Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toång thoáng Pakistan muoán sa thaûi caùc coâng chöùc khoâng theo ñaïo Hoài

Toång thoáng Pakistan muoán sa thaûi caùc coâng chöùc khoâng theo ñaïo Hoài.

(UCAN PA0732.0990 25/08/98) - Pakistan (Toba Tek Singh) - Giöõa luùc toång thoáng Rafiq Tarar cuûa Pakistan ñang coá gaéng ban haønh chính saùch sa thaûi caùc coâng chöùc khoâng theo ñaïo Hoài, cöïu toång thoáng Pakistan, oâng Farooq Ahmad Leghari, vöøa thaønh laäp moät ñaûng chính trò vôùi lôøi cam keát laø seõ ñoái xöû coâng baèng vôùi taát caû moïi ngöôøi daân Pakistan, khoâng phaân bieät toân giaùo.

Tín höõu Kitoâ taïi hai vuøng thaønh thò ôû Pakistan cho bieát toång thoáng Rafiq Tarar ñaõ yeâu caàu caùc nhaø laõnh ñaïo Hoài Giaùo ñòa phöông thu thaäp danh saùch cuûa caùc coâng chöùc thuoäc thaønh phaàn thieåu soá vôùi muïc ñích laø ñeå sa thaûi hoï. Taát caû caùc coâng chöùc khoâng phaûi laø ngöôøi Hoài Giaùo ñeàu seõ bò aûnh höôûng bôûi leänh môùi naøy töø toång thoáng Tarar. Theo tin cuûa moät tôø baùo taïi Pakistan, thuû töôùng Nawaz Sharif khoâng ñoàng yù vôùi keá hoaïch môùi naøy cuûa toång thoáng Tarar vaø oâng Sharif ñaõ yeâu caàu em trai cuûa oâng laø Shabaz Sharif, ngöôøi ñöùng ñaàu caùc boä tröôûng taïi bang Punjab, phaûi thaän troïng ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng cuûa toång thoáng Tarar. Thuû töôùng Sharif e ngaïi raèng ñoái xöû nhö theá vôùi ngöôøi thuoäc caùc nhoùm toân giaùo thieåu soá seõ khieán cho hoï noåi loaïn. Ñöôïc bieát ngoaøi keá hoaïch noùi treân, toång thoáng Tarar cuõng muoán thuû töôùng Sharif caét ñöùt caùc nguoàn taøi trôï cho ngöôøi daân thieåu soá.

Trong khi ñoù, ngaøy 14/08/98 vöøa qua, ngaøy Ñoäc Laäp cuûa Pakistan, cöïu toång thoáng Farooq Leghari, ñaõ thaønh laäp moät ñaûng chính trò môùi goïi laø ñaûng Millat. OÂng Leghari cho bieát oâng choáng laïi heä thoáng baàu cöû hieän nay, trong ñoù soá öùng cöû vieân trong caùc cuoäc baàu cöû ñöôïc choïn döïa treân toân giaùo. Ngoaøi ra oâng Leghari cuõng noùi oâng choáng laïi kyø thò ôû baát cöù caáp ñoä naøo, tuy nhieân oâng ñaõ traùnh khoâng ñeà caäp tôùi luaät choáng phaïm thöôïng Hoài Giaùo maø ngöôøi Kitoâ Giaùo noùi laø thöôøng ñöôïc duøng ñeå baùch haïi ngöôøi Kitoâ Giaùo.


Caùc linh muïc vaø nöõ tu bò saùt haïi taïi Congo

Caùc linh muïc vaø nöõ tu bò saùt haïi taïi Congo.

Roma [CWN 25/08/98] - Trong soá 37 nguôøi bò caùc phieán quaân Rwanda taïi Coïng Hoøa Daân Chuû Congo saùt haïi, coù moät linh muïc vaø ba nöõ tu, vaø moät chuûng sinh. Trong moät baûn tin truyeàn ñi hoâm thöù Ba [24/08/98] vöøa qua, haõng tin toân giaùo Misna cho bieát caùc phieán quaân ñaõ tieán haønh moät cuoäc haønh quyeát taäp theå taïi moät cöù ñieåm truyeàn giaùo ôû Kasika naèm ôû maïn Ñoâng Congo. Theo haõng tin Misna, cuoäc haønh quyeát naøy laø moät söï traû ñuûa vì moät cuoäc taán coâng nhaém vaøo caùc löïc löôïng phieán quaân hoài Chuùa Nhöït 23/08/98. Vò linh muïc vaø ba nöõ tu thuoäc moät hoäi doøng coù teân laø "Con caùi Phuïc Sinh".

Cuoäc thaûm saùt xaûy ra moät ngaøy sau khi Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ keâu goïi caùc phieán quaân vaø löïc löôïng chính phuû toân troïng maïng soáng con nguôøi vaø tieán tôùi cuoäc ngöng baén. Congo laâm vaøo caûnh noäi chieán keå töø ngaøy 2/08/98 vöøa qua sau khi toång thoáng Laurent Kabila ra leänh cho caùc löïc löôïng Rwanda ñaõ töøng giuùp oâng chieám ñöôïc chính quyeàn hoài naêm ngoaùi, phaûi rôøi boû xöù sôû.


Caùc tín höõu Kitoâ Sudan caàu nguyeän cho caùc linh muïc bò giam giöõ

Caùc tín höõu Kitoâ Sudan caàu nguyeän cho caùc linh muïc bò giam giöõ.

Khartoum- Sudan [CWN 25/08/98] - Caùc tín höõu Kitoâ Sudan ñaõ hoïp nhau laïi trong moät nghi thöùc ñaïi keát hoài tuaàn qua ñeå caàu nguyeän cho hai linh muïc Coâng Giaùo bò chính phuû Hoài Giaùo baét giöõ vì bò caùo buoäc coù dính líu ñeán nhöõng vuï ñaët bom taïi Khartoum hoài thaùng 6.

Trong thaùnh leã, Ñöùc Cha Daniel Adwok, giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Khartoum ñaõ noùi vôùi coäng ñoàng raèng caùc tín höõu Kitoâ Sudan chæ coù ñöùc tin laø ñeå chieán ñaáu choáng laïi baát coâng. Ngaøi cuõng nhaán maïnh raèng caùc tín höõu Kitoâ ñöøng bao giôø xöû duïng baïo löïc ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà cuûa hoï.

Hai vò linh muïc bò giam giöõ laø cha Hilary Boma, chöôûng aán toång giaùo phaän vaø cha Lino Sebit, linh muïc quaûn xöù. Ñöùc Cha Adwok noùi raèng neáu caùc linh muïc naøy coù nhaän toäi laø bôûi vì hoï ñaõ bò tra taán. Ngaøi yeâu caàu chính phuû hoaëc môû moät phieân toøa coâng khai hoaëc traû töï do cho caùc linh muïc.

Moät nguôøi phaùt ngoân cuûa Giaùo Hoäi Episcopal taïi Sudan noùi raèng vieäc baét giöõ caùc linh muïc laø moät chieán thuaät cuûa chính phuû nhaèm haï giaûm uy tín cuûa Kitoâ giaùo. OÂng cuõng noùi raèng chính phuû luoân noùi ñeán söï khoan nhöôïng ñoái vôùi toân giaùo, nhöng trong thöïc teá khoâng ngöøng baùch haïi caùc tín höõu Kitoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page