Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc giaùo daân Nepal ñòa phöông chuaån bò khoùa hoïp giaùo daân AÙ Chaâu

Caùc giaùo daân Nepal ñòa phöông chuaån bò khoùa hoïp giaùo daân AÙ Chaâu.

(UCAN 24/08/98 NP0747.0990) - Nepal (Kathmandu) - Daïo trung tuaàn thaùng 8/1998 naøy, 20 tín höõu Nepal ñaõ tham döï moät khoùa hoäi thaûo taïi Nhaø Thôø Ñöùc Meï Leân Trôøi ôû thuû ñoâ Kathmandu, ñeå chuaån bò cho Ñaïi Hoäi Giaùo Daân Vuøng Nam AÙ, döï truø seõ dieãn ra cuõng taïi thuû ñoâ Kathmandu vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây.

Caùc tham döï vieân ña soá laø nhöõng giaùo daân ñang coâng taùc taïi nhöõng cöù ñieåm truyeàn giaùo naèm beân ngoaøi thuû ñoâ. Ñeà taøi buoåi hoäi thaûo chuù troïng tôùi giaùo huaán xaõ hoäi cuûa hoäi thaùnh vaø ñoái thoaïi lieân toân. Nhieàu tham döï vieân cho bieát hoï chöa bao giôø ñöôïc nghe noùi veà caùc giaùo huaán xaõ hoäi vaø cho ñaây laø moät kinh nghieäm quí giaù, nhaát laø qua söï trình baøy cuûa Linh Muïc Charles Law thuoäc doøng Teân. Cha Law laø moät trong caùc thuyeát trình vieân taïi khoùa hoäi thaûo. Ñöùc oâng Anthony Sharma, cuõng thuoäc Doøng Teân vaø laø giaùm quaûn phuû doaõn toâng toøa Nepal môû ñaàu buoåi hoäi thaûo noùi veà nhöõng moái quan taâm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II veà vai troø cuûa ngöôøi giaùo daân trong coâng taùc rao giaûng tin möøng. Moät linh muïc khaùc cuûa Doøng Teân laø cha John Locke ñaõ truyeát trình veà taùc ñoäng vaø vai troø cuûa moâi tröôøng truyeàn thoáng, ña vaên hoùa, vaø cuûa ñoái thoaïi lieân toân, trong laõnh vöïc rao giaûng lôøi Chuùa taïi AÙ Chaâu.


Caùc baïn treû Hoa Kyø trong phong traøo Baûo Veä Söï Soáng (Pro-Life) ñi boä xuyeân qua nöôùc Myõ, töø San Francisco ñeán Washington

Caùc baïn treû Hoa Kyø trong phong traøo Baûo Veä Söï Soáng (Pro-Life) ñi boä xuyeân qua nöôùc Myõ, töø San Francisco ñeán Washington.

Tin Hoa Kyø (CNS 24/08/98): Caùch ñaây ba thaùng, 18 baïn treû thuoäc phong traøo "baûo veä söï soáng con ngöôøi" (pro life), ñaõ baét ñaàu cuoäc ñi boä töø thaønh phoá San Francisco, thuoäc tieåu bang California, tieán veà Ñeàn Thaùnh Quoác Gia Daâng Kính Ñöùc Meï Voâ Nhieãm ôû thuû ñoâ Washington. Ñoaïn ñöôøng daøi 3,100 daäm, töùc khoaûng 5,500 caây soá, vaø nhoùm caùc baïn treû ñaõ ñi boä trong voøng ba thaùng.

Phöông thöùc ñi boä ñöôïc aùp duïng nhö sau: cöù hai baïn treû luaân phieân ñi boä lieân tuïc khoâng ngôi nghæ trong khoaûng 20 daäm, roài ñöôïc thay theá bôûi hai ngöôøi baïn treû khaùc, vaø nhö theá cöù luaân phieân ñi maõi cho ñeán cuøng. Khi hai ngöôøi trong nhoùm ñi boä, thì nhöõng ngöôøi khaùc ñöôïc nghæ vaø chuaån bò ñeán phieân mình tieáp tuïc. Thænh thoaûng caû nhoùm döøng laïi taïi moät ñòa ñieåm ñeå caàu nguyeän chung, hoaëc ñeå tham döï vaø thuyeát trình taïi moät caâu laïc boä (club) giôùi treû, hay trong cuoäc hoäi hoïp taïi moät nhaø thôø naèm treân tuyeán ñöôøng.

Nhoùm caùc baïn treû naày ñaõ keát thuùc cuoäc ñi boä vôùi Thaùnh Leã taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Voâ Nhieãm ôû Washington. Linh Muïc Frank Pavone, giaùm ñoác quoác teá cuûa caùc "Linh Muïc phuïc vuï söï Soáng", ñaõ khen ngôïi saùng kieán vaø noùi voùi nhoùm treû vöøa keát thuùc cuoäc ñi boä nhö sau:

"Nhöõng hy sinh cuûa caùc baïn ñi boä xuyeân qua Nöôùc Myõ laø moät daáu chæ noùi cho giaùo hoäi vaø xaõ hoäi bieát raèng maïng soáng cuûa nhöõng treû thô coù giaù trò, ñaùng ñöôïc chuùng ta hy sinh ñeå phuïc vuï cho. Giaùo Hoäi seõ khoâng coøn laø giaùo hoäi nöõa, neáu giaùo hoäi im laëng tröôùc thaûm kòch phaù thai."

Moät ngöôøi trong nhoùm, Coâ Stephanie Williams, 18 tuoåi, sinh vieân Ñaïi Hoïc Phanxicoâ ôû Steubenville, tieåu bang OHIO, ñaõ cho bieát laø coâ muoán theå hieän nieàm xaùc tín cuûa coâ baûo veä söï soáng con ngöôøi, baèng moät haønh ñoäng cuï theå. Vieäc ñi boä cuûa coâ laø nhö moät tín hieäu ñoái nghòch laïi söù ñieäp söï cheát khaù phoå bieán trong neàn vaên hoùa hieän nay.


Haõng Truyeàn Hình CPB (Corporation for Public Broadcasting) taøi trôï cho döï aùn quay boä phim thôøi söï veà cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II

Haõng Truyeàn Hình CPB (Corporation for Public Broadcasting) taøi trôï cho döï aùn quay boä phim thôøi söï veà cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II.

Tin Washington/Hoa Kyø (CNS 24/08/98): Theo nguoàn tin cuûa haõng tin Coâng Giaùo Hoa Kyø, thì haõng truyeàn hình CPB ñaõ chaáp nhaän taøi trôï cho döï aùn quay cuoàn phim thôøi söï veà cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Cuoán phim döï truø daøi 2 tieáng ñoàng hoà, coù töïa ñeà laø: "Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò, Ñieåm Coá Ñònh trong moät theá giôùi ñang ñoåi chieàu". Haõng CPB döï truø seõ trình chieáu cuoàn phim veà cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II trong chöông trình caùc phim thôøi söï veà chuû ñeà "Tieàn Tuyeán". Thaùng Gieâng 1998 vöøa qua, nguôøi ta ñaõ ñeà nghò 169 döï aùn cho haõng CPB taøi trôï; nhöng cuoái cuøng chæ coù 8 döï aùn ñöôïc haõng CPB chaáp nhaän; vaø Boä Phim veà cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø moät trong 8 döï aùn ñöôïc chaáp nhaän naày. Toång coäng soá tieàn taøi trôï cuûa haûng CPB cho 8 döï aùn naày leân ñeán gaàn 1 trieäu myõ kim.


ÑTC nhaéc ñeán vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Phuïng Vuï

ÑTC nhaéc ñeán vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Phuïng Vuï.

Tin Vatican (RG 24/08/98): Nhaân danh Ñöùc Thaùnh Cha, Ñöùc Hoàng Y Angelo SODANO, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh, ñaõ gôûi moät söù ñieäp ñeán taát caû tham döï vieân cuûa Tuaàn Leã Phuïng Vuï Toaøn Quoác Italia, laàn thöù 49, ñöôïc khai maïc vaøo ngaøy thöù Ba 25 thaùng 8/1998, vaø seõ keùo daøi cho ñeán ngaøy 28 thaùng 8/1998. Trong söù ñieäp, ÑTC quaû quyeát raèng: Hoàng Aân Chuùa Thaùnh Thaàn, ñöôïc Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh trao ban, hoàng aân ñoù luoân luoân ñöôïc tieáp tuïc trong sinh hoaït cuûa daân Chuùa. ÑTC caàu chuùc cho cuoäc gaëp gôõ cuûa Tuaàn Leã Phuïng Vuï goùp phaàn laøm cho moïi thaønh phaàn cuûa giaùo hoäi, ñöôïc yù thöùc veà vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong nhöõng cöû haønh phuïng vuï. Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ñaáng linh ñoäng hoùa Daân Chuùa trong sinh hoaït phuïng vuï, cuõng nhö nhôø qua nhöõng taùc vuï vaø nhöõng ôn ñoaøn suûng ñöôïc Ngaøi khôi daäy trong Nhieäm Theå Chuùa Kitoâ. Trong söù ñieäp, ÑTC cuõng nhaéc ñeán Toâng Thö môùi nhaát cuûa Ngaøi veà Ngaøy Chuùa Nhaät. Nhôø taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, nguôøi Kitoâ soáng laïi kinh nghieäm vui möøng cuûa Caùc Toâng Ñoà ngaøy xöa, khi hoï gaëp laïi Chuùa Phuïc Sinh vaø ñeå cho Hoàng Aân Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daån cuoäc ñôøi hoï.

Tuaàn Leã Phuïng Vuï Toaøn Quoác Italia laø moät trong nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Italia, ñeå chuaån bò möøng Naêm Toaøn Xaù 2000.


ÑTC caùm ôn caùc ngheä só ñeán Castelgandolfo trình dieãn veà Cuoäc Ñôøi cuûa Thaùnh Nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng, döïa theo nhöõng taùc phaåm cuûa thaùnh nöõ

ÑTC caùm ôn caùc ngheä só ñeán Castelgandolfo trình dieãn veà Cuoäc Ñôøi cuûa Thaùnh Nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng, döïa theo nhöõng taùc phaåm cuûa thaùnh nöõ.

Tin Roma (RG 24/08/98): "Toâi öôùc mong sao cho ngheä thuaät, qua doøng suy tö cuûa mình, coù theå laøm cho nhieàu ngöôøi ñöôïc soáng theo göông cuûa Thaùnh Nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng, vaø bieát khaùm phaù Ñaáng laø Ñaøng, laø söï thaät vaø laø söï soáng", ñoù laø moät trong nhöõng taâm tình ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II boäc loä ra, trong baøi dieãn vaên ngaén caùm ôn caùc ngheä só Phaùp, ñeán Castangaldolfo, ñeå trình dieãn cho ngaøi xem, hoâm chieàu Chuùa Nhaät vöøa qua (23/08/98), veà cuoäc ñôøi cuûa Thaùnh Nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng, döïa theo taùc phaåm cuûa thaùnh nöõ. ÑTC cuõng nhaéc laïi raèng Thaùnh Nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng, tieán só Hoäi Thaùnh, raát thích kòch ngheä vaø thi thô, ñeå thoâng truyeàn söù ñieäp cuûa Ñaáng Cöùu Theá. ÑTC môøi goïi taát caû moïi ngöôøi hieän dieän trong buoåi trình dieãn Vaên Ngheä hoâm chieàu Chuùa Nhaät vöøa qua, 23/08/98, haõy noi göông thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng maø daâng hieán chính mình cho Tình Yeâu Chuùa, vaø mong öôùc moät ñieàu duy nhaát naày maø thoâi laø yeâu meán Chuùa vaø laøm cho Chuùa ñöôïc yeâu meán, vaø soáng khieâm toán tröôùc nhan Chuùa nhö nhöõng treû nhoû, tin töôûng phoù thaùc cuoäc ñôøi trong tay Thieân Chuùa.


Cô hoäi ñöôïc giaùo duïc cho ngöôøi cuøng ñinh

Cô hoäi ñöôïc giaùo duïc cho ngöôøi cuøng ñinh.

(UCAN IC0760.0990 24/08/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Moät linh muïc Doøng Teân beân AÁn Ñoä vöøa keâu goïi cho ngöôøi cuøng ñinh ñöôïc höôûng nhöõng cô hoäi giaùo duïc gioáng nhö nhöõng ngöôøi thuoäc caùc lôùp daân khaùc trong nöôùc.

Cha Ambros Pinto, toång giaùm ñoác Hoïc Vieän Xaõ Hoäi AÁn Ñoä, cho raèng taïi AÁn Ñoä, ngaønh giaùo duïc cao caáp ôû AÁn Ñoä laø vaên hoùa chæ daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi thuoäc giai caáp quí phaùi, do ñoù nhöõng ngöôøi thuoäc giai caáp cuøng ñinh khoâng ñöôïc höôûng nhöõng cô hoäi ñoàng ñeàu trong vieäc giaùo duïc. Töø ñoù nhaân phaåm cuûa hoï cuõng bò coi thöôøng vaø vaên hoùa cuûa hoï bò ñeø beïp moät caùch coù heä thoáng. Nhaän ñònh treân ñaây cuûa cha Pinto ñöôïc ñöa ra trong khoùa hoäi thaûo toaøn quoác taïi thuû ñoâ New Delhi töø ngaøy 6-7/8 vöøa qua nhaân kyû nieäm thöù 50 ngaøy Ñoäc Laäp cuûa AÁn Ñoä. Khoaûng 40 nhaø giaùo duïc vaø trí thöùc ñaõ tham döï khoùa hoäi thaûo naøy.

Cuõng theo cha Pinto, ñeå giuùp ngöôøi cuøng ñinh ôû AÁn Ñoä vöôït thoaùt söï maëc caûm, thieáu töï troïng vaø nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc khaùc, caàn phaûi thieát laäp moät cô cheá giaùo duïc rieâng reõ cho hoï. Tuy moät soá tham döï vieân ñoàng yù vôùi ñeà nghò naøy cuûa cha Pinto, nhöng moät soá khaùc thì laäp luaän raèng laøm nhö theá laø töï ñöa ngöôøi cuøng ñinh ra khoûi neàn vaên hoùa chính cuûa AÁn Ñoä, coâ laäp vaø taùch rôøi hoï khoûi xaõ hoäi. Caùc taøi lieäu ñöôïc trình baøy taïi khoùa hoäi thaûo cho thaáy, ngöôøi cuøng ñinh naèm trong soá caùc nhoùm saéc daân bò boû rôi nhieàu nhaát veà maët giaùo duïc. Döïa treân caùc soá lieäu, 80% soá ngöôøi ñöôïc höôûng cheá ñoä giaùo duïc cao caáp taïi AÁn Ñoä laø thuoäc nhoùm caùc giai caáp cao hôn (higher castes). Vaø nhöõng ngöôøi thuoäc giai caáp cao hôn naày chæ chieám 20 phaàn traêm daân soá. Soá ngöôøi cuøng ñinh hoïc ñeán cao hoïc chæ chieám khoaûng 6%.


Moät ngöôøi Trung Quoác daønh tieàn thöôûng cho caùc naïn nhaân luõ luït

Moät ngöôøi Trung Quoác daønh tieàn thöôûng cho caùc naïn nhaân luõ luït.

(UCAN CH0779.0990 24/08/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Moät nhaân vaät töø Hoa Luïc, ñöôïc trao taëng giaûi thöôûng Ramon Magsaysay naêm 1998 veà vaên hoùa, vöøa cho bieát, oâng seõ taëng soá tieàn thöôûng 50 ngaøn Myõ Kim cho caùc naïn nhaân luõ luït taïi Trung Quoác.

OÂng Ying Ruocheng, 69 tuoåi, ñoaït giaûi thöôûng naøy vì ñaõ coù coâng thaêng tieán baàu khí ñoái thoaïi giöõa neàn vaên hoùa cuûa Trung Quoác vôùi theá giôùi beân ngoaøi, vaø laø ngöôøi thöù hai töø Hoa Luïc ñöôïc trao taëng giaûi thöôûng Ramon Magsaysay. Laø moät nam taøi töû vaø ñaõ töøng thuû moät vai trong cuoán phim noåi tieáng laø Vò Hoaøng Ñeá Cuoái Cuøng, töø naêm 1986-1990, oâng Ying Ruocheng giöõ chöùc phoù boä tröôûng vaên hoùa cuûa Trung Quoác. OÂng ñeán töø moät gia ñình theo ñaïo Coâng Giaùo vaø noùi thoâng thaïo tieáng Anh. Vôùi khaû naêng naøy, oâng ñaõ dòch moät soá taùc phaåm cuûa caùc nhaø vaên Taây Phöông noåi tieáng, ñieån hình laø cuûa vaên só William Shakespeare, sang tieáng Hoa. OÂng Ying Ruocheng laø chaùu ruoät cuûa ngöôøi saùng laäp tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Phuï Nhaân ôû Baéc Kinh. Tröôøng ñaïi hoïc naày, nay ñaõ ñöôïc chuyeån sang Ñaøi Loan.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN daïo trung tuaàn thaùng naøy, oâng Ying Ruocheng thoá loä raèng, maëc duø oâng khoâng coøn thöïc haønh ñaïo, nhöng truyeàn thoáng trí thöùc cuûa moät gia ñình Coâng Giaùo ñaõ laø yeáu toá chính uoán naén cuoäc ñôøi cuûa oâng. OÂng caûm thaáy vui söôùng vaø haõnh dieän ñöôïc nhaän giaûi thöôûng Magsaysay vaø mong raèng soá tieàn thöôûng seõ giuùp caùch naøo ñoù cho caùc naïn nhaân luõ luït ôû Trung Quoác. Leã trao taëng giaûi thöôûng Ramon Magsaysay seõ dieãn ra taïi thuû ñoâ Manila vaøo ngaøy 31/08/98 tôùi ñaây.


Laàn ñaàu tieân hai vò Ñaïi Giaùo Tröôûng Do Thaùi ñeán thaêm Ñöùc Thöôïng Phuï Coâng Giaùo Gierusalem

Laàn ñaàu tieân hai vò Ñaïi Giaùo Tröôûng Do Thaùi ñeán thaêm Ñöùc Thöôïng Phuï Coâng Giaùo Gierusalem.

Gierusalem [Apic 24/08/98] - Moät chuyeán vieáng thaêm lòch söû ñaõ dieån ra hoâm thöù Hai 24/08/98 vöøa qua: Laàn ñaàu tieân, hai vò ñaïi giaùo tröôûng Do Thaùi Giaùo ñaõ ñeán thaêm toøa thöôïng phuï Coâng Giaùo La Tinh taïi Gierusalem. Ñaïi Giaùo Tröôûng Elijahu Bakchi-Doron vaø Ñaïi Giaùo Tröôûng Israel Meir Lau ñeán vieáng thaêm Ñöùc thöôïng phuï Michel Sabbah laø ñeå ñaùp laïi vieäc ngaøi ñaõ ñeán thaêm hai vò caùch ñaây 6 thaùng.

Ñöùc Cha Michel Sabbah tuyeân boá raèng muïc ñích cuûa cuoäc gaëp gôõ laø ñeå thaêng tieán söï thoâng caûm giöõa hai beân vaø cuûng coá cuoäc ñoái thoaïi giöõa caùc tín höõu Kitoâ vaø Do Thaùi. Caùc thuoäc thaûo luaän giöõa hai beân cuõng xoay quanh vai troø cuûa taùc toân giaùo trong vieäc tìm kieám coâng lyù vaø hoøa bình. Ngoaøi ra Ñöùc Thöôïng Phuï Coâng Giaùo La Tinh taïi Gierusalem coøn noùi raèng muïc ñích cuûa cuoäc gaëp gôõ laø ñeå nhìn nhaän quyeàn cuûa hai daân toäc Palestine vaø Do Thaùi ñang soáng taïi Thaùnh Ñòa.

Cuoäc gaëp gôõ giöõa hai vò Ñaïi Giaùo Tröôûng Do Thaùi vaø Ñöùc Thöôïng Phuï Michel Sabbah ñaõ dieãn ra taïi moät ñòa ñieåm gaàn Cöûa Jaffa, trong khu Kitoâ giaùo cuûa thaønh phoá coå Gierusalem.


Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ möøng kyû nieäm 50 naêm thaønh laäp

Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ möøng kyû nieäm 50 naêm thaønh laäp.

Geneve - Thuïy Só [Apic 24/08/98] - Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ vöøa möøng kyû nieäm 50 thaønh laäp.

Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ ñaõ ñöôïc thaønh laäp ngaøy 23 thaùng 8 naêm 1948 taïi Amsterdam, Hoøa Lan. Ñeå ñaùnh daáu bieán coá naøy, hoâm thöù Hai 24/08/98, caùc thaønh vieân cuûa Ban Chaáp Haønh taïi truï sôû cuûa Hoäi Ñoàng ôû Geneøve ñaõ tham döï moät nghi leã ñaëc bieät. Caùc cuoäc leã töôûng nieäm seõ khôûi söï vaøo ngaøy 19 thaùng 9/1998 tôùi ñaây taïi Amtersdam vaø seõ ñaït ñeán cao ñieåm vaøo ngaøy 13/12/1998 tôùi nhaân ñaïi hoäi laàn thöù 9 cuûa Hoäi Ñoàng seõ dieån ra taïi Harare, Zimbabwe.

Ngoaøi ra nhieàu cuoäc leã ñaëc bieät cuõng seõ ñöôïc cöû haønh taïi caùc thaønh phoá ñaõ töøng ñöùng ra toå chöùc Ñaïi Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng nhö Evanston Hoa Kyø, New Dheli AÁn Ñoä, Upsal Thuïy Ñieån, Nairobi Kenya, Vancouver Canada vaø Canberra Australia.

Ngaøy 20/09/98 tôùi ñaây, moät leã nghi troïng theå seõ ñöôïc cöû haønh taïi nhaø thôø chính toøa Tin Laønh ôû Geneve, tieáp theo ñoù laø moät hoäi nghò baøn troøn vôùi söï tham döï cuûa oâng Flavio Cotti, toång thoáng lieân bang Thuïy Só, baø Ogata, cao uûy tî naïn Lieân Hieäp Quoác, ñöùc toång giaùm muïc Desmond Tutu, chuû tòch uûy ban "söï thaät vaø hoøa giaûi" taïi Nam Phi vaø nhieàu nhaân vaät noãi tieáng khaùc treân theá giôùi. Hieän nay, Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ qui tuï 332 Giaùo Hoäi thaønh vieân thuoäc caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng, Anh Giaùo vaø Tin Laønh. Giaùo hoäi Coâng Giaùo Roma khoâng phaûi laø thaønh vieân, nhöng vaãn coäng taùc chaët cheõ vôùi Hoäi Ñoàng trong nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page