Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Canada bò baét coùc taïi Rwanda

Moät nhaø truyeàn giaùo ngöôøi Canada bò baét coùc taïi Rwanda.

Rwanda - 10.08.98- Baûn tin cuûa MISNA (Missionary Service News Agency) göûi töø Rwanda veà Roma ngaøy 10.08.98, baùo tin: Chieàu thöù Baåy vöøa qua (8.08.98) taïi Runaba, thuoäc giaùo phaän Ruhengeri, beân Rwanda, cha Richard Desssurault, ngöôøi Canada, thuoäc Hoäi caùc nhaø truyeàn giaùo Phi Chaâu, thöôøng ñöôïc goïi laø caùc Cha Doøng Traéng (Peøres Blancs) vaø boán ngöôøi coäng taùc cuûa ngaøi, bò baét coùc. Trong soá 4 ngöôøi coäng taùc, coù hai laø ngöôøi Rwanda thuoäc Hoäi Caritas giaùo phaän vaø moät laø vieân chöùc cuûa giaùo xöù Runaha. Nhöõng ngöôøi baét coùc vaø lyù do cuûa vuï baét coùc cho tôùi luùc naøy khoâng ai bieát. Chæ bieát vuï baét coùc xaåy ra vaøo luùc 20 giôø ngaøy 8.08.98 vöøa qua. Chính Ñöùc Cha Kizito Bahujimigo, Giaùm Muïc môùi cuûa giaùo phaän khaùm phaù ra vuï baét coùc saùng hoâm sau (Chuùa Nhaät 9/08/98) khi ngaøi tôùi vieáng thaêm laàn ñaàu tieân giaùo xöù cuûa Cha Dessurault.


Nhaân ngaøy tuôûng nieäm cuoäc neùm bom nguyeân töû xuoáng Hiroshima, caùc ñöùc giaùm muïc vaø linh muïc AÁn Ñoä tham döï cuoäc tuaàn haønh choáng laïi vuõ khí haït nhaân

Nhaân ngaøy tuôûng nieäm cuoäc neùm bom nguyeân töû xuoáng Hiroshima, caùc ñöùc giaùm muïc vaø linh muïc AÁn Ñoä tham döï cuoäc tuaàn haønh choáng laïi vuõ khí haït nhaân.

New Delhi - AÁn Ñoä [Ucan 10/08/98] - Nhaân ngaøy kyû nieäm cuoäc doäi bom nguyeân töû xuoáng thaønh phoá Hiroshima, Nhaät Baûn, hai vò giaùm muïc, nhieàu linh muïc, nöõ tu vaø chuûng sinh AÁn Ñoä ñaõ cuøng vôùi 20 ngaøn nguôøi khaùc tuaàn haønh choáng laïi vuõ khí haït nhaân.

Hoâm 6/08/98 vöøa qua, ñöùc cha Henry D'Sousa, toång giaùm muïc Calcutta vaø giaùm muïc phuï taù cuûa giaùo phaän Bombay laø ñöùc cha Bosco Penha, ñaõ cuøng vôùi nhieàu linh muïc, tu só vaø chuûng sinh thuoäc thaàn hoïc vieän Vidyajyoti maïnh meõ toá caùo caùc cuoäc thöû nghieäm haït nhaân cuûa AÁn Ñoä vaø Pakistan. Caùc vò giaùo sö thaàn hoïc taïi hoïc vieän naøy noùi raèng cuoäc tuaàn haønh giuùp cho caùc chuûng sinh hieåu roõ hôn xöù sôû cuûa hoï. Ñoaøn nguôøi bieåu tình ñaõ hoâ lôùn nhöõng khaåu hieäu nhö "ñöøng coù nhöõng vuï Hiroshima nöõa", "haõy chaän ñöùng nhöõng vuï thöû nghieäm haït nhaân ngoâng cuoàng", "chuùng toâi muoán coù côm baùnh chöù khoâng phaûi bom ñaïn".

Ñoaøn nguôøi cuõng ñaõ trao cho chính phuû AÁn Ñoä moät quyeát nghò yeâu caàu baõi boû vieäc phaùt trieån vuõ khí haït nhaân.


Giaùo phaän Manila Philuaâttaân kyû nieäm 300 naêm ngaøy vò giaùo só ñaàu tieân ñöôïc phong chöùc linh muïc

Giaùo phaän Manila Philuaâttaân kyû nieäm 300 naêm ngaøy vò giaùo só ñaàu tieân ñöôïc phong chöùc linh muïc.

Manila- Philuaâttaân [Ucan 10/08/98] - Ñeå ñaùnh daáu 300 naêm ngaøy vò giaùo só baûn xöù ñaàu tieân ñöôïc phong chöùc linh muïc, ñöùc hoàng y Jaime Sin, toång giaùm muïc Manila, Philuaâttaân , ñaõ keâu goïi haøng giaùo só trong giaùo phaän laäp laïi lôøi höùa trung thaønh vôùi ôn goïi cuûa hoï.

Vò linh muïc Philuaâttaân ñaàu tieân laø cha Francisco Baluyot ñaõ ñöôïc thuï phong ngaøy 21/12 naêm 1698. Chöông trình kyû nieäm 300 naêm ngaøy cha ñöôïc thuï phong keùo daøi naêm thaùng vôùi nhöõng sinh hoaït nhö thuyeát trình, caàu nguyeän, theå thao vaø keát thuùc vôùi leã nghi phong chöùc linh muïc do ñöùc hoàng y Jaime Sin chuû toïa vaøo ngaøy 21 thaùng 12/1998 tôùi ñaây.

Trong laù thö muïc vuï ñeà ngaøy 4/08/98 vöøa qua, ñöùc toång giaùm muïc Manila vieát raèng moùn quaø cao caû nhöùt maø haøng giaùo só coù theå daâng taëng laø "trôû neân nhöõng vò linh muïc thaùnh thieän, trung thaønh, hy sinh cho ñoaøn chieân cuûa mình". Cuõng trong laù thö, Ñöùc Hoàng Y Sin keâu goïi giaùo daân haõy naâng ñôõ caùc linh muïc vaø caàu nguyeän cho ôn thieân trieäu linh muïc.

Toång Giaùo Phaän Manila coù taát caû 1,475 linh muïc, trong ñoù coù 334 linh muïc trieàu, 933 linh muïc doøng vaø soá coøn laïi ñeán töø caùc giaùo phaän khaùc. Toång giaùo phaän coù khoaûng 9 trieäu ruôûi daân, trong ñoù 80 phaàn traêm laø nguôøi Coâng Giaùo.


Keå töø ngaøy 15/08/98 tôùi ñaây, coù theå tröïc tieáp theo doõi caùc cuoäc gaëp gôõ cuûa Ñöùc Thaùnh Cha treân Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet)

Keå töø ngaøy 15/08/98 tôùi ñaây, coù theå tröïc tieáp theo doõi caùc cuoäc gaëp gôõ cuûa Ñöùc Thaùnh Cha treân Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet).

Roma [Apic 10/08/98] - Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh vöøa cho bieát: keå töø ngaøy 15/08/98 tôùi ñaây, nhöõng nguôøi xöû duïng Internet coù theå nghe ñöôïc tieáng noùi cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaø theo doõi caùc cuoäc gaëp gôõ cuûa ngaøi vôùi caùc tín höõu taïi Roma cuõng nhöø treân khaép theá giôùi.

Nhöõng nguôøi xöû duïng Internet coù theå laéng nghe buoåi ñoïc kinh truyeàn tin moãi tröa Chuùa Nhöït, theo doõi buoåi tieáp kieán vaøo moãi thöù Tö haèng tuaàn, tham döï caùc cuoäc cöû haønh troïng theå taïi ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ hay len loõi vaøo caùc haøng gheá danh döï ñeå ñoùn tieáp Ñöùc Thaùnh Cha trong caùc chuyeán coâng du cuûa ngaøi.

Treân ñaây laø thaønh quaû maø phoøng Internet cuûa Toøa Thaùnh ñaõ ñaït ñöôïc nhôø söï coäng taùc cuûa Trung Taâm Truyeàn Hình vaø ñaøi phaùt thanh Vatican. Ñaây laø moät coá gaéng nhaèm giuùp cho Toøa Thaùnh ñöôïc hieän dieän trong theá giôùi truyeàn thoâng hieän ñaïi ngoõ haàu quaûng baù giaùo huaán cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaø cuûng coá söï hieäp thoâng trong Giaùo Hoäi.


Nhöõng nguôøi di daân ñaõ rôøi khoûi toøa söù thaàn taïi Paris

Nhöõng nguôøi di daân ñaõ rôøi khoûi toøa söù thaàn taïi Paris.

Paris [CWN 10/08/98] - Sau moät tuaàn leã ñoät nhaäp vaøo Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Paris, Phaùp Quoác, moät nhoùm nguôøi di daân ñaõ ruùt lui eâm thaám.

Hoâm thöù Baûy [8/08/98] vöøa qua, khoaûng 20 nguôøi di daân ñaõ rôøi khoûi toøa söù thaàn sau khi yeâu caàu Giaùo Hoäi can thieäp vôùi chính phuû Phaùp ñeå cho hoï ñöôïc höôûng quyeàn cö truù taïi nöôùc naøy. Nhoùm nguôøi naøy ñaõ môû chieán dòch yeâu caàu chính phuû Phaùp caáp theû thöôøng truù cho khoaûng 10 ngaøn nguôøi nhaäp cö baát hôïp phaùp vaø nhöùt laø 17 nguôøi di daân ñaõ bò baét giöõ vì chieám cöù moät nhaø thôø ôû Paris hoài naêm ngoaùi. Khi nhöõng nguôøi di daân xaâm nhaäp vaøo Toøa Söù Thaàn, Toøa Thaùnh ñaõ yeâu caàu chính phuû Phaùp duyeät xeùt laïi luaät di daân. Chính phuû thuoäc Ñaûng xaõ hoäi ñang caàm quyeàn taïi Phaùp cho bieát khoaûng 2 phaàn 3 trong toång soá 150 ngaøn nguôøi di daân seõ ñöôïc caáp theû thöôøng truù, nhöng nhöõng nguôøi bieåu tình ñoøi chính phuû phaûi nhìn nhaän qui cheá naøy cho taát caû moïi nguôøi di daân baát hôïp phaùp.


Toøa Thaùnh Vatican tieáp tuïc pheâ bình chính phuû Israel vì can thieäp vaøo vieäc boå nhieäm giaùm muïc cuûa Giaùo Hoäi

Toøa Thaùnh Vatican tieáp tuïc pheâ bình chính phuû Israel vì can thieäp vaøo vieäc boå nhieäm giaùm muïc cuûa Giaùo Hoäi.

Vatican [CWN 10/08/98] - Toøa Thaùnh tieáp tuïc pheâ bình chính phuû Israel vì can thieäp vaøo vieäc boå nhieäm giaùm muïc cuûa Giaùo Hoäi.

Tuaàn qua, thuû töôùng Israel, oâng Benjamin Netanyahu, ñaõ coâng khai chæ trích Ñöùc Thaùnh Cha khi ngaøi boå nhieäm Ñöùc Cha Butros Muallem, moät vò giaùm muïc nguôøi Palestine tî naïn taïi Brasil, laøm toång giaùm muïc thuoäc nghi leã Melkit taïi Akka. Thuû töôùng Netanyahu cho bieát oâng seõ laøm moïi caùch ñeå choáng laïi vieäc boå nhieäm naøy. Vôùi nhöõng lôøi leõ raát maïnh meõ, hoâm thöù Saùu [7/08/98] vöøa qua, Toøa Thaùnh Vatican ñaõ nhaéc laïi cho chính phuû Israel bieát raèng Giaùo Hoäi coù quyeàn choïn löïa caùc giaùm muïc cuûa mình. Ñaây laø ñieàu maø Nhaø nöôùc Israel ñaõ thöøa nhaän trong moät thoûa hieäp ñöôïc kyù keát vôùi Toøa Thaùnh.

Maët khaùc, trong moät tuyeân ngoân ñöôïc ñöa ra hoâm thöù Naêm [6/08/98] tuaàn tröôùc, vaên phoøng thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác cuõng ñaõ baøy toû söï uûng hoä ñoái vôùi moät nghò quyeát cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác hoài thaùng 6/1998 vöøa qua. Trong nghò quyeát naøy, Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác ñaõ pheâ bình Israel vì nôùi roäng quyeàn haïn cuûa mình sang nhieàu nôi ñònh cö cuûa nguôøi Palestine taïi vuøng Taây Ngaïn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page