau khi cha Paul Moon bò baét giöõ, moät uûy ban goàm ñaïi dieän cuûa 22 toå chöùc Coâng Giaùo ñaõ ñöôïc thaønh laäp ñeå tranh ñaáu cho cha ñöôïc traû töï do. Linh Muïc Anthony Seong Wan-Hai, chuû tòch UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn cho bieát, hieän giôø, uûy ban chöa ñöa ra laäp tröôøng naøo veà vuï baét giöõ naøy vì uûy ban chöa thu thaäp ñöôïc ñaày ñuû tin töùc lieân heä.


Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo Slovak daán thaân trong laõnh vöïc traàn theá

Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo Slovak daán thaân trong laõnh vöïc traàn theá.

Tin Vatican (RG 7/09/98): Mang ôn cöùu roãi cuûa Chuùa Kitoâ ñeán cho con ngöôøi, Giaùo Hoäi gaëp gôõ moïi ngöôøi, trong hoaøn caûnh cuï theå, vôùi taát caû nhöõng khieám khuyeát tinh thaàn vaø luaân lyù, vôùi nhöõng vaán ñeà gia ñình vaø xaõ hoäi cuûa noù. Giaùo Hoäi khoâng coù saün nhöõng giaûi phaùp cho moïi vaán ñeà, nhöng ñaët mình beân caïnh moïi ngöôøi, ñeå khôi daäy tinh thaàn traùch nhieäm vaø môøi goïi ñi tìm nhöõng giaûi phaùp töông xöùng. Ñoù laø ñieåm noäi dung chính cuûa baøi dieãn vaên ÑTC trao cho caùc giaùm muïc Coäng Hoøa Slovak, trong buoåi tieáp kieán caùc ngaøi saùng thöù Hai, 7/09/98, taïi Castelgandolfo.

ÑTC cuõng nhaéc laïi raèng söï ñoäc laäp vaø taùch rôøi giöõa giaùo hoäi vaø coäng ñoàng chính trò, theo nhö Coâng Ñoàng Vaticanoâ daïy, khoâng loaïi tröø söï coäng taùc giöõa hai beân. Vaø nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo khoâng ñöôïc soáng beân leà sinh hoaït xaõ hoäi vaø chính trò cuûa ñaát nöôùc hoï. Ngöôïc laïi, hoï coù theå vaø caàn phaûi ñoùng goùp phaàn tích cöïc xaây döïng xaõ hoäi, döïa theo giaùo huaán xaõ hoäi cuûa giaùo hoäi. ÑTC nhaän ñònh raèng, trong nhöõng naêm gaàn ñaây, xaõ hoäi Slovak traûi qua nhöõng thay ñoåi saâu xa, coù aûnh höôûng tieâu cöïc ñaùng lo ngaïi treân gia ñình vaø giôùi treû. Vì theá, ngaøy nay, hôn bao giôø heát, caùc chuû chaên vaø tín höõu caàn phaûi daán thaân ñeå beânh vöïc nhöõng giaù trò cuûa truyeàn thoáng vaên hoùa vaø Kitoâ cuûa Slovak, tröôùc nhöõng thaùch thöùc môùi. Nhöõng öu tieân muïc vuï ñaùng löu yù ñaõ ñöôïc ÑTC nhaéc ñeán laø: huaán luyeän giaùo só vaø giaùo daân, gia taêng khaû naêng phuïc vuï cuûa caùc tröôøng Coâng Giaùo, chuaån bò soáng Naêm Toaøn Xaù 2000, giaûng daïy giaùo lyù taïi caùc tröôøng hoïc vaø giaùo xöù. Vaø öu tieân treân moïi öu tieân vaãn laø gia ñình vaø giôùi treû, ñang bò nguy hieåm bôûi nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán töø moïi phía.


Back to Radio Veritas Asia Home Page