Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ leân ñöôøng vieáng thaêm queâ höông BRESCIA cuûa Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI

ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ leân ñöôøng vieáng thaêm queâ höông BRESCIA cuûa Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI, trong nhöõng ngaøy 18,19 vaø 20 thaùng 9/1998 naày.

Tin Vatican (Apic 6/09/98): Saùng thöù Baûy, muøng 5 thaùng 9/1998, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñaõ coâng boá chöông trình chi tieát cuûa chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi CHIAVARI (ki-a-va-ri) vaø BRESCIA, queâ höông cuûa Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ Ñeä Luïc, trong caùc ngaøy 18, 19, vaø 20 thaùng 9/1998 naày. Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI ñaõ qua ñôøi caùch ñaây 20 naêm (6/08/1978), vaø naêm 1998 naày laø naêm kyû nieäm sinh nhaät thöù 100 cuûa Ngaøi.

Cao ñieåm cuûa chuyeán vieáng thaêm laø thaùnh leã phong Chaân Phöôùc vaøo saùng Chuùa Nhaät 20 thaùng 9/1998, cho ñaày tôù Chuùa laø GIUSEPPE ANTONIO TOVINI, taïi saân vaän ñoäng cuûa thaønh phoá BRESCIA. Taân Chaân Phöôùc GIUSEPPE ANTONIO TOVINI laø moät giaùo daân daán thaân trong hoaït ñoäng xaõ hoäi, vaø môû nhöõng tröôøng hoïc cho caùc treû em ngheøo. Taân Chaân Phöôùc TOVINI qua ñôøi naêm 1897.


Soá ngöôøi cheát trong vuï thaûm saùt taïi moät coäng ñoàng Coâng Giaùo ôû Congo

Soá ngöôøi cheát trong vuï thaûm saùt taïi moät coäng ñoàng Coâng Giaùo ôû Congo.

(CWN 6/09/98) - Roma - Hôn 600 ngöôøi ñaõ bò gieát cheát trong moät vuï thaûm saùt taïi moät coäng ñoaøn Coâng Giaùo ôû Coäng Hoøa Daân Chuû Congo hoài thaùng tröôùc. Con soá naày cao hôn soá 37 ngöôøi ñaõ ñöôïc töôøng thuaät.

Ngaøy 24/08/98 haõng thoâng taán Misna taïi Roma cho bieát 37 ngöôøi, trong soá naøy coù moät linh muïc, 3 nöõ tu, moät soá chuûng sinh vaø ngöôøi tò naïn, ñaõ bò gieát cheát sau khi hoï bò caùc phieán quaân doàn vaøo moät choã. Tuaàn tröôùc haõng thoâng taán Misna ñaõ taêng soá ngöôøi cheát trong vuï thaûm saùt naøy leân 200 ngöôøi vaø nay thì laø 633 ngöôøi.

Caùc phieán quaân ñang giao chieán vôùi löïc löôïng cuûa toång thoáng Laurent Kabila ñaõ phuû nhaän tin noùi hoï laø thuû phaïm vuï saùt haïi naøy, nhöng ñoå loãi cho caùc nhoùm cöôùp trong vuøng.


Giaùo chuû Chính Thoáng Nga keâu goïi giaûi quyeát khuûng hoaûng chính trò

Giaùo chuû Chính Thoáng Nga keâu goïi giaûi quyeát khuûng hoaûng chính trò.

(Reuters 6/09/98) - Nga (Mascôva) - Chuùa Nhaät vöøa qua (6/09/98), Ñöùc thöôïng phuï Alexis II, giaùo chuû Chính Thoáng Nga, ñaõ keâu goïi caùc nhaø laõnh ñaïo chính trò nöôùc naøy haõy ñöa ñaát nöôùc ra khoûi vöïc saâu baèng caùch chaám döùt nhöõng vuï tranh caõi, ñang trì hoaõn vieäc thaønh laäp moät chính phuû môùi.

Leân tieáng vôùi caùc tín höõu trong moät nghi leã phuïng vuï taïi nhaø thôø chính toøa "Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Ñoä", ôû thuû ñoâ Mascôva, Ñöùc thöôïng phuï Alexis II noùi raèng: "Chuùng toâi hy voïng caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa Nga seõ chaám döùt caõi vaõ vaø ñoái ñaàu nhau, ñeå nhìn tôùi vöïc saâu maø hoï vaø caû nöôùc ñang saép söûa böôùc vaøo. Naïn nhaân tröôùc heát cuûa cuoäc khuûng hoaûng naøy khoâng ai khaùc hôn laø ngöôøi daân. Giaù caû taêng voït ñang aûnh höôûng tôùi moãi moät gia ñình". Ñaây laø laàn thöù hai trong voøng moät tuaàn leã, vò giaùo chuû Chính Thoáng leân tieáng pheâ bình veà tình hình chính trò trong nöôùc. Tröôùc ñoù, Ñöùc thöôïng phuï Alexis II cho raèng cuoäc ñoái ñaàu giöõa toång thoáng Yeltsin vaø quoác hoäi Nga ñang gôïi laïi trong kyù öùc ngöôøi daân nhöõng thaêng traàm cuûa ñaát nöôùc, cuï theå laø vuï ñaûo chaùnh oâng Mikhail Gorbachev daïo naêm 1991, vaø cuoäc caùch maïng cuûa caùc chính trò gia muoán laät ñoå oâng Yeltsin daïo naêm 1993.

Toång thoáng Yeltsin ñaõ giaûi taùn chính phuû cuûa oâng Kiriyenko vaø boå nhieäm laïi oâng Viktor Chernomyrdin vaøo gheá thuû töôùng. Quoác hoäi ñaõ phuû quyeát vieäc boå nhieäm naøy trong laàn boû phieáu ñaàu tieân hoài tuaàn tröôùc vaø ñieän Caåm Linh ñang ñieàu ñình ñeå quoác hoäi chaáp nhaän oâng Chernomyrdin trong laàn boû phieáu thöù hai vaø coù theå sang laàn thöù ba. Neáu sau ba laàn boû phieáu maø vieäc boå nhieäm oâng Chernomyrdin khoâng ñöôïc thoâng qua, oâng Yeltsin coù quyeàn giaûi taùn quoác hoäi vaø toå chöùc baàu cöû môùi. Tuy nhieân vieãn aûnh naøy seõ ñöa Nga vaøo moät cuoäc khuûng hoaûng maø nhieàu ngöôøi cho raèng coù theå daãn ñeán noäi chieán, xeùt vì neàn kinh teá cuûa ñaát nöôùc ñang böôùc vaøo tình traïng suy thoaùi. Quoác hoäi Nga, vôùi ña soá gheá do phe Coäng Saûn naém giöõ, ñaõ yeâu caàu oâng Yeltsin neân ñeà cöû moät nhaân vaät khaùc laøm thuû töôùng, moät ñieàu maø oâng Yeltisn cho ñeán nay vaãn nhaát möïc töø choái.


Trong khoâng ñaày 50 naêm nöõa, moät nöûa daân soá Brasil seõ theo Tin Laønh

Trong khoâng ñaày 50 naêm nöõa, moät nöûa daân soá Brasil seõ theo Tin Laønh.

Brasilia - Brasil [Apic 6/09/98] - Töø ñaây cho ñeán naêm 2054, moät nöûa daân soá Brasil seõ laøtín höõu Tin Laønh.

Treân ñaây laø döï ñoùan cuûa Vieän Ñòa Lyù vaø thoáng keâ Brasil. Theo keát quaû cuûa moät cuoäc thoáng keâ do vieän naøy ñöa ra, hieän nay treân toång soá daân laø 160 trieäu, coù khoaûng 20 trieäu nguôøi theo Tin Laønh. Möùc gia taêng con soá tín höõu cuûa coäng ñoàng Tin Laønh laø hai laàn nhanh hôn tyû leä gia taêng daân soá taïi Brasil. Nhöõng cuoäc kieåm keâ môùi nhöùt cho thaáy hoài naêm 1970, soá tín höõu Tin Laønh taïi Brasil chæ coù khoaûng 4 trieäu 8, naêm 1990 taêng leân 7 trieäu 9 vaø naêm 1991, con soá naøy ñaõ leân tôùi 13 trieäu 7. Theo ñaø naøy, vaøo naêm 2000 ,coäng ñoàng Tin Laønh seõ coù tôùi 22 trieäu vaø vaøo khoaûng naêm 2045, soá tín höõu Tin Laønh seõ chieám 50 phaàn traêm daân soá Brasil.


Ñaïi hoäi caùc toå chöùc phuï nöõ Coâng Giaùo AÂu Chaâu taïi Thuïy Só

Ñaïi hoäi caùc toå chöùc phuï nöõ Coâng Giaùo AÂu Chaâu taïi Thuïy Só.

Lucerne - Thuïy Só [Apic 6/09/98] - Moät ñaïi hoäi qui tuï haøng traêm phuï nöõ Coâng Giaùo ñeán töø khaép AÂu Chaâu ñaõ dieån ra taïi Lucerne, Thuïy Só töø ngaøy thöù Tö [2/09/98] ñeán Chuùa Nhöït [6/09/98] vöøa qua. Muïc ñích cuûa cuoäc gaëp gôõ laø ñeå khaúng ñònh choã ñöùng cuûa nguôøi phuï nöõ trong theá giôùi, voán laø "chìa khoùa cuûa moät cuoäc phaùt trieån ñích thöïc".

Tham döï ñaïi hoäi laø thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp theá giôùi caùc toå chöùc phuï nöõ Coâng Giaùo, phaân boä AÂu Chaâu. Hoï muoán ñaøo saâu ñieàu maø Ñaïi Hoäi phuï nöõ theá giôùi taïi Baéc Kinh hoài naêm 1995 ñaõ goïi laø "thaêng tieán phuï nöõ".

Ñöôïc chia thaønh 8 nhoùm, caùc tham döï vieân ñaõ thaûo luaän veà ñeà taøi "phuï nöõ - theá giôùi - nhöõng caùi nhìn". Ñaïi hoäi baøy toû xaùc tín raèng moät söï phaùt trieån laâu beàn taïi moïi quoác gia treân theá giôùi chæ coù theå thöïc hieän ñöôïc nhôø söï tham gia cuûa phuï nöõ maø thoâi, nhöng vôùi ñieàu kieän laø phuï nöõ phaûi ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng vôùi nam giôùi trong moïi laõnh vöïc.Theo caùc tham döï vieän ñaïi hoäi, nhôø ñöôïc ñaøo luyeän trong moïi ñòa haït, nguôøi phuï nöõ daàn daàn töï tin hôn. Moät khi ñaõ xaùc tín veà khaû naêng cuûa mình, nguôøi phuï nöõ seõ ñaûm nhaän caùc traùch nhieäm cuûa hoï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page