Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phu nhaân laõnh tuï ngöôøi Palestine hoäi kieán vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II

Phu nhaân laõnh tuï ngöôøi Palestine hoäi kieán vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II.

(AFP 3/09/98) - Vatican - Chuùa Nhaät 6/09/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II coù cuoäc hoäi kieán vôùi baø Suha Arafat, phu nhaân cuûa oâng Yasser Arafat, laõnh tuï cuûa ngöôøi Palestine.

Baø Suha Arafat coù maët taïi Roma ñeå tham döï buoåi leã töôûng nhôù Meï Teâreâsa thaønh Calcutta nhaân kyû nieäm naêm ñaàu tieân ngaøy Meï qua ñôøi. Tröôùc khi keát hoân vôùi oâng Arafat baø Suha laø moät tín höõu Kitoâ vaø nay baø ñaõ theo ñaïo Hoài cuûa choàng.


Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo yeâu caàu chính quyeàn Indonesia baûo veä Hoa kieàu

Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo yeâu caàu chính quyeàn Indonesia baûo veä Hoa kieàu.

(UCAN IJ0843.0991 3/09/98) - Indonesia (Palembang) - Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo taïi Palembang, moät tænh thuoäc mieàn Nam Sumatra beân Indonesia ñaõ yeâu caàu chính quyeàn ñòa phöông baûo veä nhöõng ngöôøi thuoäc goác Hoa, ñöùng tröôùc nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn laø seõ coù theâm baïo ñoäng xaûy ra taïi tænh naøy.

Trong moät laù thö göûi cho chính quyeàn Palembang vaø caùc só quan chæ huy quaân ñoäi Indonesia taïi ñaây, caùc laõnh tuï Kitoâ giaùo, Hoài Giaùo vaø AÁn Giaùo caùo buoäc caùc cô quan höõu traùch raát chaäm chaïp trong vieäc baûo veä ngöôøi Indonesia goác Hoa moãi laàn coù xaûy ra caùc vuï noåi loaïn. Maëc duø chính phuû Indonesia cam keát laø seõ ban haønh caùc bieän phaùp ñeå baûo veä caùc Hoa kieàu, nhöng ngöôøi goác Hoa taïi caùc ñòa phöông trong nöôùc vaãn tieáp tuïc lo sôï cho söï an nguy cuûa hoï. Ñöùc Cha Aloysius Sudarso, Giaùm Muïc Palembang, cho bieát khoâng chæ rieâng ngöôøi goác Hoa ôû thaønh thò, nhöng luoân caû nhöõng ngöôøi soáng taïi caùc mieàn queâ, vaãn luoân soáng vôùi moät taâm thöùc baát an, phaäp phoøng lo sôï laø chính quyeàn khoâng heát loøng muoán baûo veä hoï khi coù baïo ñoäng xaûy ra. Ñöùc Cha Sudarso môùi vieáng thaêm ngöôøi daân taïi moät giaùo xöù naèm trong quaän Ogan Ilir thuoäc mieàn Nam Sumatra cho bieát nhö sau: "Nhieàu noâng daân taïi ñaây lo sôï ñeán ñoãi hoï phaûi baùn ñi caùc gia suùc vì sôï seõ bò ngöôøi noåi loaïn ñeán cöôùp phaù."

Söï kieän chính quyeàn Indonesia tieáp tuïc chaäm treã vaø khoâng heát loøng baûo veä ngöôøi goác Hoa ñaõ khieán cho nhieàu ngöôøi phaûi mua suùng vaø hôi cay baát hôïp phaùp, ñeå ñeà phoøng baát traéc. Neáu tình traïng naøy tieáp tuïc, seõ coù nhieàu ngöôøi goác Hoa boû chaïy ñeå baûo veä tính maïng cuûa hoï.


Caùc Giaùm Muïc Pakistan ñoøi thuû töôùng ruùt laïi döï luaät tu chính hieán phaùp

Caùc Giaùm Muïc Pakistan ñoøi thuû töôùng ruùt laïi döï luaät tu chính hieán phaùp.

(UCAN PA0880.0991 3/09/98) - Pakistan (Islamabad) - Trong moät laù thö chung göûi thuû töôùng Nawaz Sharif, caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo vaø Tin Laønh cuûa Pakistan ñaõ yeâu caàu chính phuû ruùt laïi ngay töùc thì döï luaät tu chính hieán phaùp muoán ñaët Pakistan döôùi luaät Hoài Giaùo.

Döï luaät naøy ñaõ ñöôïc ñöa ra trong khoùa hoïp quoác hoäi ngaøy 28/08/98 vöøa qua. Neáu ñöôïc thoâng qua thì töø nay saùch Koran, kinh thaùnh cuûa ngöôøi Hoài Giaùo, vaø saùch Sunna, veà truyeàn thoáng cuûa ñaïo Hoài, seõ trôû thaønh luaät toái thöôïng cuûa Pakistan. Ngoaøi ra taát caû caùc döï luaät trong töông lai ñeàu coù theå ñöôïc thoâng qua vôùi ña soá phieáu thoâng thöôøng (simple majority). Hieän nay moät döï luaät caàn phaûi hoäi ñuû 2/3 ña soá phieáu tuyeät ñoái ñeå ñöôïc thoâng qua. Laù thö ñeà ngaøy 1/09/98, vôùi chöõ kyù cuûa Ñöùc Cha Armando Trindade, Toång Giaùm Muïc Lahore - chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Pakistan, vaø Ñöùc Cha Alexander John Malik cuûa giaùo hoäi Tin Laønh Pakistan, coù ñoaïn ghi nhö sau: "Laø caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa Kitoâ giaùo, chuùng toâi heát söùc lo ngaïi veà ñieàu khoaûn tu chính hieán phaùp môùi naøy. Ñaây laø laàn tu chính thöù 15 cuûa hieán phaùp naêm 1973, vaø neáu ñöôïc thoâng qua, Pakistan seõ bò khoán ñoán vì nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo cöïc ñoan, nhöõng ngöôøi ñang tieáp tuïc tham gia vaøo caùc chieán dòch gaây beø phaùi vaø khuûng boá trong nöôùc.

Ngoaøi ra, caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo cuõng baøy toû lo ngaïi raèng caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá seõ trôû thaønh muïc tieâu cuûa kyø thò vaø baùch haïi, beân caïnh nhöõng gì hoï ñang gaùnh chòu do söï baát khoan nhöôïng toân giaùo gaây ra. Laù thö cuõng tröng daãn moät vaøi thí duï nhö lôøi caùo buoäc giaû taïo veà toäi phaïm thöôïng Hoài Giaùo, caùc phuï nöõ theo caùc toân giaùo thieåu soá coù theå bò baét coùc vaø eùp buoäc theo ñaïo Hoài, caùc thieáu nöõ vaø phuï nöõ coù theå bò laïm duïng tình duïc vaø neáu hoï ñi kieän thì raát coù theå hoï seõ bò keát toäi ngoaïi tình chieáu theo luaät Hoài Giaùo. Neáu döï luaät tu chính hieán phaùp ñaët Pakistan döôùi luaät Hoài Giaùo ñöôïc thoâng qua, thì noù seõ ñi ngöôïc laïi öôùc nguyeän cuûa oâng Mohammad Ali Jinnah, ngöôøi saùng laäp nöôùc Pakistan, muoán taát caû ngöôøi daân Pakistan ñöôïc ñoái xöû ñoàng ñeàu baát luaän hoï thuoäc toân giaùo, saéc toäc hay maøu da naøo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page