Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 08 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


OÂng Lech WALESA cöïu toång thoáng BaLan tieân ñoaùn CUBA seõ thay ñoåi

OÂng Lech WALESA cöïu toång thoáng BaLan tieân ñoaùn CUBA seõ thay ñoåi.

Tin CUBA (CWN 8/08/98): Trong chuyeán vieáng thaêm Uruguay hoâm thöù Naêm vöøa qua 6/08/98, OÂng Lech WALESA, cöïu toång thoáng BaLan, ñaõ cho bieát laø OÂng xaùc tín raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi CUBA hoâm thaùng Gieâng 1998 vöøa qua, ñaõ thay ñoåi CUBA. Nhöng hình thöùc cuï theå cuûa vieäc thay ñoåi naày trong laõnh vöïc chính trò seõ ñeán vaøo giôø thuaän tieän trong töông lai. OÂng ñaõ so saùnh Ñaát Nöôùc BaLan cuûa OÂng ñöôïc ÑTC vieáng thaêm vaøo naêm 1979, vôùi CUBA ñöôïc ÑTC vieáng thaêm hoài thaùng Gieâng 1998 vöøa qua. OÂng cho bieát raèng, taïi BaLan, Coâng Ñoaøn Lieân Ñôùi ñöôïc thaønh laäp, moät naêm sau chuyeán vieáng thaêm naêm 1979 cuûa ÑTC, vaø sinh hoaït chính trò taïi BaLan thaät söï ñöôïc thay ñoåi chæ hôn möôøi naêm sau ñoù maø thoâi. Nhaéc ñeán kinh nghieäm soáng cuûa mình taïi BaLan, OÂng Lech WALESA cho bieát nhö sau:

"Sau khi ñaõ soáng qua tai öông chuû nghóa coäng saûn, Toâi ñaõ choïn chuû nghóa Tö Baûn, khoâng phaûi vì chuû nghóa naày toát, nhöng vì chuùng ta khoâng coù ñieàu gì toát hôn. Chuû nghóa Tö Baûn xem ra nhö khoâng coøn chaêm soùc lo laéng cho con ngöôøi cuï theå nöõa; nhöng chuùng ta ñaønh phaûi choïn noù, cho ñeán khi naøo coù ñieàu khaùc toát hôn thay theá cho noù."

Cöïu Toång thoáng Lech Walesa laø moät trong nhöõng nhaân vaät chính ñaõ xaây döïng neàn daân chuû taïi BaLan, vaø laø thuû laõnh cuûa Coâng Ñoaøn Lieân Ñôùi. OÂng ñöôïc môøi ñeán URUGUAY ñeå möøng leã kyû nieäm 75 naêm thaønh laäp ñaøi Phaùt Thanh EL ESPECTADOR.


Back to Radio Veritas Asia Home Page