Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùo Hoäi, nghieäp ñoaøn, toå chöùc thöông maïi Australia leân aùn daân bieåu Hanson

Caùc Giaùo Hoäi, nghieäp ñoaøn, toå chöùc thöông maïi Australia leân aùn daân bieåu Hanson.

(Reuters 26/08/98) - Australia (Sydney) - Caùc giaùo hoäi, nghieäp ñoaøn, toå chöùc thöông maïi taïi Australia ñaõ leân aùn nöõ daân bieåu Pauline Hanson vaø noùi raèng ñaûng chính trò cuûa baø coù teân laø Moät Quoác Gia (One Nation Party) ñang ñe doïa tôùi töông lai cuûa ñaát nöôùc.

Trong moät tuyeân ngoân chung coâng boá hoâm thöù Tö 26/08/98, caùc toå chöùc noùi treân ñaõ chæ trích laäp tröôøng baøi ngöôøi di daân AÙ Chaâu cuûa daân bieåu Pauline Hanson. Tuyeân ngoân noùi raèng, AÙ Chaâu ñoùng moät vai troø quan troïng cô baûn ñoái vôùi töông lai cuûa Australia, nhaát laø veà maët an sinh kinh teá. Chính saùch caét giaûm soá ngöôøi di daân AÙ Chaâu vaøo Australia cuûa ñaûng Moät Quoác Gia ñang ñe doïa tôùi uy tín vaø söï lieân keát noäi boä cuûa quoác gia naøy. Baûn tuyeân ngoân keâu goïi taát caû ngöôøi daân Australia quyeát lieät choáng laïi chính saùch kyø thò naøy.

Laäp tröôøng cuûa nöõ daân bieåu Pauline Hanson ñang gaây neân nhieàu cuoäc tranh luaän chính trò soâi noåi bao truøm caû Australia vaø aûnh höôûng tôùi caùn caân quyeàn löïc trong chính phuû ñang naèm döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa thuû töôùng John Howard. OÂng John Howard thuoäc ñaûng baûo thuû vaø caùc cuoäc thaêm doø dö luaän cho thaáy uy tín cuûa oâng Howard ñaõ suy giaûm raát nhieàu keå töø khi cuoäc tranh luaän veà chính saùch kyø thò cuûa ñaûng Moät Quoác Gia (One Nation Party) do nöõ daân bieåu Pauline Hanson caàm ñaàu. OÂng ñaõ bò nhieàu chính trò gia chæ trích laø ñaõ khoâng cöùng raén ñuû ñeå kieàm cheá baø Pauline Hanson. Cuõng hoâm thöù Tö 26/08/98, thuû töôùng Howard tuyeân boá laø oâng ñaõ quyeát ñònh toå chöùc baàu cöû quoác hoäi tröôùc thôøi haïn vaø ñieàu naøy cho thaáy chính phuû cuûa oâng ñang bò lung lay, moät phaàn cuõng do laäp tröôøng kyø thò cuûa baø Pauline Hanson, ngöôøi maø ngaøy caøng ñöôïc nhieàu ngöôøi daân, nhaát laø taïi nhöõng vuøng queâ, uûng hoä maïnh meõ.


Ngöôøi Coâng Giaùo Ba Lan caáp tieán baát chaáp lôøi keâu goïi cuûa caùc Giaùm Muïc

Ngöôøi Coâng Giaùo Ba Lan caáp tieán baát chaáp lôøi keâu goïi cuûa caùc Giaùm Muïc.

(Reuters 26/08/98) - Ba Lan (Czestochowa) - Cuoäc tranh chaáp veà vaán ñeà caùc caây thaùnh giaù taïi traïi taäp trung Auchwitz xem ra chöa chaám döùt sau khi coù theâm hai caây thaùnh giaù nöõa ñöôïc döïng leân taïi ñaây.

Haõng thoâng taán PAP cuûa Ba Lan cho bieát, ngöôøi Coâng Giaùo Ba Lan caáp tieán ñaõ baát chaáp lôøi keâu goïi cuûa caùc Giaùm Muïc ñöa ra vaøo hoâm thöù Ba (25/08/98); vaø saùng thöù Tö (26/08/98), hoï ñaõ döïng theâm hai caây thaùnh giaù nöõa. Ñöôïc bieát toång soá thaùnh giaù hieän ñang ñöôïc caém taïi khu vöïc traïi taäp trung Auschwitz laø khoaûng 220 caây.

Sau phieân hoïp taïi thaønh phoá Czestochowa trong hai ngaøy, caùc Giaùm Muïc Ba Lan tuyeân boá laäp tröôøng keâu goïi thaùo gôõ caùc caây thaùnh giaù nhoû, vaø giöõ laïi caây thaùnh giaù goã cao baûy thöôùc, ghi daáu chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Auschwitz daïo naêm 1979. Trong cuoäc phoûng vaán treân moät ñaøi phaùt thanh ôû Ba Lan, ñaïi giaùo tröôûng Do Thaùi Ba Lan, rabbi Pichas Joskowicz thì cho raèng caàn phaûi thaùo gôõ taát caû caùc caây thaùnh giaù. Laäp tröôøng cuûa phía Do Thaùi Giaùo laø khoâng chaáp nhaän baát cöù moät bieåu töôïng toân giaùo naøo ñöôïc döïng leân taïi Auschwitz. Tuy nhieân caùc tín höõu Coâng Giaùo Ba Lan thì nhaát quyeát cho raèng hoï coù quyeàn töôûng nhôù nhöõng ngöôøi ñoàng höông bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi taïi Auschwitz. Neáu khoâng ñöôïc vaøo taän beân trong, thì ít ra nhöõng ngöôøi coøn soáng cuõng coù theå caàu nguyeän döôùi caùc caây thaùnh giaù ôû beân ngoaøi.

Ñöùc Hoàng Y Josef Glemp, giaùo chuû Coâng Giaùo Ba Lan cho bieát ngaøi caûm thaáy thaát voïng tröôùc laäp tröôøng cöùng raén cuûa phía Do Thaùi Giaùo, ñoàng thôøi ngaøi cho raèng laäp tröôøng naøy khoâng cho pheùp hai beân coù theå thoûa thuaän ñeå giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp naøy.


Giôùi treû Coâng Giaùo Camboát chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000

Giôùi treû Coâng Giaùo Camboát chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

(UCAN CA0809.0990 26/8/98) - Camboát (Phnoâm Peânh) - Töø thöù Tö ngaøy 26/08/98, cho ñeán thöù Saùu 28/08/98, hôn moät traêm baïn treû Coâng Giaùo Camboát tham döï hoäi nghò trong chöông trình chuaån bò ñoùn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Cuoäc hoïp maët dieãn ra taïi thuû ñoâ Phnoâm Peânh vaø muïc tieâu laø ñeå baøn veà caùc coâng taùc giuùp cho giôùi treû Coâng Giaùo Camboát chuaån bò chính hoï, cho gia ñình vaø coäng ñoaøn, ñoùn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Khoâng gioáng nhö nhöõng naêm tröôùc, naêm nay, coù 5 ñaïi bieåu baïn treû töø caùc giaùo hoäi Tin Laønh ñòa phöông ñaõ ñöôïc môøi ñeán tham döï hoäi nghò. Hoâm thöù Tö 26/08/98, Ñöùc Cha Emile Destombes, Giaùm Muïc phuï taù Phnoâm Peânh ñaõ höôùng daãn caùc baïn treû thaûo luaän veà söï caàn thieát cho giôùi treû Coâng Giaùo Camboát chuaån bò cho Thieân Nieân Kyû Kitoâ thöù ba. Ñaïi dieän cuûa caùc nhoùm baïn treû khaùc nhau ñaõ töôøng thuaät veà nhöõng sinh hoaït trong coäng ñoaøn cuûa hoï töø boán thaùng qua. Thöù Naêm (27/08/98), caùc tham döï vieân hoïc hoûi vaø chia seû kinh thaùnh, qua caùc baøi ñoïc do cha Francois Ponchaud, thuoäc Hoäi Thöøa Sai Paris, choïn. Thöù Saùu 28/08/98, laø ngaøy caùc tham döï vieân baùo caùo veà nhöõng chia seû thu löôïm ñöôïc trong caùc khoùa hoäi thaûo.


Ñöùc Hoàng Y Danneels nhaän giaûi thöôûng "Hoàng Y Suenens" vì söï ñoùng goùp cuûa ngaøi cho coâng cuoäc canh taân haäu Coâng Ñoàng

Ñöùc Hoàng Y Danneels nhaän giaûi thöôûng "Hoàng Y Suenens" vì söï ñoùng goùp cuûa ngaøi cho coâng cuoäc canh taân haäu Coâng Ñoàng.

Louvain - Bæ [Apic 26/08/98] - Ñöùc Hoàng Y Godfried Danneels, toång giaùm muïc Malines - Bruxelles, Bæ, ñaõ nhaän giaûi thöôûng "Hoàng Y Suenens", vì söï ñoùng goùp cuûa ngaøi cho coâng cuoäc canh taân do Coâng Ñoàng Vatican II ñeà xöôùng.

Giaûi thöôûng naøy ñöôïc trao taëng hai naêm moät laàn. Hoâm 25/08/98 vöøa qua, linh muïc Ed Glynn, vieän tröôûng ñaïi hoïc John Caroll taïi Cleveland, bang Ohio, ñaõ trao taëng giaûi thöôûng naøy cho Ñöùc Hoàng Y Danneels, nhaân moät cuoäc hoäi thaûo quoác teá qui tuï khoaûng 40 giaùm ñoác caùc ñaïi chuûng vieän.

Giaûi thöôûng ñöôïc trao taëng cho Ñöùc Hoàng Y Danneels coøn coù teân laø "Giaûi thöôûng Nöôùc Haèng Soáng", aùm chæ ñeán Nöôùc Haèng Soáng ñöôïc noùi ñeán trong Tin Möøng vaø chöông trình taøi trôï cho moät döï aùn phaùt trieån taïi theá giôùi thöù ba, maø cuï theå laø moät chöông trình daãn thuûy nhaäp ñieàn vaø ñaøo gieáng taïi Tanzania.

Nhöõng nguôøi ñaõ töøng ñöôïc trao giaûi thöôûng naøy laø Meï Terexa Calcutta vaø Ñöùc coá Hoàng Y Joseph Bernadin, Toång Giaùm Muïc Chicago, Hoa kyø.


Moät naêm sau ngaøy quoác teá giôùi treû taïi Phaùp, Ñöùc Hoàng Y Lustiger bình luaän veà bieán coá

Moät naêm sau ngaøy quoác teá giôùi treû taïi Phaùp, Ñöùc Hoàng Y Lustiger bình luaän veà bieán coá.

Paris [Apic 26/08/98] - Ñöùc Hoàng Y Jean Marie Lustiger, Toång Giaùm Muïc Paris, Phaùp Quoác, ñaõ goïi Ngaøy Quoác Teá giôùi treû toå chöùc taïi Paris töø ngaøy 19 ñeán 24/08/1997 naêm vöøa qua, laø moät bieán coá tieân tri.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho nhöït baùo "La Croix", Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paris giaûi thích raèng bieán coá naøy "loan baùo moät töông lai khoâng theå döï ñoaùn ñöôïc, nhöng tuøy thuoäc vaøo töï do vaø nhöõng choïn löïa cuûa chuùng ta". Theo ngaøi, khoâng theå döï ñoaùn ñöôïc laø bôûi vì nhöõng vaán ñeà cuûa giôùi treû ngaøy nay khoâng gioáng nhö nhöõng vaán ñeà cuûa nhöõng theá heä tröôùc. Ngaøi noùi nhö sau: "giôùi treû khoâng coù nôi naøo ñeå qui chieáu laø nhöõng keû thöøa keá nhöng khoâng coù gia saûn. Hoï bieát hoï ñang ôû giöõa ngaõ ba ñöôøng. Chuùng ta ngaïc nhieân ñeán söõng soát khi thaáy hoï tìm kieám moät ñieàu gì khaùc hôn laø nhöõng gì hoï ñaõ laõnh nhaän. Hoï muoán coù moät leõ soáng".

Theo Ñöùc Hoàng Lustiger, söï thaønh coâng cuûa Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû khoâng phaûi laø keát quaû cuûa vieäc tieáp thò buoân baùn. Ngaøi giaûi thích raèng nhöõng ngöôøi treû tìm kieám nhöõng kho taøng thieâng lieâng maø cha oâng hoï ñaõ choân daáu, vì ñaõ quaù meät moõi. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paris cuõng toû ra phaán khôûi vì söï caûm thoâng giöõa caùc Ñöùc Giaùm Muïc vaø giôùi treû. Loøng nhieät thaønh vaø söï thaønh thaät cuûa giôùi treû ñaõ ñaùnh tan ñöôïc boä maët bò cheá dieãu maø coâng luaän thöôøng gaùn cho Giaùo Hoäi.


Caùc Nöõ Töû Baùc AÙi möøng sinh nhaät thöù 88 cuûa Meï Teâreâsa thaønh Calcutta vaø chuaån bò möøng kyû nieäm moät naêm Meï qua ñôøi (ngaøy 5 thaùng 9-1997-1998)

Caùc Nöõ Töû Baùc AÙi möøng sinh nhaät thöù 88 cuûa Meï Teâreâsa thaønh Calcutta vaø chuaån bò möøng kyû nieäm moät naêm Meï qua ñôøi (ngaøy 5 thaùng 9-1997-1998).

Tin Calcutta (RG 26/08/98 vaø Ucan 27/08/98): Saùng thöù Tö vöøa qua, ngaøy 26 thaùng 8/1998, ngaøy sinh nhaät thöù 88 cuûa Meï Teâreâsa thaønh Calcutta, caùc nöõ tu cuûa Meï Teâreâsa vaø nhöõng thieän nguyeän vieân, nhöõng ngöôøi baïn cuûa Meï, ñaõ hoïp nhau daâng thaùnh leã taïi Nhaø Nguyeän Truï Sôû Chính cuûa doøng ôû Calcutta, ñeå möøng sinh nhaät cuûa Meï Teâreâsa. Nöõ tu NIRMALA, ngöôøi keá vò Meï Teâreâsa ñaõ tuyeân boá trong dòp naày nhö sau: "Meï Teâreâsa vaãn coøn hieän dieän vôùi chuùng toâi. Chuùng toâi caàu nguyeän cho Meï vaø höôùng veà Meï. Meï tieáp tuïc höôùng daãn chuùng toâi." Caùc nöõ tu cuõng chuaån bò möøng leã kyû nieäm moät naêm Meï Teâreâsa qua ñôøi, vaøo ngaøy muøng 5 thaùng 9/1998 tôùi ñaây. Ñeå ghi daáu leã möøng naày, caùc Nöõ Tu cuûa Meï Teâreâsa ñaõ môû theâm moät Nhaø Tieáp Ñoùn nhöõng treû em taøn taät, xöû duïng ngoâi nhaø tröôùc ñaây cuûa caùc Linh Muïc soáng theo tinh thaàn cuûa Meï Teâreâsa, naúm ôû khu vöïc phía ñoâng cuûa thaønh phoá Calcutta. Trung Taâm môùi naày ñöôïc khaùnh thaønh luùc 4 giôø chieàu cuøng ngaøy 26 thaùng 8/1998, vaø tieáp nhaän 30 treû em taøn taät, ñöôïc boán (4) nöõ tu chaêm soùc. Töø tröôùc ñeán nay, gaàn beân Nhaø Meï, caùc nöõ tu ñaõ môû Moät Trung Taâm cho caùc treû taøn taät. Nhöng nay, thì trung taâm naày ñaõ chaät, vì caùc nöõ tu theo chính saùch laø khoâng bao giôø khöôùc töø treû em naøo caàn ñeán. Vì theá maø nhaân dòp leã möøng sinh nhaät thöù 88 cuûaMeï Teâreâsa ngaøy 26 thaùng 8/1998, vaø leã Kyû Nieäm Moät Naêm Meï qua ñôøi ngaøy 5 thaùng 9/1998, caùc Nöõ Tu cuûa Meï Teâreâsa ñaõ quyeát ñònh môû theâm moät Nhaø môùi nöõa cho caùc em taøn taät. Doøng caùc Nöõ Tu Thöøa Sai Baùc AÙi cuûa Meï Teâreâsa ñaõ ñöôïc thaønh laäp naêm 1950, vaø hieän nay coù khoaûng 2,500 nöõ tu; theâm vaøo ñoù coøn coù khoaûng 400 tu huynh Thöøa Sai Baùc AÙi, vaø haøng ngaøn thieän nguyeän vieân, phuïc vuï taïi khoaûng 350 cô sôû treân khaép theá giôùi.


Hoäi caùc hieäp só Columbus höùa taøi trôï cho moät vaøi chöông trình tröïc tieáp truyeàn hình trong naêm thaùnh 2000

Hoäi caùc hieäp só Columbus höùa taøi trôï cho moät vaøi chöông trình tröïc tieáp truyeàn hình trong naêm thaùnh 2000.

Tin Hoa Kyø (CNS 26/08/98): Theo nguoàn tin cuûa haõng Tin Coâng Giaùo Hoa Kyø, thì Hoäi Hieäp Só Columbus ñaõ höùa seõ taøi trôï cho vaøi bieán coá quan troïng cuûa Naêm Thaùnh 2000 taïi Vatican vaø Thaùnh Ñòa, ñeå coù theå tröïc tieáp truyeàn hình cho khaép nôi treân theá giôùi theo doõi.

Phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Hieäp Só Columbus beân Hoa Kyø, oâng Tim Hickey, ñaõ cho bieát laø Hoäi ñaõ taøi trôï 100 ngaøn myõ kim, ñeå tröïc tieáp truyeàn hình leã Sinh Nhaät vaø Leã Phuïc Sinh naêm1997 vöøa qua. Vaø trong voøng 25 naêm qua, Hoäi ñaõ chi ra 2 trieäu 6 traêm ngaøn myõ kim, ñeå tröïc tieáp truyeàn thanh vaø truyeàn hình nhöõng bieán coá töø Vatican ra khaép nôi. Rieâng ñoái vôùi Naêm Thaùnh 2000, thì Hoäi Hieäp Só Columbus döï truø taøi trôï cho nhöõng bieán coá chính sau ñaây: Thaùnh Leã Ñeâm Giaùng Sinh 1999 vaø Nghi thöùc Khai Maïc Naêm Thaùnh, taïi Vatican. Thaùnh Leã Truyeàn Tin taïi Nazareth vaøo ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2000; Thaùnh Leã möøng sinh nhaät thöù 80 cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ vaøo ngaøy 18 thaùng 5 naêm 2000; Nhöõng bieán coá cuûa Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi Roma, töø ngaøy 19-20 thaùng 8 naêm 2000; Thaùnh Leã Hieån Linh vaø Beá Maïc Naêm Thaùnh vaøo ngaøy muøng 6 thaùng Gieâng naêm 2001.


Giaùo Sö baùc só Francesco Cruciti, ngöôøi ñaõ ba laàn giaûi phaåu cho ÑTC, vöøa qua ñôøi vì beänh ung thö

Giaùo Sö baùc só Francesco Cruciti, ngöôøi ñaõ ba laàn giaûi phaåu cho ÑTC, vöøa qua ñôøi vì beänh ung thö.

Tin Roma: (RG 26/08/98 vaø Apic 26/08/98): Giaùo Sö Baùc Só Francesco CRUCITI, ngöôøi ñaõ ba laàn giaûi phaåu cho Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II, vöøa qua ñôøi taïi Roma, toái thöù Ba saùng thöù Tö 26/08/98, vì beänh ung thö, ôû tuyeán tieàn lieät, höôûng thoï 68 tuoåi. Giaùo Sö laø Giaùm Ñoác Khoa Giaûi Phaåu cuûa Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Roma, vaø ñaõ giaûi phaåu cho ÑTC ba laàn: laàn thöù nhaát naêm 1981, lieàn sau khi ÑTC bò möu saùt; laàn thöù hai vaøo naêm 1992, ñeå caét boû moät phaàn ruoät giaø bò muïn, vaø laàn thöù ba naêm 1996, ñeå caét boû ruoät thöøa bò ñau.

Saùng thöù Tö 26/08/98, sau buoåi tieáp kieán chung caùc tín höõu, ÑTC ñaõ ñích thaân ñeán vieáng xaùc giaùo sö, vaø chia buoàn vôùi baø Cruciti vaø hai ngöôøi con trai, cuõng laø baùc só chuyeân ngaønh giaûi phaåu. ÑTC ñaõ cöû Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh, thay maët ngaøi, chuû teá thaùnh leã an taùng giaùo sö baùc só Cruciti, vaøo saùng thöù Naêm, 27/08/98, taïi Nhaø Nguyeän cuûa Beänh Vieän Gemelli, nôi giaùo sö phuïc vuï cho ñeán luùc qua ñôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page