Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät vò muïc sö Trung Quoác bò quaûn thuùc taïi gia vì vi phaïm leänh caám röûa toäi

Moät vò muïc sö Trung Quoác bò quaûn thuùc taïi gia vì vi phaïm leänh caám röûa toäi.

(AFP 28/08/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Moät vò muïc sö Trung Quoác ñaõ bò quaûn thuùc taïi gia vì vi phaïm leänh cuûa chính quyeàn caám khoâng cho muïc sö röûa toäi cho caùc tín höõu.

Haõng thoâng taán AFP noùi raèng muïc sö Yuan Xiangchen, 85 tuoåi, ñaõ röûa toäi cuøng moät luùc cho khoaûng 350 tín höõu Tin Laønh. Leã röûa toäi dieãn ra trong thaùng naøy. Thöù Naêm vöøa qua (27/08/98), khi muïc sö rôøi tö gia ñeå ra ngoaøi thì bò caùc coâng an ngaên chaën. Cho tôùi thöù Saùu 28/08/98, caùc nhaân vieân an ninh cuûa Trung Quoác vaãn tieáp tuïc ñöùng ôû beân ngoaøi tö gia cuûa muïc sö Yuan. Moät toå chöùc tranh ñaáu cho nhaân quyeàn vaø daân chuû cho Trung Quoác coù truï sôû beân Hoàng Koâng noùi raèng, coâng an ñaõ khoâng giaûi thích vôùi muïc sö Yuan lyù do taïi sao muïc sö khoâng ñöôïc rôøi khoûi tö gia.

Ñöôïc bieát muïc sö Yuan ñaõ ngoài tuø 21 naêm, töø naêm 1958 cho ñeán naêm 1979 vì nieàm tin Kitoâ Giaùo, vaø cho ñeán nay muïc sö vaãn tieáp tuïc baát chaáp luaät cuûa nhaø nöôùc, khoâng chòu ñaêng kyù vôùi ban toân giaùo cuûa chính phuû. Trong naêm nay muïc sö ñaõ bò caám khoâng ñöôïc rôøi khoûi tö gia toång coäng 5 laàn vaø ñaõ bò caám khoâng ñöôïc pheùp röûa toäi cho caùc tín höõu Tin Laønh. Thoáng keâ cuûa chính phuû ghi nhaän coù khoaûng 10 trieäu tín höõu Tin Laønh taïi Trung Quoác, tuy nhieân döï ñoaùn khoâng chính thöùc noùi laø soá tín höõu Tin Laønh taïi Trung Quoác coù theå leân tôùi töø 20 ñeán 40 trieäu.


Chính phuû Pakistan ñeà nghò tu chính hieán phaùp

Chính phuû Pakistan ñeà nghò tu chính hieán phaùp.

(Reuters 28/08/98) - Pakistan (Islamabad) - Thöù Saùu 28/08/98, thuû töôùng Nawaz Sharif cuûa Pakistan cho bieát chính phuû cuûa oâng ñang ñeà nghò tu chính hieán phaùp, ñaët Hoài Giaùo laøm luaät toái cao cuûa Pakistan. (supreme law) .Tuy nhieân oâng noùi vôùi quoác hoäi Pakistan raèng, quyeàn töï do toân giaùo cuûa caùc coäng ñoaøn thieåu soá khoâng theo ñaïo Hoài seõ khoâng bò aûnh höôûng bôûi luaät tu chính naøy.

OÂng Sharif cho bieát, ñieàu khoaûn tu chính hieán phaùp thöù 15 ñöôïc ñeà nghò, seõ ñöa saùch Koran, kinh thaùnh cuûa ngöôøi Hoài Giaùo, vaø saùch Sunnah, ghi cheùp nhöõng lôøi noùi cuûa tieân tri Mohammad, leân haøng luaät toái cao cuûa Pakistan. Caùc nhaø quan saùt cho raèng, ñaây laø moät böôùc nöõa cuûa thuû töôùng Sharif tieán tôùi chuû nghóa baûo thuû vaø chaéc chaén seõ laøm cho caùc phe phaùi Hoài Giaùo cöïc ñoan haøi loøng. Ñeà nghò naøy ñöôïc ñöa ra sau khi nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo taïi Pakistan ñaõ maïnh meõ leân aùn vuï taán coâng baèng hoûa tieãn cuûa Hoa Kyø vaøo caùc caên cöù cuûa quaân khuûng boá taïi Afghanistan vaø Sudan caùch ñaây moät tuaàn.


Loøng aùi quoác cuûa caùc tín höõu Kitoâ AÁn Ñoä ñöôïc theå hieän qua phuïc vuï

Loøng aùi quoác cuûa caùc tín höõu Kitoâ AÁn Ñoä ñöôïc theå hieän qua phuïc vuï.

(UCAN IA0819.0990 28/08/98) - AÁn Ñoä (Nagpur) - Loøng aùi quoác cuûa caùc tín höõu Kitoâ AÁn Ñoä ñöôïc theå hieän vaø caàn phaûi ñöôïc xeùt treân tinh thaàn phuïc vuï cho quoác gia, chöù khoâng theo quan ñieåm cuûa nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan.

Treân ñaây laø laäp tröôøng cuûa Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Quoác Gia, moät toå chöùc qui tuï caùc giaùo hoäi Kitoâ ôû AÁn Ñoä, ñöa ra trong khoùa hoïp töø ngaøy 12-21 thaùng 8 taïi Nagpur thuoäc mieàn Trung AÁn. Trong tuyeân ngoân ñöôïc coâng boá sau khoùa hoïp, Hoäi Ñoàng naøy cam keát seõ tieáp tuïc daán thaân vaø tranh ñaáu, choáng laïi naïn ngheøo ñoùi. Caùc chöông trình nghò söï cuûa hoäi ñoàng chuû yeáu seõ nhaém vaøo ngöôøi ngheøo, bôûi vì phuïc vuï ngöôøi ngheøo laøm phaùt sinh ra naêng löïc, qua söï linh höôùng cuûa Thieân Chuùa. Vaø nhaát laø, qua vieäc phuïc vuï cho ngöôøi ngheøo, giaùo hoäi chöùng minh ñöôïc söï hieän höõu cuûa mình taïi AÁn Ñoä. Baûn tuyeân ngoân noùi raèng caùc giaùo hoäi Kitoâ AÁn Ñoä, coù ñaày ñuû khaû naêng, khoâng chæ ñeå laøm giaûm bôùt hoaøn caûnh ñaùng thöông cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo, nhöng coù theå trôû thaønh maãu möïc ñeå caùc cô quan phaùt trieån, ngay caû cuûa chính phuû lieân bang, noi theo.

Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ AÁn Ñoä qui tuï khoaûng 29 giaùo hoäi Tin Laønh vaø Chính Thoáng treân toaøn quoác, moät laàn nöõa xaùc ñònh laø caùc giaùo hoäi muoán daán thaân phuïc vuï cho söï phaùt trieån cuûa quoác gia, vaø thaêng tieán tinh thaàn soáng hoøa hôïp giöõa caùc toân giaùo. Laäp tröôøng laø moät ñaùp öùng tröôùc nhöõng lôøi caùo buoäc cuûa moät vaøi nhoùm AÁn Giaùo cöïc ñoan. Lieàn sau khi caùc giaùo hoäi Kitoâ AÁn Ñoä leân tieáng pheâ bình chính phuû AÁn Ñoä lieân quan tôùi nhöõng vuï thöû nghieäm nguyeân töû, caùc toå chöùc AÁn Giaùo ñaõ leân tieáng caûnh caùo ngöôøi Kitoâ ñöøng neân laïm duïng tính hieáu khaùch cuûa ngöôøi AÁn Giaùo. Tuyeân ngoân do Hoäi Ñoàng ñöa ra xaùc ñònh laø caùc giaùo hoäi Kitoâ AÁn Ñoä khoâng theå naøo chaáp nhaän moät quan ñieåm nhö theá cuûa AÁn Giaùo veà tính hieáu khaùch.


Phaûn öùng cuûa UÛy Ban Do Thaùi quoác teá veà Lieân Toân ñoái vôùi taøi lieäu cuûa Vatican lieân quan ñeán cuoäc saùt teá nguôøi Do Thaùi hoài ñeä nhò theá chieán

Phaûn öùng cuûa UÛy Ban Do Thaùi quoác teá veà Lieân Toân ñoái vôùi taøi lieäu cuûa Vatican lieân quan ñeán cuoäc saùt teá nguôøi Do Thaùi hoài ñeä nhò theá chieán.

Los Angeles - Hoa Kyø [CWN 28/08/98] - UÛy Ban Lieân Toân cuûa Do Thaùi theá giôùi ñaõ soaïn thaûo xong moät taøi lieäu nhaèm baùc boû laäp tröôøng cuûa Toøa Thaùnh Vatican lieân quan ñeán cuoäc saùt teá nguôøi Do Thaùi trong thôøi ñeä nhò theá chieán.

Theo moät baûn tin ñöôïc haõng thoâng taán Reuters truyeàn ñi hoâm thöù Naêm [27/08/98] vöøa qua, UÛy Ban noùi treân ñaõ baùc boû vieäc Toøa Thaùnh Vatican noùi raèng Ñöùc Giaùo Hoaøng Pio XII ñaõ töøng cöùu thoaùt haèng traêm ngaøn nguôøi Do Thaùi trong thôøi ñeä nhò theá chieán. UÛy Ban naøy cuõng noùi raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo phaûi chòu moät phaàn traùch nhieäm veà haønh ñoäng dieät chuûng cuûa Hitler ñoái vôùi ngöôøi nguôøi Do Thaùi.

Taøi lieäu ñöôïc haõng thoâng taán Reuters trích thuaät cho raèng Toøa Thaùnh Vatican khoâng theå beânh vöïc cho moät vò Giaùo Hoaøng "khoâng heà coâng khai nhaéc ñeán nguôøi Do Thaùi trong caùc tuyeân ngoân cuûa mình trong thôøi ñeä nhò theá chieán".

Trong taøi lieäu coù töïa ñeà "Chuùng toâi nhôù laïi: moät suy tö veà cuoäc saùt teá nguôøi Do Thaùi" ñöôïc coâng boá hoài thaùng Ba 1998 vöøa qua, Toøa Thaùnh vöøa beânh vöïc cho Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Pioâ XII, vöøa trình baøy moät soá nguyeân nhaân daãn ñeán oùc baøi Do Thaùi nôi caùc moâi tröôøng Kitoâ Giaùo. Nhieàu nhaø laõnh ñaïo coù theá giaù cuûa Do Thaùi giaùo ñaõ leân tieáng ca ngôïi taøi lieäu. Tuy nhieân, nhieàu nhoùm khaùc trong ñoù coù UÛy Ban Lieân Toân cuûa Do Thaùi quoác teá laïi khoâng ñoàng yù vôùi laäp tröôøng cuûa Toøa Thaùnh. UÛy Ban naøy cho raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ ñoàng loõa trong cuoäc saùt teá bôûi vì "Hitler, Himmler vaø nhieàu laõnh tuï Ñöùc Quoác Xaõ khaùc laø nhöõng tín höõu Kitoâ, nhöng khoâng bao giôø bò vaï tuyeät thoâng".


Hoïc vieän cuûa toå chöùc Opus Dei ñöôïc naâng leân haøng ñaïi hoïc giaùo hoaøng

Hoïc vieän cuûa toå chöùc Opus Dei ñöôïc naâng leân haøng ñaïi hoïc giaùo hoaøng.

Vatican [CWN 28/08/98] - Theo tin cuûa Toå chöùc Opus Dei, hoài thaùng 7/1998 vöøa qua, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñaõ chính thöùc naâng hoïc vieän "Thaùnh Giaù" taïi Roma, leân haøng ñaïi hoïc giaùo hoaøng. Ñaây laø ñaïi hoïc giaùo hoaøng thöù saùu taïi Roma. Ñaïi hoïc giaùo hoaøng "Thaùnh Giaù" cuûa toå chöùc Opus Dei goàm coù caùc phaân khoa thaàn hoïc, giaùo luaät, trieát hoïc vaø hoïc vieän veà toân giaùo hoïc Apollinare. Caùc sinh vieân theo hoïc taïi ñaïi hoïc "Thaùnh Giaù" goàm coù caùc linh muïc, tu só, nam nöõ giaùo daân cuõng nhö chuûng sinh caùc giaùo phaän. Trong nieân khoùa 1997-1998, coù taát caû 1,326 sinh vieân ñeán töø 65 nöôùc treân theá giôùi ghi danh theo hoïc.

Ñaïi hoïc "Thaùnh Giaù" do Giaùm Haït toøng nhaân Opus Dei ñieàu khieån. Ñöùc cha Javier Echevarria, giaùm chöùc cuûa giaùm haït cho bieát ñaïi hoïc "Thaùnh Giaù" thöïc hieän caùi nhìn cuûa Ñaáng saùng laäp laø chaân phöôùc Josemaria Escriva.


Moät vò giaùm muïc ñaõ bò vaï tuyeät thoâng, nay muoán truyeàn chöùc linh muïc cho moät nöõ tu

Moät vò giaùm muïc ñaõ bò vaï tuyeät thoâng, nay muoán truyeàn chöùc linh muïc cho moät nöõ tu.

Dublin-Ireland [Apic 28/08/98] - Ñöùc Cha Pat Bucley, moät vò giaùm muïc thuoäc phaùi thuû cöïu cuûa Ñöùc Cha Lefebre taïi Ireland, muoán phong chöùc linh muïc cho moät nöõ tu. Nöõ tu Frances Meigh, naêm nay 64 tuoåi, töø naêm 1994 ñaõ soáng nhö moät aån tu taïi Yorshire, Anh Quoác. Vò nöõ tu naøy seõ töùc khaéc bò vaï tuyeät thoâng, neáu chaáp nhaän cuoäc phong chöùc baát hôïp phaùp naøy.

Ñöùc Cha Pat Bucley, voán laø moät cöïu linh muïc thuoäc moät giaùo phaän ôû Ireland, ñaõ bò vaï tuyeät thoâng vì ñaõ ñöôïc moät vò giaùm muïc thuû cöïu khaùc taán phong giaùm muïc maø khoâng coù pheùp cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng. Theo giaùo luaät, caû hai vò giaùm muïc naøy ñeàu ñöông nhieân bò vaï tuyeät thoâng.


22 nhaø truyeàn giaùo Baptist nguôøi Myõ rôøi boû Congo

22 nhaø truyeàn giaùo Baptist nguôøi Myõ rôøi boû Congo.

Lusaka- Zambia [Apic 28/08/98] - 22 nhaø truyeàn giaùo nguôøi Myõ thuoäc giaùo hoäi Thanh Taåy, ñaõ rôøi boû coïng hoøa daân chuû Congo ñeå ñi laùnh naïn taïi Zambia, laø nöôùc giaùp giôùi vôùi Congo veà phía nam.

Nhöït baùo "daily Mail" xuaát baûn taïi Zambia trong soá ra ngaøy thöù Naêm [27/08/98] vöøa qua ñaõ cho bieát nhö treân. Theo nhöït baùo naøy, 22 nhaø truyeàn giaùo naøy ñaõ töøng laøm vieäc trong khu vöïc Lubambashi.

Tröôùc ñoù vaøi hoâm, 37 nguôøi Congo, trong ñoù coù moät linh muïc, ba nöõ tu vaø moät chuûng sinh ñaõ bò saùt haïi trong giaùo xöù Kasika, thuoäc maïn nam Kivu. Moät soá naïn nhaân ñaõ bò chaët ñaàu ngay trong nhaø thôø. 207 nguôøi ñaõ ñöôïc tìm thaáy noäi trong ngaøy thöù Tö vöøa qua 26/08/98. Theo haõng tin truyeàn giaùo Misna, thuû phaïm cuûa vuï saùt haïi naøy laø moät nhoùm phieán quaân Rwanda vaø Uganda.


Toång thoáng Brasil toá caùo phong traøo "nhöõng nguôøi khoâng ñaát ñai" coù dính líu ñeán vieäc buoân baùn ma tuùy

Toång thoáng Brasil toá caùo phong traøo "nhöõng nguôøi khoâng ñaát ñai" coù dính líu ñeán vieäc buoân baùn ma tuùy.

Salvador da Bahia- Brasil [Apic 28/08/98] - Toång thoáng Brasil, oâng Fernando Henrique Cardoso, ñaõ toá caùo "phong traøo nhöõng nguôøi noâng daân khoâng ñaát ñai" laø coù dính líu vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát vaø buoân baùn ma tuùy.

Toång thoáng Brasil ñaõ ñöa ra lôøi caùo buoäc treân ñaây nhaân chuyeán ñi vaän ñoäng baàu cöû cuûa oâng taïi bang Bahia.

Veà phaàn mình, oâng Milton Viana, moät trong nhöõng laõnh tuï cuûa Phong Traøo nhöõng nguôøi noâng daân khoâng ñaát ñai, cho raèng toång thoáng Cardoso ñaõ phaùt ngoân moät caùch noâng noåi khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc. OÂng noùi raèng sôû dó toång thoáng Cardoso ñöa ra lôøi caùo buoäc khoâng coù baèng côù treân ñaây, laø bôûi vì oâng lo sôï tröôùc cuoäc bieåu tình vó ñaïi maø Phong traøo naøy seõ toå chöùc vaøo ngaøy 7 thaùng 9/1998 tôùi ñaây taïi nhieàu vuøng trong nöôùc.

Treân 70 nhoùm noâng daân ñang chuaån bò tieán veà thuû phuû cuûa moät soá tieåu bang, ñeå cöû haønh ngaøy ñöôïc meänh danh laø "Tieáng keâu cuûa nhöõng nguôøi bò loaïi tröø". Ñaây laø moät cuoäc bieåu tình ñöôïc toå chöùc vôùi söï coäng taùc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Brasil, trung öông nghieäp ñoaøn nhöõng ngöôøi lao ñoäng vaø trung öông caùc phong traøo bình daân.


Coâng Boá Taøi Lieäu Laøm Vieäc (Instrumentum Laboris) cuûa Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaïi Döông Chaâu

Coâng Boá Taøi Lieäu Laøm Vieäc (Instrumentum Laboris) cuûa Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaïi Döông Chaâu.

Tin Vatican (RG 28/08/98): Saùng thöù Saùu, ngaøy 28/08/98, Vaên Phoøng Toång Thö Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaõ coâng boá "Taøi Lieäu Laøm Vieäc" cuûa Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaïi Döông Chaâu, veà chuû ñeà: "Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø caùc daân toäc taïi Ñaïi Döông Chaâu: Ñi theo con ñöôøng cuûa Chuùa, rao giaûng söï thaät cuûa Chuùa vaø soáng söï soáng cuûa Chuùa." Khoùa Hoïp seõ ñöôïc khai maïc taïi Vatican ngaøy 22 thaùng 11/1998 vaø seõ beá maïc vaøo ngaøy 12 thaùng 12/1998 tôùi ñaây. Ñeå chuaån bò cho Ñaïi naêm Thaùnh 2000, ÑTC ñaõ muoán trieäu taäp Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cho töøng Ñaïi Luïc. Tính cho ñeán nay, ñaõ toå chöùc xong ba Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät sau ñaây: naêm 1994 khoùa hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phi Chaâu; naêm 1997, Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu; Khoùa Hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vöøa hoïp xong thaùng 4 naêm nay 1998; trong töông lai coøn hai khoùa nöõa: ñoù laø vaøo thaùng 11/1998 tôùi ñaây, khoùa hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaïi Döông Chaâu; vaø vaøo khoaûng cuoái naêm tôùi, 1999, seõ coù khoùa hoïp ñaëc bieät laàn thöù hai cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page