Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Leã Möøng 500 naêm truyeàn giaùo taïi MOZAMBIC (Phi Chaâu)

Leã Möøng 500 naêm truyeàn giaùo taïi MOZAMBIC (Phi Chaâu).

Tin Mozambic (RG 16/08/98): Leã Möøng 500 truyeàn giaùo taïi MOZAMBIC, ñaõ ñöôïc khai maïc vaøo thaùng 4 naêm 1997 vöøa qua, vôùi thaùnh leã ñoàng teá troïng theå cuûa taát caû caùc giaùm muïc trong nöôùc. Sau ñoù, taïi caùc giaùo phaän, moãi giaùm muïc choïn moät ngaøy rieâng, tuøy theo hoaøn caûnh, ñeå cöû haønh Leã Möøng 500 Naêm Truyeàn Giaùo, ôû caáp ñoä ñòa phöông. Vaø hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua, 16 thaùng 8 naêm 1998, vôùi söï hieän dieän cuûa Ñöùc Hoàng Y COLASUONO, ñaëc söù cuûa ÑTC, Leã Möøng 500 Naêm Truyeàn Giaùo taïi Mozambic, ñöôïc keát thuùc.

Trong toång soá daân 17 trieäu, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Mozambic coù khoaûng 3 trieäu tín höõu. Coâng cuoäc truyeàn giaùo ñaàu tieân ñöôïc baét ñaàu vaøo naêm 1498, khi nhöõng ngöôøi Boà Ñaøo Nha ñaët chaân ñeán ñaây. Ñöùc Hoàng Y Alexandre Dos Santos, Toång Giaùm Muïc Thuû Ñoâ MAPUTO, ñaõ cho bieát veà nhöõng thaùch thöùc hieän nay cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Mozambic, sau 16 naêm ñaát nöôùc laâm caûnh noäi chieán, nhö sau: "Giaùo Hoäi ñaõ vaø ñang phaùt trieån maïnh meõ taïi ñaây. Caùc tín höõu ñeán tham döï thaùnh leã thaät ñoâng, nhaát laø vaøo caùc ngaøy Chuùa Nhaät. Caùc doøng tu coù thaät nhieàu ôn goïi, vaø caùc chuûng vieän chuùng toâi khoâng coøn choå ñeå nhaän theâm caùc chuûng sinh nöõa. Chuùng toâi khoâng coù ñuû cô sôû vaø phöông tieän ñeå huaán luyeän. Ñaây laø thaùch thöùc to lôùn nhaát maø Giaùo Hoäi taïi Mozambic ñang phaûi ñöông ñaàu."


Ñaïi hoäi caùc thaàn hoïc gia Coâng Giaùo AÂu Chaâu

Ñaïi hoäi caùc thaàn hoïc gia Coâng Giaùo AÂu Chaâu.

Nimegue - Hoøa Lan [Apic 16/08/98] - Moät ñaïi hoäi qui tuï khoaûng 300 thaàn hoïc gia AÂu Chaâu seõ ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 22 ñeán 26/08/98 tôùi ñaây taïi ñaïi hoïc Nimegue, Hoøa Lan vôùi chuû ñeà "Nieàm tin vaøo Thieân Chuùa giöõa truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi". Taát caû caùc nhaø thaàn hoïc treân ñaây ñeàu laø thaønh vieân cuûa hieäp hoäi thaàn hoïc gia Coâng Giaùo AÂu Chaâu. Ñöôïc thaønh laäp taïi Tubingen, beân Ñöùc, naêm 1989, sau khi böùc töôøng Berlin suïp ñoå, hieäp hoäi caùc thaàn hoïc gia Coâng Giaùo AÂu Chaâu ñaõ qui tuï treân 900 thaàn hoïc gia treân khaép luïc ñòa. Qua caùc ñaïi hoäi, caùc cuoäc hoäi thaûo caáp quoác gia vaø taäp san xuaát baûn moät naêm hai laàn, hieäp hoäi ñaõ vaø ñang coá gaéng ñaøo saâu suy tö thaàn hoïc, baèng caùch coå voõ cuoäc ñoái thoaïi giöõa caùc Giaùo Hoäi cuõng nhö vôùi caùc toân giaùo vaø caùc luoàng tö töôûng khaùc treân khaép theá giôùi. Ñieàu naøy ñoøi hoûi phaûi khoâng ngöøng duyeät laïi truyeàn thoáng Thaùnh Kinh vaø Kitoâ giaùo ñeå coù theå naém baét ñöôïc traøo löu hieän ñaïi vôùi nhöõng hình thöùc tuïc hoùa khaùc nhau töø luïc ñòa naøy sang luïc ñòa khaùc.

Ba naêm moät laàn, hieäp hoäi caùc thaàn hoïc gia Coâng Giaùo AÂu Chaâu toå chöùc moät ñaïi hoäi quoác teá ñeå caùc tham döï vieân coù theå ñaøo saâu suy tö veà hieän höõu Kitoâ giaùo vaø vai troø cuûa caùc nhaø thaàn hoïc.


Nhaø thôø chính toøa Koln, Ñöùc, kyû nieäm 750 naêm hieän höõu

Nhaø thôø chính toøa Koln, Ñöùc, kyû nieäm 750 naêm hieän höõu.

Koln - Ñöùc [Apic 16/08/98] - Vôùi Thaùnh Leã troïng theå vaø nhieàu cuoäc leã khaùc, hoâm thöù Baûy [15/08/98] vöøa qua, Thaønh Phoá Koln, Ñöùc, ñaõ möøng kyû nieäm 750 naêm thaønh laäp cuûa nhaø thôø chính toøa giaùo phaän. Hieän dieän trong leã möøng kyû nieäm coù Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm laøm ñaëc söù tham döï caùc leã nghi, vaø oâng Helmut Kohl, thuû töôùng Ñöùc. Phaùt bieåu trong buoåi leã, thuû töôùng Ñöùc ñaõ ñeà cao vai troø cuûa Giaùo Hoäi trong vieäc xaây döïng moät Nhaø Nöôùc phaùp quyeàn, daân chuû vaø toân troïng caùc quyeàn töï do cuûa con nguôøi. Theo oâng Helmut Kohl, ñænh cuûa nhaø thôø chính toøa Koln laø moät bieåu tröng cuûa nieàm hy voïng cuûa con ngöôøi nôi cuoäc soáng chung trong hoøa bình vaø töï do.

Trong baøi giaûng cuûa mình, Ñöùc Hoàng Y Sodano ñaõ keâu goïi caùc tín höõu haõy tích cöïc hoaït ñoäng cho söï hieäp nhöùt Kitoâ giaùo. Veà phaàn mình, Ñöùc Hoàng Y Joachim Meisner, toång giaùm muïc Koln, ñaõ nhaán maïnh ñeán moái giaây lieân keát chaët cheõ giöõa nhaø thôø chính toøa cuûa Ngaøi vôùi Roma. Ngaøi khaúng ñònh raèng khoâng theå hieåu ñöôïc neàn vaên hoùa Koln neáu khoâng qui chieáu veà vaên hoùa Roma.

Tham döï cuoäc leã möøng kyû nieäm 750 naêm thaønh laäp nhaø thôø chính toøa Koln coù khoaûng 6,000 quan khaùch trong ñoù treân 40 vò giaùm muïc ñeán töø khaép theá giôùi. Ngoaøi ra nguôøi ta coøn thaáy coù söï hieän dieän cuûa cöïu chuû tòch Lieân Xoâ, oâng Mikhail Gorbachev.

Ñöôïc bieát nhaø thôø chính toøa Koln ñöôïc thieát laäp naêm 1248 theo maãu cuûa nhaø thôø Amiens vaø Beauvais taïi Phaùp. Ñöôïc hoaøn thaønh naêm 1880, nhaø thôø chính toøa Koln laïi bò caùc cuoäc doäi bom cuûa quaân ñoäi ñoàng minh phaù huûy hoài theá chieán thöù hai. Rieâng ñænh nhaø thôø vaãn coøn nguyeân veïn.


ÑTC seõ yeâu caàu toång thoáng Meâhicoâ tìm moät giaûi phaùp oân hoøa cho bang Chiapas

ÑTC seõ yeâu caàu toång thoáng Meâhicoâ tìm moät giaûi phaùp oân hoøa cho bang Chiapas.

(AFP 16/08/98, Reuters 14/08/98) - Meâhicoâ (Thuû Ñoâ Meâhicoâ) - Chuùa Nhaät 16/08/98, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ loan baùo, trong chuyeán vieáng thaêm Meâhicoâ vaøo thaùng Gieâng naêm tôùi (1999), ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ yeâu caàu toång thoáng Ernesto Zedillo tìm ra moät giaûi phaùp oân hoøa cho cuoäc tranh chaáp baïo ñoäng taïi bang Chiapas.

ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ vieáng thaêm Meâhicoâ töø ngaøy 22-25 thaùng Gieâng naêm tôùi 1999. Chuyeán vieáng thaêm naøy ñaùnh daáu kyû nieäm 20 naêm chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa ngaøi taïi Meâhicoâ. Theo chöông trình, vaøo ngaøy 23/01/99 ÑTC seõ hoäi kieán rieâng vôùi toång thoáng Zedillo. Linh Muïc Manuel Alimon, laøm vieäc taïi vaên phoøng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ, baøy toû hy voïng raèng chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ÑTC seõ trôû thaønh moät böôùc khôûi ñaàu daãn tôùi con ñöôøng tìm ra moät giaûi phaùp cho bang Chiapas. Bang naøy ñang bò xaâu xeù bôûi cuoäc caùch maïng voõ trang tranh ñaáu cho quyeàn cuûa caùc thoå daân choáng laïi chính phuû Meâhicoâ. Cha Alimon cuõng keâu goïi chính quyeàn Meâhicoâ ngöng ñöa ra nhöõng lôøi ñe doïa nhaém vaøo caùc phieán quaân thuoäc löïc löôïng Zapatista cuõng nhö caùc toå chöùc toân giaùo, nhaân quyeàn, uûng hoä cho löïc löôïng naøy. Cha Alimon baøy toû hy voïng raèng Ñöùc Cha Samuel Ruiz, Giaùm Muïc San Cristobal De Las Casas thuoäc bang Chiapas seõ tieáp tuïc caùc noã löïc cuûa ngaøi trong tö caùch laø moät nhaø trung gian hoøa giaûi, maø khoâng bò chính quyeàn Meâhicoâ chæ trích ngaøi thieân vò vaø ñöùng veà phía quaân caùch maïng. Thaùng Saùu 1998 vöøa qua, Ñöùc Cha Samuel Ruiz ñaõ töø chöùc chuû tòch uûy ban hoøa giaûi giöõa löïc löôïng Zapatista vaø chính phuû Meâhicoâ, vì ngaøi cho raèng chính phuû ñang môû chieán dòch nhaém haï giaûm uy tín cuûa ngaøi cuõng nhö uûy ban hoøa giaûi do ngaøi caàm ñaàu.

Cuoäc thöông thuyeát hoøa bình giöõa chính phuû Meâhicoâ vaø löïc löôïng Zapatista bò ñình treä töø hai naêm qua vaø cho ñeán nay ngöôøi ta vaãn chöa thaáy coù daáu hieäu naøo laø chính phuû Meâhicoâ saün saøng nhöôïng boä, nhöng ngöôïc laïi döôøng nhö chính phuû ñang gia taêng aùp löïc leân phe phieán quaân baèng nhöõng lôøi caùo buoäc laø phe phieán quaân khoâng coù thieän chí hoøa bình. Moät maët chính phuû Meâhicoâ ñaõ leân tieáng baùc boû taát caû baát cöù moät söï can thieäp naøo töø beân ngoaøi lieân quan tôùi cuoäc tranh chaáp taïi bang Chiapas. Trong khi ñoù caùc vuï baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi thoå daân vaãn tieáp tuïc dieãn ra. Thöôøng khi do caùc nhoùm baùn quaân söï thaân chính phuû chuû möu. Thöù Naêm 13/08/98, moät nhoùm caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ ñaõ leân tieáng yeâu caàu chính phuû Meâhicoâ toû thieän chí muoán ñoái thoaïi vôùi löïc löôïng Zapatista baèng caùch ruùt daàn söï hieän dieän cuûa quaân ñoäi taïi Chiapas. Ñeà nghò naøy cuûa caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ ñaõ bò chính phuû baùc boû.


ÑTC Gioan Phaoloâ II leân aùn vuï noå bom môùi ñaây taïi mieàn Baéc Ai Len

ÑTC Gioan Phaoloâ II leân aùn vuï noå bom môùi ñaây taïi mieàn Baéc Ai Len.

(Reuters 16/08/98) - Castelgandolfo - Chuùa Nhaät 16/08/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ leân aùn vuï noå bom môùi ñaây taïi mieàn Baéc Ai Len vaø goïi ñaây laø moät haønh vi ñaùng gheâ tôûm cuûa söï baïo ñoäng muø quaùng.

Coù 28 ngöôøi bò thieät maïng trong vuï noå bom taïi thò traán Omagh ôû mieàn Baéc Ai Len vaøo hoâm thöù Baûy 15/08/98. Leân tieáng trong buoåi ñoïc kinh truyeàn tin vaøo tröa Chuùa Nhaät 16/08/98, taïi nhaø nghæ maùt ôû Castelgandolfo, ÑTC baøy toû hy voïng raèng vuï noå bom naøy seõ khoâng laøm suy yeáu quyeát taâm cuûa ngöôøi daân Baéc Ai Len trong noã löïc möu tìm moät söï chung soáng hoøa bình. Ngaøi noùi vôùi caùc tín höõu vaø du khaùch haønh höông nhö sau: "Nieàm vui cuûa Ngaøy leã Ñöùc Meï Leân Trôøi hoâm thöù Baûy 15/08/98, ñaõ bò laøm lu môø bôûi vuï noå bom tang khoác taïi mieàn Baéc Ai Len. Moät laàn nöõa, söï baïo ñoäng muø quaùng ñang toan tính daãm leân con ñöôøng hoøa bình ñaày khoù khaên vaø söï chung soáng hoøa hôïp maø moïi ngöôøi ñeàu tin laø coù theå ñaït tôùi ñöôïc. Chuùng ta haõy caàu xin cho nhöõng ngöôøi bò thieät maïng trong vuï noå bom naøy ñöôïc yeân nghæ ñôøi ñôøi vaø xin Thieân Chuùa ban ôn an uûi cho nhöõng ngöôøi bò thöông, cho ngöôøi thaân cuûa caùc naïn nhaân vaø taát caû nhöõng ai vaãn tieáp tuïc ñaët nieàm tin vaøo cuoäc ñoái thoaïi vaø thoûa hieäp hoøa bình cuûa mieàn Baéc Ai Len. Nieàm hy voïng cuûa toâi cho quoác gia yeâu quyù ñoù, laø nhöõng ngöôøi daân thieän chí cuûa Ai Len seõ khoâng ñaàu haøng tröôùc baïo ñoäng vaø hoï seõ kieân trì trong quyeát taâm xaây döïng moät söï chung soáng hoøa bình, maø trong ñoù toaøn boä töông lai cuûa mieàn Baéc Ai Len ñang leä thuoäc vaøo."


Back to Radio Veritas Asia Home Page