Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät linh muïc Anh Giaùo gia nhaäp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vì khoâng chaáp nhaän vieäc vôï oâng thuï phong linh muïc

Moät linh muïc Anh Giaùo gia nhaäp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vì khoâng chaáp nhaän vieäc vôï oâng thuï phong linh muïc.

London [Apic 30/08/98] - Moät linh muïc Anh Giaùo ñaõ quyeát ñònh gia nhaäp Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, ñeå phaûn ñoái vieäc vôï oâng seõ ñöôïc thuï phong linh muïc.

Phaùt bieåu treân tôø London thôøi baùo, muïc sö Fred Bonham ñaõ giaûi thích raèng oâng khoâng heà buoàn giaän vôï oâng, maø chæ khoâng chaáp nhaän vieäc truyeàn chöùc linh muïc cho phuï nöõ thoâi.

Vôï cuûa linh muïc Fred Bonham ñaõ laøm vieäc vôùi oâng vôùi tö caùch laø phoù teá keå töø naêm 1993. Ñieàu naøy khoâng ñaët ra vaán ñeà naøo cho oâng. Nhöng nay, linh muïc Fred Bonham cho bieát oâng khoâng theå chaáp nhaän vieäc truyeàn chöùc linh muïc cho phuï nöõ.


Phaùt bieåu cuûa Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh veà vuï Ñöùc Hoàng Y Giordano, toång giaùm muïc Napoli

Phaùt bieåu cuûa Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh veà vuï Ñöùc Hoàng Y Giordano, toång giaùm muïc Napoli.

Roma [Apic 30/08/98] - Nhaän ñònh veà cuoäc tranh luaän xung quanh vuï Ñöùc Hoàng Y Michele Giordano, toång giaùm muïc Napoli, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, ñaõ goïi ñaây laø "côn baõo toá trong moät ly nöôùc".

Gaàn ñaây, Boä Tö Phaùp YÙ ñaõ cho ñieàu tra veà Ñöùc Hoàng Y Michele Giordano, toång giaùm muïc Napoli, sau khi coù nhöõng ñoàn ñoaùn veà vieäc ngaøi coù dính líu ñeán nhöõng khoaûn tín duïng baát hôïp phaùp. Cuoäc ñieàu tra ñaõ laøm noå tung ra moät cuoäc tranh luaän soâi noåi treân khaép nöôùc YÙ.

Ñöùc Hoàng Y quoác vuï khanh toøa thaùnh noùi raèng treân theá giôùi coù treân 4,000 vò giaùm muïc, do ñoù, caàn phaûi nhìn vaøo Giaùo Hoäi phoå quaùt ñeå khoâng bi thaûm hoùa vaán ñeà. Veà phaàn mình, thuû töôùng YÙ, oâng Romano Prodi cuõng ñaõ leân tieáng xoa dòu dö luaän quaàn chuùng. OÂng noùi raèng cuoäc ñieàu tra veà Ñöùc Hoàng Y Michele Giordano khoâng heà taïo baát cöù cuoäc khuûng hoaûng naøo trong quan heä ngoaïi giao giöõa nöôùc YÙ vaø Toøa Thaùnh. OÂng quaû quyeát raèng quan heä giöõa hai beân vaãn luoân toát ñeïp vaø chính phuû seõ laøm heát söùc ñeå duy trì moái quan heä toát ñeïp aáy.

Toøa Thaùnh Vatican ñaõ khoâng phaûn ñoái cuoäc ñieàu tra, nhöng leân aùn phöông phaùp maø thaåm phaùn Lagonegro ñaõ xöû duïng ñeå theo doõi Ñöùc Hoàng Y Giordano, chaúng haïn nhö nghe leùn ñieän thoaïi vaø kieåm soaùt vieäc lieân laïc baèng fax. Toøa Thaùnh cuõng khoâng taùn thaønh vieäc luïc soaùt trong khuoân vieân Toøa Toång Giaùm Muïc maø khoâng thoâng baùo tröôùc cho Toøa Thaùnh. Theo moät soá chuyeân gia veà luaät phaùp, thì ñaây laø moät haønh ñoäng vi phaïm thoûa öôùc ñaõ ñöôïc kyù keát giöõa Toøa Thaùnh vaø Nöôùc YÙ. Hoâm thöù Naêm vöøa qua 27/08/98, Toøa Thaùnh ñaõ yeâu caàu ñaïi söù YÙ giaûi thích veà söï kieän naøy.


Söù ñieäp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc gôûi caùc tín höõu nhaân cuoäc baàu cöû saép tôùi

Söù ñieäp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc gôûi caùc tín höõu nhaân cuoäc baàu cöû saép tôùi.

Bonn - Ñöùc [Apic 30/08/98] - Trong söù ñieäp gôûi cho caùc tín höõu nhaân cuoäc baàu cöû saép tôùi, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc ñaõ leân tieáng yeâu caàu baûo veä hoân nhaân vaø gia ñình. Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Ñöùc noùi raèng ñaët hoân nhaân ngang haøng vôùi caùc hình thöùc chung soáng khaùc, duø giöõa hai nguôøi khaùc phaùi hay ñoàng phaùi, laø moät haønh ñoäng phaù huûy nhöõng söùc maïnh cuûa xaõ hoäi Ñöùc.

Söù ñieäp ñöôïc coâng boá hoâm thöù Saùu [28/08/98] vöøa qua mang chöõ kyù cuûa Ñöùc Cha Karl Lehmann, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc. Theo Ñöùc Cha Lehmann, ñeà nghò nhìn nhaän cuoäc soáng chung ngoaøi hoân phoái cuûa nhöõng nguôøi khaùc phaùi vaø nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi xuaát phaùt töø caùc ñaûng xaõ hoäi, töï do vaø ñaûng cuûa nhöõng ngöôøi baûo veä moâi sinh. Ñöùc Cha chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc cuõng keâu goïi caùc tín höõu ñeà cao caûnh giaùc tröôùc khuynh höôùng caù nhaân chuû nghóa, ñaët traùch nhieäm caù nhaân leân treân nhöõng nghóa vuï ñoái vôùi coäng ñoàng. Theo ngaøi, moät neàn kinh teá vöõng maïnh laø neàn taûng cuûa söï bình ñaúng xaõ hoäi, nhöng nhöõng vaán ñeà cuûa xaõ hoäi khoâng theå ñöôïc giaûi quyeát maø khoâng coù söï tham gia cuûa moïi ngöôøi. Trong cuï theå, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc quan ngaïi veà tyû leä thaát nghieäp nôi giôùi treû ngaøy caøng gia taêng. Caùc Ñöùc Giaùm Muïc khoâng coâng khai baøy toû söï uûng hoä cho baát cöù ñaûng phaùi naøo, nhöng nhaéc nhôõ raèng caùc chính trò gia caàn phaûi coù moät yù thöùc roõ raøng veà caùc giaù trò trong caùc laõnh vöïc nhö truyeàn sinh, chính saùch y teá vaø xaõ hoäi, giaùo duïc vaø ñaøo taïo, moâi sinh, cuõng nhö baûo veä caùc thai nhi.


Caùc nhaø laõnh ñaïo Rumani hy voïng veà moät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC

Caùc nhaø laõnh ñaïo Rumani hy voïng veà moät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

(Reuters 30/08/98) - Rumani (Bucarest) -Toång Thoáng Emil Constantinescu cuûa Rumani hy voïng, cuoäc gaëp gôõ ñaïi keát, do coäng ñoàng Thaùnh Egidio ñöùng ra toå chöùc taïi thuû ñoâ Bucarest trong tuaàn naøy seõ giuùp giaûi quyeát nhöõng khaùc bieät giöõa giaùo hoäi Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo Hy Laïp vaø môû ñöôøng cho ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán vieáng thaêm Rumani.

Sau baøi dieãn vaên ñoïc tröôùc caùc ñaïi bieåu ñeán tham döï moät hoäi nghò quoác teá veà caùc vaán ñeà toân giaùo, Chuùa Nhaät 30/08/98, toång thoáng Constantinescu cho phaùi vieân cuûa haõng thoâng taán Reuters bieát, laø cuoäc ñoái thoaïi giöõa hai giaùo hoäi Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo Hy Laïp taïi Rumani ñaõ khôûi söï vaø ñang tieáp tuïc trong nhöõng ñieàu kieän toát ñeïp nhöùt vaø oâng hy voïng, caùc vaán ñeà tranh chaáp seõ ñöôïc giaûi quyeát, môû ñöôøng cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm maø theo oâng Constantinescu, coù moät taàm quan troïng, khoâng chæ rieâng cho Rumani nhöng coøn cho taát caû caùc quoác gia trong vuøng Nam-Ñoâng AÂu, cuõng nhö cho caùc giaùo hoäi Chính Thoáng vaø caû theá giôùi noùi chung.

Tranh chaáp chính giöõa hai giaùo hoäi Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo Hy Laïp taïi Rumani laø caùc taøi saûn cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo, ñaõ ñöôïc chính quyeàn coäng saûn tröôùc ñaây giao cho giaùo hoäi Chính Thoáng quyeàn söû duïng. Keå töø sau khi oâng Emil Constantinescu ñöôïc laøm toång thoáng naêm 1996, chính quyeàn Rumani ñang coá gaéng giuùp giaùo hoäi Coâng Giaùo Hy Laïp laáy laïi quyeàn sôû höõu treân caùc taøi saûn ñoù, vôùi hy voïng ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán vieáng thaêm laàn ñaàu tieân moät quoác gia coù ña soá daân theo Chính Thoáng Giaùo. Tuy nhieân haøng laõnh ñaïo Chính Thoáng Giaùo Rumani thì cho raèng seõ khoâng coù moät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC cho ñeán khi naøo vaán ñeà tranh chaáp taøi saûn ñöôïc giaûi quyeát moät caùch eâm thaém. Thuû töôùng Rumani, oâng Radu Vasile, ngöôøi ñaõ ñöùng ra môøi ÑTC vieáng thaêm Rumani, baøy toû söï laïc quan laø nhöõng vaán ñeà coøn laïi seõ ñöôïc giaûi quyeát. OÂng noùi: "Nhöõng laàn hoäi kieán cuûa toâi vôùi ñaïi dieän cuûa giaùo hoäi Chính Thoáng cho thaáy tình hình ñang baét ñaàu laéng dòu. Toâi nghó chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Rumani laø ñieàu chaéc chaén seõ coù. Trong khi ñoù, giôùi laõnh ñaïo Chính Thoáng Rumani cuõng baøy toû thieän chí saün saøng ñoái thoaïi vôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo Hy Laïp. Ñöùc thöôïng phuï Teotist, giaùo chuû chính thoáng Rumani, ñaõ noùi vôùi caùc tín höõu Chính Thoáng trong moät buoåi phuïng vuï nhö sau: "Caùc tín höõu Chính Thoáng cuõng nhö Coâng Giaùo coù boån phaän phaûi ñoaøn keát. Hoäi nghò quoác teá taïi Rumani laàn naøy laø dòp ñeå xaây döïng söï hieäp nhaát Kitoâ môùi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page