Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø ñöôïc môøi goïi tham gia Tuaàn 9 Ngaøy caàu nguyeän cho vieäc baûo veä söï soáng

Nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø ñöôïc môøi goïi tham gia Tuaàn 9 Ngaøy caàu nguyeän cho vieäc baûo veä söï soáng.

Tin Washington/ Hoa Kyø (CNS 21/08/98): Trong thôøi gian 9 ngaøy, töø ngaøy muøng 7 thaùng 9/1998 tôùi ñaây, aùp ngaøy leã Sinh Nhaät Ñöùc Meï, cho ñeán naày 15 thaùng 9/1998, Leã Ñöùc Meï Saàu Bi, taát caû moïi ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø ñöôïc môøi goïi tham gia Tuaàn Cöûu Nhaät caàu nguyeän cho söï soáng con ngöôøi.

Linh Muïc James Moroney, ñaëc traùch Vaên Phoøng Giaùm Muïc Hoa Kyø veà Phuïng Vuï, coù nhieäm vuï chuaån bò Tuaàn Cöûu Nhaät naày. Moãi ngaøy cuûa Tuaàn Cöõu Nhaät seõ ñöôïc daønh ñeå caàu nguyeän cho moät thaønh phaàn khaùc nhau, coù lieân heä ñeán söï soáng con ngöôøi; chaúng haïn nhö caàu nguyeän cho caùc baø meï, caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi nöõ saép sinh con, cho nhöõng ngöôøi cha, cho caùc treû em, cho caùc gia ñình, vaân vaân. Theo coâ Helen Alvare, ngöôøi chòu traùch nhieäm laäp chöông trình vaø thoâng tin thuoäc Vaên Phoøng Giaùm Muïc Hoa Kyø UÛng Hoä Söï Soáng, thì Tuaàn 9 Ngaøy caàu nguyeän saép ñeán laø moät trong nhöõng chieán dòch nhaèm choáng laïi vieäc phaù thai baùn phaàn. Thaùng 10 naêm 97 vöøa qua, Toång Thoáng Clinton ñaõ phuû quyeát Ñaïo Luaät Caám phaù thai baùn phaàn. Nhöng ngaøy 23 thaùng 7/1998 vöøa qua, Haï Vieän Hoa Kyø ñaõ thaønh coâng vöôït qua ñöôïc söï phuû quyeát cuûa Toång Thoáng, vôùi con soá 296 phieáu thaéng treân 132 phieáu. Trong khi ñoù thì Thöôïng Vieän Hoa Kyø cuõng ñaõ boû phieáu, nhöng khoâng vöôït qua ñöôïc quyeàn phuû quyeát cuûa toång thoáng, vì khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän, khoâng ñaït ñöôïc 2 phaàn 3 soá phieáu choáng laïi quyeát ñònh cuûa toång thoáng Clinton, nghóa laø chæ ñaït ñöôïc 64 treân 36 phieáu maø thoâi. Caàn coù theâm 3 phieáu nöõa,thì môùi hoäi ñuû 2 phaàn 3 soá phieáu.

Cuõng theo ban toå chöùc Tuaàn Cöûu Nhaät caàu nguyeän cho söï soáng, thì trong thôøi gian coù tuaàn Cöûu Nhaät, Thöôïng Vieän Hoa Kyø seõ hoïp nhau, ñeå baøn veà vieäc vöôït qua söï phuû quyeát cuûa Toång Thoáng Clinton. Vaø ngöôøi ta hy voïng laø laàn naày, Thöôïng Vieän Hoa Kyø seõ hoäi ñuû ñieàu kieän vöôït qua ñöôïc quyeàn phuû quyeát cuûa Toång Thoáng Clinton, ñang bò giaõm uy tín vì lieân heä tình duïc vôùi coâ Monica Lewinski.


Caùc Giaùm Muïc coâng giaùo taïi KENYA ñaõ quyeát ñònh choïn ngaøy Chuùa Nhaät 30 thaùng 8/1998 naày laøm ngaøy toaøn quoác caàu nguyeän cho nhöõng naïn nhaân cuûa vuï noå Boâm caïnh Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø hoâm muøng 7 thaùng 8/1998

Caùc Giaùm Muïc coâng giaùo taïi KENYA ñaõ quyeát ñònh choïn ngaøy Chuùa Nhaät 30 thaùng 8/1998 naày laøm ngaøy toaøn quoác caàu nguyeän cho nhöõng naïn nhaân cuûa vuï noå Boâm caïnh Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø hoâm muøng 7 thaùng 8/1998.

Tin NAIROBI / Kenya (RG 21/08/98): Sau vuï noå boâm gaàn beân Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø ôû thuû ñoâ Nairobi, Kenya, hoâm muøng 7 thaùng 8/1998, laøm cho 247 ngöôøi cheát, vaø haøng ngaøn nguôøi bò thöông, Caùc giaùm muïc Coâng Giaùo taïi Kenya ñaõ hoïp nhau, trong nhöõng ngaøy qua, taïi KAKAMEGA, ñeå suy tö veà nhöõng haäu quaû cuûa bieán coá gaây rung ñoäng toaøn theå ñaát nöôùc Kenya. CAÙC GIAÙM MUÏC cuõng vieát böùc thô ngoû gôûi leân Toång Thoáng, Chính Quyeàn, toaøn theå daân chuùng, vaø taát caû nhöõng con ngöôøi thaønh taâm thieän chí, ñeå xin moïi ngöôøi khoâng nhöõng tin vaøo Hoøa Bình, maø coøn phaûi noùi vaø haøng ñoäng ñeå xaây döïng hoøa bình treân neàn taûng coâng baèng. Caùc giaùm muïc ñaõ trình baøy laäp tröôøng sau ñaây: "Taát caû nhöõng sai laàm, nhöõng tranh caûi vaø nhöõng baát coâng, taát caû nhöõng ñieàu naày caàn ñöôïc chöõa laønh nhôø qua ñoái thoaïi, qua luaät phaùp vaø söï kính troïng keû khaùc. Ngaøy nay cuõng nhö luoân luoân, taát caû caùc nhaø laõnh ñaïo caàn phaûi leân aùn baïo löïc, trong moïi hình thöùc cuûa noù. Ngoaøi ra, caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo taïi Kenya cuõng môøi Hoäi Ñoàng Toái Cao Hoài Giaùo ñeán hoïp nhau, ñeå chaám döùt nhöõng ñieåm khaùc bieät, trong nieàm hy voïng raèng taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù theå coäng taùc vaøo vieäc xaây döïng hoøa bình, ngoõ haàu ngöôøi cha chung Abraham cuûa chuùng ta trong ñöùc tin, ñöôïc chuùc phuùc. Nhö laø daáu chæ cuûa trình lieân ñôùi vôùi taát caû moïi naïn nhaân vaø caùc gia ñình bò thieät haïi do cuoäc noå boâm, thì trong thaùnh leã Chuùa Nhaät 30 thaùng 8/1998 naày, seõ ñoïc lôøi caàu nguyeän ñaëc bieät vaø seõ coù cuoäc laïc quyeân ñeå trôï giuùp cho Ngaân Quyû Toaøn Quoác veà Cöùu Trôï.


Caùc chính phuû AÙ Chaâu neân coù giaûi phaùp ñoái vôùi naïn maõi daâm

Caùc chính phuû AÙ Chaâu neân coù giaûi phaùp ñoái vôùi naïn maõi daâm.

(AS0763.0989 21/08/98) - Philippines (Manila) - Caùc chính phuû trong vuøng Ñoâng Nam AÙ caàn phaûi cöùu xeùt laïi ñöôøng höôùng chính saùch cuûa mình ñoái vôùi naïn maõi daâm, ñang trôû thaønh moät kyõ ngheä vôùi möùc thu hoaïch leân tôùi haøng chuïc tyû Myõ Kim.

Hoâm thöù Ba (18/08/98) vöøa qua, vaên phoøng Toå Chöùc Lao Ñoäng Quoác Teá taïi Manila ñaõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo lieân quan tôùi tình hình naïn maõi daâm ôû caùc nöôùc vuøng Ñoâng Nam AÙ, bao goàm Indonesia, Malaysia, Philippines vaø Thaùi Lan. Baûn baùo caùo cho raèng, xeùt veà cô caáu toå chöùc, möùc thu huùt khaùch haøng taïi ñòa phöông cuõng nhö töø nöôùc ngoaøi, thì kyõ ngheä maõi daâm coù theå so saùnh vôùi caùc laõnh vöïc hoaït ñoäng khaùc cuûa neàn kinh teá. Theo caùc thoáng keâ ñöôïc lieät keâ trong baûn baùo caùo, kyõ ngheä maõi daâm taïi 4 quoác gia noùi treân chieám töø 2-12% toång saûn löôïng noäi ñòa (Gross Domestic Product). Rieâng taïi Thaùi Lan, töø naêm 1993-1995, kyõ ngheä maõi daâm taïo ra moät khoaûn taøi chaùnh töø 22,5-27 tæ Myõ Kim, vôùi khoaûng 300 trieäu Myõ Kim ñöôïc caùc phuï nöõ haønh ngheà maõi daâm taïi thaønh thò chuyeån veà cho gia ñình ôû mieàn queâ.

Baø Lin Lean Lim, moät vieân chöùc ngöôøi Malaysia cuûa Toå Chöùc Lao Ñoäng Quoác Teá giaûi thích raèng, cuoäc nghieân cöùu veà naïn maõi daâm ñöôïc thöïc hieän vì nhöõng moái quan taâm tôùi nhaân quyeàn, coâng aên vieäc laøm vaø caùc ñieàu kieän laøm vieäc, naïn kyø thò phaùi tính vaø nhöõng vuï laïm duïng coù tính caùch thöông maïi, ñaëc bieät trong vaán ñeà khai thaùc caùc treû em haønh ngheà maõi daâm. Baø Lim nhaán maïnh raèng, trong tröôøng hôïp treû em maõi daâm, ñieàu roõ raøng vaø haún nhieân laø coù söï vi phaïm nhaân quyeàn nghieâm troïng, moät hình thöùc eùp buoäc treû em lao ñoäng khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc vaø do ñoù caàn phaûi loaïi tröø hoaøn toaøn. Trong naïn maõi daâm, duø laø ngöôøi lôùn hay treû em, khoâng theå traùnh khoûi tình traïng bò boùc loät, vì theá ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, caùc chính phuû neân nhaém tôùi caùc nguyeân nhaân daãn tôùi söï gia taêng cuûa naïn maõi daâm, vaø caàn taäp trung vaøo coâng taùc taïo theâm nhieàu coâng aên vieäc laøm cho phuï nöõ, hôn laø ban haønh caùc bieän phaùp nhaém baûo veä cho caùc phuï nöõ veà maët phaùp lyù.


Hai ñieàu kieän thieát yeáu cho söï toàn taïi cuûa Malaysia

Hai ñieàu kieän thieát yeáu cho söï toàn taïi cuûa Malaysia.

(ML0751.0989 21/08/98) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Tinh thaàn khoan nhöôïng toân giaùo vaø hoøa hôïp giöõa caùc saéc toäc laø hai ñieàu kieän thieát yeáu cho söï toàn taïi cuûa moät xaõ hoäi ña nguyeân nhö Malaysia.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa baùc só Mahathir Mohammad, thuû töôùng Malaysia, ñöa ra trong moät hoäi nghò cuûa lieân minh caùc chính ñaûng, ñöông caàm quyeàn taïi nöôùc naøy. Hoäi nghò dieãn ra taïi bang Sabah, mieàn Ñoâng Malaysia töø ngaøy 14-16/08/98 vöøa qua. Trong baøi dieãn vaên ñoïc tröôùc caùc ñaïi bieåu tham döï, baùc só Mahathir ghi nhaän raèng, söï baát khoan nhöôïng giöõa caùc saéc daân trong nöôùc chuû yeáu laø do söï nhaïy caûm cuûa moät saéc daân ñoái vôùi nieàm tin vaø vaên hoùa cuûa saéc daân kia. Thaäm chí, ngay caû trong soá nhöõng ngöôøi coù cuøng moät nieàm tin toân giaùo, moät söï khaùc bieät nhoû cuõng coù theå daãn tôùi tranh chaáp baïo ñoäng. Veà ñieåm naøy, baùc só Mahathir ñaõ tröng daãn tröôøng hôïp cuûa caùc phe phaùi Hoài Giaùo taïi Algerie cuõng nhö cuoäc tranh chaáp giöõa ngöôøi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh taïi mieàn Baéc Ai Len.

Trong khi ñoù moät phong traøo quoác teá mang teân laø "Moät Theá Giôùi Coâng Baèng", truï sôû ñaët taïi Malaysia, ñaõ ra moät tuyeân ngoân keâu goïi ngöôøi daân Malaysia gia taêng caùc noã löïc nhaém duy trì tinh thaàn hoøa hôïp toân giaùo, bôûi vì söï toàn taïi cuûa ñaát nöôùc heä taïi raát nhieàu nôi yeáu toá naøy. Ñöôïc bieát baûn tuyeân ngoân naøy ñöôïc coâng boá treân danh nghóa cuûa 9 nhoùm thöôøng daân Malaysia thuoäc caùc toân giaùo khaùc nhau. Ñaëc bieät baûn tuyeân ngoân leân aùn moät vaøi nhoùm baát chính ñang muoán lôïi duïng tình caûm toân giaùo ñeå taïo neân moái baát hoøa vaø thuø gheùt giöõa caùc coäng ñoaøn toân giaùo khaùc nhau ôû Malaysia. Ñaëc bieät caùc nhoùm naøy ñaõ xöû duïng tôùi maïng löôùi thoâng tin Internet ñeå rao truyeàn nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn thaát thieät nhaém taïo baàu khí caêng thaúng trong caùc coäng ñoaøn toân giaùo.


Toøa Thaùnh töø choái pheâ bình veà tieát loä cuûa Hoa Kyø

Toøa Thaùnh töø choái pheâ bình veà tieát loä cuûa Hoa Kyø.

(AFP 21/08/98) - Vatican - Thöù Saùu 21/08/98, Toøa Thaùnh ñaõ töø choái pheâ bình veà tieát loä cuûa Hoa Kyø raèng oâng Osama Bin Laden, moät tyû phuù ngöôøi AÛ Raäp Saudi ñang soáng löu vong taïi Afghanistan, ñaõ coù chuû möu aùm saùt ÑTC Gioan Phaoloâ II. Trong baøi dieãn vaên ñoïc cho toøan quoác hoâm thöù Naêm 20/08/98, toång thoáng Bill Clinton caùo buoäc oâng Bin Laden coù dính líu tôùi vuï ñaët bom hai toøa ñaïi söù Myõ ôû Kenya vaø Tanzia hoâm 7/08/98, vaø maïng löôùi khuûng boá do oâng Bin Laden taøi trôï ñaõ döï tính moät keá hoaïch aùm saùt ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Moät giôùi chöùc cuûa Toøa Thaùnh noùi raèng, coù theå toång thoáng Clinton muoán aùm chæ tôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Philippines daïo naêm 1995. Tröôùc khi ÑTC ñaët chaân tôùi Manila, caùc nhaân vieân an ninh ñaõ khaùm phaù ra moät keá hoaïch möu saùt ÑTC do moät nhoùm Hoài Giaùo cöïc ñoan chuû möu. Caûnh saùt Philippines luùc ñoù cho bieát tay khuûng boá Ramzi Yousef, ngöôøi chòu traùch nhieäm veà vuï noå bom taïi Trung Taâm Maäu Dòch Theá Giôùi ôû New York vaøo naêm 1993, ñaõ toan tính aùm saùt ÑTC trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Manila. Ngoaøi nhöõng söï kieän treân ñaây, Toøa Thaùnh khoâng heà naém trong tay baèng côù naøo chöùng toû raèng nhöõng vuï möu saùt ÑTC Gioan Phaoloâ II laø do caùc nhoùm Hoài Giaùo cöïc ñoan chuû möu.


Caùc Giaùm Muïc Indonesia keâu goïi trôï giuùp cho caùc naïn nhaân vuï noåi loaïn

Caùc Giaùm Muïc Indonesia keâu goïi trôï giuùp cho caùc naïn nhaân vuï noåi loaïn.

(UCAN IN0767.0989 21/08/98) - Indonesia (Jakarta) - Thöù Baûy ngaøy 15/08/98 leã Ñöùc Meï Leân Trôøi, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia ñaõ coâng boá moät laù thö muïc vuï trong ñoù keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo haõy laøm taát caû nhöõng gì coù theå ñeå trôï giuùp cho caùc naïn nhaân vuï noåi loaïn daïo thaùng 5/1998 vöøa qua, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi Indonesia goác Hoa.

Laù thö muïc vuï naøy ñöôïc ñoïc trong caùc thaùnh leã taïi caùc giaùo xöù trong hai ngaøy thöù Baûy vaø Chuùa Nhaät. Trong laù thö, caùc Giaùm Muïc Indonesia baøy toû laäp tröôøng luaân lyù cuûa giaùo hoäi ñöùng tröôùc tieán trình caûi toå chính trò hieän nay, chuû quyeàn quoác gia, quyeàn töï do hoäi hoïp vaø nhöõng öôùc voïng cuûa ngöôøi daân ñoái vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo quoác gia. Caùc Giaùm Muïc neâu baät söï nhaän xeùt raèng cuoäc noåi loaïn taïi caùc thaønh phoá ôû Indonesia trong thaùng 5/1998 vöøa qua döôøng nhö coù moät söï xeáp ñaët nhaém taïo ra nhöõng vuï khuûng boá vaø caûnh voâ traät töï, ñeå duy trì quyeàn cai trò tuyeät ñoái cuûa moät chính theå. Ñieàu kinh hoaøng vaø ñaùng buoàn ôû ñaây laø xaõ hoäi Indonesia ngaøy nay laïi phaûi traûi qua nhöõng cuoäc baïo ñoäng man rôï. Kinh nghieäm ñau thöông cuûa caùc naïn nhaân vöôït quaù möùc chòu ñöïng cuûa con ngöôøi, ñeán ñoä coù nhieàu naïn nhaân caûm thaáy hoï ñaõ bò maát ñi yù thöùc veà tính chaát quoác toäc, tình huynh ñeä, söï an ninh vaø tin töôûng ñoái vôùi chính phuû. Vì leõ naøy, thö muïc vuï keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo trôï giuùp tinh thaàn cho caùc naïn nhaân ñeå hoï tìm laïi ñöôïc caûm giaùc an ninh, söï töï troïng vaø tin töôûng ñoái vôùi caùc anh chò em ñoàng loaïi.

Caùc Giaùm Muïc Indonesia cuõng choïn leã kyû nieäm ngaøy ñoäc laäp cuûa Indonesia, ngaøy17/08/98, laø dòp ñeå coâng boá thö muïc vuï naøy. Lieân quan tôùi tieán trình caûi toå chính trò hieän nay, caùc Giaùm Muïc ghi nhaän raèng trong 3 thaäp nieân vöøa qua, ngöôøi daân Indonesia ñaõ bò cöôùp ñi quyeàn daân chuû bôûi moät theå cheá ñoäc taøi, trong ñoù quyeàn haønh chæ naèm trong tay cuûa moät soá ngöôøi. Laù thö ñi keøm vôùi lôøi caûnh caùo raèng: "Söï taäp trung quyeàn löïc, moät laàn nöõa coù theå taïo ra moät cheá ñoä saün saøng xeáp ñaët moïi söï ñeå naém laáy quyeàn lôïi cho muïc tieâu rieâng, cho gia ñình, thaân nhaân vaø beø baïn cuûa nhöõng ngöôøi ñang naém quyeàn. Döôùi moät theå cheá ñoäc taøi chuyeân cheá nhö theá, nhaân quyeàn, phaåm giaù cuûa ngöôøi daân, coâng lyù vaø söï thaät seõ bò boùp ngheït, nhö theá thì chaúng phaûi laø ngöôøi daân vaãn chöa hoaøn toaøn ñöôïc ñoäc laäp vaø coøn tieáp tuïc bò thoáng trò hay sao? Moät söï caûi toå saâu roäng vaø hoaøn toaøn phaûi ñöôïc ñaët treân caên baûn luaân lyù trong ñoù chuû quyeàn phaûi ñöôïc trao traû laïi cho ngöôøi daân.


ÑTC tieáp nhöõng vò laõnh ñaïo Coäng Ñoàng Thaùnh Eâgidioâ

ÑTC tieáp nhöõng vò laõnh ñaïo Coäng Ñoàng Thaùnh Eâgidioâ.

Tin Vatican: (RG 21/08/98 vaø Apic 21/08/98): Thöù Saùu 21/08/98, chöông trình tieáp kieán cuûa ÑTC ñaõ ñöôïc giaûm xuoáng möùc toái thieåu, vaø chæ goàm coù Thaùnh Leã vaøo buoåi saùng vaø vaøi cuoäc tieáp kieán rieâng ngaén.

Trong moät thoâng caùo vaøo saùng thöù Saùu 21/08/98, tieán só Navarro Valls, nguôøi phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh, cho bieát, laø hoâm thöù Naêm 20/08/98, ÑTC ñaõ tieáp kieán rieâng hai vò laõnh ñaïo cuûa Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ, laø Ñöùc OÂng Vincenzoâ Paglia vaø Giaùo Sö Andrea Ricardi, giaùo daân. Hai vò laõnh ñaïo naày, ñaõ trình baøy cho ÑTC veà Ñaïi Hoäi Quoác Teá laàn thöù 12 cuûa Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ, seõ ñöôïc toå chöùc taïi Bucarest, thuû ñoâ Roumani, töø ngaøy 30 thaùng 8 ñeán muøng 1 thaùng 9/98 tôùi ñaây, vôùi chuû ñeà laø: Hoøa Bình vaø Danh Thaùnh cuûa Thieân Chuùa".

Giaùo Hoäi Chính Thoáng taïi Roumani seõ coäng taùc vôùi Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ, ñeå toå chöùc Ñaïi Hoäi Quoác Teá naày. Toång thoáng Roumani, OÂng CONSTANTINESCU, ñaõ tham döï Ñaïi Hoäi cuûa Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ, naêm 1997 vöøa qua, taïi thaønh phoá PADOVA, mieàn Trung Italia, vaø ñaõ môøi Coäng Ñoaøn toå chöùc Ñaïi Hoäi naêm nay, 1998, taïi Bucarest.

Ñöôïc bieát, moät trong nhöõng chöông trình ñöôïc baøn trong Ñaïi Hoäi naêm nay 1998 cuûa Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ, laø chieán dòch naêm 2000 do Nöõ Tu Anne Preùjan, nguôøi Hoa Kyø, coå ñoäng, vôùi söï uûng hoä cuûa Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ. Chieán Dòch Naêm 2000 naày nhaèm vaän ñoäng sao cho töø nay ñeán naêm 2000, nguôøi ta seõ ngöng moïi vieäc thi haønh aùn töû hình cho taát caû nhöõng ai ñaõ bò keát aùn.

Caùc quan saùt vieân theo doõi vaán ñeà Vatican hy voïng raèng Ñaïi Hoäi Quoác Teá naêm 1998 cuûa Coäng Ñoaøn Thaùnh Eâgidioâ taïi Bucarest, vôùi söï coäng taùc cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Roumani, seõ goùp phaàn deïp boû ñöôïc nhöõng ngaên caùch giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Giaùo Hoäi Chính Thoáng, vaø nhö theá laø moät chuaån bò toát cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Roumani vaøo thaùng 5 naêm tôùi, 1999. Ñöôïc bieát, thaùng 7 vöøa qua (1998), Thuû Töôùng Roumani, oâng RADU VASILE, ñaõ chính thöùc môøi Ñöùc Thaùnh Cha ñeán thaêm Roumani.


Back to Radio Veritas Asia Home Page