Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Laøo quyeát ñònh môû ñaïi chuûng vieän ñaàu tieân

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Laøo quyeát ñònh môû ñaïi chuûng vieän ñaàu tieân.

(UCAN LAO0801.0990 27/08/98) - Laøo (Thakhek) - Ñaïi dieän boán phuû doaõn toâng toøa (vicariates) cuûa Laøo ñaõ quyeát ñònh môû cöûa ñaïi chuûng vieän ñaàu tieân trong nöôùc, maëc duø coøn thieáu thoán veà maët nhaân söï vaø phöông tieän.

Döïa treân quyeát ñònh cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Laøo vaø Camboát hoïp taïi Ban Phu Waan beân Thaùi Lan daïo thaùng 10/1997 naêm ngoaùi, Ñöùc Cha Jean Somneng Vorachak, Giaùm Muïc Savannakhet vaø 8 linh muïc Laøo ñaïi dieän cho caùc phuû doaõn toâng toøa khaùc tham döï khoùa hoïp ngaøy 4/08/98 vöøa qua taïi Thakhek döï truø cho môû cöûa ñaïi chuûng vieän vaøo ngaøy 1/09/98 vôùi 16 chuûng sinh. Töôûng cuõng neân nhaéc laïi laø trong khoùa hoïp beân Thaùi Lan thaùng 10/1997 naêm ngoaùi, caùc Giaùm Muïc Camboát vaø Laøo ñoàng yù môû moät ñaïi chuûng vieän taïi moãi quoác gia, trong khi caùc Giaùm Muïc Laøo cuõng ñoàng yù vôùi nhau laø ñaïi chuûng vieän cuûa Laøo seõ tieáp nhaän caùc chuûng sinh töø caùc phuõ doaõn toâng toøa khaùc trong nöôùc (intervicariate). Ñòa ñieåm ñöôïc choïn ñeå môû ñaïi chuûng vieän laø Thakhek, thuoäc phuû doaõn toâng toøa Savannakhet. Trong luùc naøy, ñaïi chuûng vieän coøn thieáu thoán veà ñuû moïi maët.

Caùc Giaùm Muïc Laøo ñeàu ñoàng yù laø caùc chuûng sinh tröôùc heát phaûi hoïc hoûi saâu roäng veà ngoân ngöõ, vaên hoùa vaø truyeàn thoáng cuûa Laøo. Ngoaøi ra moãi phuû doaõn toâng toøa ñeàu ñoùng goùp nhaân söï vaøo ban giaùo sö cuûa ñaïi chuûng vieän cuøng vôùi nhöõng hoã trôï khaùc.


Caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo vaø Hoài Giaùo taïi Kenya gaëp nhau ñeå xoa dòu nhöõng caêng thaúng giöõa hai beân

Caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo vaø Hoài Giaùo taïi Kenya gaëp nhau ñeå xoa dòu nhöõng caêng thaúng giöõa hai beân.

Nairobi- Kenya [CWN 27/08/98] - Hoâm thöù Ba [26/08/98] vöøa qua, caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo vaø Hoài Giaùo Kenya ñaõ gaëp nhau taïi thuû ñoâ Nairobi ñeå xoa dòu nhöõng caêng thaúng giöõa caùc tín höõu cuûa hai beân.

Trong moät tuyeân ngoân chung ñöôïc ñöa ra sau cuoäc gaëp gôõ, Ñöùc cha Ndingi a Nzeki, Toång Giaùm Muïc Nairobi vaø giaùo sö Abdul Ghafur Al-Busaidy, thuoäc hoäi ñoàng toái cao cuûa coäng ñoàng Hoài Giaùo taïi Kenya, ñaõ keâu goïi gia taêng söï thoâng caûm giöõa caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo, ñoàng thôøi trình baøy dieãn tieán cuûa nhöõng söï kieän ñaõ daãn ñeán söï caêng thaúng giöõa hai beân.

Caùch ñaây vaøi tuaàn leã, moät nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Myõ taïi Nakuru ñaõ coù nhöõng lôøi leõ maï lî ñoái vôùi tieân tri Mohammed. Ñieàu naøy ñaõ khieán cho moät soá nguôøi Hoài Giaùo noãi giaän cho neân ñaõ ñoát phaù moät nhaø thôø taïi Wajir vaø haønh hung moät nöõ tu. Hôn nöõa, moät soá ngöôøi Hoài Giaùo nghó raèng caùc tín höõu Kitoâ qui traùch cho hoï haønh ñoäng ñaùnh bom vaøo toøa ñaïi söù Hoa Kyø.

Hai nhaø laõnh ñaïo toân giaùo noùi raèng khoâng neân qui traùch cho caùc toân giaùo vaø caùc coäng ñoàng toân giaùo nhöõng haønh ñoäng baïo löïc chæ do moät nhoùm nguôøi naøo ñoù chuû tröông. Caùc ngaøi cuõng nhaéc nhôõ caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo raèng moïi nguôøi Kenya ñang laøm vieäc ñeå mang laïi cho xöù sôû vaø con caùi hoï moät töông lai toát ñeïp hôn.


Ñöùc Hoàng Y Ortega keâu goïi gia taêng ôn goïi linh muïc taïi Cuba

Ñöùc Hoàng Y Ortega keâu goïi gia taêng ôn goïi linh muïc taïi Cuba.

Havana - Cuba [CWN 27/08/98] - Ñöùc Hoàng Y Jaime Cortega y Alamino, Toång Giaùm Muïc Havana, kieâm chuû tòch hoäi ñoàng giaùm muïc Cuba, ñaõ keâu goïi gia taêng ôn goïi linh muïc ñeå phuïc vuï cho nhu caàu cuûa daân soá ngaøy caøng gia taêng vaø coâng cuoäc taùi rao giaûng tin möøng cuûa Giaùo Hoäi.

Trong baøi giaûng thaùnh leã phong chöùc linh muïc vaø phoù teá hoâm thöù Baûy [23/08/98] vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Ortega ñaõ nhaén nhuû giôùi treû nhö sau: "Toâi hy voïng raèng Thaùnh Leã naøy ñaùnh ñoäng taâm hoàn nhieàu baïn treû ñang coù maët taïi ñaây, ñeå caùc baïn coù theå böôùc theo Chuùa Kitoâ moät caùch haêng say hôn vaø ñaùp traû laïi ôn goïi linh muïc, neáu ñoù laø tieáng goïi cuûa Chuùa".

Theo thoáng keâ chính thöùc cuûa Giaùo Hoäi, Cuba chæ coù 288 linh muïc vaø 496 tu só nam nöõ ñeå phuïc vuï cho khoaûng 4 trieäu 8 tín höõu Coâng Giaùo taïi 253 giaùo xöù. Hieän nay treân toaøn quoác coù 86 chuûng sinh ñang chuaån bò cho chöùc vuï linh muïc.


Moät toå chöùc töø thieän taïi Thuïy Só pheâ bình Lieân Hieäp Quoác vì khoâng quan taâm ñeán nhöõng nguôøi ñang cheát ñoùi taïi Sudan

Moät toå chöùc töø thieän taïi Thuïy Só pheâ bình Lieân Hieäp Quoác vì khoâng quan taâm ñeán nhöõng nguôøi ñang cheát ñoùi taïi Sudan.

Geneve - Thuïy Só [CWN 27/08/98] - Toå chöùc töø thieän Kitoâ giaùo coù teân laø "Lieân ñôùi Kitoâ Giaùo quoác teá" coù truï sôû taïi Thuïy Só, ñaõ leân tieáng pheâ bình Lieân Hieäp Quoác vì khoâng quan taâm ñeán nhöõng thaønh tích vi phaïm nhaân quyeàn cuûa chính phuû Hoài Giaùo Sudan.

Lieàn sau hoäi nghò cuûa Tieåu Ban veà phoøng choáng kyø thò vaø baûo veä caùc nhoùm thieåu soá do Lieân hieäp quoác trieäu taäp ñeå leân aùn nhöõng laïm duïng taïi Kosovo vaø Irak, oâng John Eibner ñaõ leân aùn söï döõng döng cuûa Lieân Hieäp Quoác ñoái vôùi soá phaän cuûa nhöõng ngöôøi ñang phaûi cheát ñoùi taïi Sudan. OÂng Eibner noùi nhö sau: "Thaät laø thaát voïng khi coäng ñoàng theá giôùi khoâng ngoù ngaøng tôùi haøng traêm ngaøn nguôøi taïi Sudan ñang phaûi cheát ñoùi vì naïn ñoùi do con nguôøi gaây ra".

OÂng Eibner cho bieát hieän nay coù ñeán haèng traêm nguôøi Sudan ñang cheát ñoùi moãi ngaøy taïi nhöõng nôi maø chính phuû vaø quaân phieán loaïn ngaên caûn cho khoâng vaän ñoà cöùu trôï ñeán. Theo oâng Eibner, chính phuû Hoài Giaùo Sudan ñang lôïi duïng tình theá ñeå choáng laïi caùc phieán quaân taïi mieàn nam Sudan, nôi voán coù ñoâng tín höõu Kitoâ.


Caùc giaùm muïc Thuïy Só haøi loøng veà vieäc Hoäi Ñoàng Lieân Bang choáng laïi vieäc hôïp thöùc hoùa haønh ñoäng phaù thai

Caùc giaùm muïc Thuïy Só haøi loøng veà vieäc Hoäi Ñoàng Lieân Bang choáng laïi vieäc hôïp thöùc hoùa haønh ñoäng phaù thai.

Berne/Fribourg- Thuïy só [ Apic 27/08/98] - Caùc ñöùc giaùm muïc Thuïy Só ñaõ toû ra haøi loøng veà vieäc Hoäi Ñoàng Lieân Bang Thuïy Só baùc boû döï luaät hôïp thöùc hoùa vieäc phaù thai trong ba thaùng ñaàu tieân.

Döï luaät cho pheùp phaù thai trong ba thaùng ñaàu tieân do UÛy Ban Quoác Hoäi soaïn thaûo ñöôïc meänh danh laø "giaûi phaùp ñình hoaõn". Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho haõng thoâng taán Coâng Giaùo Apic, linh muïc Nicolas Betticher, phaùt ngoân vieân cuûa hoäi ñoàng giaùm muïc Thuïy Só cho bieát: caùc ñöùc giaùm muïc Thuïy Só ñaõ toû ra haøi loøng veà vieäc Hoäi ñoàng lieân bang choáng laïi "giaûi phaùp ñình hoaõn" naøy. Giaûi phaùp naøy cho pheùp nguôøi phuï nöõ coù mang trong ba thaùng ñaàu tieân ñöôïc töï do phaù thai. Hoäi Ñoàng Lieân Bang ñoøi hoûi hoï phaûi tham khaûo yù kieán cuûa moät trung taâm coá vaán ñöôïc chính phuû nhìn nhaän. Ñieàu naøy giuùp cho nguôøi phuï nöõ mang thai hieåu roõ veà traùch nhieäm cuûa mình cuõng nhö traùnh ñöôïc söùc eùp cuûa ngöôøi cha cuûa thai nhi hay nhöõng nguôøi thaân.

Tröôùc sau nhö moät, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thuïy Só vaãn luoân luoân choáng laïi "giaûi phaùp ñình hoaõn" treân ñaây. Linh muïc Nicolas Betticher nhaéc laïi baûng tuyeân ngoân ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thuïy Só coâng boá ngaøy 8/09/1997 naêm vöøa qua. Trong tuyeân ngoân naøy, caùc ñöùc giaùm muïc Thuïy Só khaúng ñònh laäp tröôøng cuûa Giaùo Hoäi laø luoân luoân baûo veä söï soáng töø luùc môùi ñöôïc thuï thai trong loøng meï.


Toång thoáng Ba Lan chæ trích vuï tranh caõi taïi Auschwitz

Toång thoáng Ba Lan chæ trích vuï tranh caõi taïi Auschwitz.

(Reuters 27/08/98) - Ba Lan (Krakow) - Thöù Naêm 27/08/98, oâng Alexander Kwasniewski ñaõ chæ trích vuï tranh caõi veà nhöõng caây thaùnh giaù taïi traïi taäp trung Auschwitz vaø goïi chieán dòch caém nhöõng caây thaùnh giaù cuûa phía ngöôøi Coâng Giaùo caáp tieán laø coù duïng yù chính trò.

Leân tieáng trong moät cuoäc hoïp baùo taïi Krakow, oâng Kwasniewski baøy toû laäp tröôøng raèng nhöõng caây thaùnh giaù nhoû phaûi ñöôïc dôøi ñi khoûi khu vöïc traïi taäp trung Auschwitz, rieâng caây thaùnh giaù cao baèng goã cao baûy thöôùc, ñöôïc döïng leân nhaân chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Auschwitz daïo naêm 1979, thì neân ñöôïc giöõ laïi. Laäp tröôøng naøy cuûa oâng Kwasniewski cuõng gioáng nhö cuûa caùc Giaùm Muïc Ba Lan. Cuõng trong cuoäc hoïp baùo, oâng Kwasniewski baøy toû söï haøi loøng tröôùc nhöõng ñeà nghò cuûa caùc Giaùm Muïc Ba Lan. Theo oâng, vieäc caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo Ba Lan leân tieáng veà vaán ñeà naøy coù moät yù nghóa quan troïng.

Trong khi ñoù, caùc coá vaán cuûa toång thoáng Kwasniewski thì chæ trích chính phuû cuûa caùnh höõu laø ñaõ khoâng haønh ñoäng mau choùng ñeå giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp veà nhöõng caây thaùnh giaù taïi Auschwitz.


Back to Radio Veritas Asia Home Page