Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhieàu linh muïc Ba Lan mang taät nghieän röôïu

Nhieàu linh muïc Ba Lan mang taät nghieän röôïu.

Varsava-Balan [Apic 19/08/98] - Hieän nay taïi Ba Lan, trong toång soá 25 ngaøn linh muïc treân toaøn quoác, coù khoaûng 2,000 vò maéc chöùng nghieän röôïu vaø nhieàu vò khaùc ñang coù nguy cô rôi vaøo voøng nghieän ngaäp.

Moät linh muïc Ba Lan laø cha Wieslaw Kondratowicz ñaõ cho bieát nhö treân trong moät baøi vieát ñaêng treân nhöït baùo "Zycie" trong soá ra ngaøy thöù ba 18/09/88 vöøa qua. Voán laø moät nguôøi ñaõ töøng nghieän ngaäp, cha Kondratowicz ñaõ cho thieát laäp moät trung taâm cai röôïu cho caùc linh muïc nghieän ngaäp.

Vò linh muïc naøy khaúng ñònh raèng khoâng phaûi cuoäc soáng ñoäc thaân hay söï coâ ñôn laø nguyeân nhaân daãn ñeán taät nghieän ngaäp nôi cuûa caùc linh muïc Ba Lan. Theo ngaøi, chính thoùi quen uoáng röôïu cuûa daân chuùng môùi ñöa ñaåy caùc linh muïc vaøo voøng nghieän ngaäp. Chaúng haïn, moät linh muïc ñi thaêm vieáng caùc gia ñình nhaân dòp leã Giaùng Sinh, phaûi uoáng moät ly ruôïu Vodka taïi moãi gia ñình ngaøi gheù vaøo. Cha Kondratowicz noùi raèng khoâng neân xem vaán ñeà nghieän ngaäp cuûa haøng giaùo só laø chuyeän caám kî.


Back to Radio Veritas Asia Home Page