Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc taïi CROAT coâng boá thô muïc vuï keâu goïi tín höõu chuaån bò tinh thaàn ñoùn tieáp ÑTC ñeán thaêm vaøo ñaàu thaùng 10/1998 tôùi ñaây

Caùc Giaùm Muïc taïi CROAT coâng boá thô muïc vuï keâu goïi tín höõu chuaån bò tinh thaàn ñoùn tieáp ÑTC ñeán thaêm vaøo ñaàu thaùng 10/1998 tôùi ñaây.

TIN CROAT (RG 17/08/98): Hoâm thöù Saùu vöøa qua, ngaøy 14 thaùng 8/1998, Ñöùc Cha JOSIP BOZANIC, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän ZAGREB, beân CROAT, ñaõ môû cuoäc hoïp baùo taïi truï sôû cuûa Vaên Phoøng Toång Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ZAGREB, ñeå giôùi thieäu böùc thô muïc vuï keâu goïi toaøn theå tín höõu haõy chuaån bò tinh thaàn ñoùn tieáp Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò ñeán thaêm, töø ngaøy 2 ñeán 4 thaùng 10/1998 tôùi ñaây. Thôøi gian chuaån bò ñöôïc baét ñaàu ngay, töø ngaøy leã Ñöùc Meï Hoàn Xaùc leân trôøi, hoâm thöù Baûy vöøa qua 15/08/98. Ngoaøi ra, böùc thô muïc vuï coøn ñeà nghò maãu göông soáng ñöùc tin cuûa Ñöùc Hoàng Y Stepinac, ngöôøi seõ ñöôïc ÑTC toân phong leân baäc Chaân Phöôùc, trong chuyeán vieáng thaêm tôùi ñaây. Ñöùc Hoàng Y Stepinac ñaõ daán thaân tranh ñaáu khoâng bieát meät moõi cho söï töï do caù nhaân vaø töï do toân giaùo, vöøa ñoàng thôøi coå voõ phong traøo ñaïi keát. Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi CROAT vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây, laø chuyeán vieáng thaêm thöù hai, sau chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân vaøo thaùng 9 naêm 1994. Taát caû nhöõng baøi dieãn vaên cuûa ÑTC trong chuyeán vieáng thaêm naêm 1994, ñaõ ñöôïc in thaønh saùch, ñeå phoå bieán cho caùc tín höõu.


Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ choáng laïi naïn oâ nhieãm

Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ choáng laïi naïn oâ nhieãm.

Geneve [Apic 17/08/98] - Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ baøy toû quan ngaïi veà söï gia taêng khí ñoäc thaûi ra töø xe coä vaø maùy bay.

Trong moät baûn phuùc trình vöøa ñöôïc coâng boá, Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ cho bieát vieäc di chuyeån baèng ñöôøng haøng khoâng thaûi ra khoaûng 15 phaàn traêm trong toång soá khí ñoäc vaø tính cho ñeán naêm 2030, con soá xe hôi rieâng treân theá giôùi seõ töø 500 trieäu leân ñeán 2 tyû 3 chieác. Taïi nhieàu nöôùc ñang phaùt trieån, nhöõng hình thöùc di chuyeån truyeàn thoáng nhö xe ñaïp vaø caùc phöông tieän di chuyeån coâng coäng ñaõ nhöôøng choã cho xe rieâng.

Baûn phuùc trình cuõng ñeà caäp ñeán nhöõng haäu quaû tieâu cöïc cuûa vieäc gia taêng caùc phöông tieän di chuyeån rieâng tö , nhö caùc tai naïn giao thoâng, caùc vaán ñeà söùc khoûe vaø baát coâng xaõ hoäi. Nhöõng nguôøi giaø, treû em, nhöõng nguôøi khuyeát taät vaø nhöõng thaønh phaàn keùm may maén, bò laõng queân vì vieäc sôû höõu caùc phöông tieän di chuyeån rieâng tö ngaøy caøng gia taêng.

Baûn phuùc trình keâu goïi phong traøo ñaïi keát haõy quan taâm nhieàu hôn ñeán caùc kyû thuaät môùi nhö ñieän thö vaø caùc hoäi nghò baèng video, haàu traùnh caùc cuoäc di chuyeån toán keùm. Ngoaøi ra, vieäc giaûm thieåu caùc hoäi nghò quoác teá vaø caùc chöông trình taïi Geneve cuõng giuùp giôùi haïn caùc chi tieâu.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Byzantin taïi Hoa Kyø gia taêng vieäc phong chöùc linh muïc cho nhöõng nguôøi coù gia ñình

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Byzantin taïi Hoa Kyø gia taêng vieäc phong chöùc linh muïc cho nhöõng nguôøi coù gia ñình.

Pittsburg - Hoa Kyø [CWN 17/08/98] - Caùc vò laõnh ñaïo cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Byzantin taïi Hoa Kyø ñaõ loan baùo seõ taùi laäp truyeàn thoáng phong chöùc linh muïc cho nhöõng nguôøi coù gia ñình. Quyeát ñònh naøy coù theå seõ taïo ra tranh caûi giöõa nhöõng nguôøi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Ñoâng Phöông vaø Toøa Thaùnh Vatican. Quyeát ñònh phong chöùc linh muïc cho nhöõng nguôøi coù gia ñình laø moät trong nhöõng ñieåm troïng yeáu trong moät loaït nhöõng qui ñònh môùi do toång giaùo phaän Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Byzantin taïi Pittsburg, Hoa Kyø, ñeà ra. Nhöõng qui ñònh môùi naøy ñöôïc coâng boá nhö moät ñaùp öùng vôùi Boä Giaùo Luaät môùi daønh cho caùc Giaùo Hoäi thuoäc nghi leã ñoâng phöông. Theo boä giaùo luaät môùi naøy, caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông ñöôïc quyeàn ñöa ra nhöõng qui cheá rieâng tuyø theo hoaøn caûnh ñòa phöông. Hoäi Ñoàng Giaùo Phaåm cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Byzantin taïi Hoa Kyø giaûi thích quyeát ñònh phong chöùc linh muïc cho nhöõng nguôøi coù gia ñình baèng caùch trích daãn thoâng ñieäp AÙnh Saùng Ñoâng Phöông cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II. Trong thoâng ñieäp naøy, Ñöùc Gioan Phaoloâ II coå voõ vieäc trôû veà vôùi gia saûn nguyeân thuûy cuûa caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñoâng phöông.

Caùc giaùm muïc trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Byzantin cuõng cho bieát raèng hieän nay coù khoaûng 100 linh muïc coù gia ñình ñang hoaït ñoäng treân khaép nöôùc Myõ. Phaàn lôùn caùc linh muïc naøy laø nhöõng nguôøi trôû laïi töø Giaùo Hoäi Tröôûng Laõo taïi Hoa Kyø. Cuõng theo caùc vò höõu traùch trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Byzantin, vieäc ñoùn nhaän nhöõng nguôøi naøy vaøo haøng nguõ giaùo só khoâng taïo ra vaán ñeà gì cho caùc tín höõu thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roma.

Tuy nhieân, taïi caùc nöôùc coù ña soá tín höõu thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roma, Toøa Thaùnh ñaõ khoâng toû ra maáy höùng khôûi tröôùc vieäc gia taêng phong chöùc linh muïc cho nhöõng nguôøi coù gia ñình. Hoài thaùng 5/1998 vöøa qua, Toøa Thaùnh ñaõ yeâu caàu caùc Giaùm Muïc thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ukraine chaám döùt vieäc phong chöùc linh muïc cho nhöõng nguôøi coù gia ñình ñeå phuïc vuï taïi Ba Lan.


Caùc nhaø thôø Kitoâ giaùo taïi Indonesia vaãn tieáp tuïc bò taán coâng

Caùc nhaø thôø Kitoâ giaùo taïi Indonesia vaãn tieáp tuïc bò taán coâng.

(UCAN IJ0686.0989 17/08/98) - Indonesia (Jakarta) - Maëc duø ñang coù chieán dòch caûi toå taïi Indonesia, caùc nhaø thôø Kitoâ giaùo trong nöôùc vaãn tieáp tuïc trôû thaønh muïc tieâu bò caùc thaønh phaàn cöïc ñoan taán coâng vaø xaâm phaïm, nguyeân do bôûi vieäc aùp duïng luaät leä coøn loûng leûo. Vuï taán coâng môùi nhaát dieãn ra ngaøy 2/08/98 vöøa qua taïi moät nhaø thôø Tin Laønh ôû thò traán Depok, thuoäc vuøng ngoaïi oâ ôû phía Nam thuû ñoâ Jakarta. Thuû phaïm laø nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo cöïc ñoan taïi ñòa phöông vaø teä haïi hôn laø caùc nhaân vieân an ninh chæ ñöùng nhìn maø khoâng coù haønh ñoäng can thieäp.

Theo oâng Gregorius Seto Harianto, moät nhaø tranh ñaáu chính trò ngöôøi Coâng Giaùo, thì nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc nhaø thôø Kitoâ giaùo chöùng toû raèng vieäc aùp duïng luaät leä loûng leûo nhö döôùi thôøi cuûa cöïu toång thoång Suharto, vaãn tieáp dieãn döôùi chính theå hieän giôø cuûa toång thoáng Habibie. OÂng Hariato qui traùch nhieäm veà taâm thöùc choáng Kitoâ giaùo cuûa ña soá ngöôøi daân theo ñaïo Hoài taïi Indonesia, do chính saùch cuûa cöïu toång thoáng Suharto muoán duy trì moät söï ñoái nghòch giöõa nhoùm toân giaùo ña soá vaø thieåu soá, haàu laøm giaûm bôùt nhöõng moái ñe doïa nhaém vaøo chính theå ñoäc taøi do oâng laõnh ñaïo. Vôùi chính saùch naøy oâng Suharto hy voïng ngöôøi Hoài Giaùo seõ nghó raèng oâng uûng hoä ngöôøi Hoài Giaùo chieám ña soá, trong khi caùc nhoùm toân giaùo thieåu soá seõ luoân luoân caàn ñeán söï baûo veä cuûa oâng.

OÂng Gregorius Harianto hieän ñang giöõ chöùc toång thö kyù cuûa moät ñaûng chính trò vöøa ñöôïc thaønh laäp bôûi moät nhoùm trí thöùc ngöôøi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh. OÂng cho bieát laø thuû phaïm cuûa nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc nhaø thôø Kitoâ giaùo ít khi naøo bò truy toá ra toøa. Neáu coù bò caûnh saùt baét giöõ thì cuøng laém laø hoï chæ bò thaåm vaán vaø sau ñoù ñöôïc traû töï do. Ñaây laø moät trong caùc lyù do khieán cho hoï saün saøng taùi phaïm. Ngoaøi ra, caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo cuõng khoâng muoán noäp ñôn kieän caùc thuû phaïm vì e ngaïi raèng ñieàu naøy seõ laøm gia taêng theâm cuoäc tranh chaáp giöõa hai toân giaùo.

OÂng Benedictus Nahut Marbun, moät thaønh vieân ngöôøi Coâng Giaùo thuoäc UÛy Ban Nhaân Quyeàn Quoác Gia cho bieát, uûy ban naøy vaãn göûi baùo caùo veà nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc nhaø thôø Kitoâ giaùo leân Boä Toân Giaùo cuûa chính phuû, keøm vôùi lôøi yeâu caàu xin Boä naøy duy trì ñieàu khoaûn baûo ñaûm quyeàn töï do toân giaùo ñöôïc ghi trong hieán phaùp. Tuy nhieân lôøi yeâu caàu cuûa uûy ban cho ñeán giôø vaãn chöa ñöôïc Boä Toân Giaùo ñaùp öùng.


Giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines leân aùn caùc vaên phoøng tuyeån moä coâng nhaân cuûa Ñaøi Loan

Giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines leân aùn caùc vaên phoøng tuyeån moä coâng nhaân cuûa Ñaøi Loan.

(UCAN AS0695.0989 17/08/98) - Philippines (Manila) - UÛy Ban ñaëc traùch veà ngöôøi lao ñoäng vaø di daân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines vöøa leân tieáng keâu goïi ban haønh caùc bieän phaùp baûo veä caùc coâng nhaân cuûa nöôùc naøy, tröôùc vieäc caùc vaên phoøng tuyeån moä coâng nhaân cuûa Ñaøi Loan aùp ñaët leä phí quaù cao, cho nhöõng ai muoán ñeán laøm vieäc taïi Ñaøi Loan.

Lôøi keâu goïi naøy ñöôïc ñöa ra sau khi caùc vieân chöùc chính phuû Philippines thaát baïi trong noã löïc thuyeát phuïc caùc vaên phoøng naøy giaûm leä phí tìm vieäc laøm cho caùc coâng nhaân. Trong baûn baùo caùo môùi ñaây cuûa UÛy Ban, Ñöùc Cha Ramon Arguelles, chuû tòch vaø toång tuyeân uùy quaân ñoäi Philippines, leân aùn söï kieän caùc coâng nhaân Philippines phaûi traû nhöõng khoaûn leä phí caét coå ñeå ñöôïc sang laøm vieäc ôû Ñaøi Loan. Ngaøi cho raèng möùc leä phí naøy laø baát coâng vaø roõ raøng laø moät hình thöùc laïm duïng. Toång coäng caùc khoaûn leä phí maø moät coâng nhaân Philippines phaûi traû tröôùc khi ñöôïc sang Ñaøi Loan, coù theå leân tôùi khoaûng 3,500 Myõ Kim. Theo Ñöùc Cha Arguelles, caùc khoaûn leä phí naøy haïn cheá ñoàng löông maø moät coâng nhaân coù theå kieám ñöôïc vaø trong nhieàu tröôøng hôïp hoï bò buoäc phaûi ñi vay tieàn tröôùc ñeå traû.

Nhöng caùc vaên phoøng tuyeån moä coâng nhaân coù truï sôû taïi Ñaøi Loan laäp luaän raèng leä phí noùi treân laø hôïp lyù xeùt veà caùc ñieàu kieän cuûa thò tröôøng Ñaøi Loan. Hôn theá nöõa, caùc coâng nhaân töø Thaùi Lan cuõng nhö Indonesia ñeàu phaûi ñoùng nhöõng khoaûn leä phí töông töï, ñeå ñöôïc nhaän sang laøm vieäc taïi Ñaøi Loan, maëc duø möùc leä phí thaáp hôn ñoâi chuùt so vôùi leä phí aùp duïng cho caùc coâng nhaân ngöôøi Philippines. Caùc cô quan baûo veä quyeàn lôïi cuûa caùc coâng nhaân ñaõ yeâu caàu toång thoáng Estrada can thieäp ñeå ngaên chaën tình traïng boùc loät söùc lao ñoäng vaø laïm duïng ñoái vôùi caùc coâng nhaân di daân taïi Ñaøi Loan cuõng nhö ôû caùc nöôùc khaùc. Boä Lao Ñoäng Philippines cho bieát, tính töø quí moät cuûa naêm naøy (töø thaùng 1-thaùng 3), coù 181,841 coâng nhaân Philippines ñöôïc göûi ra nöôùc ngoaøi laøm vieäc, 11,5 % trong soá naøy ñeán laøm vieäc ôû Ñaøi Loan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page