Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 31 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñaïi hoäi laàn thöù ba cuûa hieäp hoäi caùc nhaø thaàn hoïc Coâng Giaùo AÂu Chaâu

Ñaïi hoäi laàn thöù ba cuûa hieäp hoäi caùc nhaø thaàn hoïc Coâng Giaùo AÂu Chaâu.

Nimeøgue - Hoøa Lan [Apic 31/08/98] - Ñaïi hoäi laàn thöù ba cuûa hieäp hoäi caùc nhaø thaàn hoïc Coâng Giaùo AÂu Chaâu ñaõ dieãn ra töø ngaøy 22 ñeán 26 thaùng 8/1998 vöøa qua taïi tröôøng ñaïi hoïc Nimeøgue, Hoøa Lan. Vôùi chuû ñeà "Nieàm tin vaøo Thieân Chuùa giöõa truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi", Ñaïi hoäi ñaõ qui tuï 220 tham döï vieân. Troïng taâm cuûa caùc cuoäc hoäi thaûo laø töï saéc coù töïa ñeà "ad tuendam fidem" [ñeå baûo veä ñöùc tin] vöøa ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha ban haønh .

Ñöôïc thaønh laäp hoài naêm 1989 do saùng kieán cuûa moät soá nhaø thaàn hoïc Ñöùc, hieäp hoäi coù treân 1,000 thaønh vieân . Qua caùc ñaïi hoäi cuõng nhö caùc cuoäc hoäi thaûo ôû caáp quoác gia vaø moät taäp san ra moãi naêm hai soá, hieäp hoäi caùc nhaø thaàn hoïc Coâng Giaùo AÂu Chaâu coù muïc ñích ñaåy maïnh vieäc suy tö veà cuoäc soáng Kitoâ höõu vaø vai troø cuûa caùc nhaø thaàn hoïc. Ñaây laø dòp ñeå ñaøo saâu truyeàn thoâng Thaùnh Kinh vaø Kitoâ giaùo, ñoàng thôøi ñoái thoaïi vôùi caùc luoàng tö töôûng haàu naém baét ñöôïc nhöõng vaán ñeà hieän ñaïi. Nhöõng suy tö cuûa ñaïi hoäi laàn thöù ba naøy xoay quanh moái töông quan giöõa Kitoâ giaùo cuûa 4 theá kyû ñaàu vaø neàn vaên hoùa hieän ñaïi.

Troïng taâm cuûa ñaïi hoäi laàn thöù ba naøy cuûa hieäp hoäi caùc nhaø thaàn hoïc Coâng Giaùo AÂu Chaâu laø suy tö veà töï saéc "ad tuendam fidem" môùi ñaây cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II. Qua töï saéc naøy, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöa vaøo Giaùo Luaät nhöõng haäu quaû cuûa "lôøi höùa trung thaønh" maø keå töø naêm 1989, baát cöù ai naém giöõ nhieäm vuï cai quaûn hay giaûng daïy trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñeàu phaûi tuaân giöõ.

Ñaïi hoäi ñaõ thu thaäp nhieàu yù kieán khaùc nhau vaø seõ trình baøy leân Ñöùc Hoàng Y Josef Ratzinger, toång tröôûng boä giaùo lyù ñöùc tin, nguôøi coù thaåm quyeàn ñeå giaûi thích veà töï saéc noùi treân.


Keá hoaïch gia cö nhaém thaêng tieán tinh thaàn ñoái thoaïi

Keá hoaïch gia cö nhaém thaêng tieán tinh thaàn ñoái thoaïi.

(UCAN PA0752.0991 31/08/98) - Pakistan (Islamabad) - Moät khu gia cö, trong ñoù tín höõu thuoäc caùc toân giaùo khaùc nhau cuøng chung soáng, laø caùch thöùc hay nhaát coå voõ tinh thaàn ñoái thoaïi lieân toân.

Treân ñaây laø ñeà nghò ñöôïc ñöa ra taïi moät khoùa hoäi thaûo do vaên phoøng Caritas cuûa Pakistan thuoäc giaùo phaän Islamabad-Rawalpindi ñöùng ra toå chöùc, töø ngaøy 12-13 thaùng 8/1998 vöøa qua. Khoaûng 70 ngöôøi goàm linh muïc, tu só vaø giaùo daân ñaõ ñeán tham döï. Trong baøi thuyeát trình tröôùc caùc tham döï vieân, linh muïc Bonnie Mendes, giaùm ñoác trung taâm Phaùt Trieån Nhaân Baûn thuoäc giaùo phaän Faisalabad beân Pakistan cho raèng, caùc khu gia cö, nôi ngöôøi Kitoâ, Hoài Giaùo, AÁn Giaùo vaø caùc toân giaùo khaùc, chung soáng, coù theå trôû thaønh moät moâ hình lyù töôûng giuùp thaêng tieán caùc giaù trò Kitoâ. Soáng trong moät neàn vaên hoùa ñaày daãy baïo ñoäng vaø thieáu tinh thaàn tha thöù, cha Mendes keâu goïi caùc tham döï vieân daán thaân coå voõ caùc giaù trò maø caû Kitoâ giaùo cuõng nhö Hoài Giaùo ñeàu khuyeán khích nhö töï do toân giaùo vaø tha thöù.

Veà phaàn mình, Ñöùc Cha Anthony Lobo, Giaùm Muïc Islamabad-Rawalpindi, cho caùc tham döï vieân bieát ngaøi uûng hoä vieäc thieát laäp caùc khu gia cö theo ñeà nghò noùi treân. Ñöùc Cha Lobo cuõng ñoàng yù vôùi cha Mendes laø caùc tín höõu Kitoâ phaûi hoïc hoûi töø nhöõng sai laàm ñaõ vaáp phaïm trong quaù khöù. Nhöõng kinh nghieäm toát cuõng nhö xaáu trong nhöõng khu ñònh cö cuûa ngöôøi Kitoâ ñaõ ñöôïc thieát laäp, caàn phaûi ñöôïc nhìn nhaän vaø söûa chöõa neáu caàn. Hieän nay taïi Pakistan coù moät soá khu ñònh cö cho ngöôøi Kitoâ ñöôïc caùc nhaø truyeàn giaùo thieát laäp. Nhöõng khu ñònh cö naøy ñöôïc daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi Kitoâ bò gaït ra beân leà xaõ hoäi vaø töï noù cuõng trôû thaønh nôi baûo veä ngöôøi Kitoâ khoûi nhöõng saùch nhieàu töø phía caùc nhoùm Hoài Giaùo cöïc ñoan.


Ñaïi hoäi Coâng Giaùo tieán haønh thieáu nhi ñaàu tieân taïi Phaùp

Ñaïi hoäi Coâng Giaùo tieán haønh thieáu nhi ñaàu tieân taïi Phaùp.

Vichy - Phaùp [Apic 31/08/98] - Phong Traøo Coâng Giaùo Tieán Haønh thieáu nhi ñaõ toå chöùc cho caùc ñieàu hoaït vieân cuûa Phong Traøo moät ñaïi hoïc heø ñaàu tieân taïi Vichy , Phaùp. Döïa theo coâng öôùc quoác teá veà quyeàn treû em, muïc tieâu maø Phong Traøo nhaém tôùi laø giuùp cho 60,000 thaønh vieân cuûa Phong traøo tích cöïc tham gia sinh hoaït cuûa nhoùm.

Trong tuaàn leã cuoái cuøng cuûa thaùng 8/1998 vöøa qua, 200 ñaïi bieåu cuûa 70 lieân ñoaøn ñaõ gaëp nhau taïi Vichy ñeå hoïc taäp veà phöông phaùp sö phaïm cuûa phong traøo. Hieän nay treân khaép nöôùc Phaùp coù khoaûng 60 ngaøn thieáu nhi tuoåi töø 5 ñeán 15 sinh hoaït trong caùc nhoùm thuoäc Phong Traøo Coâng Giaùo tieán haønh thieáu nhi.

Heø naêm tôùi, cuõng taïi Vichy seõ dieãn ra moät ñaïi hoäi qui tuï khoaûng 300 ñaïi bieåu thieáu nhi.


Sau 450 naêm bò bieán maát, moät tu vieän Cistercien taïi Ñöùc ñöôïc taùi laäp

Sau 450 naêm bò bieán maát, moät tu vieän Cistercien taïi Ñöùc ñöôïc taùi laäp.

Helfta - Ñöùc [Apic 31/08/98] - Sau 450 naêm bieán maát, moät tu vieän Cistercien taïi Ñöùc ñaõ ñöôïc khôûi söï taùi laäp hoâm thöù Ba [25/08/98] vöøa qua. Tu vieän toïa laïc taïi Helfta, thuoäc Ñoâng Ñöùc. Vaøo hai theá kyû 13 vaø 14, ñaõ töøng coù töø 100 ñeán 200 nöõ tu cistercien soáng taïi tu vieän naøy.

Ñöôïc thieát laäp naêm 1258, tu vieän Helfta laø moät trong nhöõng tu vieän noåi tieáng nhöùt cuûa thôøi trung coå. Naêm 1342, vì khoâng ñöôïc Ñöùc Giaùo Hoaøng boå nhieäm laøm giaùm muïc, moät quaän coâng ñaõ cho noåi löûa ñoát tu vieän. Binh só cuûa oâng ñaõ traøn vaøo tu vieän vaø phaù huûy moïi söï. Caùc nöõ tu bò baét buoäc phaûi dôøi ñeán thaønh phoá Eisleben, thaønh phoá noåi tieáng cuûa nhaø caûi caùch Martin Luther.

Naêm 1525, tu vieän hoaøn toaøn bò phaù huûy trong thôøi Chieán Tranh noâng daân. Caùc nöõ tu bò truïc xuaát ra khoûi tu vieän. Caùc nöõ tu khoâng theå trôû veà choã cuõ vì toaøn vuøng bò ñaët duôùi söï kieåm soaùt cuûa Phong Traøo Caûi Caùch Tin Laønh vaø nhaø thôø rôi vaøo tay Giaùo Hoäi Tin Laønh. Cuoái cuøng, tu vieän bò tuïc hoùa vaø bieán thaønh taøi saûn quoác gia. Döôùi thôøi coïng saûn, tu vieän laïi trôû thaønh "taøi saûn cuûa nhaân daân".

Giaùo phaän Magdeburg ñaõ quyeát ñònh taùi laäp ñôøi soáng tu trì trong nhöõng nôi naøy tröôùc cuoái theá kyû 20. Naêm 1994, moät hieäp hoäi coù teân laø "Thaân höõu Helfta" ñaõ chuoäc laïi caùc cô sôû vaø 14 maãu ñaát. Phí toån cho coâng cuoäc truøng tu tu vieän vaø caùc cô sôû khaùc tröïc thuoäc tu vieän seõ leân ñeán 12 trieäu Ñöùc Maõ vaø ñöôïc caùc nhaø haûo taâm vaø aân nhaân quyeân goùp.


Khai maïc cuoäc gaëp gôõ caàu nguyeän lieân toân laàn thöù 12

Khai maïc cuoäc gaëp gôõ caàu nguyeän lieân toân laàn thöù 12.

Bucarest - Bulgari [Apic 31/08/98] - Cuoäc gaëp gôõ caàu nguyeän lieân toân laàn thöù 12 ñaõ khai maïc hoâm Chuùa Nhöït [30/08/98] vöøa qua taïi toøa Thöôïng Phuï Chính Thoáng Bucarest, Bulgari. Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät cuoäc gaëp gôõ nhö theá ñöôïc trieäu taäp taïi moät quoác gia coù ña soá theo Chính Thoáng Giaùo. Ñöôïc coäng ñoàng thaùnh Egidio ôû Roma toå chöùc, cuoäc gaëp gôõ coù chuû ñeà "Hoøa Bình laø Danh hieäu cuûa Thieân Chuùa".

Ngoaøi caùc chöùc saéc caáp cao trong Chính Thoáng Giaùo, coù 8 vò Hoàng Y Coâng Giaùo cuõng nhö nhieàu nhaân vaät caáp cao trong caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh, Do Thaùi Giaùo, Hoài Giaùo vaø ñaïi dieän caùc toân giaùo AÙ Chaâu tham döï vaøo cuoäc gaëp gôõ. Beân leà caùc cuoäc cöû haønh, cuoäc gaëp gôõ coøn nhaèm thieát laäp caùc cuoäc tieáp xuùc haàu ñaåy maïnh cuoäc ñoái thoaïi ñaïi keát vaø lieân toân.

Raát coù theå caùc vò Hoàng Y thuoäc giaùo trieàu cuõng seõ thaûo luaän vôùi caùc vò chöùc saéc cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng veà moät chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Rumani vaøo naêm tôùi. Theo moät ngöôøi phaùt ngoân cuûa coäng ñoàng thaùnh Egidio, nguôøi ta hy voïng raèng cuoäc gaëp gôõ naøy seõ chuaån bò moät baàu khí thuaän lôïi cho moät chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi moät nöôùc coù ña soá daân theo Chính Thoáng Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page