Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Hoøa Lan coâng boá thö muïc vuï veà ngöôøi tò naïn

Caùc Giaùm Muïc Hoøa Lan coâng boá thö muïc vuï veà ngöôøi tò naïn.

(CWN 4/09/98) - Hoøa Lan (Amsterdam) - Môùi ñaây, (Thöù Ba 1/09/98), caùc Giaùm Muïc Hoøa Lan ñaõ cho coâng boá moät laù thö muïc vuï lieân quan tôùi vaán ñeà ngöôøi tò naïn taïi Hoøa Lan.

Thö muïc vuï mang töïa ñeà "Toâi ñaõ laø moät ngoaïi kieàu" (I was a foreigner), ñöôïc coâng boá vôùi ba muïc ñích chính nhö sau: thöù nhöùt, ñeå baøy toû moái quan taâm ñöùng tröôùc taâm thöùc thieáu côûi môû cuûa AÂu Chaâu ñoái vôùi ngoaïi kieàu; thöù hai, ñeå ñaûm baûo vieäc hoäi nhaäp cuûa nhöõng ngöôøi môùi ñeán ñònh cö taïi Hoøa Lan vôùi daân chuùng ñòa phöông; vaø thöù ba, ñeå coå voõ vieäc hoäi nhaäp cuûa nhöõng ngöôøi di daân Coâng Giaùo vaøo trong caùc coäng ñoaøn Coâng Giaùo taïi Hoøa Lan. Ñöôïc bieát, naêm ngoaùi, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Hoøa Lan ñaõ coù xích mích vôùi chính phuû lieân quan tôùi moät traïi tò naïn do giaùo hoäi ñöùng ra ñieàu khieån. Do söï baát ñoàng yù kieán, chính phuû Hoøa Lan ñaõ quyeát ñònh göûi nhöõng ngöôøi xin tò naïn trôû laïi nguyeân quaùn cuûa hoï laø Iran.

Trong thö muïc vuï, caùc Giaùm Muïc Hoøa Lan ñaõ tröng daãn truyeàn thoáng cuûa Cöïu Öôùc, vôùi lôøi truyeàn daïy cuûa Thieân Chuùa laø haõy ñoái xöû töû teá vaø coâng baèng vôùi nhöõng ngoaïi kieàu, vaø tieáp ñoùn keû laï vôùi tinh thaàn hieáu khaùch. Bôûi vì qua tinh thaàn hieáu khaùch naøy, chuùng ta phuïc vuï Thieân Chuùa vaø anh chò em mình. Tuy nhieân, thö muïc vuï vieát raèng, AÂu Chaâu chöa môû cöûa ñaïi luïc naøy cho ngoaïi kieàu. Vaø boån phaän cuûa caùc giaùo hoäi, caùc chính trò gia vaø moïi ngöôøi laø ñöøng neân uûng hoä taâm thöùc baøi ngöôøi tò naïn. Caùc Giaùm Muïc cuõng keâu goïi chính phuû Hoøa Lan haõy ban haønh moät chính saùch thaâu nhaän ngöôøi tò naïn caùch coâng baèng vaø vôùi tinh thaàn nhaân ñaïo. Sau cuøng vôùi caùc tín höõu Coâng Giaùo Hoøa Lan, thö muïc vuï keâu goïi nhö sau: "Ngöôøi Kitoâ coù boån phaän ñaëc bieät laø phaûi vöôït qua ñöôïc caùc haøng raøo caûn ôû möùc ñoä ñòa phöông, qua ñoù, hoï toû tình lieân ñôùi vôùi caùc anh chò em laùng gieàng, vôùi coäng ñoaøn vaø trôû thaønh chöùng nhaân cuûa tình ñoaøn keát. Söï hieän dieän cuûa bieát bao anh chò em thuoäc caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau, treân ñöôøng phoá, trong tröôøng hoïc, taïi caùc sôû laøm cuõng nhö caùc giaùo hoäi taïi Hoøa Lan naøy, töï ñoù laø moät lôøi môøi goïi taát caû chuùng ta haõy ñoùng goùp".


Toøa Söù Thaàn taïi Paraguay hôïp taùc xaây moät beänh vieän cho treû em nhieãm HIV

Toøa Söù Thaàn taïi Paraguay hôïp taùc xaây moät beänh vieän cho treû em nhieãm HIV.

(CWN 4/09/98) - Paraguay (Asuncion) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Lorenzo Baldisseri, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Paraguay vöøa loan baùo, moät beänh vieän daønh cho caùc treû em bò nhieãm viruùt HIV cuûa beänh lieät khaùng seõ ñöôïc khaùnh thaønh vaøo ngaøy 22/10/98 tôùi ñaây. Ñaây laø moät chöông trình hôïp taùc giöõa Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh vaø Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ Asuncion, ñeå möøng ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaân kyû nieäm 20 naêm ngaøy ngaøi ñöôïc baàu laøm vò chuû chaên giaùo hoäi hoaøn vuõ.

Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Baldisseri, beänh vieän naøy seõ laø moät cöû chæ cuï theå baøy toû moái quan taâm cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo ñöùng tröôùc nhöõng thaùch ñoá cuûa caên beänh lieät khaùng ñoái vôùi caùc coâng taùc baùc aùi cuûa giaùo hoäi. Beänh vieän toïa laïc taïi Tablada, thuoäc vuøng ngoaïi oâ thuû ñoâ Asuncion vaø seõ do caùc nöõ tu doøng Vinh Sôn (Vincentian Sisters) ñieàu khieån. Trong vuøng naøy, caùc nöõ tu Vinh Sôn cuõng ñang coi soùc moät nhaø taïm truù daønh cho nhöõng ngöôøi voâ gia cö. Lieân quan tôùi soá ngöôøi bò nhieãm HIV ngaøy moät gia taêng taïi Paraguay, Ñöùc Söù Thaàn Baldisseri noùi nhö sau: "Vaán ñeà naøy laø traùch nhieäm chính yeáu cuûa chính phuû, tuy nhieân, trong tö caùch laø tín höõu Coâng Giaùo vaø laø moân ñeä cuûa Chuùa Kitoâ, chuùng ta cuõng coù boån phaän phaûi hoã trôï nhöõng gì coù theå". Ñöùc söù thaàn Baldisseri cuõng cho bieát theâm laø phí toån taøi trôï coâng trình xaây caát beänh vieän noùi treân hoaøn toaøn tuøy thuoäc nôi baøn tay quan phoøng cuûa Thieân Chuùa. Nhieàu ngöôøi haûo taâm taïi Paraguay ñaõ ñoùng goùp cho döï aùn vaø cuõng coù nhieàu hoïa só taïi ñòa phöông ñoùng goùp caùc taùc phaåm cuûa hoï vaø caùc taùc phaåm naøy coù theå ñöôïc mang ra baùn ñaáu giaù ñeå gaây theâm quó.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ nöôùc Coäng Hoøa Congo keâu goïi chaám döùt chieán tranh

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ nöôùc Coäng Hoøa Congo keâu goïi chaám döùt chieán tranh.

(CWN 4/09/98) - Congo (Kinshasa) - Ñöùc Hoàng Y Frederic Etsou, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Kinshasa cuûa Coäng Hoøa Daân Chuû Congo vöøa leân tieáng keâu goïi nhöõng ngöôøi ñoàng höông haõy chaám döùt cuoäc chieán tranh coát nhuïc töông taøn, ñang baét ñaàu trôû thaønh moät cuoäc chieán trong toaøn vuøng Ñaïi Hoà.

Giao chieán giöõa quaân ñoäi cuûa toång thoáng Laurent Kabila vaø caùc phieán quaân ñöôïc Rwanda vaø Uganda uûng hoä, vaãn tieáp dieãn cho ñeán thöù Naêm tuaàn tröôùc 27/08/98. Caùc binh só trung thaønh vôùi oâng Kabila ñang chieám uu theá vaø hoï ñang thaúng tay tröøng phaït baèng nhieàu hình thöùc daõ man caùc phieán quaân bò baét. Trong moät laù thö ngoû göûi toaøn daân Congo, Ñöùc Hoàng Y Etsou baøy toû taâm tình cuûa ngaøi nhö sau: "Chuùng ta khoâng theå ñeå cho taâm thöùc thuø gheùt vaø traû haän choáng laïi ngöôøi Rwanda vaø Uganda xaâm chieám chuùng ta, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi Rwanda vaø Uganda ñang soáng treân laõnh thoå Congo töø nhieàu naêm qua. Chuùa Kitoâ keâu goïi chuùng ta yeâu thöông keû thuø cuûa mình". Trích daãn moät caâu trong phuùc aâm theo thaùnh Gioan "Haõy yeâu thöông nhau, nhö ta ñaõ yeâu thöông caùc con", vò Toång Giaùm Muïc Kinshasa van xin moïi ngöôøi haõy toân troïng söï soáng. Ngaøi noùi: "Toâi muoán nhaéc nhôû anh chò em ñieàu raên quan troïng nhaát cuûa Thieân Chuùa laø yeâu thöông vaø toân troïng söï soáng con ngöôøi, moät söï soáng thaùnh thieâng maø khoâng baát cöù moät ai coù quyeàn laáy ñi".

Ñöùc Hoàng Y Etsou cuõng khoâng queân leân aùn nhöõng keû ñang töï xöng mình laø caùc nhaø tieân tri, hay laø ñaëc söù cuûa Thieân Chuùa, ñang xuùi giuïc daân chuùng caêm gheùt vaø traû thuø ngöôøi daân Rwanda vaø Uganda, laøm phaùt ñoäng moät laøn soùng saên baét nhöõng ngöôøi daân cuûa hai quoác gia naøy cuõng nhö caùc ngoaïi kieàu khoâng thuoäc goác Phi Chaâu, ñang soáng treân laõnh thoå Congo.


ÑTC tieáp caùc nöõ thaønh vieân tu hoäi ñôøi "Thöøa Sai cuûa Tình Yeâu Voâ Bieân"

ÑTC tieáp caùc nöõ thaønh vieân tu hoäi ñôøi "Thöøa Sai cuûa Tình Yeâu Voâ Bieân".

Tin Vatican (RG 4/09/98): "Chuùng con haõy laø "men söï khoân ngoan vaø chöùng nhaân cuûa aân suõng" beân trong sinh hoaït giaùo hoäi, ngheà nghieäp vaø xaõ hoäi, nhôø qua söï hoøa hôïp ñaëc bieät giöõa tính caùch theá traàn vaø söï taän hieán cuûa chuùng con; söï hoøa hôïp ñaëc bieät naày coù khaû naêng ñaët vaøo trong xaõ hoäi nhöõng söùc maïnh môùi cuûa Nöôùc Chuùa Kitoâ". Ñoù laø lôøi khuyeân ñaëc bieät cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II cho nhoùm 110 nöõ thaønh vieân cuûa Tu Hoäi Ñôøi "Thöøa Sai cuûa Tình yeâu Voâ Bieân", trong buoåi tieáp kieán rieâng vaøo saùng thöù Saùu, ngaøy 4 thaùng 9/1998, taïi Castelgandoilfo. Tu Hoäi ñaõ ñöôïc thaønh laäp taïi giaùo phaän Ivrea cuûa Ñöùc Cha LUIGI BETTAZZI, caùch ñaây 50 naêm.

ÑTC coøn noùi tieáp theâm nhö sau: "Ñaây thaät laø moät söï truøng hôïp ñaày yù nghóa, khi chuùng con möøng kyû nieäm 50 naêm thaønh laäp tu hoäi, trong naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Chính Ngaøi laø taùc nhaân chính cuûa coâng cuoäc rao giaûng Phuùc AÂm vaø laø Ñaáng trao ban nhöõng ñaëc suûng khaùc nhau. Ngaøi khôi daäy trong thôøi ñaïi chuùng ta nhöõng hình thöùc môùi cuûa ñôøi taän hieán, ñeå ñaùp laïi nhöõng nhu caàu môùi maø Giaùo Hoäi ngaøy nay gaëp phaûi khi chu toaøn söù maïng cuûa mình trong theá giôùi."

Cuoái cuøng, ÑTC ñaõ khuyeán khích caùc nöõ taän hieán cuûa Tu Hoäi, haõy noi göông soáng cuûa Meï Maria, ñeå trôû thaønh nhöõng thöøa sai cuûa tình yeâu voâ bieân cuûa Thieân Chuùa, moãi ngaøy moät caùch toát ñeïp hôn.


Caùc phuï nöõ keâu goïi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu thaønh laäp uûy ban lo cho phuï nöõ

Caùc phuï nöõ keâu goïi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu thaønh laäp uûy ban lo cho phuï nöõ.

(UCAN AS0876.0991 4/09/98) - Nam Haøn (Seoul) - Ñöùng tröôùc tình traïng khuûng hoaûng kinh teá hieän nay, Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñöôïc keâu goïi thaønh laäp moät uûy ban lo cho phuï nöõ.

Lôøi keâu goïi treân ñaây naèm trong tuyeân ngoân chung keát cuûa dieãn ñaøn veà chuû ñeà: "Cuoäc Khuûng Hoaûng Kinh Teá AÙ Chaâu - Vai Troø cuûa Giaùo Hoäi", toå chöùc taïi thuû ñoâ Seoul cuûa Nam Haøn töø ngaøy 24-29/0/988 vöøa qua. Trong soá 100 ngöôøi ñeán tham döï dieãn ñaøn naøy, coù khoaûng 30 phuï nöõ ñeán töø caùc nöôùc nhö Hoàng Koâng, Indonesia, Philippines, Nam Haøn, Ñaøi Loan, Thaùi Lan vaø Hoa Kyø. Tuyeân ngoân chung keát cuûa dieãn ñaøn coù ñoaïn ñeà caäp tôùi lôøi keâu goïi treân nhö sau: "Phuï nöõ, ñaëc bieät vì nhöõng gaùnh naëng hoï ñang phaûi gaùnh chòu töø cuoäc khuûng hoaûng kinh teá ôû AÙ Chaâu vaø caøng traàm troïng hôn bôûi söï phaân bieät phaùi tính, caàn coù moät trung gian chính thöùc ñeå baøy toû nhöõng nhu caàu cuõng nhö ñöôïc tham döï vaøo cuoäc ñoái thoaïi ñeå caûi tieán hoaøn caûnh cuûa hoï".

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá rieâng, caùc phuï nöõ ghi nhaän raèng, giaùo hoäi laø moät chöùng nhaân coù uy tín vaø thaåm quyeàn veà luaân lyù ñöôïc thöøa nhaän taïi AÙ Chaâu, qua vò theá naøy, giaùo hoäi coù theå tranh ñaáu cho nhöõng vaán ñeà khoù khaên maø ngöôøi phuï nöõ ngaøy nay ñang phaûi ñoái dieän. Trong cuoäc khuûng hoaûng kinh teá hieän giôø, tröôùc heát giaùo hoäi phaûi heát mình coå voõ cho phuï nöõ thuoäc giôùi coâng nhaân, cung caáp caùc dòch vuï tö vaán vaø huaán ngheä cho nhöõng phuï nöõ bò thaát nghieäp. Giaùo hoäi cuõng caàn coù moät caùi nhìn thöïc tieãn hôn veà coâng vieäc laøm vaø gia ñình, vaø thöøa nhaän raèng trong hoaøn caûnh kinh teá khoù khaên, moãi gia ñình ñeàu caàn coù lôïi töùc cuûa caû ngöôøi choàng laãn ngöôøi vôï. Giaùo hoäi neân coù moät quan ñieåm coâng baèng veà phaùi tính trong noã löïc muoán giaûi quyeát caùc vaán ñeà coâng lyù xaõ hoäi, bieát laéng nghe vaø tieáp nhaän tieáng noùi cuûa phuï nöõ moät caùch nghieâm chænh hôn, vaø coù theå ñi xa hôn nöõa laø ñeå cho hoï ñöôïc tham döï vaøo tieán trình ñònh ñoaït moät vaán ñeà naøo ñoù.


ÑTC tieáp kieán rieâng Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Napoli

ÑTC tieáp kieán rieâng Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Napoli.

(Reuters 4/09/98) - Vatican - Thöù Saùu 4/09/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp kieán rieâng Ñöùc Hoàng Y Michele Giordano, Toång Giaùm Muïc Napoli vaø laø ngöôøi ñang bò boä tö phaùp YÙ ñieàu tra.

Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh xaùc nhaän veà buoåi tieáp kieán naøy nhöng khoâng coâng boá theâm chi tieát. Moät nguoàn tin töø Toøa Thaùnh noùi raèng ñaây chæ laø moät cuoäc tieáp kieán thoâng thöôøng giöõa ÑTC vôùi caùc vò Hoàng Y vaø neáu noùi raèng ÑTC khoâng tieáp Ñöùc Hoàng Y Giordano chæ vì ngaøi ñang bò boä tö phaùp ñieàu tra thì ñoù môùi laø chuyeän laï luøng. Thaùng 8/1998 vöøa qua, caûnh saùt YÙ ñaõ ñeán luïc soaùt vaên phoøng cuûa Ñöùc Hoàng Y Giordano taïi Toøa Toång Giaùm Muïc ôû Napoli. Caùc ñieàu tra vieân cho laø Ñöùc Hoàng Y Giordano coù dính líu tôùi nhöõng toå chöùc toäi phaïm ôû Napoli, chuyeân veà caùc dòch vuï cho vay lôøi caét coå, toáng tieàn vaø nhöõng toäi aùc khaùc. Toøa Thaùnh ñaõ chính thöùc göûi thö leân boä ngoaïi giao YÙ ñeå than phieàn veà chuyeän caûnh saùt tôùi luïc soaùt Toøa Giaùm Muïc ôû Napoli maø khoâng thoâng baùo tröôùc vôùi Toøa Thaùnh. Ñaây laø moät vi phaïm tôùi thoûa öôùc ñaõ ñöôïc kyù keát giöõa Toøa Thaùnh vôùi chính phuû Italia.

Thöù Tö vöøa qua (2/09/98), boä ngoaïi giao YÙ ñaõ göûi thö traû lôøi Toøa Thaùnh. Noäi dung laù thö khoâng ñöôïc coâng boá nhöng theo lôøi cuûa moät vieân chöùc taïi boä ngoaïi giao YÙ thì chính phuû YÙ cho raèng caùc ñieàu tra vieân cuûa boä tö phaùp ñaõ khoâng vi phaïm thoûa öôùc ñöôïc hai beân kyù keát daïo naêm 1984. Veà phaàn mình, Ñöùc Hoàng Y Michele Giordano khaúng ñònh ngaøi khoâng coù laøm ñieàu gì sai traùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page