Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Gaàn hai trieäu ngöôøi Baéc Haøn cheát vì naïn ñoùi

Gaàn hai trieäu ngöôøi Baéc Haøn cheát vì naïn ñoùi.

(CWN 20/08/98) - Hoa Kyø (Washington) - Trong voøng 3 naêm vöøa qua, coù gaàn 2 trieäu ngöôøi Baéc Haøn bò thieät maïng, do haäu quaû cuûa naïn ñoùi keùm traàm troïng.

Treân ñaây laø nhaän ñònh töø moät nhoùm 4 vò phuï taù cuûa caùc daân bieåu Hoa Kyø ñaõ ñeán vieáng thaêm Baéc Haøn hoài gaàn ñaây. OÂng Mark Kirk, moät trong boán ngöôøi, cho bieát ña soá caùc naïn nhaân cheát vì caùc chöùng beänh coù lieân quan tôùi naïn ñoùi, chöù khoâng haún laø hoï cheát vì ñoùi. Treû em chieám tæ leä khaù cao trong soá caùc naïn nhaân. Caùc thieân tai nhö naéng haïn roài luõ luït thay phieân nhau gaây neân tình traïng thaát thu trong caùc vuï muøa, khieán cho nhieàu ngöôøi daân phaûi aên ñeán caùc loaïi reã caây, coû daïi, thaân caây baép, cho qua ngaøy. Tình caûnh naøy khieán cho hoï bò suy dinh döôõng nghieâm troïng vaø beänh taät phaùt sinh daãn ñeán caùi cheát.

Baûn baùo caùo cuûa nhoùm phuï taù noùi treân ghi nhaän laø naïn ñoùi taïi Baéc Haøn khieán cho moãi naêm coù töø 300 ñeán 800 ngaøn daân bò thieät maïng. Con soá naïn nhaân leân cao nhaát vaøo naêm 1997.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Detroit khai maøn chieán dòch choáng töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Detroit khai maøn chieán dòch choáng töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só.

(CWN 20/08/98) - Hoa Kyø (Detroit) - Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Detroit thuoäc bang Michigan beân Hoa Kyø, vöøa khai maøn chieán dòch choáng töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só, qua moät laù thö göûi cho taát caû caùc linh muïc trong toång giaùo phaän.

Trong laù thö Ñöùc Hoàng Y Adam Maida keâu goïi caùc linh muïc haõy rao giaûng moät caùch quyeát lieät hôn veà baûn chaát thaùnh thieâng cuûa söï soáng. Ngaøi noùi: "Hôn khi naøo heát, baây giôø chuùng ta caàn phaûi ñoïc vaø giaûi thích yù nghóa caùc baøi ñoïc ngaøy Chuùa Nhaät döïa treân giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh veà baûn chaát thaùnh thieâng cuûa söï soáng". Ñöùc Hoàng Y Maida cho bieát toång giaùo phaän cuûa ngaøi saün saøng cung caáp caùc phim aûnh taøi lieäu ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong bang Michigan hieåu ñöôïc raèng vieäc töï keát lieãu maïng soáng laø ñieàu ñi ngöôïc laïi luaân lyù. Ngaøi cuõng höùa raèng thaùng 10 tôùi ñaây, laø thaùng maø haèng naêm ñöôïc caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø goïi laø thaùng daønh ñeå "toân troïng söï soáng", Toång Giaùo Phaän Detroit seõ coù nhieàu chöông trình höôùng veà ñeà taøi töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só.

Daân chuùng taïi bang Michigan ñang chuaån bò tham gia cuoäc tröng caàu daân yù vaøo thaùng 11/1998 tôùi ñaây, nhaém hôïp thöùc hoùa vieäc töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só. Moät nhoùm tranh ñaáu ñeå luaät phaùp cho pheùp caùc beänh nhaân nan y ñöôïc quyeàn töï keát lieãu maïng soáng, ñang reâu rao laø nhöõng ngöôøi uûng hoä luaät naøy, trong ñoù coù caû moät soá tín höõu Coâng Giaùo, seõ ñaït ñöôïc öôùc nguyeän cuûa hoï. Nhoùm naøy cho raèng , tuy Ñöùc Hoàng Y Maida coù uy tính vaø aûnh höôûng roäng lôùn ñoái vôùi ngöôøi daân trong bang, nhöng caùc cöû tri seõ boû phieáu uûng hoä luaät cho pheùp trôï giuùp töï töû trong cuoäc tröng caàu daân yù saép tôùi.


Chuû Ñeà cuûa Tuaàn Leã Caàu Nguyeän cho Söï Hieäp Nhaát Kitoâ, thaùng Gieâng naêm 1999

Chuû Ñeà cuûa Tuaàn Leã Caàu Nguyeän cho Söï Hieäp Nhaát Kitoâ, thaùng Gieâng naêm 1999.

Tin Hoa Kyø (CNS 20/08/98): Theo nguoàn tin cuûa Haõng Tin Coâng Giaùo Hoa Kyø, thì chuû ñeà ñaõ ñöôïc choïn cho Tuaàn Leã Caàu Nguyeän cho Söï Hieäp Nhaát Kitoâ naêm 1999, laø caâu Kinh Thaùnh ñöôïc trích töø Saùch Khaûi Huyeàn, chöông 21 caâu 3, nhö sau: "Thieân Chuùa seõ cö nguï cuøng vôùi hoï, vaø hoï seõ laø Daân cuûa Nguôøi". Tuaàn Leã Caàu nguyeän cho söï Hieäp Nhaát Kitoâ naêm 1999, seõ ñöôïc cöû haønh töø ngaøy 18 ñeán 25 thaùng Gieâng 1999. Theo haõng tin Coâng Giaùo Hoa Kyø, thì chuû ñeà treân cuûa Tuaàn leã Caàu Nguyeän Cho Söï Hieäp Nhaát Kitoâ ñaõ ñöôïc choïn ra do bôûi nhöõng Ñaïi Dieän cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñaëc Traùch Hieäp Nhaát Kitoâ, töø phía Coâng Giaùo, vaø cuûa Hoäi Ñoàng Theá Giôùi caùc Giaùo Hoäi, töø phía Tin Laønh.

Ñoaïn Kinh Thaùnh, töø caâu 1 ñeán caâu 7 cuûa chöông 21 saùch Khaûi Huyeàn, noùi veà "Trôøi Môùi vaø Ñaát Môùi". Thieân Chuùa ngöï ñeán ñoåi môùi moïi söï. Ngaøi laø An-pha vaø OÂ-Meâ-Ga, laø Khôûi Nguyeân vaø Taän Cuøng. Ngaøi seõ ban cho ai khaùt, ñöôïc uoáng nôi nguoái suoái tröôøng sinh.


Toång Giaùo Phaän La Havana, thuû ñoâ CUBA, taùi baûn nguyeät san Coâng Giaùo, coù teân goïi laø: "Ñaây, Giaùo Hoäi"

Toång Giaùo Phaän La Havana, thuû ñoâ CUBA, taùi baûn nguyeät san Coâng Giaùo, coù teân goïi laø: "Ñaây, Giaùo Hoäi".

Tin CUBA (CNS 20/08/98): Taïi nhieàu giaùo xöù trong toång giaùo phaän Thuû Ñoâ La Havana, Cuba, hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua, 16/08/98, ñaõ ñöôïc phoå bieán soá ñaàu tieân cuûa AÁn Baûn môùi cuûa nguyeät san Coâng Giaùo, coù teân goïi laø: "Ñaây, Giaùo Hoäi". Ñaây laø tieáng noùi chính thöùc cuûa coäng ñoaøn Coâng Giaùo Toång Giaùo Phaän La Havana. Caùch ñaây hai naêm, cuõng vaøo thaùng 8 naêm 1996, tôø baùo Coâng Giaùo naày ñaõ ñöôïc khai tröông, vaø phaùt haønh soá ñaàu tieân, nhöng roài bò ñình baûn, vì naïn khan hieám giaáy baùo vaø möïc in taïi Cuba luùc ñoù.

Trong soá ñaàu tieân cuûa AÁn baûn Môùi, vöøa ñöôïc phaùt haønh hoâm Chuùa Nhaät 16/08/98, Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega Alamino, Toång Giaùm Muïc La Havana, ñaõ vieát baøi daøi beânh vöïc nhöõng quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa Gia Ñình. Ngaøi quaû quyeát raèng: "Nhöõng quyeàn lôïi cuûa Gia Ñình phaùt sinh töø chính baûn chaát cuûa gia ñình nhö laø teá baøo ñaàu tieân vaø caên baûn cuûa xaõ hoäi; vì theá, nhöõng queàn lôïi cuûa gia ñình khoâng phaûi laø do Nhaø Nöôùc, hay baát cöù toå chöùc naøo khaùc, ban cho." Cuõng trong baøi baùo, Ñöùc Hoàng Y leân tieáng than phieàn tröôùc söï kieän tieâu cöïc ñang aûnh höôûng treân gia ñình taïi Cuba; ñoù laø söï vaéng maët laâu cuûa ngöôøi Cha trong gia ñình, ñeå ñi laøm nhöõng coâng taùc lao ñoäng nôi xa. Ñöùc Hoàng Y nhaän ñònh raèng: söï vaéng maët laâu cuûa ngöôøi cha laøm cho gia ñình bò phaân reõ, vaø gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc phaùt trieån vaø hoøa nhaäp gia ñình trong xaõ hoäi. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng choáng laïi chính saùch lao ñoäng coäng ñoàng cuûa Nhaø Nöôùc, nhöng mong muoán sao cho chính saùch ñoù ñöôïc phuø hôïp vôùi nhöõng ñoøi hoûi cuûa sinh hoaït gia ñình.".


Moät giaùo phaän taïi YÙ caám khoâng cho caùc thaønh phaàn cuûa nhöõng toå chöùc phaïm toäi aùc ñöôïc laøm ngöôøi ñôõ ñaàu trong bí tích theâm söùc

Moät giaùo phaän taïi YÙ caám khoâng cho caùc thaønh phaàn cuûa nhöõng toå chöùc phaïm toäi aùc ñöôïc laøm ngöôøi ñôõ ñaàu trong bí tích theâm söùc.

Roma [Apic 20/08/98] - Giaùo phaän Locri, thuoäc mieàn Calabre , YÙ, khuyeân caùc tín höõu khoâng neân choïn nhöõng thaønh phaàn cuûa nhöõng toå chöùc toäi aùc laøm nguôøi ñôõ ñaàu trong bí tích Theâm söùc.

Trong moät laù thö muïc vuï vaø nhieàu tuyeân ngoân khaùc, ñöùc cha Giancarlo Maria Bregantini, giaùm muïc giaùo phaän Locri, yeâu caàu caùc tín höõu ñöøng choïn nhöõng nguôøi ñôõ ñaàu theo khuoân maãu truyeàn thoáng nöõa. Ngaøi coù yù aùm chæ ñeán caùc thaønh vieân cuûa caùc toå chöùc toäi phaïm voán ñaøy daåy trong laõnh thoå giaùo phaän.

Theo yù cuûa ñöùc cha Bregantini, gia ñình khoâng neân aùp ñaët leân thieáu nieân teân tuoåi cuûa nhöõng nguôøi ñôõ ñaàu, maø phaûi ñeå cho hoï ñöôïc töï do choïn löïa nhöõng ngöôøi maø hoï thaáy coù khaû naêng tuaân giöõ nhöõng boån phaän ñaïo ñöùc cuûa nguôøi ñôõ ñaàu. Ñöùc cha hy voïng raèng vôùi bieän phaùp naøy, nguôøi giaùo daân coù theå tìm laïi ñöôïc yù nghóa toân giaùo nguyeân thuûy cuûa bí tích theâm söùc vaø cuûa vieäc ñôõ ñaàu.


Caùc di tích thaùnh cuûa theá kyû thöù 16 mang laïi nhöïa soáng môùi cho nieàm tin cuûa caùc tín höõu Chính Thoáng Nga

Caùc di tích thaùnh cuûa theá kyû thöù 16 mang laïi nhöïa soáng môùi cho nieàm tin cuûa caùc tín höõu Chính Thoáng Nga.

Mascova [Apic 20/08/98] - Töø vaøi tuaàn leã nay, haøng ngaøn tín höõu Chính Thoáng Nga ñaõ ñoå xoâ veà moät nhaø thôø nhoû thuoäc ngoaïi oâ Saint Petersbourg ñeå xem ñieàu maø moät soá nguôøi cho laø pheùp laï. Theo lôøi nhöõng nguôøi haønh höông, xöông cuûa moät vò thaùnh Nga ôû theá kyû 16 laø thaùnh Alexandre de Svir, tieát ra moät loaïi nhöïa gioáng nhö maät ong.

Giaùo hoäi Chính Thoáng Nga ñaõ mau maén nhìn nhaän nhöõng xöông noùi treân cuûa thaùnh Alexandre. Hoâm 17/08/98 vöøa qua, Ñöùc Thöôïng phuï Alexis II, giaùo chuû Chính Thoáng Giaùo Hoäi Nga, ñaõ ñeán taän nôi ñeå xem caùc di tích thaùnh maø nguôøi ta ñaõ tìm laïi ñöôïc taïi phaân boä giaûi phaåu cuûa Hoïc Vieän Quaân Y Nga hoài naêm vöøa qua. Theo baø Natalya Khmilyova, hieän ñang laøm vieäc taïi nhaø thôø noùi treân, vieäc tìm thaáy nhöõng di tích thaùnh naøy cuûng coá nieàm tin cuûa nhöõng nguôøi ñang phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng khoù khaên haøng ngaøy.

Thaùnh Alexandre sinh naêm 1443 vaø qua ñôøi naêm 1533. Ngaøi ñöôïc xem nhö toå phuï Abraham cuûa Nga vì ñaõ coù thò kieán veà Chuùa Ba Ngoâi. Ba vò thieân thaàn ñaõ chæ cho ngaøi moät nôi gaàn doøng soâng Svir ñeå xaây caát moät tu vieän. Töø khi ngaøi ñöôïc phong thaùnh hoài naêm 1641, caùc di tích thaùnh cuûa ngaøi, voán ñöôïc caát giöõ trong tu vieän, ñöôïc daân chuùng thaønh taâm kính vieáng. Nhöng naêm 1919, trong chieán dòch baøi tröø toân giaùo, nhöõng ngöôøi coïng saûn nga ñaõ tòch thu caùc di tích naøy.


Baø Norma McCORVEY, ngöôøi noåi tieáng tranh ñaáu cho vieäc töï do phaù thai, ñaõ trôû laïi vôùi ñöùc tin Coâng Giaùo

Baø Norma McCORVEY, ngöôøi noåi tieáng tranh ñaáu cho vieäc töï do phaù thai, ñaõ trôû laïi vôùi ñöùc tin Coâng Giaùo.

Tin Hoa Kyø (Dallas,Apic 20/08/98): Theo nguoàn tin cuûa haõng thoâng taán Coâng Giaùo Thuïy Só (Apic) ñöôïc phoå bieán hoâm thöù Naêm vöøa qua, 20/08/98, thì Baø Norma MCCORVEY, 50 tuoåi, moät ngöôøi noåi tieáng tranh ñaáu cho vieäc töï do phaù thai taïi Hoa Kyø, ñaõ aên naên trôû laïi vôùi Ñöùc Tin Coâng Giaùo, trong moät nghi leã aâm thaàm daønh rieâng cho moät soá ngöôøi thaân cuûa Baø, taïi Nhaø Thôø Thaùnh Tomasoâ Aquinoâ, taïi Dallas, bang Texas, Hoa Kyø.

Vaøo naêm 1973, Baø Norma McCorvey, vôùi bieät hieäu laø JANE ROE, ñaõ thaønh coâng laøm cho Toái Cao Phaùp Vieän Hoa Kyø coâng nhaän laäp tröôøng ñeå cho töï do phaù thai. Theo baûng thoáng keâ, thì trong naêm ñaàu tieân, lieàn sau phaùn quyeát cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Hoa Kyø cho pheùp phaù thai vaøo naêm 1973, thì ñaõ coù 750 ngaøn vuï phaù thai chính thöùc; trong nhöõng thaäp nieân 80, moãi naêm coù khoaûng 1 trieäu 600 ngaøn thai nhi bò gieát, vaø con soá bình quaân cuûa nhöõng naêm naày laø 1 trieäu 200 ngaøn thai nhi bò gieát moãi naêm, taïi Hoa Kyø.

Muøa heø naêm 1995, Baø Norma McCorvey, ñaõ xin trôû laïi vôùi Ñöùc Tin Kitoâ, vaø ñöôïc Röûa Toäi. Töø ñoù, baø tham gia phong traøo "baûo veä söï soáng", choáng laïi vieäc phaù thai maø tröôùc kia baø ñaõ haêng say tranh ñaáu cho. Sau thôøi gian hoïc hoûi giaùo lyù Coâng Giaùo, thì nay, trong nhöõng ngaøy qua, Baø ñaõ ñi xöng toäi, laõnh bí tích theâm söùc vaø röôùc leã.


ÑTC tieáp caùc nöõ tu cuûa doøng Ñöùc baø Nhaân Laønh vöøa keát thuùc Toång Coâng Hoäi

ÑTC tieáp caùc nöõ tu cuûa doøng Ñöùc baø Nhaân Laønh vöøa keát thuùc Toång Coâng Hoäi.

Tin Castelgandolfo: (RG 20/08/98): Saùng thöù Naêm 20/08/98, taïi Castelgandolfo, nôi Ngaøi thöôøng truù nguï trong thôøi gian Muøa Heø ôû Roma, ÑTC ñaõ tieáp caùc nöõ tu cuûa Doøng Con Caùi Ñöùc Baø Nhaân Laønh, vöøa keát thuùc toång coâng hoäi. Trong baøi dieãn vaên, ÑTC ñaõ noùi ñeán moái giaây lieân keát chaët cheõ giöõa ñôøi taän hieán vaø Chuùa Thaùnh Thaàn, linh hoàn cuûa ôn goïi. ÑTC nhaéc raèng trong doøng lòch söû, Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ gieo vaøo trong Giaùo Hoäi nhieàu ôn ñoaøn suûng khaùc nhau, trong ñoù coù nhöõng ôn ñoaøn suûng cuûa caùc doøng tu. Töø ñoù, phaùt sinh nhieàu hình thöùc khaùc nhau soáng ñôøi taän hieán, laøm giaøu theâm sinh hoaït cuûa coäng ñoaøn giaùo hoäi. Moät caùch ñaëc bieät, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán ôn ñoaøn suûng cuûa Doøng Con Caùi Ñöùc Baø Nhaân Laønh, laø ôn phuïc vuï vaø phoå bieán Tình Thöông Nhaân Laønh cuûa Thieân Chuùa, ñieàu maø nhaân loaïi ngaøy nay ñang khao khaùt. Ñeå laøm chöùng cho Tình Thöông Thieân Chuùa, caùc nöõ tu caàn nhìn leân maãu göông Meï Maria, vaø caûm nghieäm haèng ngaøy, trong chính cuoäc ñôøi taän hieán cuûa mình, nhöõng khía caïnh cuûa Tình Thöông, nhö söï chuù yù chaêm soùc cho nhau, söï chia seû vaø giuùp nhau söûa chöõa nhöõng loãi laàm. ÑTC caàu xin Meï Maria nhaéc laïi cho caùc nöõ tu veà saùng kieán cuûa Thieân Chuùa trong cuoäc ñôøi theo Chuùa, vaø xin Meï caàu cuøng Chuùa ban moãi ngöôøi ñöôïc traøn ñaày Tình Thöông cuûa Thieân Chuùa, moät tình thöông thoâi thuùc hoï hieán daâng moãi ngaøy troïn caû cuoäc ñôøi cho Chuùa Kitoâ, vaø saün saøng coäng taùc vôùi Chuùa cöùu roãi theá giôùi.

Doøng Con Caùi Ñöùc Baø Nhaân Laønh ñaõ ñöôïc thaùnh nöõ Maria Giusepppe Rossello thaønh laäp caùch ñaây 150 naêm, vaø doøng hieän coù hôn moät ngaøn nöõ tu, hoaït ñoäng taïi AÂu Chaâu, Myõ Chaâu, Phi Chaâu vaø AÙ Chaâu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page