Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät Linh Muïc Nam Haøn bò baét vì nhöõng hoaït ñoäng chính trò trong chuyeán vieáng thaêm Baéc Haøn

Moät Linh Muïc Nam Haøn bò baét vì nhöõng hoaït ñoäng chính trò trong chuyeán vieáng thaêm Baéc Haøn.

(UCAN KO0839.0991 1/09/98) - Nam Haøn (Seoul) - Thöù Naêm ngaøy 27/08/98 vöøa qua, Vaên Phoøng Coâng Toá Vieân cuûa thuû ñoâ Seoul ñaõ ra leänh baét giöõ Linh Muïc Paul Moon Kyu-Hyon veà toäi vi phaïm luaät an ninh quoác gia.

Cha Paul Moon laø moät trong chín vò linh muïc Nam Haøn ñeán vieáng thaêm Baéc Haøn daïo trung tuaàn thaùng 8/1998. Cha bò caùo buoäc laø ñaõ vi phaïm luaät an ninh quoác gia, sau khi cha ñeán tham döï moät ñaïi hoäi veà thoáng nhöùt quoác gia do chính phuû Baéc Haøn toå chöùc taïi Baøn Moân Ñieám. Ngoaøi ra vaøo ngaøy 13/08/98 cha Paul Moon cuøng vôùi 8 vò Linh Muïc khaùc thuoäc Hieäp Hoäi Caùc Linh Muïc Coâng Giaùo Nam Haøn ñaáu tranh cho coâng lyù, ñaõ vieáng xaùc cuûa coá chuû tòch Baéc Haøn laø oâng Kim Il Sung taïi Bình Nhöôõng. Vaên phoøng coâng toá vieân goïi ñaây laø nhöõng hoaït ñoäng chính trò vi phaïm luaät an ninh quoác gia cuûa Nam Haøn. OÂng Shim Dae-Young, giaùm ñoác ban an ninh cuûa vaên phoøng coâng toá cuûa Nam Haøn, cho haõng thoâng taán UCAN bieát, laø nhöõng hoaït ñoäng cuûa cha Paul Moon taïi Baéc Haøn ñeàu vöôït quaù caùc ñieàu kieän ñöôïc chính phuû Nam Haøn ñaët ra khi caáp giaáy pheùp cho cha vaø caùc linh muïc khaùc sang vieáng thaêm Baéc Haøn. OÂng Shim cho raèng caùc hoaït ñoäng cuûa cha Paul Moon ñeàu coù lôïi cho chính phuû Baéc Haøn vaø roõ raøng laø cha ñaõ vi phaïm luaät an ninh quoác gia cuûa Nam Haøn.

Tuy nhieân, cha Matthias Kim Seung-Hoon, thuoäc Toång Giaùo Phaän Seoul vaø cuõng coù maët trong phaùi ñoaøn sang thaêm Baéc Haøn, noùi raèng, cha Paul Moon bò buoäc phaûi ñeán tham döï ñaïi hoäi thoáng nhöùt do chính phuû Baéc Haøn toå chöùc. Trong buoåi phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN ngaøy 20/08/98 vöøa qua, cha Matthias Kim cho bieát nhö sau: "Caùc vieân chöùc cuûa chính phuû Baéc Haøn noùi laø hoï seõ khoâng cho pheùp chuùng toâi cöû haønh thaùnh leã taïi nhaø thôø Changchung ôû Bình Nhöôõng, neáu chuùng toâi khoâng göûi ñaïi dieän ñeán tham döï ñaïi hoäi. Vì theá chuùng toâi quyeát ñònh cöû cha Paul Moon laøm ñaïi dieän cho phaùi ñoaøn, tuy laø moïi ngöôøi ñeàu caûm thaáy raát khoù chòu.".

Cha Paul Moon ñaõ töøng bò chính phuû Nam Haøn giam tuø ba naêm cuõng veà toäi tham döï ñaïi hoäi thoáng nhöùt ôû Baéc Haøn daïo naêm 1989 maø khoâng coù pheùp cuûa chính phuû Nam Haøn.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jakarta keâu goïi caùc binh só ngöôøi Coâng Giaùo uûng hoä phong traøo caûi toå

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jakarta keâu goïi caùc binh só ngöôøi Coâng Giaùo uûng hoä phong traøo caûi toå.

(UCAN IJ0844.0991 1/09/98) - Indonesia (Jakarta) - Trong tö caùch laø toång tuyeân uùy quaân ñoäi (military ordinary), Ñöùc Hoàng Y Julius Darmaatmadja, Toång Giaùm Muïc Jakarta, ñaõ coâng boá moät laù thö muïc vuï keâu goïi caùc quaân nhaân theo Coâng Giaùo ñang phuïc vuï trong quaân ñoäi uûng hoä phong traøo caûi toå taïi Indonesia hieän nay.

Chính Ñöùc Hoàng Y Darmaatmadja ñaõ ñoïc thö muïc vuï naøy trong thaùnh leã ñoàng teá cho caùc binh só vaø nhaân vieân daân söï ñang laøm vieäc cho quaân löïc Indonesia, nhaân ngaøy leã Ñoäc Laäp cuûa Indonesia 17/08/98. Trong thö muïc vuï, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Jakarta ghi nhaän raèng muïc tieâu cuûa chöông trình caûi toå hieän nay laø ñöa quoác gia trôû laïi vôùi caùc lyù töôûng cuûa moät nöôùc Indonesia ñoäc laäp, ñoù laø: phuïc hoài chuû quyeàn cuûa ngöôøi daân vaø mang ra thöïc haønh yù thöùc heä Pancasila. Pancasila ñöôïc coi laø yù thöùc heä maø caùc nhaø laõnh ñaïo Indonesia cam keát theo ñuoåi. YÙ thöùc heä naøy bao goàm 5 nguyeân taéc cô baûn laø: chuû nghóa ñoäc thaàn (monotheism), chuû nghóa nhaân ñaïo (humanitarianism), chuû nghóa daân toäc (nationalism), daân chuû vaø coâng lyù xaõ hoäi. Ñöùc Hoàng Y Darmaatmadja noùi nhö sau: "Ñeå cho leã möøng ngaøy ñoäc laäp coù yù nghóa hôn, chuùng ta haõy tích cöïc uûng hoä phong traøo caûi toå toaøn dieän. Trong tinh thaàn cuûa phong traøo naøy, quaân ñoäi Indonesia phaûi thaêng tieán vai troø cuûa mình trong tö caùch laø ngöôøi baûo veä cho chuû quyeàn cuûa ngöôøi daân vaø vai troø phuïc vuï cuûa chính phuû cho coâng chuùng. Caûi toå coù nghóa laø trôû laïi vôùi ñôøi soáng luaân lyù, xa lìa cô hoäi chuû nghóa. UÛng hoä phong traøo caûi toå coù nghóa laø thoáng hoái vaø canh taân ñôøi soáng ôû moïi khía caïnh döïa treân caùc nguyeân taéc luaân lyù vaø toân troïng caùc giaù trò nhaân baûn, vôùi nhöõng gì xuaát phaùt töø ñöùc tin nôi Thieân Chuùa."

Thö muïc vuï cuõng nhaéc nhôû caùc quaân nhaân ngöôøi Coâng Giaùo veà nhöõng lôøi cam keát cuûa hoï daønh öu tieân trong vieäc baûo veä chaân lyù vaø coâng lyù. Ñöùng giöõa nhöõng teä naïn xaõ hoäi ñang lan traøn, nhö naïn tham nhuõng, thoâng ñoàng vaø bao che, hoï phaûi trôû thaønh muoái ñaát vaø töø ñoù trôû thaønh ñoäng löïc khuyeán khích moïi ngöôøi canh taân tinh thaàn.


Linh Muïc ngöôøi Guatemala noùi mình voâ toäi

Linh Muïc ngöôøi Guatemala noùi mình voâ toäi.

(AFP 1/09/98) - Guatamala (Thuû ñoâ Guatemala) - Trong moät laù thö ñaêng treân baùo soá ra hoâm thöù Ba 1/09/98, linh muïc Mario Orantes, ngöôøi ñang bò chính quyeàn baét giam veà toäi saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala, noùi raèng, cha voâ toäi.

Trong laù thö, cha Orantes noùi nhö sau: "Toâi muoán cho moïi ngöôøi bieát raèng toâi hoaøn toaøn khoâng coù dính líu tôùi nhöõng ñieàu maø nhaø chöùc traùch caùo buoäc toâi. Toäi duy nhöùt cuûa toâi laø toâi ñaõ phaùt hieän ra xaùc cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi. Toâi caàu xin Thieân Chuùa cho chính quyeàn tìm ra ñöôïc nhöõng ngöôøi thöïc söï nhuùng tay vaøo vuï saùt haïi ñaùng gheâ tôûm naøy."

Ñöùc Cha Juan Gerardi, 75 tuoåi, ñaõ bò ñaùnh cheát taïi nhaø ñeå xe cuûa ngaøi ngaøy 26/04/98 vöøa qua, hai ngaøy sau khi ngaøi cho coâng boá moät baûn baùo caùo veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn trong suoát 36 naêm noäi chieán taïi Guatemala. Cho ñeán nay, uûy ban ñieàu tra veà vuï aùn naøy vaãn chöa tìm ra ñöôïc manh moái ai laø thuû phaïm ñaõ gieát cheát Ñöùc Cha. Trong khi ñoù, cha Mario Orantes ñaõ bò caûnh saùt caâu löu ngaøy 22/07/98 vôùi lôøi caùo buoäc, cha laø ngöôøi ñaõ gieát Ñöùc Cha Gerardi.


Caùc nhaø truyeàn giaùo taïi Brasil yeâu caàu toå chöùc moät naêm thaùnh cho röøng nuùi

Caùc nhaø truyeàn giaùo taïi Brasil yeâu caàu toå chöùc moät naêm thaùnh cho röøng nuùi.

Recife - Brasil [Apic 1/09/98] - Caùc nhaø truyeàn giaùo nguôøi YÙ taïi Brasil ñaõ yeâu caàu toå chöùc moät "Naêm Thaùnh cho röøng Amazone".

Trong moät laù thö ngoû gôûi cho caùc toå chöùc quoác teá vaø caùc chính phuû , caùc nhaø truyeàn giaùo nguôøi YÙ taïi Brasil ñaõ yeâu caàu baûo toaøn röøng Amazone nhaân dòp cöû haønh ñaïi naêm thaùnh 2000. Theo nhöït baùo "Töông lai" cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ, caùc nhaø truyeàn giaùo yeâu caàu ñình chæ trong voøng ít nhöùt laø 5 naêm ñieàu maø hoï goïi laø "moät cuoäc cöôùp phaù" nguyeân lieäu cuûa röøng Amazone.

Ngoaøi ra, caùc nhaø truyeàn giaùo nguôøi YÙ coøn ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng luaät leä nghieâm chænh hôn ñeå baûo veä caây coû vaø suùc vaät, cuõng nhö gia taêng söï canh phoøng vaø kieåm soaùt. Caùc nhaø truyeàn giaùo naøy khaúng ñònh raèng baûo veä moâi tröôøng thieân nhieân nhö theá laø moät coâng cuoäc "thaùnh thieâng".

Chính Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II cuõng ñaõ keâu goïi coäng ñoàng theá giôùi quan taâm ñeán soá phaän cuûa caùc thoå daân maø moâi tröôøng soáng ñaõ bò huûy hoaïi hoài muøa xuaân vöøa qua vì nhöõng traän hoûa hoaïn ñaõ ñoát chaùy nhieàu khu röøng taïi Brasil.


Back to Radio Veritas Asia Home Page