Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Linh Muïc RAYMOND BROWN, thuoäc tu hoäi Xuaân Bích vaø laø Nhaø Chuù Giaûi Kinh Thaùnh noåi tieáng, vöøa qua ñôøi beân Hoa Kyø, höôûng thoï 70 tuoåi

Linh Muïc RAYMOND BROWN, thuoäc tu hoäi Xuaân Bích vaø laø Nhaø Chuù Giaûi Kinh Thaùnh noåi tieáng, vöøa qua ñôøi beân Hoa Kyø, höôûng thoï 70 tuoåi.

Tin Hoa Kyø (CNS 11/08/98): Moät trong nhöõng hoïc giaû noåi tieáng veà Kinh Thaùnh beân Hoa Kyø, Linh Muïc RAYMOND BROWN, thuoäc tu hoäi Xuaân Bích, vöøa qua ñôøi vì beänh tim, taïi REDWOOD CITY, bang California, Hoa Kyø, hoâm thöù Baûy vöøa qua, muøng 8/08/98, höôûng thoï 70 tuoåi. Leã an taùng Cha seõ ñöôïc cöû haønh vaøo thöù ba tuaàn tôùi, 17 thaùng 8/98.

Moät ngaøy tröôùc khi Cha qua ñôøi, taäp saùch cuoái cuøng cuûa Cha, coù töïa ñeà laø:"Tænh Taâm vôùi Thaùnh Söû Gioan", ñöôïc nhaø xuaát baûn "Nguôøi Ñöa Tin cuûa Thaùnh Antoân" (St Anthony Messenger Press) cho phaùt haønh. Cha RAYMOND BROWN ñaõ cho xuaát baûn 25 taùc phaåm lôùn vaø khoaûng 12 taùc phaåm nhoû, vöøa ñoàng thôøi coäng taùc vôùi hai hoïc giaû Kinh Thaùnh noåi tieáng khaùc laø Cha Joseph A. Fitzmayer, Doøng Teân, vaø cha Roland P. Murphy, doøng Cameâloâ, ñeå phaùt haønh boä Chuù Giaûi Toaøn Boä Kinh Thaùnh, ñöôïc moïi nguôøi bieát ñeán vôùi töïa ñeà laø: Boä Chuù Giaûi Kinh Thaùnh Gieâroâme, xuaát baûn laàn thöù nhaát vaøo naêm 1968, roài ñöôïc söûa chöûa laïi ñeå taùi baûn laàn thöù hai, vaøo naêm 1990, vôùi töïa ñeà môùi laø: Boä Taân Chuù Giaûi Kinh Thaùnh Gieâroâmeâ (The New Jerome Biblical Commentary). Cha Raymond BROWN coøn laø nhaø chuù giaûi chuyeân veà Phuùc AÂm theo Thaùnh Gioan, vôùi taùc phaãm noåi tieáng chuù giaûi: "Phuùc AÂm theo Thaùnh Gioan", troïn boä hai cuoán. Cuoán I ñöôïc xuaát baûn naêm 1966, vaø cuoán II naêm 1970. Cha ñaõ hai laàn ñöôïc choïn laøm thaønh vieân cuûa UÛy Ban Giaùo Hoaøng veà Kinh Thaùnh, laàn I töø naêm 1972 ñeán 1978, vaø laàn thöù hai töø naêm 1996 cho ñeán luùc qua ñôøi.


ÑTC thieát laäp giaùo phaän môùi taïi AÁn Ñoä

ÑTC thieát laäp giaùo phaän môùi taïi AÁn Ñoä.

Vatican - 11.08.98 - ÑTC vöøa cho thaønh laäp moät giaùo phaän môùi taïi AÁn Ñoä: giaùo phaän Purnea, vôùi laõnh thoå caét chia töø giaùo phaän Dumka, trong bang Bihar, thuoäc mieàn Ñoâng-Baéc AÁn Ñoä. Giaùo phaän môùi laø giaùo phaän phuï thuoäc cuûa giaùo tænh Ranchi.

Ñoàng thôøi ÑTC boå nhieäm Linh Muïc Vinxenteâ Barwa, thuoäc haøng giaùo só giaùo phaän Dumka, hieän laø thö kyù cuûa Ñöùc Giaùm Muïc, laøm giaùm muïc tieân khôûi giaùo phaän Purnea. Ñöùc taân giaùm muïc naêm nay 44 tuoåi, thuï phong linh muïc naêm 1984, ñaäu Cöû nhaân Thaàn hoïc muïc vuï veà giôùi treû taïi Ñaïi Hoïc Salesiana ôû Roma. Cho tôùi luùc ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc, ngoaøi chöùc vuï thö kyù, cha Barwa coøn phuï traùch veà caùc nhoùm ñaëc suûng trong Giaùo Phaän Dumka.

Giaùo phaän Purena roäng khoaûng 11 ngaøn caây soá vuoâng vôùi saùu trieäu daân, trong soá naøy chæ coù 16 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo, ñöôïc chia thaønh 10 giaùo xöù do 20 linh muïc coi soùc. Ngoaøi ra coøn coù 6 Tu Só, 60 Nöõ Tu vaø 120 giaùo lyù vieân. Trong giaùo phaän môùi coù 26 tröôøng hoïc vaø 7 cô sôû lo vieäc baùc aùi.


Moät linh muïc Doøng Teân ñöôïc ñaïi hoïc Ateneo cuûa caùc linh muïc Doøng Teân taïi Manila Philuaättaân, tuyeân döông nhö laø cha ñeû cuûa neàn thaàn hoïc AÙ Chaâu

Moät linh muïc Doøng Teân ñöôïc ñaïi hoïc Ateneo cuûa caùc linh muïc Doøng Teân taïi Manila Philuaättaân, tuyeân döông nhö laø cha ñeû cuûa neàn thaàn hoïc AÙ Chaâu.

Quezon city - Philuaâttaân [Ucan 11/08/98] - Linh muïc Catalino Arevalo, Doøng Teân, vöøa ñöôïc ñaïi hoïc Ateneo cuûa Doøng Teân taïi Manila, Philuaâttaân, tuyeân döông nhö laø cha ñeû cuûa neàn thaàn hoïc AÙ Chaâu.

Cha Arevalo, nguôøi Phi, ñaõ töøng laø coá vaán cuûa cöïu toång thoáng Corazon Aquino. Cha cuõng laø nguôøi AÙ Chaâu ñaàu tieân ñöôïc boå nhieäm vaøo uûy ban thaàn hoïc quoác teá cuûa Toøa Thaùnh. Ngoaøi ra, cha coøn laø thaønh vieân saùng laäp cuûa uûy ban coá vaán thaàn hoïc cho lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. Naêm 1974, trong phieân hoïp khoaùng ñaïi ñaàu tieân cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñöôïc toå chöùc taïi Ñaøi Loan, cha laø nguôøi ñaõ phaùc thaûo tuyeân ngoân ñaàu tieân cuûa caùc Giaùm Muïc AÙ Chaâu vôùi töïa ñeà "rao giaûng Tin Möøng trong AÙ Chaâu hieän ñaïi".


Giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Sri Lanka toå chöùc caùc cuoäc haønh höông vaø du lòch nhaèm coå voõ ñoái thoaïi giöõa hai mieàn Nam Baéc

Giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Sri Lanka toå chöùc caùc cuoäc haønh höông vaø du lòch nhaèm coå voõ ñoái thoaïi giöõa hai mieàn Nam Baéc.

Colombo - Sri Lanka [Ucan 11/08/98] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Sri Lanka thaønh laäp Vaên Phoøng phoái trí caùc cuoäc haønh höông vaø du lòch nhaèm coå voõ ñoái thoaïi giöõa nhöõng nguôøi Sinhala ôû phía Nam vaø nhöõng nguôøi thuoäc saéc daân Tamil ôû phía Baéc. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Sri Lanka chieám khoaûng 7 phaàn traêm trong toång soá daân vaø goàm caû hai saéc daân Sinhala vaø Tamil, do ñoù coù theå laø gaïch noái taïo ñöôïc söï caûm thoâng vaø ñoái thoaïi giöõa hai saéc daân.

Cuoäc noäi chieán giöõa nhöõng nguôøi Tamil ñoøi ly khai ôû phía Baéc vaø chính phuû goàm ña soá nguôøi Sinhala, ñaõ keùo daøi töø 15 naêm qua. Ña soá nguôøi Tamil theo AÁn Giaùo trong khi phaàn lôùn nguôøi Sinhala theo Phaät Giaùo.

Ñöùc Cha Malcolm Ranjith, toång thö kyù hoäi ñoàng giaùm muïc, laø thaønh vieân cuûa vaên phoøng phoái trí caùc cuoäc haønh höông vaø du lòch. Ngaøi baøy toû hy voïng raèng nhöõng cuoäc haønh höông thöôøng xuyeân ñeán Trung Taâm Thaùnh Maãu Madhu naèm ôû maïn Baéc Sri Lanka, seõ laø cô hoäi thuùc ñaåy moïi nguôøi caàu nguyeän nhieàu hôn cho hoøa bình cuûa ñaát nöôùc.


Con soá caùc nöõ tu taïi AÂu Chaâu giaûm suùt

Con soá caùc nöõ tu taïi AÂu Chaâu giaûm suùt.

Roma [Apic 11/08/98] - Do söï giaø nua cuûa nhieàu coäng ñoàng, con soá caùc nöõ tu taïi AÂu Chaâu cuõng giaûm suùt. Theo thoáng keâ cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, tính cho ñeán cuoái naêm 1996 vaø ñöôïc coâng boá trong thaùng naøy, nguôøi ta ghi nhaän con soá nöõ tu taïi AÂu Chaâu giaûm suùt khoaûng 2 phaåy 3 phaàn traêm so vôùi naêm 1995. Tính cho ñeán cuoái naêm 1996, toaøn AÂu Chaâu coù taát caû 396,869 nöõ tu, trong khi ñoù naêm 1994, con soá naøy leân ñeán treân moät trieäu ruôûi nguôøi.

Neáu con soá caùc nöõ tu taïi AÂu Chaâu giaûm suùt thì traùi laïi, taïi Phi Chaâu vaø AÙ Chaâu ngaøy caøng coù nhieàu nöõ tu. Naêm 1996, tyû leä naøy taêng khoaûng 2 phaàn traêm taïi hai luïc ñòa naøy.


Ñöùc Hoàng Y giaùo chuû Coâng Giaùo Ba Lan keâu goïi chaám döùt vieäc ñaët thaùnh giaù taïi Auschwitz

Ñöùc Hoàng Y giaùo chuû Coâng Giaùo Ba Lan keâu goïi chaám döùt vieäc ñaët thaùnh giaù taïi Auschwitz.

Varsava - Balan [CWN 11/08/98] - Ñöùc Hoàng Y Jozef Glemp, giaùo chuû Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ba Lan, ñaõ keâu goïi nhöõng nguôøi bieåu tình haõy chaám döùt vieäc ñoøi hoûi phaûi döïng thaùnh giaù taïi traïi taäp trung Auschwitz.

Hoâm thöù Ba 11/08/98, trong moät laù thö gôûi cho caùc giaùm muïc treân toaøn quoác, Ñöùc Hoàng Y Glemp cho bieát ngaøi ñaõ keâu goïi nhöõng ngöôøi ñoøi hoûi phaûi ñaët Thaùnh Giaù taïi traïi taäp trung Auschwitz haõy chaám döùt cuoäc tranh ñaáu cuûa hoï.

Trong nhöõng tuaàn leã vöøa qua, nhieàu nhoùm ñaõ yeâu caàu cho döïng thaùnh giaù taïi traïi taäp trung naøy ñeå töôûng nhôù treân moät trieäu ruôûi nguôøi ñaõ bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi. Hoï choáng laïi yeâu saùch cuûa nguôøi Do Thaùi nhaèm caát khoûi traïi taäp trung nhöõng bieåu töôïng cuûa Kitoâ Giaùo. Nhöõng nguôøi Do Thaùi xem vieäc döïng thaùnh giaù beân caïnh traïi Auschwitz laø moät xuùc phaïm ñeán tình caûm cuûa hoï, bôûi vì khoaûng 90 phaàn traêm caùc naïn nhaân cuûa traïi naøy laø nguôøi Do Thaùi.


Moät cuoäc nghieân cöùu cho thaáy nieàm tin toân giaùo giuùp haï giaûm aùp huyeát

Moät cuoäc nghieân cöùu cho thaáy nieàm tin toân giaùo giuùp haï giaûm aùp huyeát.

Raleigh, tieåu bang Baéc Carolina, Hoa Kyø [CWN 11/08/98] - Moät cuoäc nghieân cöùu môùi ñaây do ñaïi hoïc Duke taïi bang Baéc Carolina thöïc hieän, cho thaáy raèng nhöõng nguôøi lôùn tuoåi coù moät nieàm tin toân giaùo tích cöïc, ñeàu coù aùp huyeát thaáp.

Cuoäc nghieân cöùu do ñaïi hoïc Duke thöïc hieän vôùi 4,000 nguôøi tuoåi töø 65 trôû leân, ghi nhaän raèng nhöõng nguôøi tham gia vaøo caùc sinh hoaït toân giaùo ñeàu ñaën ít coù nguy cô bò aùp huyeát cao. Baùc só Harold Koenig, moät trong nhöõng taùc giaû cuûa cuoäc nghieân cöùu, noùi raèng hoaït ñoäng toân giaùo coù moät aûnh höôûng theå lyù roõ reät. Nhöõng cuoäc nghieân cöùu khaùc cuõng chöùng minh raèng nhöõng nguôøi coù toân giaùo ít bò khuûng hoaûng tinh thaàn, hoï coù moät heä thoáng mieãn nhieãm laønh maïnh cuõng nhö vöôït qua ñöôïc caùc cuoäc nghieän ngaäp deã daøng.


Phieán quaân taïi Colombia phaù huûy nhaø thôø Coâng Giaùo

Phieán quaân taïi Colombia phaù huûy nhaø thôø Coâng Giaùo.

Bogota - Colombia [CWN 11/08/98] - Hoâm thöù Hai vöøa qua [10/08/98], sau khi bò phieán quaân taán coâng phaù huûy nhaø thôø vaø moät caên cöù quaân söï, thò xaõ Miraflores taïi Colombia laïi bò moät toaùn baùn quaân söï xaâm nhaäp vaø haïch hoûi veà toäi "coäng taùc" vôùi caùc phieán quaân.

Tuaàn qua, Phieán quaân coù teân laø "caùc löïc löôïng caùch maïng Marxit voõ trang" ñaõ phaù huûy Nhaø Thôø Coâng Giaùo taïi Miraflores, taán coâng moät caên cöù quaân söï, gaây thieät maïng cho 25 ngöôøi vaø gaây thöông tích cho 19 ngöôøi, cuõng nhö daãn theo 129 ngöôøi laøm tuø binh.

Moät vò linh muïc taïi Miraflores ñaõ nhaän ñònh veà vuï vieäc nhö sau: "ñaây laø moät hình aûnh ñaùng buoàn veà nhöõng gì ñang dieãn ra taïi Colombia: daân chuùng phaûi laâm vaøo caûnh treân buùa döôùi ñe". Vò linh muïc naøy coøn cho bieát theâm raèng tuaàn qua ñaõ coù khoaûng 60 nhoùm baùn quaân söï höõu khuynh xaâm nhaäp vaøo thò xaõ vaø daân chuùng ñang lo sôï cho moät cuoäc taán coâng khaùc töø phía nhöõng nguôøi töï xöng laø caùc nhoùm töï veä. Nhöõng nguôøi naøy ñoã toäi cho daân chuùng laø uûng hoä caùc phieán quaân.

Trong nhöõng tuaàn leã vöøa qua, toång thoáng Andres Pastrana ñaõ gaëp gôõ vôùi laõnh tuï cuûa caùc löïc löôïng caùch maïng Marxit voõ trang laø oâng Manuel Marulanda. OÂng naøy yeâu caàu chính phuû phaûi ñeå cho naêm vuøng trong ñoù coù thò xaõ Miraflores, ñöôïc naèm beân ngoaøi söï kieåm soaùt cuûa quaân ñoäi chính phuû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page