Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Francesco Colasuonno laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi chuû toïa caùc leã nghi kyû nieäm 500 naêm truyeàn giaùo taïi Mozambic

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Francesco Colasuonno laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi chuû toïa caùc leã nghi kyû nieäm 500 naêm truyeàn giaùo taïi Mozambic.

Vatican - 06.08.98 - ÑTC vöøa cöû Ñöùc Hoàng Y Francesco Colasuonno laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi chuû toïa caùc leã nghi keát thuùc kyû nieäm 500 naêm truyeàn giaùo taïi Mozambic vaøo ngaøy 16 thaùng 8/1998 tôùi ñaây. Trong thö boå nhieäm baèng tieáng Latinh, tröôùc heát ÑTC öôùc mong Daân Toäc Mozambic coù theå caûm nghieäm nhöõng ngaøy vui möøng cuûa hoøa bình vaø thònh vöôïng, vôùi taâm hoàn hoøa giaûi. ÑTC caàu chuùc raèng vieäc nhôù laïi 500 naêm truyeàn giaùo cuûa Ñaát Nöôùc, ñem ñeán cho daân toäc Mozambic "nhöõng thaønh quaû ñoài daøo". Nhaân dòp kyû nieäm bieán coù lòch söû naøy, ÑTC nhaéc laïi coâng vieäc ñaày can ñaûm cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo ñaàu tieân. Naêm theá kyû nay, caùc ngaøi ñaõ khôûi söï moät chuyeán ra ñi laâu daøi ñeán caùc mieàn ñaát Chaâu Phi vaø, cuøng vôùi vieäc rao giaûng Tin Möøng, caùc ngaøi coøn ñem ñeán moät söï giuùp ñôõ ñaùng giaù vaø höõu ích cho tôùi luùc naøy.

Neân nhôù laïi: Mozambic môùi thoaùt khoûi cuoäc noäi chieán keùo daøi trong nhieàu naêm, gaây neân bieát bao thieät haïi veà sinh maïng vaø taøi saûn. Nhôø söï trung gian cuûa Giaùo Hoäi ñòa phöông, cuûa Chính Phuû Coäng Hoøa YÙ vaø cuûa Coäng Ñoàng Sant'Egidio ôû Roma, hai phe tranh chaáp ñaõ ñi ñeán moät thoûa öôùc ñình chieán vaø hoøa bình.

ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm muïc vuï Mozambic, thaùng 9 naêm 1988. Trong söù ñieäp cöû Ñöùc Hoàng Y Colasonno laøm Ñaëc Söù chuû toïa caùc leã nghi möøng 500 naêm truyeàn giaùo, ÑTC baûo ñaûm vôùi daân toäc Mozambic söï hieän dieän thieâng lieâng vaø lôøi caàu nguyeän cuûa ngaøi.


Thö luaân löu cuûa Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Ña Minh

Thö luaân löu cuûa Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Ña Minh.

Bologna- 6.08.98. Toång Coâng Hoäi caùc Vò Beà Treân Giaùm Tænh cuûa Doøng Ña Minh taïi Bologna keát thuùc thöù Ba moàng 4.08.98, sau ba tuaàn leã laøm vieäc. Nhaân dòp naøy, Cha Tomothy Radcliffe ñaõ göûi moät thö luaân löu cho taát caû caùc linh muïc vaø tu só trong Doøng. Töïa ñeà cuûa böùc thö naøy laø: "Lôøi höùa cuûa söï soáng. Ta ñeán ñeå hoï ñöôïc söï soáng vaø ñöôïc soáng caùch doài daøo".

Böùc thö luaân löu ñöôïc chia thaønh ba phaàn: ñôøi soáng toâng ñoà - ñôøi soáng tình caûm - ñôøi soáng caàu nguyeän. Cha Beà Treân Toång quyeàn vieát: "Ñôøi soáng Doøng Ña Minh tröôùc heát laø ñôøi soáng toâng ñoà. Moät vò giaûng thuyeát khoâng phaûi chæ keå laïi cho daân chuùng caùi gì ñoù veà Thieân Chuùa. Chuùng ta coù theå coù moät lôøi hy voïng maø thoâi, neáu chuùng ta ñi ñeán choã nhìn vaøo beân trong söï ñau khoå vaø söï thaát voïng cuûa nhöõng ai maø chuùng ta giaûng cho". Veà ñôøi soáng caàu nguyeän, Cha Beà Treân Toång Quyeàn vieát: "Thöôøng laø nhöõng lôøi cuûa chuùng maát theá giaù, uy tín, bôûi vì chæ laø nhöõng lôøi coù vaø khoâng, bay qua vaø gaây thaát voïng; laø nhöõng lôøi ñöôïc toâ ñieåm baèng nhöõng aùm chæ, boùng gioù vaø haøm hoà, chöùa ñöïng nhöõng muõi teân baén ngöôøi naøy, nhaèm ngöôøi khaùc vaø nhöõng töùc böïc... Chuùng ta phaûi taïo neân söï yeân laëng, trong ñoù lôøi cuûa chuùng ta coù theå ñöôïc chaáp nhaän. Chuùng ta coù theå taùi khaùm phaù söï yeân laëng naøy trong chính baûn thaân chuùng ta nhö theá naøo? Theo kinh nghieäm cuûa toâi, khoâng coù caùch naøo khaùc, maø chæ coù caùch naøy maø thoâi, laø tìm thì giôø soáng trong yeân laëng tröôùc söï hieän dieän cuûa Chuùa moãi ngaøy".


Chính phuû Ba Lan töø choái can döï vaøo vuï caùc caây thaùnh giaù taïi traïi taäp trung Auschwitz

Chính phuû Ba Lan töø choái can döï vaøo vuï caùc caây thaùnh giaù taïi traïi taäp trung Auschwitz.

(EWTN 6/08/98) - Ba Lan (Varsava) - Chính phuû Ba Lan vöøa tuyeân boá seõ khoâng can döï vaøo vuï tranh caõi veà nhöõng caây thaùnh giaù ñöôïc caém xung quanh khu vöïc traïi taäp trung Auschwitz.

Caùc toå chöùc Do Thaùi Giaùo vöøa leân tieáng phaûn ñoái söï hieän dieän cuûa caùc caây thaùnh giaù do phía ngöôøi Coâng Giaùo döïng leân ñeå phaûn ñoái leänh thaùo gôõ caùc bieåu töôïng cuûa Kitoâ giaùo taïi ñòa ñieåm naøy. Caùc nhoùm Coâng Giaùo muoán döïng caùc caây thaùnh giaù taïi traïi taäp trung Auschwitz ñeå töôûng nhôù haøng chuïc ngaøn tín höõu Coâng Giaùo ñaõ bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi taïi ñaây.

Boä tröôûng ngoaïi giao Ba Lan, oâng Bronislaw Geremek tuyeân boá seõ ñeå cho giôùi höõu traùch, giaûi quyeát vuï tranh chaáp naøy. OÂng coù yù aùm chæ tôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo Ba Lan. OÂng noùi nhö sau: "Chính phuû Ba Lan hy voïng laø ñoái vôùi quoác gia naøy, caây thaùnh giaù seõ luoân luoân laø bieåu töôïng cuûa tình hieäp nhaát vaø seõ khoâng ñöôïc duøng cho muïc tieâu chính trò. Trong khi ñoù, Ñöùc Cha Damian Zimon, Toång Giaùm Muïc ñòa phaän nôi coù traïi taäp trung Auschwitz, baøy toû caûm nghó raèng vieäc döïng theâm caùc caây thaùnh giaù taïi ñaây laø ñieàu khoâng caàn thieát tuy nhieân ngaøi cuõng khoâng ra leänh thaùo gôõ caùc caây thaùnh giaù ñaõ ñöôïc caém. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Zimon noùi theâm raèng, hieän giôø, giaùo hoäi Coâng Giaùo Ba Lan chöa theå ñöa ra quyeát ñònh naøo lieân quan tôùi vaán ñeà naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page