Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ruùt laïi vieäc chuaån y moät baûn dòch caùc Thaùnh Vònh

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ruùt laïi vieäc chuaån y moät baûn dòch caùc Thaùnh Vònh.

Washington - Hoa Kyø [Apic 14/08/98] - Thöøa leänh Toøa Thaùnh Vatican, Ñöùc Cha Anthony Pilla, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, ñaõ ruùt laïi vieäc chuaån y daønh cho moät baûn dòch anh ngöõ cuûa caùc thaùnh vònh do UÛy Ban Phuïng Vuï thöïc hieän.

Theo tin cuûa haõng thoâng taán Coâng Giaùo Hoa Kyø CNS, lyù do cuûa vieäc ruùt laïi söï chuaån y naøy laø ñeå caám xöû duïng ngoân ngöõ bao goàm (inclusive language). Tröôùc ñaây, Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin cuõng ñaõ töøng leân aùn vieäc xöû duïng thöù ngoân ngöõ bao goàm trong moät baûn dòch Kinh Thaùnh. Ngoân ngöõ bao goàm laø thöù ngoân ngöõ chæ xöû duïng nhöõng töø coù giaù trò cho caû hai phaùi vaø traùnh moïi kyø thò. Ñaây laø lyù do khieán cho baûn dòch cuûa Quyeån Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, aán baûn anh ngöõ, ñaõ bò Toøa Thaùnh baùc boû. Naêm vöøa qua, baûn dòch caùc baøi ñoïc trong Thaùnh Leã cuõng ñaõ gaëp nhöõng khoù khaên töông töï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page