Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät Giaùm Muïc Pakistan chæ trích luaät phaïm thöôïng vaø caùc vuï thöû nghieäm haït nhaân

Moät Giaùm Muïc Pakistan chæ trích luaät phaïm thöôïng vaø caùc vuï thöû nghieäm haït nhaân.

(UCAN IA0691.0988 12/08/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Moät vò Giaùm Muïc Pakistan ñeán vieáng thaêm AÁn Ñoä ñaõ chæ trích luaät phaïm thöôïng cuûa Pakistan vaø baøy toû söï hoái tieác veà nhöõng vuï thöû nghieäm nguyeân töû hai chính phuû Pakistan vaø AÁn Ñoä thöïc hieän.

Ñöùc Cha Anthony Lobo, Giaùm Muïc Islamabad-Rawalpindi ñeán AÁn Ñoä ñeå thaêm vieáng muïc vuï caùc chuûng vieän taïi ñaây. Trong cuoäc hoïp baùo ngaøy 8/08/98 vöøa qua taïi thuû ñoâ New Delhi, Ñöùc Cha Lobo noùi raèng luaät phaïm thöôïng Hoài Giaùo cuûa Pakistan thöôøng bò laïm duïng ñeå giaûi quyeát caùc moái tö thuø vaø baát cöù ai cuõng coù theå bò caùo buoäc vi phaïm luaät naøy. Nhöõng vuï xeùt xöû tröôùc toøa aùn khoâng coâng baèng vaø söï hieän dieän cuûa caùc phaàn töû Hoài Giaùo cöïc ñoan thöôøng khi laøm cho caùc vò luaät sö cuõng nhö thaåm phaùn caûm thaáy chính hoï cuõng bò ñe doïa. Theo Ñöùc Cha Lobo, hôn 60 ngöôøi ñaõ bò baét giam veà toäi phaïm thöôïng, vaø coù 12 ngöôøi ñaõ bò gieát cheát vì toäi phaïm thöôïng Hoài Giaùo tröôùc khi bò mang ra xeùt xöû. 4 ngöôøi Kitoâ giaùo bò keát aùn töû hình theo luaät phaïm thöôïng. Coù 3 ngöôøi sau ñoù ñöôïc traéng aùn nhöng hoï phaûi troán khoûi Pakistan vì caùc phaàn töû Hoài Giaùo cöïc ñoan seõ khoâng tha maïng cho nhöõng ngöôøi naøy neáu hoï tieáp tuïc ôû laïi Pakistan. Caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo ñaõ nhieàu laàn yeâu caàu chính phuû baõi boû luaät phaïm thöôïng. Chính phuû noùi laø hoï khoâng theå thay ñoåi luaät naøy nhöng ñaûm baûo laø seõ khoâng ñeå cho luaät bò caùc phaàn töû cöïc ñoan laïm duïng.

Lieân quan tôùi nhöõng vuï thöû nghieäm nguyeân töû, vò Giaùm Muïc Pakistan baøy toû söï hoái tieác laø caû hai chính phuû Pakistan cuõng nhö AÁn Ñoä ñaõ khoâng kieàm cheá ñöôïc chính hoï. Ngaøi yeâu caàu caùc nhaø laõnh ñaïo hai quoác gia haõy ngöng caùc chöông trình cheá taïo voõ khí nguyeân töû vaø thay vaøo ñoù caû hai neân möu tìm nhöõng ñöôøng höôùng oân hoøa nhaém caûi tieán hoaøn caûnh ñoùi khoå cuûa haøng trieäu ngöôøi daân. Theo Ñöùc Cha Lobo, neáu caû hai chính phuû caûi thieän moái quan heä song phöông vaø gia taêng caùc quan heä maäu dòch, haøng trieäu ngöôøi daân ngheøo seõ ñöôïc höôûng lôïi nhôø vaøo söï caûi tieán cuûa neàn kinh teá.


Phaùt bieåu cuûa tröôûng ñoaøn Toøa Thaùnh taïi hoäi nghò caùc boä tröôûng ñaëc traùch veà thanh nieân

Phaùt bieåu cuûa tröôûng ñoaøn Toøa Thaùnh taïi hoäi nghò caùc boä tröôûng ñaëc traùch veà thanh nieân.

Lisboa - Boà Ñaøo Nha [Apic 12/08/98] - Hoäi nghò quoác teá ñaàu tieân qui tuï caùc boä tröôûng ñaëc traùch veà giôùi treû ñaõ dieãn ra taïi thuû ñoâ Lisboa cuûa Boà Ñaøo Nha vaø keát thuùc hoâm thöù Tö [12/08/98] sau boán ngaøy nhoùm hoïp.

Trong baøi phaùt bieåu taïi Hoäi Nghò, ñöùc cha Stanislaw Rylko, toång thö kyù cuûa hoäi ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch veà giaùo daân vaø laø tröôûng ñoaøn Toøa Thaùnh taïi Hoäi Nghò, ñaõ khaúng ñònh raèng chæ coù moät caùi nhìn cao veà luaân lyù môùi coù theå baûo ñaûm moät töông lai cho xaõ hoäi, giôùi treû vaø gia ñình.

Trích daãn söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha nhaân ngaøy Hoøa Bình theá giôùi hoài naêm 1985, ñöùc cha Rylko ghi nhaän raèng giôùi treû ngaøy nay ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng giaûi phaùp môùi cho nhöõng vaán ñeà cuõ Hoï khao khaùt muoán xaây döïng moät neàn vaên minh môùi döïa treân tình lieân ñôùi vaø huynh ñeä. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù, theo vò tröôûng ñoaøn Toøa Thaùnh taïi Hoäi Nghò, caàn phaûi ñaùnh giaù hieän tình theá giôùi. Theá giôùi ngaøy nay khoâng thieáu nhöõng daáu chæ hy voïng: caùc yù thöùc heä vaø nhöõng khoâng töôûng ñaõ suy ñoài, caùc cô caáu daân chuû vaø töï do ñang lôùn maïnh, khoa hoïc vaø kyû thuaät ngaøy caøng tieán boä, tieán trình toaøn caàu hoùa ñang môû ra cho nhaân loaïi nhöõng vieãn aûnh môùi.

Tuy nhieân, theo ñöùc cha Rylko, nhìn vaøo nhöõng daáu chæ tích cöïc naøy, ngöôøi ta khoâng theå nhaém maét laøm ngô tröôùc nhöõng ñieåm toái trong böùc tranh: theá giôùi vaãn coøn bò xaâu xeù vì haän thuø chieán tranh, baïo ñoäng; söï ngheøo ñoùi vaø tình traïng bò ñaåy ra beân leà cuûa khoâng bieát bao nhieâu daân toäc ngaøy caøng gia taêng. Côn khuûng hoaûng veà caùc giaù trò ngaøy caøng trôû neân traàm troïng. Haäu quaû laø raát ñoâng nguôøi treû, vôùi 18 phaàn traêm daân soá theá giôùi, phaûi soáng trong cuøng cöïc, ñoùi khoå.

Truôùc moät tình traïng nhö theá, moät söï baét ñaàu laïi laø ñieàu caàn thieát. Toøa Thaùnh ñaëc bieät quan taâm ñeán vieäc giuùp cho nguôøi treû taùi khaùm phaù tinh thaàn chia seû, lieân ñôùi vaø thaân höõu. Trong moïi chính saùch veà giôùi treû, vò ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh yeâu caàu phaûi nhaém tôùi vieäc phaùt trieån toaøn dieän, nghóa laø phaûi nhaém tôùi moïi chieàu kích cuûa con nguôøi, keå caû chieàu kích thieâng lieâng. Cuõng trong vieãn töôïng ñoù, moät chính saùch ñuùng ñaén veà giôùi treû khoâng bao giô ñöôïc taùch bieät khoûi moät chính saùch beânh vöïc gia ñình.


Moät coäng ñoaøn nöõ tu taïi Ñöùc cho môû moät saân Golf ñeå laáy tieàn giuùp nguôøi khuyeát taät

Moät coäng ñoaøn nöõ tu taïi Ñöùc cho môû moät saân Golf ñeå laáy tieàn giuùp nguôøi khuyeát taät.

Munnerstadt - Ñöùc [Apic 12/8/98] - Moät coäng ñoaøn nöõ tu taïi Ñöùc ñaõ cho thaønh laäp moät saân Golf trong khuoân vieân cuûa tu vieän ñeå laáy tieàn giuùp nhöõng nguôøi khuyeát taät.

Saùng kieán naøy do caùc nöõ tu thuoäc Doøng Thaùnh Giuse taïi Maria Bildhausen gaàn thaønh phoá Munnerstadt thuoäc mieàn Bavieøre ñeà ra,vôùi muïc ñích taøi trôï cho nhieàu xöôûng thôï vaø moät trung taâm daønh cho gaàn 200 nguôøi khuyeát taät.

Saân Golf ñöôïc thaønh laäp treân moät dieän tích 138 maåu taây vaø trò giaù khoaûng 8 trieäu ruôûi ñöùc kim. Nhöõng nguôøi khuyeát taät seõ ñöôïc thu nhaän laøm nhaân vieân baûo quaûn saân golf.

Trong hai ngaøy 15 vaø 16/08/98 tôùi ñaây, taïi saân Golf naøy seõ dieãn ra cuoäc tranh giaûi quoác gia daønh cho nhöõng nguôøi khuyeát taät vaø ñaët duôùi söï chuû toïa cuûa oâng Theo Waigel, boä tröôûng taøi chaùnh Ñöùc. Cuõng coù 46 vaän ñoäng vieân khuyeát taät töø AÂu Chaâu, Hoa Kyø vaøPhi Chaâu ghi danh tham döï cuoäc thi ñaáu.


Caùc nöõ tu Phanxicoâ Ñöùc môû moät tu vieän taïi Albani

Caùc nöõ tu Phanxicoâ Ñöùc môû moät tu vieän taïi Albani.

Dillingen - Ñöùc [Apic 12/08/98] - Caùc nöõ tu Phanxicoâ Ñöùc thuoäc tu vieän Dillingen, thuoäc mieàn Bavieøre, ñaõ thaønh laäp moät tu vieän taïi Velipoje, moät thò xaõ naèm ôû maïn Baéc Albani.

Taïi moät ñaát nöôùc caùch ñaây vaøi thaäp nieân ñaõ ñöôïc xem laø quoác gia voâ thaàn ñaàu tieân cuûa theá giôùi, nay nguôøi ta ñang chöùng kieán söï hoài sinh cuûa caùc ôn goïi. Saùng kieán naøy laø cuûa nöõ tu Juditha Heidel, 52 tuoåi, nguôøi ñaõ soáng ôû Albani töø boán naêm nay. Caùc phí toån xaây caát do giaùo phaän Augsbourg taøi trôï. Tu vieän môùi goàm 14 phoøng daønh cho caùc nöõ tu vaø 24 choã daønh laøm kyù tuùc xaù.


Giaùo Hoäi seõ xin tha thöù vì nhöõng laàm loãi do Toøa Ñieàu Tra thôøi trung coå gaây ra

Giaùo Hoäi seõ xin tha thöù vì nhöõng laàm loãi do Toøa Ñieàu Tra thôøi trung coå gaây ra.

Roma [Apic 12/08/98] - Nhaân Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, Giaùo Hoäi seõ coâng khai xin tha thöù vì nhöõng toäi aùc do Toøa Ñieàu Tra thôøi trung coå gaây ra.

Moät laàn nöõa, hoâm thöù Ba [11/08/98] vöøa qua, linh muïc Georges Cottier, thaàn hoïc gia cuûa phuû giaùo hoaøng kieâm thaønh vieân cuûa UÛy Ban Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, ñaõ loan baùo nhö treân treân ñaøi Phaùt Thanh Vatican. Töø hai naêm nay, uûy ban thaàn hoïc vaø lòch söû cuûa UÛy Ban naøy ñaõ nghieân cöùu veà nhöõng giai ñoaïn lòch söû maø Ñöùc Thaùnh Cha muoán duyeät xeùt laïi nhö nhöõng caên coäi cuûa chuû nghóa baøi Do Thaùi trong giôùi Kitoâ giaùo vaø caùc toøa ñieàu tra thôøi trung coå. Moät ñaïi hoäi söû gia, goàm caû caùc nhaø chuyeân moân khoâng Coâng Giaùo, vôùi tinh thaàn côûi môû vaø khaùch quan, seõ duyeät laïi nhöõng laàm loãi cuûa Giaùo Hoäi trong suoát thôøi kyø coù caùc Toøa Ñieàu Tra.

Theo linh muïc Cottier, Ñöùc Thaùnh Cha seõ döïa treân caùc keát quaû treân ñaây ñeå ñöa ra moät tuyeân ngoân nhìn nhaän nhöõng loãi laàm cuûa Giaùo Hoäi trong lòch söû. Ngoaøi ra, theo ñeà nghò cuûa thaàn hoïc gia nguôøi YÙ, linh muïc Rino Fisichella, thaønh vieân cuûa UÛy Ban Naêm Thaùnh, caàn phaûi ñaùnh daáu bieán coá baèng moät haønh ñoäng coù tính tieân tri laø toân phong chaân phöôùc cho vò linh muïc doøng Ña Minh laø cha Jerome Savonarole, ñaõ bò Ñöùc Giaùo Hoaøng Alexandre VI ra vaï tuyeät thoâng vaø ra leänh cho theá quyeàn thieâu soáng ngaøy 23/05 naêm 1498 taïi Florence, YÙ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page