Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nöõ Tu ANGELA MARY CAREY, doøng Thaùnh Giaù, ngöôøi Hoa Kyø, ñöôïc ban thöôûng töôùc hieäu "Coâng Daân Danh Döï" cuûa thaøng phoá SAO PAOLO, BRAZIL

Nöõ Tu ANGELA MARY CAREY, doøng Thaùnh Giaù, ngöôøi Hoa Kyø, ñöôïc ban thöôûng töôùc hieäu "Coâng Daân Danh Döï" cuûa thaøng phoá SAO PAOLO, BRAZIL.

TIN BRAZIL (CNS 18/08/98): Nöõ Tu Angela Mary CAREY, doøng Thaùnh Giaù, ngöôøi Hoa Kyø, vöøa ñöôïc ban thöôûng töôùc hieäu "Coâng Daân Danh Döï" cuûa thaønh phoá Sao Paolo, Brazil, hoâm thöù Hai vöøa qua, ngaøy 17/08/98. Nöõ Tu Carey, naêm nay 59 tuoåi, ñaõ ñeán laøm vieäc truyeàn giaùo taïi Sao Paolo, töø naêm 1965. Trong nhöõng naêm ñaàu taïi Brazil, Nöõ Tu CAREY daïy hoïc taïi Tröôøng Saint Mary, daønh cho nöõ sinh. Töø Naêm 1976, Nöõ Tu Carey tham gia chöông trình muïc vuï giôùi treû cuûa giaùo xöù Ñöùc Baø cuûa Nieàm Hy Voïng, naèm trong khu ngheøo oå chuoät CIDADE DUTRA cuûa thaønh phoá Sao Paolo, vaø töø naêm 1978, Nöõ Tu thaønh laäp Trung Taâm Höôùng Nghieäp vaø Giaùo Duïc, ñeå giuùp cho giôùi treû taïi khu phoá ngheøo FAVELA 20, traùnh naïn nghieän ngaäp thuoác phieän vaø baïo löïc. Trong nghi leã nhaän laõnh töôùc hieäu Coâng Daân Danh Döï cuûa thaønh phoá Sao Paolo, nöõ tu Carey ñaõ tuyeân boá nhö sau: "Toâi raát caûm ñoäng ñöôïc choïn laøm coâng daân cuûa thaønh phoá Sao Paolo maø toâi yeâu meán. Ñaây laø cöû chæ noùi leân thaønh phoá Sao Paolo nhìn nhaän "Trung Taâm Höôùng Nghieäp vaø Giaùo Duïc" naày nhö laø moät cô sôû coù giaù trò tích cöïc cho coäng ñoàng."


Back to Radio Veritas Asia Home Page